Politiekids, rekenkamers en samenwerkingsagenda

Deze week mocht ik weer aan een groep Lelystadse jongeren het Politiekids-diploma overhandigen, mocht ik van start gaan met de Werkgroep Lokale Rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben en maakten Almere en Lelystad bekend dat we nog intensiever gaan samenwerken om onze gezamenlijke onderwerpen en belangen op de agenda van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te krijgen en te behouden. Dat is, in een notendop, de afgelopen week van woensdag tot woensdag. Maar er was natuurlijk meer.

Woensdag mocht ik diploma’s uitreiken aan 39 Lelystadse jongeren die het trainingsprogramma van het project Politiekids succesvol hebben doorlopen. De jongeren volgden een half jaar lang een intensieve training op het gebied van weerbaarheid en conditie. Daarnaast hielpen ze de Lelystadse politie met het leefbaar en veilig houden van hun wijken. In het project Politiekids werken scholen, ouders, politie Lelystad, Centrada, het Sportbedrijf, Welzijn Lelystad en de gemeente samen. De belangstelling voor het project Politiekids is erg groot. Naast het uitgebreide trainingsprogramma worden de kinderen onder begeleiding van een agent ingezet bij allerlei evenementen en acties van de politie. Zo leren zij de in de training opgedane vaardigheden en kennis toe te passen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van informatie aan bewoners en aan verkeersdeelnemers. Op deze manier worden ze zich ook meer bewust van hun eigen gedrag.

Verder had ik die dag verschillende overleggen op het stadhuis en vond, eveneens in ons stadhuis, de startbijeenkomst van de Werkgroep Lokale Rekenkamers plaats.

De werkgroep gaat met gemeenten in gesprek over de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek. De gesprekken moeten leiden tot aanbevelingen over hoe rekenkameronderzoek van toegevoegde waarde kan zijn voor de nieuwe gemeenteraden. Dit onderzoek is nodig omdat in veel gemeenten de rekenkamerfunctie niet of nauwelijks functioneert. In circa 8% van de gemeenten wordt zelfs helemaal geen uitvoering gegeven aan de wettelijke plicht om een rekenkamerfunctie te hebben.

De werkgroep bestaat uit, naast mijzelf in de rol van voorzitter, vice-voorzitter Peter Oskam (burgemeester Capelle aan den IJssel), Irma Hesp (griffier Heemstede), Marnix Philips (griffier Amstelveen), Jan de Ridder (voorzitter Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, NVRR) en Wil Lugtenburg-Sanders (voormalig bestuurslid NVRR). Eind 2018 leveren we als werkgroep een rapport op met onze bevindingen.

Ook donderdag had ik diverse overleggen, onder andere over veiligheidszaken en over rijksbijdragen.

Daarnaast verrichtte ik samen met collega Franc Weerwind van Almere en (demissionair) wethouder Jop Fackeldey (demissionair wethouder Mark Pol van Almere was verhinderd) een officiële handeling waarmee we de intensivering van de samenwerking tussen Almere en Lelystad in Metropoolregio Amsterdam (MRA) verband bezegelden. Almere en Lelystad hebben besloten om door middel van het opstellen van een samenwerkingsagenda de samenwerking te intensiveren. Het opstellen van een samenwerkingsagenda is een eerste stap om nog meer de gemeenschappelijke belangen te gaan dienen en een gezamenlijk geluid uit te dragen in MRA-verband.

Dit jaar wordt gestart met een evaluatie en waar nodig aanpassing van de huidige actieagenda van de gehele Metropoolregio. Doel is om deze in 2019 te presenteren op een MRA congres. Het is dus van belang dat de Flevolandse en daarmee Lelystadse en Almeerse belangen goed in beeld komen en kunnen worden ingebracht. Tijdens de officiële handeling plaatsten wij de thema’s waarop we de samenwerking gaan intensiveren letterlijk op de kaart van de deelregio. Het gaat daarbij om thema’s als Economie, Wonen/Stedelijke Vernieuwing, Toerisme, Mobiliteit, Duurzaamheid, Onderwijs & Arbeidsmarkt en Financiën.

Daarna bezocht ik de afscheidsreceptie van Eric Lagerweij, die vanaf 2011 directeur was van Lelystad Airport.

Ook had ik ’s avonds nog een overleg van de lokale driehoek. Dit overleg was ingepland vanwege twee demonstraties op zondag, waarvoor we als gemeente een melding hadden ontvangen.

Vrijdag moest ik in Den Haag zijn. En in het weekend was er tijd voor privézaken en het lezen van stukken.

Maandag was minister Cora van Nieuwenhuizen in Lelystad om de regio Flevoland bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot Lelystad Airport. Vertegenwoordigers van bewoners, bedrijfsleven -waaronder Lelystad Airport zelf-, gemeente en provincie konden aandachtspunten naar voren brengen en vragen stellen. (Op dat moment was er nog geen duidelijkheid over de uitkomst van de Commissie-mer. Maar inmiddels weten we dat de Commissie-mer het milieueffectrapport (mer) voor Lelystad Airport heeft goedgekeurd.)

Dinsdag was er college en had ik opnieuw een afspraak in Den Haag.

En ‘s avonds was er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. Gedurende het eerste deel van deze bijeenkomst kregen de raadsleden een toelichting op hun taak als volksvertegenwoordiger en hun kader stellende en controlerende rol in de praktijk. Daarna was er gelegenheid om te speeddaten met medewerkers van de gemeentelijke organisatie en om sessies bij te wonen waarin de gemeentelijke werkvelden werden toegelicht. Tijdens deze sessies werden ook voorstellen toegelicht waarover de raad binnen afzienbare tijd een besluit moet nemen, zoals de Kadernota Sociaal Domein, de Omgevingsvisie, het Woningbouwprogramma, het Parkeerbeleidsplan en de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).

 

Advertenties

Oefenen op het water en ontbijten met ondernemers

Het was weer een zeer gevarieerde week met onder andere boeiende interne werkbezoeken, een leerzame oefening op het water en leuke bijeenkomsten met ondernemers over veiligheid en het gemeentelijk inkoopbeleid.

Woensdag had ik in Amersfoort een overleg van de Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC). De Taskforce GOC bestaat uit een aantal burgemeesters uit de regio, vertegenwoordigers van het OM en de belastingdienst en doet voorstellen voor de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De overheid heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. We noemen het ‘ondermijning’ omdat het onze rechtsstaat ondergraaft; criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties. Voorbeelden van ondermijning zijn grootschalige hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Ondermijning komt naar de oppervlakte in de vorm van intimidatie, geweld en machtsposities van (groepen) personen. Daarom is het zo belangrijk dat de overheid één vuist maakt tegen ondermijnende criminaliteit. Daarna ging ik door naar Den Haag voor de Stuurgroep Water. Daar stond onder andere klimaatadaptatie op de agenda en een terugblik op het project Ruimte voor de rivier.

Donderdag had ik een ‘kennismakingsgesprek’ met formateur Paul Luijten. Wij kenden elkaar al, maar ik mocht hem die dag op het stadhuis ontvangen in zijn hoedanigheid als formateur van de nieuw te vormen coalitie. Ook had ik een kennismakingsgesprek met Hans Schirmbeck, de nieuwe directeur van de jeugdinrichting in Lelystad (Intermetzo JJI).

Ook stond een werkbezoek aan de afdelingen die zich bezighouden met het fysiek domein, dus zeg maar de mensen die zich bezighouden met zaken als de riolen in de stad tot en met de ontwikkelingen rondom de weg van Alkmaar naar Zwolle. Een deel is werkzaam aan de Wigstraat. Ook daar ging ik langs.

’s Avonds was ik aanwezig bij een bijeenkomst die in het teken stond van veilig ondernemen op het bedrijventerrein Noordersluis. Samen met vertegenwoordigers van Platform Noordersluis, politie en brandweer tekende ik een intentieverklaring om intensiever samen te werken om het bedrijventerrein schoon, heel en veilig te houden en zo het keurmerk KVO-B (keurmerk veilig ondernemen bedrijven) te verdienen. MKB Nederland begeleidt dit proces.

Daarna was er nog een overleg van de lokale driehoek.

Zaterdag woonde ik een oefening bij van KNRM Lelystad in samenwerking met brandweer Flevoland, de GGD Flevoland, andere KNRM stations, Boskalis en Rijkswaterstaat. Het scenario was een brand op het bij de Markerwadden gelegen baggerschip Edax van Boskalis. Een boeiende oefening, in een prachtige omgeving. En het weer zat ook nog eens mee, waardoor het prima vertoeven was op en om het water.

Zondag was Carolien jarig en hadden we een huis vol visite.

Maandag had ik allerlei interne overleggen en bezocht ik ’s middag in Amersfoort een bestuursconferentie over de verbinding tussen zorg en veiligheid van het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland.

En ‘s avonds was er een bijeenkomst van het presidium, de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de raad.

De dinsdag begon wat vroeger dan gebruikelijk op het stadhuis, met een ondernemersontbijt. Vorig jaar is het ontbijt geïntroduceerd naar aanleiding van de behoefte bij ondernemers om meer te weten over het gemeentelijk inkoopbeleid. In deze tweede editie werden de ondernemers bijgepraat over het door veranderende wet- en regelgeving dynamische inkoopbeleid van overheden, en specifiek dat van de gemeente Lelystad. Daarnaast was er aandacht voor het manifest ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en de daaraan gekoppelde aandachtsgebieden, met name Circulariteit en Social Return On Investment (SROI). Gastsprekers waren Jacqueline Cramer, oud-minister van VROM en nu ambassadeur circulaire economie en trekker van dat programma in de Amsterdam Economic Board en Onno Vermooten, directeur Concern voor Werk / Werkbedrijf Lelystad. Ook vanuit de provincie Flevoland was er informatie over ondersteuning en subsidiemogelijkheden op het gebied van circulariteit.

Verder had ik die dag diverse overleggen en bracht ik een werkbezoek aan de afdelingen die zich bezighouden met het sociaal domein. Opnieuw een boeiend werkbezoek met leuke gesprekken met de mensen die bij de gemeente werkzaam zijn binnen dit domein.

Feestelijkheden, plechtigheden en andere bijzondere momenten

Het was weer een week vol feestelijkheden, plechtigheden en andere bijzondere momenten, zoals de installatie van de nieuwe gemeenteraad, de bekendmaking van de BNG bank erfgoedprijs en het advies voor een nieuw te vormen coalitie en college van informateur Wouter Kolff, die in het dagelijks leven burgemeester van Dordrecht is.

Woensdag ging ik met mijn Flevolandse collega’s, de burgemeesterskring Flevoland, op bezoek bij Omroep Flevoland. Daar kregen we een interessant kijkje achter de schermen. Erg boeiend en het bezoek leverde ook goede gesprekken op.

Daarna hadden we, eveneens met de Flevolandse collega’s, een overleg van het Veiligheidsbestuur van de Veiligheidsregio Flevoland. Verder ging ik die dag langs bij ‘t Lapp (het Lelystads Artistiek Participatie Platform). Een creatieve broedplaats voor mensen met ideeën en initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en duurzaamheid. Ik was uitgenodigd om te komen eten. Elke woensdag van 18:00 tot 19:00 uur is het bij ‘t LAPP “eten wat de pot schaft”, zoals op hun website vermeld staat. Dan wordt er samen gegeten aan een grote tafel tegen een kleine vergoeding. Wie ook een keer mee wil eten kan zich aanmelden via info@hetlapp.nl. Ik vond het erg leuk om er een keer een kijkje te nemen en heb er heerlijk gegeten.

Daarna ging ik naar een bijeenkomst van de VVAO Lelystad (‘Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding’). De Lelystadse afdeling van dit landelijke netwerk had mij uitgenodigd om als gastspreker mijn visie op Lelystad te geven. Dit deed ik aan de hand van door henzelf aangereikte thema’s, variërend van bermbeheer tot en met de luchthaven.

De volgende dag was ik in Zutphen, voor de prijsuitreiking van de BNG cultuurprijs. Als juryvoorzitter mocht ik bekend maken welke gemeente zich dit jaar erfgoedgemeente 2018 mag noemen. Ik had ervoor gekozen om zelf niet mee te stemmen, omdat Deventer, naast Leiden, Tilburg en Zaanstad, een van de kandidaten was en ik zelf wethouder in Deventer ben geweest. Het waren vier sterke en ook sterk verschillende kandidaten, die zich allemaal uitstekend hebben gepresenteerd. Winnaar van de BNG bank erfgoedprijs is de gemeente Leiden. Nogmaals van harte!

Donderdagavond werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Een bijzonder moment dat werd opgeluisterd door muzikanten van de Kubus, die het plechtige moment van het afleggen van de eed en belofte in- en uitluidden. Daarna was er gelegenheid voor felicitaties en succeswensen aan allen die het de komende vier jaar voor het zeggen hebben (als het gaat om beleidskaders en financiën) in onze stad.

Vrijdag was het begin van een extra lang paasweekeinde dat deels in het teken stond van familiebezoek.

Dinsdag begon, zoals gebruikelijk, met een collegevergadering. Daarna had ik diverse besprekingen en telefonische overleggen. En ’s avonds was de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Op de agenda stond het duiden van de verkiezingsuitslag en het advies van informateur Wouter Kolff over de te vormen coalitie. Kolff adviseert om de coalitie van Lelystad voor de periode 2018-2022 te laten bestaan uit de fracties van VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP. Deze coalitie kan een college vormen dat bestaat uit 5 FTE aan wethouders en kan rekenen op 19 van de 35 zetels in de nieuwe gemeenteraad van Lelystad. Mocht deze formatie niet slagen, dan adviseert Kolff een raadsbreed akkoord met een zakencollege van maximaal 5 wethouders. Oud-Eerste Kamerlid Paul Luijten is door de VVD voorgedragen om als formateur aan de slag te gaan met het eerste advies en gaat eventueel ook nog in gesprek met andere twee-zetelpartijen die in een 2+2-combinatie samen één wethouder willen leveren.

Suikerklontjes en pannenbier

Ook de afgelopen week werd gedomineerd door de gemeenteraadsverkiezingen en alles wat daarbij komt kijken. Daarnaast bezocht ik onder andere een Lelystads bedrijf dat wereldwijd suikerklontjes levert, was ik samen met wethouder Fackeldey aanwezig bij de feestelijkheden rondom het behalen van het hoogste punt van de passagiersterminal op Lelystad Airport en had ik het jaargesprek met de president van de rechtbank Midden-Nederland.

Woensdag was het de dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Samen met de gemeentesecretaris maakte ik een rondje langs diverse stembureaus. Elke verkiezingen ga ik bij een aantal stembureaus langs. Lelystad heeft er 38 en het is dus niet mogelijk om ze op een dag allemaal te bezoeken.

Zelf ging ik natuurlijk ook stemmen. En in het stembureau in het stadhuis had ik een korte ontmoeting met een delegatie van de Raad van Europa die onze verkiezingen kwam waarnemen. Volgens internationale afspraken worden ook de verkiezingen in Nederland getoetst door externe onafhankelijke deskundigen. Deze observatiemissies zijn een taak van het Congres van Lokale en Regionale Overheden van de Raad van Europa. In elk land dat lid is van de Raad van Europa worden dit soort waarnemingsmissies uitgevoerd. Commissaris van de Koning Leen Verbeek is voorzitter van het comité (Monitoring Committee) dat onder andere deze observatiemissies uitvoert. Verbeek ontving het observatie team dat Flevoland, Noord-Holland en Utrecht bezocht. Samen bezochten zij twee stembureaus in Lelystad waaronder het stembureau in het stadhuis.

’s Avonds was er een goedbezochte verkiezingsbijeenkomst in het stadhuis. Een gezellige maar ook spannende avond voor de mensen die benieuwd waren of ze terug zouden komen in de gemeenteraad. Aan het eind van de avond mocht ik de voorlopige uitslag bekendmaken. Een moment waar iedereen natuurlijk naar uitkeek en waarop vreugde en verdriet bij elkaar kwamen.

Het was al met al een lange dag, vooral ook voor alle medewerkers en vrijwilligers op de stembureaus, die van ’s ochtends vroeg (de medewerkers op het stadhuis begonnen al om 5:00 uur) tot in de nachtelijke uren doorgingen. En voor wie ik bijzonder veel waardering heb! En natuurlijk ook mijn dank aan allen die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht. Het opkomstpercentage was deze gemeenteraadsverkiezingen met 51,1% beter dan in 2014 (toen was het 47,7%).

De volgende dag ging ik samen met wethouder Fackeldey op bedrijfsbezoek bij Iscal Sugar. Zij produceren meer suikerklontjes dan wij in Nederland kunnen consumeren. Het in Lelystad gevestigde Iscal Sugar retail levert dan ook wereldwijd aan de levensmiddelen industrie. Naast het traditionele suikerklontje voor in de koffie of thee, levert het bedrijf suiker en zoetstoffen in alle soorten en vormen. Een mooi bedrijf om een kijkje te nemen.

Verder had ik donderdag nog wat interne overleggen en werd ’s avonds de Taskforce Lijkschouw afgesloten met een etentje in Lelystad.

Vrijdag was de openbare zitting van het hoofdstembureau en mocht ik de definitieve uitslag van de verkiezingen, inclusief de totstandkoming van de restzetelverdeling en de voorkeurstemmen bekendmaken. Een voorkeurstem heb je als je 25% van de kiesdeler haalt. De kiesdeler wordt berekend door het aantal uitgebrachte stemmen door 35 te delen. In Lelystad was dat 30176 : 35 = 862.

Daarbij moet vermeld worden dat Jop Fackeldey, die ook met voorkeurstemmen gekozen werd, direct afstand deed van zijn raadszetel. Hij stond als lijstduwer op de lijst en had in 2014 al aangegeven dat de afgelopen periode zijn laatste periode in de lokale politiek zou zijn. (En inmiddels weten we ook dat het openbaar bestuur blijft trekken en dat hij in ieder geval voor een jaar gedeputeerde voor de provincie Flevoland wordt.)

Na de openbare zitting ging ik met wethouder Fackeldey naar de luchthaven, waar het hoogste punt gevierd werd. Met speciaal in Lelystad gebrouwen pannenbier.

In het weekend was er tijd voor een heerlijke fietstocht en natuurlijk ook het nodige leeswerk.

Op maandag had ik, zoals elke week, veel interne overleggen en kreeg ik tussendoor bezoek van leerlingen van basisschool De Toermalijn. Zij kwamen een palmpasenstok overhandigen.

Ook had ik die dag een gesprek met mevrouw Mendlik, president van de rechtbank Midden-Nederland. We bespraken diverse zaken en het was een goed overleg. Een van de dingen die we bespraken was het besluit van de rechtbank Midden-Nederland om de voorgeleidingen van meerderjarigen van de zittingsplaats Lelystad naar Utrecht te verhuizen. In februari werd ik geconfronteerd met dat besluit, dat in maart is ingegaan Als college hebben wij vervolgens samen met de Flevolandse advocatuur een brief naar de Raad voor de Rechtspraak gestuurd om onze zorgen hierover te uiten. Het besluit staat immers haaks op het nabijheidsprincipe van de rechtspraak. Daarnaast bestond de vrees dat dit wellicht leidt tot verdere uitholling van de rechtbank in Lelystad. Inmiddels hebben wij een brief van de Raad van de Rechtspraak ontvangen waarin staat dat het besluit weliswaar niet zal worden teruggedraaid, maar waarin ook expliciet wordt gesteld dat Lelystad een volwaardige zittingsplaats blijft. Ik citeer: “In uw brief uit uw college zorgen over uitholling van de positie van de rechtbank in Lelystad. Die zorg wil ik graag bij het college wegnemen: Lelystad blijft een volwaardige zittingsplaats van de rechtbank Midden-Nederland.”

In het kader van de zorg van zowel ons als de advocatuur heb ik met de president van de rechtbank afgesproken dat er een gesprek gaat worden georganiseerd over dit onderwerp tussen president, advocatuur en gemeente.

Maandagavond was er een gezellig etentje met de inmiddels ‘oude’ gemeenteraad, een informeel afscheid.

Dinsdag was er college en vergaderden we voor het eerst demissionair. En ‘s avonds was het formele afscheid van de raad, waarbij drie scheidend raadsleden een Koninklijke onderscheiding kregen: Mostafa El Mhassani, die drie periodes in de raad heeft gezeten, Erik Gerritzen die vier periodes vol maakte en Evert Marseille, die zich de afgelopen periode nestor mocht noemen en maar liefst vijf periodes in de raad zat. Ank van Rijnsoever, die ook drie periodes in de raad heeft gezeten, had aangegeven geen prijs te stellen op een dergelijke onderscheiding.

 

Stem en bepaal mee hoe ons gemeentebestuur eruit komt te zien

Vandaag is het verkiezingsdag. Het is heel belangrijk dat iedereen komt stemmen, want wij bepalen met elkaar hoe het bestuur van onze gemeente er de komende vier jaar uitziet.

Er is in Lelystad volop campagne gevoerd en er waren de afgelopen weken veel activiteiten in de stad die in het teken stonden van de verkiezingen. Zo ook de verkiezingsmarkt die plaatsvond tijdens de open dag, die wij zaterdag als gemeente hielden. Ondanks, of juist dankzij de verkiezingskoorts, die inmiddels hoog opliep, was het een gezellige drukte. Lelystad is een stad waarin de politieke partijen elkaar, ondanks de onderlinge verschillen, op inhoud weten te vinden. Dit kwam ook naar voren in een onlangs in de Volkskrant verschenen artikel. Geen harde scheidslijn tussen oppositie en coalitie, maar ook dwarsverbanden, die worden gelegd met het oog op wat goed is voor (de inwoners van) Lelystad. En daar gaat het tenslotte om.

Woensdag had ik een vergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, waarvan ik secretaris ben, en aansluitend een algemene ledenbijeenkomst. Centraal thema van deze bijeenkomst was georganiseerde criminaliteit/ondermijning. Van ondermijning is sprake wanneer criminelen misbruik maken van legale bedrijven, voorzieningen en instanties. Dit is iets waar je als burgemeester van elke gemeente wel in meer of mindere mate mee te maken hebt. Het was dan ook goed om onderling de ervaringen uit te wisselen.

Dinsdag was een Haags dagje. Ik had een kennismakingsgesprek met de nieuwe directeur Water, de heer Titus Livius, van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en daarna een vergadering van de VNG commissie Water, waarvan ik voorzitter ben.

’s Avonds zou ik in Lelystad nog een stationsoverleg hebben van de KNRM, maar vanwege opnieuw aangekondigde acties rondom de Oostvaardersplassen, moest ik mij hiervoor afmelden en had ik een overleg met het Openbaar Ministerie en de politie, oftewel de lokale driehoek.

Vrijdag had ik een afspraak met collega Jack Mikkers van ‘s-Hertogenbosch en een aantal ambtenaren van Justitie en Veiligheid. Jack Mikkers was voorzitter van het landelijk beleidsoverleg ‘aanpak uitbuiting Roma kinderen’. Lelystad is van het begin af aan betrokken bij de aanpak en was ook een aantal jaren proeftuingemeente. Ik neem het voorzitterschap van hem over en het was daarom prettig om elkaar over dit onderwerp te spreken en kennis te maken met de betrokken ambtenaren van Justitie en Veiligheid.

’s Middag was ik weer in Den Haag. Deze keer voor een vergadering van het BNG cultuurfonds. Het BNG Cultuurfonds verleent subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed. Voor de cultureel erfgoedprijs zit ik in de jury en ben ik sinds kort juryvoorzitter. Na de vergadering van het cultuurfonds hadden we een ontmoeting met het bestuur van de BNG bank. En tussendoor vond weer een overleg met de lokale driehoek plaats, waaraan ik telefonisch meedeed.

Zaterdag stond volledig in het teken van het open huis van gemeente Lelystad en de politieke markt. Het was een geslaagde dag, waar heel veel mensen op af kwamen. Ook ontvingen we die dag een groep nieuwe inwoners, die dat erg op prijs stelden en wat tot leuke gesprekken leidde. Ook ging ik die dag langs bij de familie Van Dalen, die hun 50-jarige jubileum op de Lelystadse markt vierden. Ik heb ze gefeliciteerd en een bos bloemen en Lelystad speldje overhandigd. Want 50 jaar lang, weer of geen weer, met groenten en fruit op de markt staan, dan ben je een echte Lelystad ambassadeur.

De zondag was voor familie. We gingen naar Leeuwarden voor een high tea die we nog voor mijn moeder voor haar verjaardag (in december) in petto hadden.  En natuurlijk moest ik ook nog het nodige leeswerk verrichten.

Maandag ben ik bijgepraat door de provincie over alle activiteiten die op stapel staan in het kader van 100 jaar Zuiderzeewet. Half juni staat er veel te gebeuren. Daarover een andere keer meer.

Ook ging ik op bezoek bij het echtpaar Bakker om ze te feliciteren met hun 70-jarige huwelijk. De heer en mevrouw Bakker groeiden allebei op in Ouderkerk aan de Amstel. Ze leerden elkaar kennen toen de heer Bakker als bakkersmedewerker ’s morgens langs de deuren ging om brood te bezorgen. Zij toonde interesse voor hem en op de zomerkermis sloeg de vonk over. Op 17 maart 1948 trouwden ze in Amstelveen. De heer en mevrouw Bakker wonen sinds vijf jaar in Lelystad.

Dinsdag was de laatste reguliere collegevergadering. Na vandaag is het college demissionair.

Dinsdagmiddag mocht ik wederom op bezoek bij een bijzonder huwelijkspaar, namelijk oud fractievoorzitter van de VVD, Evert Marseille en zijn echtgenote. Zij vierden dinsdag hun 50-jarige huwelijk en stonden daarnaast ook alvast even stil bij het afscheid van Evert van de lokale politiek.

Verwelkomen en afscheid nemen

Het was weer een gevarieerde week, waarin ik onder meer zo’n twintig nieuwe gemeenteambtenaren bij het afnemen van de eed en belofte mocht verwelkomen en ik de laatste vergadering voorzat van de huidige gemeenteraad. In aanloop naar de verkiezingen was dat opnieuw een moment van alvast weer een beetje afscheid nemen. Van sommige raadsleden is bekend dat zij ervoor hebben gekozen om na deze raadsperiode niet terug te keren in de raad. Natuurlijk gaan wij van hen, op een ander moment, nog passend afscheid nemen. Voor anderen bepaalt de uitkomst van de gemeenteraadsverkiezingen, die volgende week woensdag plaatsvinden, of zij terugkomen of niet.

Woensdag was er een vergadering van de SAMIJ, waarvan ik voorzitter ben. SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied. De SAMIJ is opgericht om een goed functionerende incidentbestrijding in het IJsselmeergebied (dat bestaat uit het IJssel- en Markermeer, het IJmeer, de Gouwzee en de Randmeren) te borgen. Elke bij de SAMIJ betrokken partij heeft daarin zijn eigen rol en taak; de veiligheidsregio’s, waterschappen, Rijkswaterstaat, de KNRM, Reddingsbrigade Nederland, de Kustwacht en de Nationale Politie. Deze keer bespraken we in SAMIJ verband onder andere het incidentenbestrijdingsplan 2018 en het meerjarenplan ‘Opleiden, trainen en oefenen’.

Ook ging ik woensdag bij onze oudste inwoonster op bezoek, om haar te feliciteren met haar verjaardag. 103 jaar oud is zij nu.

Donderdag ging ik samen met wethouder Fackeldey op bezoek bij de Breemhaar Groep. De Breemhaar Groep bestaat uit 3 holdings, KMM Groep, MAC3PARK en PITTELOO Capital. Tezamen hebben zij circa duizend medewerkers en meer dan vijfendertig bedrijven. De KMM Groep (Kennis, Marketing en Media Groep) is een snelgroeiende en innovatieve bedrijvengroep die onder de labels Karmac, IVIO, Metafoor en Prosu actief is op het gebied van kennisoverdracht en informatiebeheer voor overheid, onderwijs en bedrijfsleven. MAC3PARK is een vooraanstaande speler op het gebied van vastgoed in Flevoland en verhuurt circa 150.000 m2 kantoor- en bedrijfsruimten. PITTELOO Capital is een investeringsfonds dat belegt in een twintigtal bedrijven die gerelateerd zijn aan de KMM groep of MAC3PARK. Het was interessant om te horen en zien op welke terreinen de Breemhaar Groep actief is. Een mooi bedrijf van Flevolandse bodem.

Donderdagmiddag mocht ik bij zo’n twintig nieuwe medewerkers van gemeente Lelystad de eed of belofte afnemen. Met het afleggen van de eed of belofte verklaren medewerkers zich te houden aan de voor gemeente Lelystad geldende gedragsregels. Deze gedragsregels zijn ontwikkeld om de integriteit van ambtenaren zo veel mogelijk te borgen.

Daarna was ik aanwezig bij een goed bezochte Citymarketing Live bijeenkomst in het stadhuis van Lelystad. Op het programma stonden een lezing van professor Pieter Tordoir over de economische positie van Lelystad en welke kansen er voor Lelystad zijn om te benutten en een presentatie van wethouder Fackeldey over het ‘framen’ van Lelystad, oftewel hoe wapen je je onder meer tegen hardnekkige beelden die voortborduren op het negatieve imago dat in de jaren ’80 ontstond en hoe kun je die weerleggen. Michel Buhrs van Bureau Buhrs lichtte toe hoe ondernemers kunnen bijdragen aan en profiteren van citymarketingactiviteiten. En tussendoor was er een leuke quiz, bedoeld om de algemene citymarketing kennis van de aanwezigen te testen. Het was een leuke en inspirerende bijeenkomst.

Vrijdag gingen we als college van burgemeester en wethouders van Lelystad aan de slag in het kader van NLdoet. In het Bultpark in Lelystad mochten wij ons ontfermen over het beitsen van hout en het knotten van wilgen. Dat was erg leuk om te doen. Met elkaar bezig zijn voor een goed doel geeft een goed gevoel. We troffen het met het weer, want het was die dag heerlijk zonnig! En het Bultpark is sowieso een bezoekje waard.

Zaterdag was ik op uitnodiging van de heer Lips, directeur van Libéma, de bedrijvengroep die ook eigenaar is van het Lelystadse Aviodrome, aanwezig bij Indoor Brabant 2018. Dat is een groots paardensportevenement, waaraan jaarlijks de nationale en internationale top van dressuur- en springruiters meedoet. Naast mooie wedstrijden, zag ik daar uiteraard ook weer veel bekenden uit het Brabantse.

Maandag had ik, zoals altijd, veel interne overleggen.

Dinsdag was er een college vergadering. Daarna had ik een overleg van de stuurgroep Lelystad Airport. In deze stuurgroep hebben we het over aan de luchthaven gerelateerde veiligheidszaken. En ’s avonds vond de laatste raadsvergadering van deze bestuursperiode plaats. Het was nog een aardig volle raadsagenda deze keer, waarin besluiten werden genomen over onder andere wijzigingen in de APV, het ontwerp voor de nieuwbouw van het scholencomplex voor voortgezet onderwijs, de gezamenlijke werkagenda 2018 van de gemeente Lelystad, lokale onderwijsbesturen en andere bij het Lelystadse onderwijs betrokken partners, oftewel Lokaal Educatieve Agenda (LEA), en de globale plannen (ruimtelijke enveloppe) voor het te realiseren Theaterkwartier in het Stadshart.

Kort na middernacht sloot ik de vergadering.

Komende woensdag, 21 maart, zijn de gemeenteraadsverkiezingen en daarna wordt duidelijk welke partijen een plek krijgen in de nieuwe raad. Op 21 maart hopen we op de verkiezingsavond, die vanaf 21.00 uur in het stadhuis plaatsvindt, in de loop van de avond al een voorlopige uitslag te kunnen presenteren. Op vrijdag 23 maart wordt de definitieve uitslag bekendgemaakt. Het spreekt voor zich dat de verkiezingsavond voor iedereen toegankelijk is. U bent van harte welkom!

 

 

 

Operatie Steenbreek en het recht op demonstratie

Het was een week die anders verliep dan gepland. Dit had onder meer te maken met het ongemak van een middenoorontsteking, waardoor ik mijn plannen moest wijzigen. En door de aankondiging van een demonstratie bij de Oostvaardersplassen, waar afgelopen zondag rond de duizend mensen op af kwamen. Ook sloeg ik vorige week het bloggen over en daarom begin ik nu bij de maandag.

Maandag mocht ik in actie komen voor Operatie Steenbreek. Operatie Steenbreek is een landelijke actie waaraan tientallen gemeenten, waterschappen en andere organisaties deelnemen. Doel is minder verharding en meer groen in tuinen en daarbuiten. Lelystad heeft per inwoner het meeste groen in de directe woonomgeving van alle Nederlandse steden. Toch is het goed dat we ook in Lelystad hiermee aan de slag zijn en er veel aandacht is voor een groene stad. Minder verharding en meer groen zorgt ervoor dat regenwater beter wordt vastgehouden, de directe woonomgeving minder opwarmt en de luchtkwaliteit verbetert. Maandag gaf ik de aftrap voor de actie ‘steen eruit, groen erin’. Maar er is natuurlijk nog veel meer te doen. Meer informatie over de activiteiten van Operatie Steenbreek, waar de Lelystadse groenorganisaties Groei & Bloei, vereniging voor veldbiologie KNNV en de lokale afdeling van IVN (het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) aan mee doen, vind je op de website van IVN.

Verder had ik die maandag allerlei verschillende overleggen.

Dinsdag ging ik na de collegevergadering en een aantal overleggen naar Lochem, naar de burgemeestersconferentie, die daar jaarlijks plaatsvindt. Maar helaas moest ik, vanwege een middenoorontsteking, eerder terug dan gepland.

Het tweede deel van de week stond in het teken van het in goede banen leiden van de demonstratie, op zondag, bij de Oostvaardersplassen. Zowel op donderdag, vrijdag als zaterdag had ik daarover diverse overleggen.

Het recht op demonstratie is zeer te respecteren, maar het is ook ontzettend belangrijk dat mensen zich daarbij aan alle afspraken houden. Alleen op die manier kun je goed gebruik maken van dat recht. De organisatie achter de demonstratie heeft dat goed gedaan. Alles overwegend is het zondag fatsoenlijk verlopen. Maar op andere plekken, dan op de voor de demonstratie aangewezen locatie, gebeurden er helaas wel een aantal zaken die niet kunnen en mogen. Zoals mensen die zich op en nabij het spoor begaven en daarbij het risico namen zichzelf maar ook anderen in gevaar te brengen.

Maandag had ik zoals gebruikelijk veel interne overleggen en was er aan het einde van de dag een naturalisatieceremonie. Deze keer mocht Lelystad maar liefst 28 nieuwe Nederlanders verwelkomen, 20 volwassenen en 8 kinderen.

Maandagavond was de laatste bijeenkomst van het presidium van deze raad. Op 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen en we zijn zo langzamerhand toch een beetje afscheid aan het nemen van de gemeenteraad. Neemt niet weg dat zo’n laatste bijeenkomst met de fractievoorzitters van deze raad toch wel een beetje gek voelt.

Dinsdag was er college en had ik ’s middags onder andere een nadere kennismaking met de kandidaat-raadsleden voor de PVV, een overleg met gedeputeerde Jan Nico Appelman en een bespreking met de brandweer.