Afscheid nemen en verwelkomen

Het was opnieuw een bewogen week die voor een belangrijk deel in het teken stond van afscheid nemen en verwelkomen.

Woensdag ging ik op bezoek bij het echtpaar Harkema, om ze te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk. Daarna ging ik naar Den Haag voor een overleg van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL is een nationaal instituut dat gevraagd en ongevraagd onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd onderzoek verricht, met als doel een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke besluitvorming. Ook had ik een vergadering in de Tweede Kamer. Op de agenda stonden Binnenlandse Zaken-aangelegenheden als ondermijning, de wet op de privacy en koninkrijkszaken.

Donderdag had ik een oefening van het Regionaal Beleidsteam (RBT). Het RBT heeft de leiding wanneer zich een ramp voordoet die de grens van een gemeente overstijgt of dreigt te overstijgen. In het RBT hebben onder andere de burgemeesters van de betrokken gemeenten en, afhankelijk van de situatie, de hoofdofficieren van justitie, politie, brandweer, geneeskundige dienst en gemeente en de dijkgraaf zitting. Het RBT wordt voorgezeten door de voorzitter van de Veiligheidsregio (in Flevoland is dat de burgmeester van Almere, zelf ben ik plaatsvervangend voorzitter) en neemt beslissingen over operationele dilemma’s. Gelukkig komt het in de praktijk zeer zelden voor dat een RBT bijeen moet komen, maar het is goed dat dit in veiligheidsregio-verband regelmatig wordt geoefend.

’s Middags mocht ik op uitnodiging van Arno Brok, de Commissaris van de Koning (CdK) van Friesland, samen CdK van Flevoland, Leen Verbeek en collega Pieter van Maaren van Urk, een vaartocht maken over de Friese wateren op statenjacht Friso van Friesland. We hebben genoten van het mooie weer (met helaas wel wat weinig wind) en de gastvrije ontvangst.

Vrijdag had ik opnieuw een vergadering in Den Haag.

Zaterdag vond in het stadhuis de Lelystadse Veteranendag plaats. Jaarlijks mag ik, namens de Lelystadse gemeenschap, onze veteranen in het zonnetje zetten een ze bedanken voor hun inzet voor vrede en vrijheid, waar ook ter wereld. Op zaterdag 30 juni vindt in Den Haag de landelijke Veteranendag plaats. Dat is de dag waarop heel Nederland haar veteranen bedankt die zijn ingezet in dienst van de vrede, nu en in het verleden.

Ook was ik zaterdag bij de halve finale van de jeugdbrandweerwedstrijden, die hier in Lelystad plaatsvond. Bij de jeugdbrandweer maken jongeren spelenderwijs kennis met het brandweervak en worden zij zich meer bewust van brandveilig leven. Ook in Lelystad hebben wij uiteraard een jeugdbrandweer. In Nederland zijn circa 145 jeugdkorpsen. De stichting Jeugdbrandweer Nederland (JBNL) organiseert door het hele land wedstrijden tussen deze korpsen. In deze wedstrijden moeten de ploegen een geënsceneerde brand -en andere scenario’s waarbij de brandweer in actie komt- als beste en als snelste proberen te bestrijden. Zij worden daarbij beoordeeld door een professionele jury. Helaas zat er geen regionaal team in de halve finale. Maar alle deelnemers aan de jeugdbrandweerteams in heel Nederland zijn sowieso stuk voor stuk toppers!

Maandag had ik de gebruikelijke interne overleggen en was ook de uitvaart van Cok Homan (vorige week stond ik in mijn blog al even stil bij zijn overlijden). Ik sprak daar op verzoek van de familie namens de gemeente. Cok was maar liefst 26 jaar raadslid in Lelystad en ik stond in mijn toespraak vooral stil bij zijn betekenis voor de stad en de politiek in Lelystad.

Eind van de middag brachten we als (oud-)college in het kader van ons afscheid een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam en sloten wij onze vier jaar samenwerking af met een etentje.

Dinsdagochtend was er natuurlijk nog wel college, voor de laatste keer in de oude setting, en dinsdagavond was er raad. Daar werd onder andere in een tweede termijn gesproken over het Raadsprogramma 2018-2022, dat met 9 amendementen en 1 motie werd vastgesteld met steun van 10 van 14 partijen. Vervolgens werd het nieuwe college geïnstalleerd, dat nu bestaat uit de wethouders Janneke Sparreboom (VVD), Ed Rentenaar (InwonersPartij), Nelly den Os (PvdA), Elly van Wageningen (Christen Unie), Peter Schot (D’66) en John van den Heuvel (SP). En werden drie nieuwe raadsleden geïnstalleerd: Bart Schopman (VVD), Rob Bos (PvdA) en Jarno Volmer (Christen Unie).

Bij deze nogmaals mijn felicitaties aan de nieuwe wethouders en raadsleden. Ik wens hen allen veel succes in hun rol als bestuurder van onze stad en verheug mij op de (met sommigen hernieuwde) samenwerking!

Advertenties

Een bewogen week

De afgelopen week van woensdag tot woensdag eindigde met het droevige bericht, dat op dinsdag 5 juni raadslid Cok Homan is overleden. Cok Homan keerde recent terug in de raad, nadat zijn partij, de PVV, nieuwkomer in Lelystad, drie zetels wist te behalen. Al vanaf de jaren tachtig was hij lokaal politiek actief en tot 2014 zat hij meerdere periodes in de raad. Ondanks zijn ziekte, was hij optimistisch over zijn terugkeer in de lokale politiek. Helaas was dit maar van korte duur. Wij zullen een zeer bevlogen raadslid moeten missen. Mijn gedachten gaan uit naar de nabestaanden, familie en vrienden van Cok Homan, ik wens hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Woensdag was er een bestuursconferentie van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechstreek. Tijdens deze conferentie werd besproken hoe we in de toekomst wellicht nog meer samen kunnen werken. Aansluitend bespraken we in Veiligheidsregio Flevoland-verband Flevolandse aangelegenheden.

Ook was het de dag van de belevingsvlucht, die plaatsvond in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Een Boeing 737 vloog de toekomstige aanvliegroutes van Lelystad Airport om een indicatie te geven van het geluid dat daarmee gepaard gaat. Ik heb de vlucht natuurlijk met belangstelling gevolgd.

De volgende dag was er een bijeenkomst van de stuurgroep Deltaprogramma. We spraken over ruimtelijke adaptatie en de inzet die gemeenten en waterschappen plegen om ons land ook voor de toekomst ‘klimaatbestendig’ te maken en in te spelen op de vele regenbuien en periodes van droogte. In een brief aan de minister van Infrastructuur en Water hebben wij het Rijk opgeroepen om daar samen met ons de schouders onder te zetten.

Ik stop overigens als voorzitter van de VNG-commissie Water, omdat deze ophoudt te bestaan. Maar ik ben door de Deltacommissaris gevraagd om vice-voorzitter te worden van de stuurgroep Ruimtelijke adaptatie en blijf in die hoedanigheid (en uiteraard ook vanuit mijn interesse) dus wel betrokken bij het Deltaprogramma.

Vrijdag was ik met het burgemeestersklasje 2009/2010 op pad. Het burgemeestersklasje is voor beginnende burgemeesters, maar wij spreken nog jaarlijks met elkaar af. Dat levert altijd weer leuke bezoeken op aan elkaars stad en een prettige uitwisseling van ervaringen. Dit jaar was ik de ontvangende partij en leidde ik mijn ambtgenoten rond door Lelystad. Het was een gezellig en ook weer nuttig weerzien.

Zaterdag mocht ik het ‘landmark’ Hollandse Hout openen. Bij de ingang van de Hollandse Hout stond voorheen een houten landmark, maar die was na vijftien jaar vergaan. Op initiatief van wijkbewoners en met medewerking van gemeente Lelystad wordt de entree van de Hollandse Hout nu gemarkeerd door een stenen muur met de tekst Hollandse Hout. Bewoners van de Hollandse Hout, de heren Euvermans en Fellinga, dienden voor dit initiatief bij de motiemarkt een motie in, die door de gemeenteraad werd aangenomen. Een mooi voorbeeld van waar een bewonersinitiatief, de samenwerking van bewoners onderling én met de gemeente, in dit geval met steun van de raad vanuit de motiemarkt, toe kan leiden.

Zondag vierde ik mijn verjaardag en werd ik overspoeld met felicitaties, waarvoor ook hier nogmaals dank!

Maandag waren er zoals gebruikelijk voornamelijk interne overleggen en sprak ik daarnaast met collega Franc Weerwind en het management team van de brandweer Flevoland. Onderwerp van gesprek was de opvolging van regionaal commandant van de brandweer, Gerrit Spruit, die aangegeven heeft zijn functie te willen neerleggen.

En maandag vond ook de startbijeenkomst plaats van Lelystad Next Level. Namens de gemeente mocht ik samen met gedeputeerde Jan Nico Appelman (namens provincie Flevoland) en directeur- generaal Chris Kuijpers van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de samenwerkingsovereenkomst ondertekenen tussen gemeente, provincie en Rijk voor het traject Lelystad Next Level. Het doel van Lelystad Next Level is dat Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad, die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont. Een zelfbewuste, economisch dynamische stad. Het door de gemeente genomen initiatief voor Lelystad Next Level komt voort uit het onderzoek naar de jaarlijkse ICL-bijdrage. Lelystad krijgt deze bijdrage van het Rijk voor beheer en onderhoud van de stad. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Lelystad vooralsnog niet zonder een extra bijdrage kan en dat de focus niet alleen zou moeten liggen op beheer en onderhoud, maar ook op versterking van de sociale en economische structuur van de stad. Met als ambitie de stad sterker te maken en (verdere) afbouw van de ICL bijdrage, zodat Lelystad op den duur financieel zelfstandig kan zijn. Bij de start van de (pers)bijeenkomst heb ik overigens aangegeven dat een en ander wel onder voorbehoud is van goedkeuring door de gemeenteraad.

Dinsdag was er college en een overleg van de lokale driehoek (die bestaat uit de burgemeester, de officier van Justitie en de eenheidschef van de politie). Ook had ik een overleg met Cees Okkerse, als vertegenwoordiger van de regionale advocatuur, hoofdofficier Jet Hoogendijk, namens het Openbaar Ministerie en Julia Mendlik, president van de rechtbank Midden-Nederland. We bespraken de ontwikkelingen rondom de rechtbank, het Openbaar Ministerie en het belang van de nabijheid van rechtspraak.

Herdenken en in gesprek gaan (en blijven)

Vorige week stonden we tijdens de Nationale Herdenking met elkaar stil bij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De herdenking in het Stadspark was, zoals altijd, indrukwekkend. De herdenking op 4 mei is enorm belangrijk. Het is belangrijk dat wij doorgaan met elkaar generatie op generatie over te brengen wat er gebeurd is. Zodat wij, en de generaties na ons, leren van de herinneringen aan wat sommigen van ons, onze ouders, grootouders, overgrootouders en betovergrootouders is aangedaan. Net zo belangrijk is het ook, dat wij in gesprek blijven met elkaar en dat meningsverschillen en conflicten niet met de vuist worden beslecht maar met een open en eerlijk gesprek. Zo vinden ook de mediators, met wie ik afgelopen week sprak en die in Lelystad aan de slag gaan met Het Nationale Gesprek. Meer daarover lees je in dit weekverslag.

Woensdag werd ik geïnterviewd door Yolanda de Koster van Binnenlands Bestuur. Zij gaat de komende tijd de Lelystadse gemeenteraad volgen en zal daar regelmatig verslag van doen. Ik mocht de aftrap doen voor de serie interviews en mijn kijk geven op de verkiezingsuitslag en de mogelijke effecten van een breed samengestelde raad (Lelystad heeft 14 partijen in de raad) op efficiënt bestuur. Mijn ervaring is dat het inderdaad meer tijd kost om alle partijen aan het woord te laten, maar tegelijkertijd zie je ook meer dwarsverbanden ontstaan en is een coalitie- of raadsprogramma daardoor niet altijd meer in beton gegoten. Publicatie van het interview is voorzien op 25 mei.

Ook had ik woensdag een afspraak met Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Op de luchthaven praatte ik hem onder andere bij over de ontwikkelingen rondom Lelystad Airport, maar ook tal van andere onderwerpen kwamen aan bod.

In het stadhuis sprak ik met mediator Berry van Elst over Het Nationale Gesprek. Het Nationale Gesprek is een initiatief van onafhankelijke professionele mediators. Zij zijn dit initiatief gestart om bij te dragen aan een samenleving waarin, zoals de initiatiefnemers stellen “conflicten en botsingen niet met scheldpartijen, de vuist of de knuppel (of erger) worden beslecht, maar met een eerlijk, open, misschien stevig gesprek”. Het concept is eenvoudig; mensen uit dezelfde wijk die elkaar anders niet zo snel zouden ontmoeten, worden uitgenodigd voor een bijeenkomst om met elkaar kennis te maken en met elkaar in gesprek te gaan. Zij worden daarbij begeleid door twee mediators. In verschillende gemeenten hebben dergelijke gesprekken al plaatsgevonden of zijn dergelijke gesprekken in voorbereiding. Ook in Lelystad gaan we met Het Nationale Gesprek beginnen. Binnenkort dus meer daarover.

Daarna had ik nog een overleg met onder anderen medewerkers van Justitie en Veiligheid over de veiligheid van Lelystad Airport. En ‘s avonds was er een etentje van het comité van aanbeveling van de Nationale Oldtimerdag, die op zondag 17 juni weer plaatsvindt aan de Lelystadse kust.

Donderdag waren er veel interne overleggen en ging ik op bezoek bij de heer en mevrouw Ten Have. Zij vierden die dag hun 60-jarige huwelijk.

Vrijdag was het 4 mei en was ik een van de sprekers bij de herdenkingsbijeenkomst in het Stadspark. Het thema van de herdenking was dit jaar: verzet. De voorzitter van het 4 en 5 mei comité, Tony Merkelbach sprak over verzet in verleden en heden, Rabbi Moshe Stiefel sprak de Jizkor uit en stadsdichter Thomas Gerla droeg een mooi gedicht voor. Zelf sprak ik over het eerste grote verzet in de oorlog, de Februaristaking. Over verraad en verzet in Makkum, het verhaal van de familie van mijn vader. En over de geschiedenis van burgemeester Verheijen uit Erp, die in de oorlog voor zeer complexe keuzes kwam te staan. Met als rode draad de vraag: “Wat zou jij doen?” De muziek was prachtig en de rol van veteranen en de scouting was erg waardevol. Complimenten aan het comité voor de organisatie.

Zaterdag 5 mei mocht ik samen met Tony Merkelbach de lopers van AV Spirit en Stichting Sport en Integratie Lelystad met het bevrijdingsvuur uit Wageningen verwelkomen. Samen met Tony mocht ik vervolgens het bevrijdingsvuur in de speciaal daarvoor geplaatste schaal aansteken.

Op zondag bezocht ik de open dag van de Turkse moskee in Lelystad. Dat leverde leuke ontmoetingen en gesprekken op met een gemêleerd gezelschap.

Maandag had ik zoals gewoonlijk veel interne overleggen en mocht ik ’s middags, samen met vertegenwoordigers van de Ondernemers Coöperatie Larserpoort, Politie Midden-Nederland en Brandweer Flevoland, mijn handtekening zetten onder de vernieuwde afspraken over de samenwerking op het gebied van veiligheid op bedrijventerrein Larserpoort. Sinds 2011 wordt er door de betrokken partijen samengewerkt aan de veiligheid op het bedrijventerrein. De afspraken over deze samenwerking zijn vastgelegd in het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein (KVO-B). In de afgelopen maanden heeft hercertificering plaatsgevonden voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Larserpoort. De audit is goed verlopen en het certificaat is weer behaald.

Bedrijventerreinen komen voor KVO-certificatie in aanmerking als zij een aantal structurele maatregelen op het gebied van veiligheid treffen. Samenwerking tussen verschillende organisaties staat daarbij centraal. De samenwerkende partners op bedrijventerrein Larserpoort hebben de afgelopen jaren goede ervaringen met het KVO-B opgedaan. Het KVO-B Larserpoort geldt dan ook als een landelijk voorbeeld en heeft ook lokaal navolging gekregen. Zo is er sinds 2017 een KVO Stadshart en zijn er onlangs trajecten gestart voor het behalen van een KVO-B Noordersluis en KVO Lelycentre.

Na de bijeenkomst op Larserpoort ging ik naar het provinciehuis, waar ik een gesprek had met de Commissaris van de Koning.

Dinsdag was er een collegevergadering en had ik s ’middags diverse besprekingen, waaronder een voorbespreking van de integriteitstraining van de raad.

Lintjesregen, Oranjegebak en Reddingbootdag

Het was weer een week vol feestelijkheden met Koninklijke onderscheidingen, een gezellige Koningsdag met Oranjegebak voor de inwoners van de woonzorgcentra in Lelystad en activiteiten op en rond het KNRM station vanwege de Landelijke Reddingbootdag.

Woensdag had ik onder andere een overleg over brandweerzaken en ging ik ’s avonds op pad om tien Lelystedelingen te verrassen met de mededeling dat zij de volgende dag een Koninklijke onderscheiding zouden krijgen.

Donderdag was het de dag van de Lintjesregen. De dag waarop ik de inwoners die een Koninklijke onderscheiding krijgen, mag toespreken en bij hen namens Zijne Majesteit koning Willem Alexander de decoraties mag opspelden. Ik vind dat een van de mooiste dagen van het jaar.

In het Agoratheater stond de tien decorandi een feestelijke ontvangst met familie en bekenden te wachten. Mevrouw G.A. Bij de Vaate-Dingemans, mevrouw D. Ebbens-Lalkens, de heer F.H. van Hulst, mevrouw H.J.S. Koelman-Klaus, de heer P.A. Kremer, mevrouw P. Kunst-Sijmons, de heer T. Lansink en mevrouw L.K. Mur-Griffioen werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer J.B.A. Kipp en mevrouw D.M.A.P. de Kruijk-Houwing werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Zij hebben zich allemaal op een bijzondere wijze ingezet voor de samenleving door een uitzonderlijke prestatie te leveren of door zich jarenlang in te zetten voor hun club, hun vereniging, een instantie, een bestuur of voor mensen die hulp nodig hebben. Het zijn dan ook Lelystedelingen om trots op te zijn!

’s Avonds was er een bijeenkomst van het Oranjecomité Lelystad, waarbij ook alle gedecoreerden uitgenodigd waren. En daarna maakte ik nog een rondje door het stadshart, waar het gezellig druk was en de vrijmarkt al in volle gang was.

Vrijdag was het Koningsdag en mocht ik samen met de voorzitter van het Oranjecomité Lelystad, Carel Lujting Maten, namens het comité gebak uitdelen aan de bewoners van woonzorgcentrum De Hoven. Jaarlijks trakteert het Oranjecomité Lelystad de inwoners van de woonzorgcentra in Lelystad op Koningsdag op gebak. Een mooie en vooral ook feestelijke traditie!

Zaterdag was het de Landelijke Reddingbootdag. De jaarlijkse dag waarop de KNRM haar deuren opent voor haar donateurs en andere bezoekers om een kijkje te nemen in de keuken van de Redding Maatschappij. Ook het station Lelystad deed mee. In Lelystad kon men onder andere een kijkje nemen in boothuis Jan de Braal en meevaren op de reddingboot ‘Bert en Anneke Knape’. Ook waren er spectaculaire demonstraties van de reddingboot. Het boothuis en de boot zijn vernoemd naar hun donateurs. Donateurs zijn heel belangrijk voor de KNRM. Zonder hun bijdragen én de inzet van zo’n 1300 vrijwilligers in Nederland, kan het reddingswerk niet bestaan.

Vanaf zondag had ik een vrijwel lege agenda. Er was zelfs geen collegevergadering. Ik heb slechts mijn email gelezen, diverse stukken gelezen en komende vergaderingen voorbereid.

Cornelis Lelypenning en Waterwandelweg

De afgelopen week stond onder meer in het teken van het afscheid van wethouder Jop Fackeldey, waarbij ik hem de eerste Cornelis Lelypenning, een Lelystadse onderscheiding die in bijzondere gevallen als blijk van grote waardering wordt toegekend aan personen en rechtspersonen voor een activiteit of reeks van activiteiten waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend. Werd onze kust weer een attractie rijker met de Waterwandelweg. En genoot ik tussen de bedrijven door van de Tulpenroute Flevoland, waar ook Lelystad deel van uit maakt.

Woensdag was er een bijeenkomst van het Veiligheidsbestuur van de Veiligheidsregio Flevoland. Tijdens deze bijeenkomst spraken we over de toekomst van de veiligheidsregio. In het Veiligheidsbestuur zitten alle Flevolandse burgemeesters.

’s Avonds was ik aanwezig bij de installatie van Jop Fackeldey als gedeputeerde van Flevoland.

Donderdag was een Haags dagje. Ik had een overleg van de Stuurgroep Deltaprogramma met deltacommissaris Wim Kuijken. Onder zijn leiding komen de plannen voor het Deltaprogramma tot stand. In het Deltaprogramma werken verschillende overheden samen om Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en om te zorgen voor voldoende zoetwater.

Ook had ik die dag een bijeenkomst over waterkwaliteit en klimaatadaptatie, een overleg met een tweede kamerlid over onder andere de rechtbank in Lelystad en een overleg op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over Lelystad Airport. Al met al een volle, maar goed benutte dag met gesprekken over stuk voor stuk belangrijke onderwerpen.

Vrijdag ontvingen directeur Hanne Buijs, gedeputeerde Jaap Lodders en ik de secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Lidewijde Ongering op Lelystad Airport. Wij hadden een gesprek met haar waarin we onder andere het belang hebben benadrukt van het goed betrekken van direct omwonenden en tijdens een rondleiding kon zij zien hoe de uitbreiding van de luchthaven vordert.

Vrijdagavond stond in het teken van het afscheid van Jop Fackeldey als wethouder van Lelystad. Ter gelegenheid van zijn afscheid na elf jaar wethouderschap, was er een symposium met als thema: ‘Hoe betrouwbaar is de overheid’. Sprekers waren Commissaris van de Koning Leen Verbeek, hoogleraar Besturen van Veiligheid, Ira Helsloot en Jop zelf. Aan het eind van de bijeenkomst mocht ik Jop de eerste Cornelis Lelypenning uitreiken vanwege zijn grote verdiensten voor onze stad.

Zaterdag mocht ik de opening verrichten van de Waterwandelweg. Dat deed ik samen met heemraad Lida Scheldwald en wethouder Ed Rentenaar. De Waterwandelweg is een initiatief van Rotary Batavia. De Waterwandelweg is een 3,6 kilometer lange wandel- en fietsroute langs de Lelystadse kust. De route loopt vanaf de Houtribsluizen, langs de kust bij Batavialand, naar de Noordersluis bij Gemaal Wortman. Langs de route staan om de paar honderd meter informatieborden, met allerlei lokale cultuur-historische wetenswaardigheden in relatie tot het thema water. Een mooi aanwinst voor onze kust!

Zaterdag en zondag was er ook tijd om heerlijk te fietsen en te genieten van het prachtige gezicht van de tulpenvelden in volle bloei. Lelystad maakt samen met Dronten en Zeewolde deel uit van de Tulpenroute Flevoland. Van 14 april tot en met 5 mei 2018 vinden er verschillende activiteiten langs de route plaats. Op tulpenrouteflevoland.nl lees je wat er zoal te zien en te doen is.

Maandag had ik veel interne overleggen en een overleg van de Stuurgroep Veiligheid met verschillende externe partijen. Centraal in dit overleg stonden de drie hoofdthema’s uit het integraal veiligheidsplan: Sociale overlast en onveiligheid in de wijken en buurten, jeugdoverlast en –problematiek en georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Ook mocht ik ’s middag een aantal nieuwe Lelystedelingen verwelkom bij de naturalisatieceremonie.

Dinsdag was er collegevergadering. ‘s Middags had ik diverse interne overleggen en ’s avonds was er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad.

 

 

 

Politiekids, rekenkamers en samenwerkingsagenda

Deze week mocht ik weer aan een groep Lelystadse jongeren het Politiekids-diploma overhandigen, mocht ik van start gaan met de Werkgroep Lokale Rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben en maakten Almere en Lelystad bekend dat we nog intensiever gaan samenwerken om onze gezamenlijke onderwerpen en belangen op de agenda van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te krijgen en te behouden. Dat is, in een notendop, de afgelopen week van woensdag tot woensdag. Maar er was natuurlijk meer.

Woensdag mocht ik diploma’s uitreiken aan 39 Lelystadse jongeren die het trainingsprogramma van het project Politiekids succesvol hebben doorlopen. De jongeren volgden een half jaar lang een intensieve training op het gebied van weerbaarheid en conditie. Daarnaast hielpen ze de Lelystadse politie met het leefbaar en veilig houden van hun wijken. In het project Politiekids werken scholen, ouders, politie Lelystad, Centrada, het Sportbedrijf, Welzijn Lelystad en de gemeente samen. De belangstelling voor het project Politiekids is erg groot. Naast het uitgebreide trainingsprogramma worden de kinderen onder begeleiding van een agent ingezet bij allerlei evenementen en acties van de politie. Zo leren zij de in de training opgedane vaardigheden en kennis toe te passen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van informatie aan bewoners en aan verkeersdeelnemers. Op deze manier worden ze zich ook meer bewust van hun eigen gedrag.

Verder had ik die dag verschillende overleggen op het stadhuis en vond, eveneens in ons stadhuis, de startbijeenkomst van de Werkgroep Lokale Rekenkamers plaats.

De werkgroep gaat met gemeenten in gesprek over de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek. De gesprekken moeten leiden tot aanbevelingen over hoe rekenkameronderzoek van toegevoegde waarde kan zijn voor de nieuwe gemeenteraden. Dit onderzoek is nodig omdat in veel gemeenten de rekenkamerfunctie niet of nauwelijks functioneert. In circa 8% van de gemeenten wordt zelfs helemaal geen uitvoering gegeven aan de wettelijke plicht om een rekenkamerfunctie te hebben.

De werkgroep bestaat uit, naast mijzelf in de rol van voorzitter, vice-voorzitter Peter Oskam (burgemeester Capelle aan den IJssel), Irma Hesp (griffier Heemstede), Marnix Philips (griffier Amstelveen), Jan de Ridder (voorzitter Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, NVRR) en Wil Lugtenburg-Sanders (voormalig bestuurslid NVRR). Eind 2018 leveren we als werkgroep een rapport op met onze bevindingen.

Ook donderdag had ik diverse overleggen, onder andere over veiligheidszaken en over rijksbijdragen.

Daarnaast verrichtte ik samen met collega Franc Weerwind van Almere en (demissionair) wethouder Jop Fackeldey (demissionair wethouder Mark Pol van Almere was verhinderd) een officiële handeling waarmee we de intensivering van de samenwerking tussen Almere en Lelystad in Metropoolregio Amsterdam (MRA) verband bezegelden. Almere en Lelystad hebben besloten om door middel van het opstellen van een samenwerkingsagenda de samenwerking te intensiveren. Het opstellen van een samenwerkingsagenda is een eerste stap om nog meer de gemeenschappelijke belangen te gaan dienen en een gezamenlijk geluid uit te dragen in MRA-verband.

Dit jaar wordt gestart met een evaluatie en waar nodig aanpassing van de huidige actieagenda van de gehele Metropoolregio. Doel is om deze in 2019 te presenteren op een MRA congres. Het is dus van belang dat de Flevolandse en daarmee Lelystadse en Almeerse belangen goed in beeld komen en kunnen worden ingebracht. Tijdens de officiële handeling plaatsten wij de thema’s waarop we de samenwerking gaan intensiveren letterlijk op de kaart van de deelregio. Het gaat daarbij om thema’s als Economie, Wonen/Stedelijke Vernieuwing, Toerisme, Mobiliteit, Duurzaamheid, Onderwijs & Arbeidsmarkt en Financiën.

Daarna bezocht ik de afscheidsreceptie van Eric Lagerweij, die vanaf 2011 directeur was van Lelystad Airport.

Ook had ik ’s avonds nog een overleg van de lokale driehoek. Dit overleg was ingepland vanwege twee demonstraties op zondag, waarvoor we als gemeente een melding hadden ontvangen.

Vrijdag moest ik in Den Haag zijn. En in het weekend was er tijd voor privézaken en het lezen van stukken.

Maandag was minister Cora van Nieuwenhuizen in Lelystad om de regio Flevoland bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot Lelystad Airport. Vertegenwoordigers van bewoners, bedrijfsleven -waaronder Lelystad Airport zelf-, gemeente en provincie konden aandachtspunten naar voren brengen en vragen stellen. (Op dat moment was er nog geen duidelijkheid over de uitkomst van de Commissie-mer. Maar inmiddels weten we dat de Commissie-mer het milieueffectrapport (mer) voor Lelystad Airport heeft goedgekeurd.)

Dinsdag was er college en had ik opnieuw een afspraak in Den Haag.

En ‘s avonds was er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. Gedurende het eerste deel van deze bijeenkomst kregen de raadsleden een toelichting op hun taak als volksvertegenwoordiger en hun kader stellende en controlerende rol in de praktijk. Daarna was er gelegenheid om te speeddaten met medewerkers van de gemeentelijke organisatie en om sessies bij te wonen waarin de gemeentelijke werkvelden werden toegelicht. Tijdens deze sessies werden ook voorstellen toegelicht waarover de raad binnen afzienbare tijd een besluit moet nemen, zoals de Kadernota Sociaal Domein, de Omgevingsvisie, het Woningbouwprogramma, het Parkeerbeleidsplan en de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).

 

Oefenen op het water en ontbijten met ondernemers

Het was weer een zeer gevarieerde week met onder andere boeiende interne werkbezoeken, een leerzame oefening op het water en leuke bijeenkomsten met ondernemers over veiligheid en het gemeentelijk inkoopbeleid.

Woensdag had ik in Amersfoort een overleg van de Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC). De Taskforce GOC bestaat uit een aantal burgemeesters uit de regio, vertegenwoordigers van het OM en de belastingdienst en doet voorstellen voor de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De overheid heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. We noemen het ‘ondermijning’ omdat het onze rechtsstaat ondergraaft; criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties. Voorbeelden van ondermijning zijn grootschalige hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Ondermijning komt naar de oppervlakte in de vorm van intimidatie, geweld en machtsposities van (groepen) personen. Daarom is het zo belangrijk dat de overheid één vuist maakt tegen ondermijnende criminaliteit. Daarna ging ik door naar Den Haag voor de Stuurgroep Water. Daar stond onder andere klimaatadaptatie op de agenda en een terugblik op het project Ruimte voor de rivier.

Donderdag had ik een ‘kennismakingsgesprek’ met formateur Paul Luijten. Wij kenden elkaar al, maar ik mocht hem die dag op het stadhuis ontvangen in zijn hoedanigheid als formateur van de nieuw te vormen coalitie. Ook had ik een kennismakingsgesprek met Hans Schirmbeck, de nieuwe directeur van de jeugdinrichting in Lelystad (Intermetzo JJI).

Ook stond een werkbezoek aan de afdelingen die zich bezighouden met het fysiek domein, dus zeg maar de mensen die zich bezighouden met zaken als de riolen in de stad tot en met de ontwikkelingen rondom de weg van Alkmaar naar Zwolle. Een deel is werkzaam aan de Wigstraat. Ook daar ging ik langs.

’s Avonds was ik aanwezig bij een bijeenkomst die in het teken stond van veilig ondernemen op het bedrijventerrein Noordersluis. Samen met vertegenwoordigers van Platform Noordersluis, politie en brandweer tekende ik een intentieverklaring om intensiever samen te werken om het bedrijventerrein schoon, heel en veilig te houden en zo het keurmerk KVO-B (keurmerk veilig ondernemen bedrijven) te verdienen. MKB Nederland begeleidt dit proces.

Daarna was er nog een overleg van de lokale driehoek.

Zaterdag woonde ik een oefening bij van KNRM Lelystad in samenwerking met brandweer Flevoland, de GGD Flevoland, andere KNRM stations, Boskalis en Rijkswaterstaat. Het scenario was een brand op het bij de Markerwadden gelegen baggerschip Edax van Boskalis. Een boeiende oefening, in een prachtige omgeving. En het weer zat ook nog eens mee, waardoor het prima vertoeven was op en om het water.

Zondag was Carolien jarig en hadden we een huis vol visite.

Maandag had ik allerlei interne overleggen en bezocht ik ’s middag in Amersfoort een bestuursconferentie over de verbinding tussen zorg en veiligheid van het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland.

En ‘s avonds was er een bijeenkomst van het presidium, de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de raad.

De dinsdag begon wat vroeger dan gebruikelijk op het stadhuis, met een ondernemersontbijt. Vorig jaar is het ontbijt geïntroduceerd naar aanleiding van de behoefte bij ondernemers om meer te weten over het gemeentelijk inkoopbeleid. In deze tweede editie werden de ondernemers bijgepraat over het door veranderende wet- en regelgeving dynamische inkoopbeleid van overheden, en specifiek dat van de gemeente Lelystad. Daarnaast was er aandacht voor het manifest ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en de daaraan gekoppelde aandachtsgebieden, met name Circulariteit en Social Return On Investment (SROI). Gastsprekers waren Jacqueline Cramer, oud-minister van VROM en nu ambassadeur circulaire economie en trekker van dat programma in de Amsterdam Economic Board en Onno Vermooten, directeur Concern voor Werk / Werkbedrijf Lelystad. Ook vanuit de provincie Flevoland was er informatie over ondersteuning en subsidiemogelijkheden op het gebied van circulariteit.

Verder had ik die dag diverse overleggen en bracht ik een werkbezoek aan de afdelingen die zich bezighouden met het sociaal domein. Opnieuw een boeiend werkbezoek met leuke gesprekken met de mensen die bij de gemeente werkzaam zijn binnen dit domein.