Fijne zomer!

De vakanties in Nederland zijn inmiddels begonnen en ook hier begint na volgende week het zomerreces. Daarom voor nu een laatste en ook iets langere (van woensdag tot vrijdag) blog. Half september pak ik het ‘bloggen’ weer op.

Woensdag had ik een vergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.

’s Middags mocht ik voor de zomerprogrammering van Omroep Flevoland een TV item opnemen over een door mij zelf gekozen onderwerp. Ik koos ervoor om een reportage te maken over de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). Lelystad heeft sinds 2012 een volwaardig KNRM-station. Als burgemeester van deze stad, met openbare orde en veiligheid in mijn portefeuille, maar ook vanuit mijn rol als voorzitter van de plaatselijke KNRM commissie en van de SAMIJ, ben ik daar natuurlijk enorm blij mee, want het belang van een KNRM-station in Lelystad is groot.

Lelystad heeft een enorm wateroppervlak, ruim 42.000 ha., en manifesteert zich steeds meer als een echte watersportstad. De aanwezigheid van een goed geoutilleerd KNRM-station, met goed getrainde vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor ieders veiligheid op het water hoort daar absoluut bij. Want op het water gebeuren jaarlijks een groot aantal incidenten waarvoor de KNRM, kustwacht en andere aan de KNRM gelieerde reddingsmaatschappijen worden ingezet.

Donderdag bracht ik samen met wethouder Sparreboom een werkbezoek aan stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). MDF ondersteunt mensen die aanlopen tegen persoonlijke problemen, geldproblemen of problemen met regels of instanties. Daarvoor hebben zij maatschappelijk werkers, sociaal juridisch dienstverleners, gezinscoaches, schuldhulpverleners e.d. in dienst. MDF werkt veel in de wijken via Sociaal Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams en financieel spreekuren. Samen met de cliënt en, indien nodig, met andere partijen worden problemen opgelost en nieuwe voorkomen. De eigen kracht en het eigen probleemoplossend vermogen van de cliënt en zijn netwerk zijn daarbij het eerste uitgangspunt. Het hoofddoel van de ondersteuning is de cliënten zodanig toe te rusten dat zij (weer) volwaardig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen.

Vrijdag bracht een afvaardiging van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) een bezoek aan Lelystad. De NFIA valt onder het ministerie van Economische Zaken en ondersteunt buitenlandse bedrijven die internationale activiteiten in Nederland willen opzetten of uitbreiden. Ook is de NFIA verantwoordelijk voor de  internationale promotie van  Nederland als ondernemingsland. De NFIA verstrekt onder meer allerlei informatie op economisch, financieel en statistisch gebied en helpt bij het selecteren van geschikte vestigingslocaties. Het bezoek begon en eindigde (uiteraard) op Lelystad Airport, waar zij onder meer werden geïnformeerd over de mogelijkheden van Lelystad Airport Businesspark (LAB). Maar ook een rondrit door de stad en een bezoek aan het in Lelystad gevestigde, in fietsen gespecialiseerde bedrijf Giant Europe stonden op het programma.

’s Middags mocht ik in gesprek gaan met een groep deelnemers aan de workshop ‘Lokale politiek iets voor jou’ en vertellen wat ik zo boeiend en leuk vindt aan de lokale politiek. Onder andere omdat de lokale overheid als eerste overheid dicht bij de inwoners staat en je invloed kunt uitoefenen op je directe omgeving.

En later die middag mocht ik de officiële opening verrichtten van de Lelystadse Hippiemarkt die vrijdag en zaterdag aan de Lelystadse kust plaatsvond. Een super initiatief van Lelystedelinge Yvonne Winter, waarmee ook nog het Nationaal Ouderenfonds werd gesteund. De ouderen van nu, de hippies van toen. Ik mocht tijdens de opening een deel van de opbrengst van het sponsorgeld, een cheque van 2500,- euro, aan het fonds overhandigen. Het was de tweede keer dat het evenement werd gehouden. De markt met kleding, lifestyle-producten en foodtrucks, die liep van Bataviastad tot aan Bataviahaven, was dit jaar drie keer zo groot als vorig jaar. Er kwamen enkele tienduizenden mensen op af. Zeer geslaagd dus!

Het weekend bracht ik voornamelijk door met het lezen van stukken en was er ook wat tijd voor privézaken.

Maandag begon met overleggen op het stadhuis. Daarna had ik een lunch met een groep wijkagenten. Een jaarlijkse traditie die vanwege het aantal agenten verdeeld was over twee lunchbijeenkomsten (woensdag was de tweede), zodat er voldoende gelegenheid was om elkaar te spreken.

Daarna had ik een bijeenkomst van de Taskforce Lijkschouw en gerechtelijke sectie. Zie ook een van mijn eerdere blogs. En spraken we als taskforce aansluitend met een delegatie van de ‘Commissie Hoes’. Deze commissie, die zijn naam te danken heeft aan voorzitter Onno Hoes, houdt zich in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie bezig met de vraag hoe de politie kan beschikken over kwalitatief goede en financieel beheersbare dienstverlening op het gebied van forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg. In dat kader onderzoekt de commissie de eventuele mogelijkheid van centralisatie van forensisch medisch onderzoek en lijkschouwen. Belangrijk dus, om voor ons onderzoek naar de effectiviteit van de werking van de keten van lijkschouw, ook met deze ‘Commissie Hoes’ van gedachten te wisselen.

Dinsdag was er een collegevergadering. De een na laatste voor het reces. ‘s Middag gingen we met het college op werkbezoek bij de KNRM, waar de vrijwilligers wederom de tijd namen om te vertellen over het belangrijke werk dat zij doen. En om te demonstreren, op en in het water, hoe zij dat doen. Een leuk en boeiend bezoek dus.

Zelf moest ik iets eerder weg, omdat ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand mijn eerste Lelystadse huwelijk mocht voltrekken. Een bijzondere gelegenheid, niet alleen omdat het de eerste keer voor mij in Lelystad was, maar ook omdat het ging om een stel met een bijzonder verhaal dat er voor heeft gekozen om op die elfde juli het leven en de liefde te vieren door samen in het huwelijksbootje te stappen.

Woensdag had ik naast diverse overleggen op het stadhuis een tweede lunchbijeenkomst met wijkagenten en een koffiebijeenkomst met Lelystedelingen die zich vorig jaar hebben opgegeven voor ‘burgemeester op de koffie’, maar niet tot de eerste dertig behoorden bij wie ik op bezoek ben geweest. De animo voor ‘burgemeester op de koffie’ was zo groot dat we maar liefst vijf bijeenkomsten hebben ingepland -waarvan vier deze week- waarop ik alsnog met deze Lelystedelingen kennis kan maken. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie.

’s Avonds was er een bijeenkomst voor raadsleden over de Metropoolregio Amsterdam, waar Lelystad deel van uitmaakt.

Donderdagochtend had ik opnieuw een koffiebijeenkomst. Ook had ik een afspraak met collega Frans Backhuijs van Nieuwegein, die net als ik (en collega Wouter Kolf die ik twee weken geleden sprak) lid is van de Taskforce GOC (georganiseerde ondermijnende criminaliteit). Deze bestuurlijke adviesgroep houdt zich voor Midden-Nederland bezig met het opstellen van gezamenlijke uitgangspunten en voorstellen voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals fraude, witwassen en cybercriminaliteit.

Vervolgens had ik een overleg met Miriam Barendse, politiechef Midden-Nederland. We kenden elkaar al uit het Brabantse, maar het is goed om ook in de context van Lelystad nader kennis te maken en het beeld over en de inzet in Lelystad met elkaar te bespreken.

Daarna mocht ik de eed of belofte afnemen bij een groep nieuwe medewerkers van gemeente Lelystad. Het afleggen van de ambtseed is verplicht. Ambtenaren geven daarmee aan dat zij zich houden aan de door de gemeente opgestelde integriteitsnormen.

Eind van de middag bezocht ik samen met wethouder Sparreboom de afscheidsreceptie van Rob Donker, die negen jaar lang directeur Bedrijven was bij Rabobank Flevoland en in die rol niet alleen veel voor de bank zelf, maar ook voor het Flevolands bedrijfsleven heeft betekend.

En ’s avonds had ik een stationsoverleg van de KNRM. Een tweemaandelijks overleg, waaraan zowel de vrijwilligers als het bestuur van het KNRM-station Lelystad deelnemen.

En dat was het dus even voor nu. Althans voor wat het bloggen betreft. De activiteiten gaan nog wel even door en die zal ik zo nu en dan delen op Facebook …

Ik wens iedereen een fijne zomer!

Samen werken

De afgelopen week stond weer voor een groot deel in het teken van veiligheid. Wat natuurlijk niet zo gek is, veiligheid is tenslotte een belangrijk portefeuilleonderdeel van een burgemeester. Veiligheid is bepalend voor de kwaliteit van leven en werken en voor de kwaliteit van onze samenleving. Het aanpakken van onveiligheid doen we met elkaar, overheden, veiligheidsregio’s, de hulpdiensten en nog heel veel andere veiligheidspartners. Maar ook inwoners en ondernemers. Samenwerking is bij de aanpak van onveiligheid essentieel. En daarom moet je elkaar ook veelvuldig opzoeken om de samenwerking af te stemmen en samen te werken aan het optimaliseren van die samenwerking.

Woensdag had ik twee overleggen over de Justitiële inrichtingen. De eerste was in Almere met o.a. collega Franc Weerwind en de tweede was in het provinciehuis met o.a. gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Vervolgens had ik een vergadering van het Veiligheidsbestuur Flevoland (de Flevolandse burgemeesters en regionale vertegenwoordigers van politie, brandweer, geneeskundige dienst, Waterschap en veiligheidsregio) met aansluitend een bestuurlijke bijeenkomst over de toekomstvisie van de Veiligheidsregio Flevoland. De veiligheidsregio is er om de veiligheid van haar inwoners tijdens een ramp of crisis te vergroten. Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie, Brandweer Flevoland en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal andere partners, waaronder collega veiligheidsregio’s Gooi- en Vechtstreek en Utrecht. Een van de onderwerpen die aan bod kwam is ook de vraag of de veiligheidsregio Flevoland en de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek nog veel verdergaand zouden moeten samenwerken.

‘s Avonds was ik te gast bij het JES brugproject, ik was bij de laatste bijeenkomst. Via dit project hebben veel kinderen in Lelystad geleerd hoe ze kunnen omgaan met de scheiding van hun ouders.

De donderdag begon met diverse gesprekken op het stadhuis, waaronder een kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland (RVS), een bureau van en voor de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Politie van Midden-Nederland. Veiligheidsaanpak vraagt in de eerste plaats om lokaal maatwerk. Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van veiligheid. Maar onveiligheid trekt zich weinig aan van gemeentegrenzen. Daarom is het belangrijk om ook in regionaal verband een gezamenlijke veiligheidsstrategie te hebben. Bureau RVS ondersteunt de veiligheidspartners, dus ook onze gemeente, om effectief de krachten te bundelen in het veiliger maken van de regio.

’s Middags was ik bij Omroep Flevoland te gast om te jureren bij een fotowedstrijd die werd gehouden ter gelegenheid van het streekbezoek die dag van het Koninklijk paar. De foto’s konden per e-mail worden opgestuurd. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Uit de honderden foto’s mocht ik de vijf mooiste kiezen. De absolute winnaar vond ik de foto van Judith van der Galien, een foto met een spontane Koning gemaakt vanuit het perspectief van het kind. Een herinnering aan een moment dat de kinderen nooit zullen vergeten.

Daarna mocht ik bij een bijeenkomst van de Bedrijfskring Lelystad (BKL) een stadhuispenning overhandigen aan Andries Greiner. Hij kreeg de stadhuispenning vanwege zijn jarenlange inzet, zowel in zijn professionele loopbaan als in talrijke nevenfuncties, voor de ontwikkeling van Lelystad. In de afgelopen decennia vervulde hij tal van maatschappelijke functies. Ook in zijn loopbaan, niet in de laatste plaats als gedeputeerde van Flevoland, was hij zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de regio en in Lelystad in het bijzonder. Hij liet geen kans onbenut om Lelystad goed op de kaart te zetten. In zijn rol als lid van de Raad van Toezicht van Citymarketing Lelystad ziet hij er bovendien nog altijd op toe dat ook anderen dat doen. Andries was sinds 2011 voorzitter van het bestuur van de BKL. Hij vormde de bedrijfskring om tot een vereniging waarin kennis delen en belangen verdedigen centraal staan. Donderdag nam hij tijdens een netwerkbijeenkomst van de BKL afscheid en droeg hij het stokje over aan Dirk Jan Verdoorn. Een mooie gelegenheid om hem de welverdiende stadhuispenning te overhandigen!

Samen met wethouder Fackeldey bezocht ik na deze bijeenkomst nog de zomerbarbecue van Lelystad Airport Business park (LAB), die was georganiseerd in samenwerking met de Lelystadse boer. LAB is een samenwerking tussen de provincie, gemeente Lelystad en Almere om bedrijfsgrond rond het vliegveld in de markt te zetten. De Lelystadse Boer is een stichting van agrarische ondernemers in de directe omgeving van Lelystad Airport. Zij spelen creatief in op de uitbreiding van het vliegveld in de komende jaren. In stichting De Lelystadse Boer zijn zestig boeren verenigd die de ontwikkelingen aangrijpen en denken in kansen. Voorbeelden van dergelijk kansen zijn: het aanbod van gezond lokaal voedsel op de luchthaven en in de stad, CO2-besparende initiatieven, duurzaam beheer van gereserveerde gronden, recycling en compostering en capaciteit in onderhoud van de luchthaven. Hun missie is dat het ‘goed boeren’ blijft in de omgeving.

De volgende dag had ik onder meer samen met wethouder Fackeldey een afspraak op het provinciehuis met de gedeputeerden Appelman en Lodders en was ik later op de dag opnieuw te gast bij een barbecue. Ditmaal bij woonzorgcentrum de Uiterton, daar vond de roze barbecue plaats, georganiseerd door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

Zaterdag was het festival ‘Het geld van Lelystad’. Tijdens dit festival dat werd gehouden op het Stadhuisplein stonden –de naam zegt het al- de gemeentelijke financiën centraal: “Waar wordt het geld aan uitgegeven en waarom?” Maar ook “Welke activiteiten en voorzieningen moeten prioriteit krijgen?” Er waren diverse activiteiten die tot doel hadden het begrotingsproces meer inzichtelijk te maken. Daarnaast konden bezoekers met medewerkers van de gemeente, collegeleden en raadsleden het gesprek aangaan over bestuurlijke aandachtspunten als zorg, jongeren, onderwijs, werk, wonen en het stadshart. Bezoekers met een goed idee voor hun eigen woonomgeving konden bovendien direct bij de Ideeënmakelaar Mira Vendrig nagaan of hun idee in aanmerking zou kunnen komen voor financiële ondersteuning vanuit het budget ‘Mensen maken de buurt’. Ideeën zoals verbeteringen voor zaken in de openbare ruimte of ideeën die de onderlinge sfeer of saamhorigheid verbeteren en die door buurtbewoners zelf kunnen worden uitgevoerd komen hiervoor in aanmerking. Deze kunnen overigens het hele jaar door worden ingediend op www.mensenmakendebuurt.nl.

Later die zaterdag nam ik ook nog een kijkje bij het feestelijke multiculturele festival, dat werd georganiseerd in het kader van 50 jaar Lelystad. Een mooi, kleurrijk en geslaagd evenement!

Zondag nam na zeven jaar diaken Hans van Bemmel afscheid in de Lambertuskerk in Veghel. Reden voor een bezoek aan Veghel dus, waar tijdens een mooie mis afscheid werd genomen van een markante persoon die zijn Rotterdamse achtergrond naar Brabant meenam. En natuurlijk moesten er die dag ook nog wat stukken gelezen worden.

Maandag had ik diverse overleggen op het stadhuis en ging ik ’s middag naar een bestuurlijke sessie in Paleis Het Loo met als titel ‘Samen werken bij crises’. De bijeenkomst was georganiseerd door het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met drie gezamenlijke thema’s van de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad hebben zij de crisisbeheersing een nieuwe impuls gegeven. Deze thema’s zijn uitgewerkt in de projecten Water & Evacuatie, Continuïteit van de samenleving en Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten. Tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst werden de projecten gezamenlijk afgerond. En uiteraard was ook tijdens deze bijeenkomst het belang van samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s, het Rijk, (crisis)partners en vitale partners om toekomstige crises het hoofd te kunnen bieden de rode draad.

’s Avonds was ik bij een informatieve bijeenkomst voor lijstrekkers, fractievoorzitters en bestuursvoorzitters van politieke partijen over integriteit in relatie tot de verkiezingen. De bijeenkomst was georganiseerd met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Daarna ging ik bij een lokale supermarkt langs om een viertal medewerkers in het zonnetje te zetten die een overval wisten te voorkomen. Ongelooflijk knap hoe zij het hoofd koel wisten te houden.

Dinsdag was opnieuw een extra lange (werk)dag met ’s morgens college, ’s middags een bijeenkomst van de stuurgroep Water, (waar minister Melanie Schultz voorzitter van is en ik daar namens de VNG in zit, omdat ik voorzitter ben van de VNG commissie water) en ’s avonds een raadsvergadering. Op de agenda stond onder andere het voorstel voor de prioriteiten en thema’s voor het Integraal Veiligheidsplan. De raad heeft de prioriteiten ‘Veilige en leefbare wijken en buurten’, ‘Problematische jeugd en jeugdgroepen’ en ‘Ondermijning’ vastgesteld. De gezamenlijke aanpak op deze terreinen en ten aanzien van de eveneens door de raad vastgestelde thema’s ‘Woninginbraak, voertuigcriminaliteit en andere vermogensdelicten’, ‘Veilig uitgaan en veilige evenementen’, ‘Veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen’, ‘Brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing met als focuspunten: luchthaven en overslaghaven’, ‘Radicalisering’, ‘Informatieveiligheid’, ‘Veilige Publieke Taak en Ambtelijke en bestuurlijke integriteit’ wordt de komende maanden in het plan verder uitgewerkt.

Het voorstel voor de prioriteiten en thema’s kwam overigens tot stand op basis van onderzoeksgegevens en een brede consultatie van veiligheidspartners, inwoners en ondernemers.

 

Ondermijning, cybercrime en andere risico’s

Risico’s. Je staat er liever niet bij stil, maar dit was weer een week waarin de actualiteit (helaas) bevestigde waarom het zo belangrijk is om de bewustwording van risico’s te vergroten en te werken aan een gezamenlijke aanpak en preventie van zaken als georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waaronder cybercriminaliteit. Daarover meer in mijn blog van deze week.

Woensdag bracht ik onder meer een bezoek aan een 60-jarig huwelijkspaar om ze te feliciteren met hun diamanten bruiloft en had ik ’s avonds een vergadering van de lokale commissie van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), waarvan ik voorzitter ben.

Op weg naar dit overleg stuitte ik op de kade van Bataviahaven op een oefening van de brandweer. Goed om te zien! De brandweer investeert veel in vakbekwaamheid van hun medewerkers en vrijwilligers. Dat is ontzettend belangrijk want de brandweermensen, die dag en nacht klaar staan om in actie te komen, zijn immers de basis van de brandweer. Er wordt dan ook op veel verschillende manieren geoefend en opgeleid bij de brandweer, met als doel vakbekwaam worden en blijven. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de vrijwilligers van de KNRM.

De volgende dag had ik een afspraak met mijn collega Wouter Kolf, burgemeester van Veenendaal. Onderwerp van gesprek was de regionale aanpak in Midden-Nederland van ondermijnende criminaliteit. Samen met een aantal andere burgemeesters van gemeenten in Midden-Nederland en vertegenwoordigers van het OM en de Belastingdienst zitten wij in een taskforce GOC (georganiseerde ondermijnende criminaliteit). De taskforce GOC verkent in hoeverre in Midden-Nederland sprake is van een verschuiving van de meer zichtbare criminaliteitsvormen als woning- en bedrijfsinbraken, autokraken en fietsdiefstallen naar de minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals fraude, witwassen maar ook cybercriminaliteit. De taskforce doet op basis van deze verkenning voorstellen voor de gezamenlijke aanpak.

Diezelfde middag was er een bijeenkomst van de taskforce GOC, die geheel in het teken stond van de aanpak die er onder andere op gericht is de bewustwording bij (potentiële) slachtoffers te vergroten en de economische machtspositie van criminelen weg te nemen.

Donderdag had ik een aantal besprekingen op het stadhuis. En ’s middag sprak ik tijdens de lokale Veteranendag namens de Lelystadse gemeenschap mijn respect en waardering uit voor de Lelystadse veteranen. Dit zijn vrouwen en mannen met verschillende ervaringen. Sommigen zijn net teruggekeerd van een missie, anderen dienden langer geleden, maar ze hebben allemaal gemeen dat ze zijn ingezet onder oorlogsomstandigheden of daarmee vergelijkbare omstandigheden in dienst van de vrede. Jaarlijks worden de Nederlandse veteranen tijdens de landelijke Veteranendag (die de volgende dag plaatsvond) in het zonnetje gezet. Lelystad organiseert daarnaast elk jaar een bijeenkomst om de ‘eigen’ veteranen te bedanken voor hun inzet.

Zaterdag mocht ik op het podium op het Stadhuisplein de Korendag openen. De Korendag werd georganiseerd door een aantal Lelystedelingen, onder aanvoering van initiatiefnemer Harry Kloot, in het kader van 50 jaar Lelystad. Gedurende de dag traden elf koren uit Lelystad en omgeving op, op vier verschillende podia verspreid over het Stadshart. Een mooi en ondanks het mindere weer geslaagd evenement.

En dat gold ook voor de bijeenkomst voor nieuwe inwoners, die die middag plaatsvond in het stadhuis van Lelystad. Erg leuk om zo veel nieuwe inwoners te spreken! Ik mocht de grote groep nieuwe Lelystedelingen die zich in de afgelopen periode in Lelystad hebben gevestigd –zelf behoor ik natuurlijk ook tot deze groep- welkom heten en het college aan hen voorstellen. Er was volop gelegenheid om met elkaar en met de stad kennis te maken. In de hal van het stadhuis stonden diverse standjes met informatie over (sport)verenigingen, maatschappelijke instanties en culturele instellingen. Ook konden de aanwezigen een rondleiding krijgen door het stadhuis en informatie krijgen over de gemeenteraad. Na afloop was er een (informatieve) bustoer door de stad.

De volgende ochtend ging ik al vrij vroeg naar de moskee aan de IJssellaan. Ik was uitgenodigd om het begin van het Suikerfeest, waarmee het einde van de vastenperiode Ramadan wordt ingeluid, bij te wonen. Een bijzondere ervaring.

Op maandag had ik tal van overleggen op het stadhuis en bezocht ik twee 60-jarige huwelijksparen.

’s Avonds deed ik het openingswoord bij een bijeenkomst voor ondernemers die in het teken stond van cybercrime. Een belangrijk en zeer actueel thema. In mijn openingswoord haalde ik nog de ransomware aanval van mei aan, waardoor onder andere het bedrijf Q-Park werd getroffen. Nog geen dag later bleek opnieuw dat bedrijven in Nederland getroffen zijn door een dergelijke aanval en gaat het nu om meerdere grote bedrijven, waardoor zelfs een deel van de werkzaamheden in de Rotterdamse haven plat kwamen te liggen.

De opkomst bij deze bijeenkomst die bedoeld was om ondernemers meer inzicht te geven in de risico’s en inzicht te geven in de aanpak van cybercrime was dan ook groot. En het initiatief hiervoor van de Ondernemers Coöperatie Larserpoort (OCL) in samenwerking met de Politieacademie, politie Midden-Nederland en het Ondernemersplein van gemeente Lelystad kwam als geroepen.

Daarna had ik een bijeenkomst met raadsleden, fractieassistenten, college en ambtelijke betrokkenen over de gemeentebegroting. We bespraken de huidige (sinds 2016 vernieuwde en met ingang van 2017 door het Besluit Begroten en Verantwoorden voorgeschreven) opzet van de gemeentebegroting en mogelijke verbeterpunten. Met als uitgangspunt dat raad en college een continue verbetering van de Planning en Control producten, de begroting is daar een belangrijk onderdeel van, nastreven.

Dinsdagochtend was er zoals gewoonlijk college. Daarna was er een ‘Op de koffie’ bijeenkomst in het stadhuis voor de Lelystedelingen die zich (na mijn installatie als burgemeester) hadden opgegeven voor een koffiebezoek, maar niet tot de eerste dertig aanmeldingen bij wie ik langs zou gaan behoorden. Deze eerste van vier bijeenkomsten leverde leuke ontmoetingen en gesprekken op. Interessant om te horen wat inwoners belangrijk vinden.

Later op de middag was er een ‘persborrel’ voor college, woordvoerders en lokale en regionale pers op een wel heel bijzondere locatie: de mediatoren. Met dank aan Alticom datacenter Lelystad konden wij tijdens dit informele samenzijn tevens genieten van een schitterend uitzicht op de stad en het IJssel- en Markermeer en de in het oog springende ‘landmarks’ als Exposure (de hurkende man) van Antony Gormley, het oranje Agoratheater, de (citymarketing) blauwe boulevard en het hoofd ‘Boven Water’ van kunstenaar Henk Hofstra.

Een mooie afsluiter van de dag en weer een week van woensdag tot woensdag.

 

Evenementenseizoen barst ook in Lelystad goed los

In een week waarin de temperaturen soms tot recordhoogte stegen en in heel Nederland het festivalseizoen losbarstte, was het ook in Lelystad gezellig druk en goed toeven op het gezellige Jordaan in de polder festival en de Landelijke Oldtimerdag. Maar daarnaast was het natuurlijk ook weer gewoon een week met veel stukken om te lezen en veel verschillende afspraken.

Woensdag was dag twee van het VNG congres, de dag van de Algemene Ledenvergadering. Centraal tijdens deze vergadering stond de besluitvorming over samenwerking op het gebied van gemeentelijke uitvoering. Meer samenwerking is voor gemeenten van groot belang om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van de samenleving. Sommige vraagstukken zijn eenvoudigweg te complex om lokaal goed te kunnen oplossen; op andere vraagstukken is voordeel te behalen door het met elkaar te organiseren. Denk aan verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan bewoners en ondernemers, versterking van de samenwerking in uitvoeringsketens, minder afhankelijkheid van de leveranciersmarkt, kunnen voldoen aan technologische vernieuwing en kostenbesparingen.

De motie van de Raad van Lelystad over het belang van het klimaatakkoord van Parijs was aanleiding voor de directeur van de VNG, Jantine Kriens, om tijdens de ledenvergadering toe te zeggen dat dit blijvend de aandacht heeft van de VNG.

’s Avonds was ik uitgenodigd om het publiek welkom te heten bij de live uitzending Jij en ik, voor Warchild. Het was voor de derde keer dat deze benefiet avond live vanuit ons Agora theater werd uitgezonden. Met de opbrengst van deze uitzending helpt Warchild oorlogskinderen door ervoor te zorgen dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren en door een veilige omgeving te creëren waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen.

Donderdag mocht ik in het stadhuis zo’n twintigtal leden van het Corps Consulaire te Amsterdam (consuls uit onder meer Turkije, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Noorwegen, Botswana, Armenië en Brazilië) en van het Corps Consulaire Nederland ontvangen. Zij bezochten Lelystad uit interesse voor de ontwikkeling van de overslaghaven en uitbereiding van de luchthaven.

En later die dag vertrok ik, samen met wethouder Fackeldey, voor een werkbezoek van het Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad (OBL) naar Lissabon. Er werden diverse bouwkundige hoogtepunten bezocht. Voor mij stond vooral de ontmoeting centraal. Een goede gelegenheid om allerlei mensen die actief zijn binnen de bouwwereld in Lelystad beter te leren kennen.

Zaterdag, bezocht ik het festival Jordaan in de polder. Een mooi feest, top georganiseerd door Lelystedelingen Guido Botter en Dennis Focke. Complimenten voor de organisatie en de vele andere betrokkenen. Het was reuze gezellig!

Datzelfde gold natuurlijk voor de Nationale Oldtimerdag, op zondag, waarbij ik de opening mocht verrichten. Een fantastisch evenement waar zo’n 20.000 bezoekers op af kwamen. Het is dan ook het grootste evenement in zijn soort in de Benelux. En een echte publiekstrekker voor Lelystad!

Maandag was een lange dag met diverse overleggen in het stadhuis, overdag in het kader van mijn burgemeestersportefeuille en ’s avonds met de agendacommissie en het presidium in mijn rol als voorzitter van de raad.

Dinsdag waren we de hele dag met het college bijeen, eerst voor het wekelijkse overleg en aansluitend bespraken we met elkaar de uitgangspunten voor de in de komende maanden op te stellen programmabegroting.

’s Avonds was er raad. Op de agenda stond onder meer een sessie in het kader van het op te stellen Integraal Veiligheidsplan, waar ik zelf de bestuurlijke trekker van ben. In deze sessie werden de onderwerpen besproken die naar voren zijn gekomen uit de veiligheidsanalyse op basis van beschikbare cijfers, consultatie van interne en externe partners, consultatie van bewoners (via het mobiele stadskantoor) en ondernemers en een brainstormsessie met de gemeenteraad. Binnenkort stelt de raad de prioriteiten en thema’s vast die in het plan nader uitgewerkt gaan worden.

 

Kennisdelen en vakmanschap

Het was een week die grotendeels in het teken stond van kennisdelen en vakmanschap. De woensdag bracht ik voornamelijk op het stadhuis door voor overleggen. Maar zo was ik donderdag in Den Haag voor een bijeenkomst van het Begeleidingscollege voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL stelt gevraagd en ongevraagd informatie beschikbaar die voortkomt uit door het PBL uitgevoerde verkenningen, analyses en evaluaties. Kennis die bij kan dragen aan goede politiek-bestuurlijke afwegingen. Het Begeleidingscollege, waar ik lid van ben, heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het werk van het PBL. Ik combineerde deze afspraak met een afspraak in Den Haag met een lobbyist die deskundig is op diverse dossiers die ook Lelystad aangaan.

Vrijdag bezocht ik samen met de vice voorzitter van de KNRM Lelystad het hoofdkantoor van de KNRM (Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij) in IJmuiden. De KNRM doet belangrijk (reddend) werk. Interessant om nader kennis te maken.

Verder was er een vergadering samen met wethouder John van den Heuvel met Staatsbosbeheer en nam ik een kijkje in de bibliotheek, die die dag een live verbinding had met TEDx Veghel. De organisatie van TEDx Veghel had dit jaar de handen ineen geslagen met de Koninklijke Bibliotheek om ervoor te zorgen dat de TEDTalks (zo worden de bijdragen van sprekers op een TEDx genoemd) in zoveel mogelijk bibliotheken in Nederland tegelijk te zien zouden zijn. Een mooie geslaagde samenwerking, waarbij kennisdelen en ontmoeting centraal stonden. Begrippen waar het zowel bij TEDx als bij de bibliotheek om draait.

Tevens was er de eerste workshop ‘Lokale Politiek, iets voor mij?’. Inwoners van Lelystad met interesse voor de lokale politieke konden zich opgeven voor een middag vol met boeiende workshops over de werking van de lokale politiek en over wat o.a. het raadslidmaatschap en de rol van fractie assistent inhoudt. De animo voor deze workshop bleek groot. Beide middagen (komende vrijdag is er nog een) waren snel volgeboekt. Fijn dat er zoveel mensen belangstelling hebben voor de lokale politiek.

‘s Avonds heette ik de deelnemers aan de Lelystadse vierdaagse welkom bij hun intocht in het Stadshart. Zo’n 3400 medaillelopers en in totaal meer dan 5000 lopers haalden de eindstreep. Een prachtig evenement dat elk jaar weer mede mogelijk wordt gemaakt door de scholen, begeleiders, vrijwilligers en het bestuur van de stichting Lelystadse Avondvierdaagse.

Brandweer Lelystad bestaat, net als Lelystad, vijftig jaar en dat werd zaterdag gevierd met een prachtige open dag voor jong en oud. Ik mocht het evenement op feestelijke wijze openen, nadat ik in de oude brandweerauto ‘Zijp 1’ bij de kazerne was gearriveerd. De open dag stond dan ook in het teken van een halve eeuw brandweer. Zo was er een fotocollage rond vijftig jaar brandweer en vertelden oud-brandweerlieden hoe het er destijds aan toe ging. Daarnaast was er van alles te zien en te doen: bezoekers konden verschillende hulpverleningsvoertuigen bewonderen, de (jeugd)brandweer verzorgde hulpverleningsdemonstraties, er waren kleine en grote blusshows en een demonstratie in een speciale duiktank. De stichting Utopodium en showdansschool Overeem zorgden de hele dag voor een podiumshow met muziek en dans. Ook de band van de gemeente trad op.

 

’s Middags hield ik een openingstoespraak bij het Bondru Festival. Het Bondru Festival, met als thema ‘Eenheid in Verscheidenheid’, is een multicultureel feest, georganiseerd door Stichting Mamyo. Mamyo betekent in Suriname lappendeken en staat symbool voor de multiculturele samenleving. Bezoekers van het festival konden op het Stadhuisplein langs kraampjes lopen om te ruiken, te proeven en te zien wat verschillende culturen allemaal te bieden hebben. Ook was er een ‘Prodo Waka’, een multiculturele optocht waarbij de deelnemers gekleed gaan in traditionele kleding uit hun geboorteland. Echt prachtig om te zien!

Maandag vond in het stadhuis een expertmeeting plaats over Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie. Zoals ik eerder schreef ben ik voorzitter van de Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie, een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie. Belangrijk doel is daarbij te achterhalen of er aanwijzingen zijn dat het proces rond lijkschouw en de sectie leemtes vertoont waardoor wellicht misdrijven gemist worden. Tijdens de expertmeeting konden experts uit de forensische keten hun input leveren voor dit onderzoek, daarnaast was deze dag bedoeld om kennis en ervaring uit te wisselen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines te versterken. In de lijkschouw en gerechtelijke sectie ontmoeten de medische wereld en de strafrechtelijke wereld elkaar. De uitdaging is om deze werelden zodanig te verbinden dat beiden voordeel hebben aan goede samenwerking. Bijzonder interessant was ook het betoog van de experts uit België en Groot-Brittannië. Inspirerend om te horen hoe daar een en ander is georganiseerd.

Dinsdag was ik, samen met de andere collegeleden en wethouders, burgemeesters en raadsleden uit heel Nederland, bij het jaarlijkse VNG congres dat deze keer werd gehouden in Goes en in teken stond van vakmanschap. Op het programma van dag een van dit tweedaagse congres, stonden een aantal boeiende lezingen en deelcongressen over het thema, met als rode draad dat het vak van bestuurder in beweging is en er meer dan ooit van de lokale politiek wordt gevraagd en verwacht. Minder regels, meer vrijheid. Lokale aandacht, regionale samenwerking. Dat vraagt om bestuurders die op verschillende niveaus hun vak verstaan.

 

Een week met hoogte- en dieptepunten

Het was weer een zeer afwisselende week met hoogte- en dieptepunten. Wat vooral een mooi en feestelijk Pinksterweekend had moeten worden, werd overschaduwd door het vreselijke nieuws van de aanslag in Londen en het landelijke nieuws rondom de dood van Romy en Savannah. Echt afschuwelijk! Naast verdriet en boosheid over zoveel levens die voortijdig zijn geëindigd, heb ik respect voor de hulpdiensten (zowel in Londen als hier in Nederland) die ondanks de impact die de gebeurtenissen ook op hen zal hebben gehad ‘gewoon’ hun werk hebben moeten doen.

Op woensdag had ik een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. Daarna had ik een overleg met onder anderen Arno Brok, commissaris van de koning van Friesland en voorzitter van het bestuur van het BNG cultuurfonds, waar ik ook lid (en beoogd toekomstig voorzitter) van ben. Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur.

Later die middag ging ik op verjaardagsbezoek bij mevrouw Wegner. Zij was die dag, net als haar echtgenoot een half jaar eerder, honderd jaar geworden. Twee honderdjarigen en al 76 jaar getrouwd. Dat is toch wel heel erg bijzonder!

Donderdag had ik in Den Haag een bijeenkomst van de Stuurgroep Deltaprogramma. Op de agenda stond het Deltaprogramma 2018 dat naar minister Schultz van Haegen wordt gestuurd en daarna naar de Tweede Kamer. Belangrijk onderdeel binnen dit Deltaprogramma is Ruimtelijke Adaptatie. Het gaat erom dat we steeds meer rekening gaan houden, ook als gemeenten, met forse regenbuien, hitte en droogte en natuurlijk overstromingen. Je moet je bijvoorbeeld afvragen of het wel verstandig is wanneer het noodaggregaat van een ziekenhuis in de kelder staat. Het antwoord is natuurlijk dat dat in een aantal situaties (bijvoorbeeld als het ziekenhuis naast een rivier staat) niet verstandig is. Toch werd daar tot voor kort niet over nagedacht.

Vrijdag was ik in Bemmel, waar de jaarlijkse bijeenkomst plaatsvond van het burgemeestersklasje van de lichting 2008-2010. We waren te gast bij Marianne Schuurmans, burgemeester van Lingewaard. Als je burgemeester wordt in Nederland dan is het de bedoeling dat je een opleiding volgt voor beginnende burgemeesters, georganiseerd door het NGB. “Het klasje” komt vervolgens in principe elk jaar een keer bij elkaar. Dit jaar was dat dus in Lingewaard. Volgend jaar komt het “klasje” bij elkaar in Lelystad.

Zaterdag was ik jarig en werd ik overstelpt met hartverwarmende felicitaties. Waarvoor ik ook via deze weg iedereen nogmaals hartelijk wil bedanken!

Zondag vertrokken we weer naar ’s Hertogenbosch omdat Carolien piket had. We bezochten “Jazz in Duketown” en genoten van de muziek, de goede sfeer en ontmoetingen met vele bekenden.

Dinsdag hadden we na de collegevergadering –en als vervolg op mijn ontmoeting met mijn Zwolse ambtsgenoot- een ontmoeting met het college van Zwolle en bespraken we de gezamenlijke opgaven en ambities in de regio.

’s Avonds was er raad. Op de agenda stond onder meer de startnota kustvisie. De kust speelt een belangrijke rol als het gaat om de economische en toeristische doorontwikkeling van Lelystad. De nieuw te ontwikkelen kustvisie zal een ruimtelijk kader moeten bieden voor de verdere ontwikkelingen aan de kust en zal daarnaast als bouwsteen dienen voor de op te stellen Omgevingsvisie in het kader van de nieuw Omgevingswet die naar verwachting in 2019 in werking treedt.

Ook werd tijdens de vergadering Michael Wijngaard als tijdelijk raadslid voor Leefbaar Lelystad geïnstalleerd. Michael vervangt Leefbaar Lelystad raadslid Hans Zaal, die wegens ziekte zijn werkzaamheden als raadslid tijdelijk neer moet leggen. Ook via deze weg wens ik Hans veel sterkte en beterschap! En heet ik Michael nogmaals welkom.

Terugblikken en vooruitkijken

Na er even tussenuit te zijn geweest (vanwege een korte vakantie in Duitsland) begon ik vorige week dinsdag al direct met een extra lange (werk)dag. Na een dag vol overleggen stond ’s avonds de eerste termijn van de raadsbehandeling van de Kadernota 2018 op de agenda. De laatste kadernota van deze bestuursperiode. Een kadernota die terugblikt en vooruitkijkt. Het werd een lange avond, waarop elke partij zijn visie op de gezamenlijk vast te stellen voorstellen voor de beleidsmatige en financiële kaders voor de in het najaar op te stellen programmabegroting gaf. Mede omdat voorafgaand aan deze algemene beschouwingen, inclusief collegereactie, de nota dierenwelzijn vastgesteld diende te worden, duurde de raadsvergadering tot na middernacht.

De volgende dag had ik een afspraak met mijn collega uit Zwolle, burgemeester Henk Jan Meijer. We bespraken de ontwikkelingen in de regio en onze gezamenlijke belangen en ambities. Binnenkort vindt een ontmoeting plaats tussen de colleges van Zwolle en Lelystad.

Ook was er een overleg van de Burgemeesterskring (de zes Flevolandse burgemeesters).

Later die middag mocht ik samen met politiechef Ab van Vliet diploma’s uitreiken aan een nieuwe lichting politiekids. Het afgelopen half jaar hebben de politiekids een intensieve training gevolgd op het gebied van weerbaarheid en conditie. Daarnaast helpen zij de politie bij het leefbaar en veilig houden van de wijk. Het project politiekids wordt mogelijk gemaakt door scholen, politie, Centrada, Libra-sport, het Sportbedrijf, Welzijn Lelystad en natuurlijk ook de ouders van de kids. Een mooie samenwerking die zijn vruchten afwerpt. In een evaluatie gaven de ouders van de politiekids aan dat zij zelf nu ook door hun kinderen op hun gedrag worden aangesproken.

Na de diploma-uitreiking had ik nog een bijeenkomst van de Taskforce Lijkschouw, waarvan ik voorzitter ben.

Met Hemelvaart nam ik onder meer samen met wethouder Fackeldey een kijkje bij Dancetour, waar het gezellig druk was. Zo’n 7000 bezoekers waren op het dance event in de Parkwijk in Lelystad afgekomen. De sfeer zat er goed in en het weer was natuurlijk ook fantastisch.

De vrijdag na Hemelvaart vertrokken de bussen van Flevoland fietst tegen kanker (FFTK) met leerlingen en begeleiders van het MBO college Flevoland, Scholengemeenschap Lelystad, De Anger uit Lelystad en Groenhorst Almere, op weg maar de Alp d’Huez. Flevoland fietst tegen kanker is een project voor, door en met leerlingen. Het project geeft scholieren de kans om op te staan tegen kanker. Gedurende een jaar gaan scholieren aan de slag met acties om geld in te zamelen voor stichting Alpe d’HuZes. Leerlingen worden aangesproken op hun creativiteit, hun organisatorisch vermogen en hun communicatieve competenties. Ook moeten zij flink trainen, want een berg als de Alpe d’Huez beklimmen, de bekroning van het jaartraject, gaat niet vanzelf. Flevoland fietst tegen kanker is een initiatief van Boyd Besselink, die -gemotiveerd door zijn moeder- het project vijf jaar geleden startte. Samen met Silvia Verhoeven, Louk en Daan Kuijpers en Ed Galesloot is hij de grote trekker van Flevoland fietst tegen kanker. Jaarlijks doen nu zo’n 100 tot 150 leerlingen uit heel Flevoland mee. Ik heb de deelnemers, begeleiders/vrijwilligers heel veel succes toegewenst.

Zaterdag was ik op uitnodiging van collega Pieter van Maaren aanwezig bij de visserijdagen en vlootschouw op Urk. Daar sprak ik veel bekenden en genoot ik van het heerlijke weer en van de overheerlijke vis niet te vergeten.

Zondag was ik in Veghel ter gelegenheid van de Kringgildedag ‘Hoge Schuts’ 2017. Een leuk en groots evenement, georganiseerd door het Sint Barbara Gilde Veghel.

Maandag had ik diverse afspraken, onder anderen met mijn collega Theo Weterings in de Haarlemmermeer. We spraken onder meer over Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam. Ook mocht ik die dag tijdens een naturalisatiebijeenkomst 18 nieuwe Nederlanders verwelkomen.

Dinsdag was er zoals gebruikelijk college en ’s avonds de tweede termijn van de raadsbehandeling van de kadernota. De Kadernota 2018-2021 werd aangenomen met 8 amendementen en 13 moties. Zoals ik al schreef is het de laatste kadernota van deze bestuursperiode. Een periode waarin de gemeente onder zware financiële druk stond en zich genoodzaakt zag om ingrijpende bezuinigingen door te voeren, maar er desondanks in slaagde om de absolute basis van de sociale- sport- en culturele infrastructuur in stand te houden. Dit is iets waar het college en de raad trots op mogen zijn. Het financieel perspectief is meerjarig sluitend en er is nu voor het eerst na jaren weer ruimte voor incidentele investeringen. Met het opstellen van de programmabegroting is hopelijk meer duidelijk over hoeveel ruimte er is voor wenselijke structurele investeringen. Veel hangt samen met de hoogte van rijksbijdragen (het gemeentefonds) en dus ook met een nieuw te vormen kabinet en in hoeverre dit kabinet gemeenten tegemoet zal komen…