Leuke bezoeken, interessante gesprekken en een spectaculaire entree

Het was weer een week met leuke en interessante bezoeken, onder anderen aan een honderdjarige inwoner en aan de jongeren van de jeugdbrandweer Lelystad. En van inspirerende gesprekken, zoals tijdens de Watertafel en tijdens de afsluitende bijeenkomst van het project de ‘Burgemeester Undercover’. Ook maakte ik deze week, bij de opening van het jubileumfeest van theater Agora, de meest spectaculaire entree die ik ooit heb gemaakt. En er was natuurlijk meer. Dat lees je hier in mijn week van woensdag tot woensdag.

De woensdag begon met twee koffiebezoeken. Het eerste bezoek was aan een Lelystedelinge die vrijwel geen evenement in de stad overslaat. Daarnaast volgt ze (deels via haar computer) alle raadsvergaderingen en is zij goed geïnformeerd over wat er allemaal in onze stad gaande is. Ze voelt zich zeer betrokken bij alle ontwikkelingen en is bijzonder trots op onze stad.

Het tweede bezoek was aan een echtpaar dat werkzaam is in het onderwijs. Beiden geven les in het vak culturele en kunstzinnige vorming (CKV). Zij in Lelystad en hij op een school in Schoonhoven. Het gesprek ging dan ook vooral over de veranderingen in het onderwijs en over de wijk.

Daarna vond op het stadhuis de ondertekening plaats van de ‘Intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling Flevokust/Maxima-centrale’ tussen energieleverancier ENGIE, provincie Flevoland en gemeente Lelystad. Provincie Flevoland en gemeente Lelystad ontwikkelen samen Flevokust (een overslaghaven met havengebonden bedrijventerrein). Het is onze gezamenlijke ambitie om dit op een succesvolle duurzame manier te doen. Dit sluit naadloos aan bij de ambitie van ENGIE om op en rond de Maxima-centrale verschillende duurzame projecten te realiseren. Vandaar dat we nu gedrieën de krachten bundelen. Ondertekenaars van de overeenkomst waren de Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek, ENGIE bestuurder de heer Boon en ik.

Na de ondertekening had ik nog wat kennismakingsgesprekken en ’s avonds was ik samen met de wethouders Van Wageningen en Van den Heuvel te gast bij de jaarlijkse Watertafel van het Waterschap Zuiderzeeland. Een bijeenkomst met het college van Dijkgraaf en Heemraden, waarvoor de Commissaris van de Koning, de hoofd-ingenieur directeur (HID) van Rijkswaterstaat regio Midden-Nederland, de burgemeesters en betrokken wethouders uit het beheergebied van het Waterschap worden uitgenodigd. Onderwerp van deze Watertafel, was de circulaire economie.

De volgende ochtend bracht ik een bezoek aan de heer Wegner en zijn vrouw. De heer Wegner werd die dag honderd jaar. Reden om hem van harte te feliciteren en een bloemstuk te overhandigen. Hij en zijn vrouw hebben tot vorig jaar altijd zelfstandig in Rotterdam gewoond. Nu wonen ze in de Hanzeborg in Lelystad, dicht bij hun dochter, die ook in Lelystad woont.

’s Middags moest ik in Den Haag zijn voor een overleg op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Onderwerp van gesprek was het landelijke project om uitbuiting van Roma kinderen tegen te gaan. In de periode 2012 tot en met 2016 was Lelystad één van de proeftuingemeenten in het kader van het landelijk programma “Aanpak uitbuiting Roma kinderen”. De afgelopen jaren is een integrale aanpak ontwikkeld, gericht op preventie en handhaving. Donderdag hebben we gesproken over voortzetting van het landelijke verband.

Na dit overleg ging ik naar Amsterdam waar we met de burgemeesters en organisaties die op 18 november 2016 meededen aan het project “Burgemeester Undercover” gezamenlijk terugkeken op de opgedane ervaringen. Ik vond het een waardevol project waarbij ik veel inspirerende informatie heb opgedaan over jeugd, veiligheid en zorg.

Vrijdag bracht ik met wethouder Van den Heuvel een werkbezoek aan het Sportbedrijf Lelystad. We waren op de locatie Koploper en namen een kijkje bij het zwembad (wat een techniek komt daar bij kijken), de tennishal, de sporthal, judozaal (oftewel dojo) en klimwand. Ook kregen we natuurlijk nadere informatie over het sportbedrijf zelf. Heel interessant.

Daarna had ik op het stadhuis een gesprek in het kader van de evaluatie van het programma Ruimte voor de Rivier waarbij ik als wethouder in Deventer betrokken was. Het programma richtte zich op een dubbele doelstelling: een veiliger rivierengebied én een aantrekkelijke leefomgeving en omvatte projecten in ruim dertig plaatsen in Nederland. Voor de evaluatie was men benieuwd naar mijn ervaring met de bestuurlijke samenwerking binnen het programma. Die was heel goed en er was veel ruimte voor de inbreng van inwoners.

Vrijdagavond mocht ik deel uitmaken van een spectaculaire openingsact ter gelegenheid van de aftrap van het tien- en veertigjarig jubileum van theater Agora. Het huidige theater, het zeer markante gebouw dat is ontworpen door architect Ben van Berkel van UN studio, bestaat in 2017 tien jaar en het is dit jaar veertig jaar geleden dat het toenmalige multifunctionele centrum (inclusief theater) Agora, wat overigens Grieks is voor verzamelplaats of marktplaats, van start ging. De Agora heeft in Lelystad altijd de rol gehad van centrale ontmoetingsplaats en is dat met de huidige combinatie van functies (theater, congrescentrum, bioscoop en filmhuis) nog steeds. Maar goed, de openingsact: ik werd tevoorschijn ‘getoverd’ door niemand minder dan Hans Kazan en zoons. Nog niet eerder heb ik zo’n spectaculaire entree gemaakt.

Het weekend hadden we, ondanks het feit dat ik dienst had, deze keer zo goed als voor onszelf. Zondag maakten we een heerlijk lange fietstocht door Lelystad en genoten we onder andere bij het bezoekerscentrum in de Oostvaardersplassen van het zonnetje en het prachtige uitzicht op de schaatsers die zich op het ijs waagden.

De maandag begon met een aantal reguliere overleggen. ’s Middag bracht ik met wethouder Fackeldey een werkbezoek aan Donkervoort. Wat een mooi en bijzonder familiebedrijf is dat. Alleen al het feit dat Donkervoort hier in Lelystad gevestigd is, is van grote betekenis voor Lelystad. Het is een Lelystads bedrijf om trots op te zijn. En met het oog op het meer willen aantrekken van bedrijven in de ‘automotive’ industrie is de aanwezigheid van deze sportwagenbouwer natuurlijk ook niet verkeerd.

‘s Middags had ik in het stadhuis een Naturalisatiebijeenkomst en mocht ik elf volwassenen en twee kinderen als nieuwe Nederlanders verwelkomen.

Dinsdag was er zoals gebruikelijk college. Daarna had ik een overleg buiten de stad. En ’s avonds was ik te gast bij de jeugdbrandweer Lelystad. De jeugdbrandweer is al negentien jaar actief in Lelystad. In de loop der jaren zijn er vanuit de jeugdbrandweer zo’n dertig mensen doorgestroomd naar de reguliere brandweer. Tijdens mijn bezoek gaven de jongeren, die variëren in leeftijd van 12 tot 18 jaar, een demonstratie van een oefening die bestond uit het blussen van een brand en het redden van een persoon. Mooi was het om te zien hoe professioneel er werd gewerkt en werd samengewerkt! De jeugdbrandweer Lelystad is een jeugdkorps om trots op te zijn. Jongeren die zich voor het jeugdkorps willen aanmelden, kunnen dat doen via de website van de brandweer Flevoland.

 

Opnieuw een week met een feestelijk tintje

Het was opnieuw een week met een feestelijk tintje. Zo was het de week van het BKL Gala, hét feest van ondernemend Lelystad en mocht ik dinsdag Lelystad vertegenwoordigen bij de nieuwjaarsreceptie van de Koning en Koningin in het Paleis op de Dam. Om maar een paar ‘high lights’ te noemen. Daarnaast waren er natuurlijk de gebruikelijke overleggen, soms stevige gesprekken, waarover ik hier niet altijd alles kwijt kan en een aantal leuke werkbezoeken. En vandaag was er natuurlijk het goede nieuws over de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die de nog lopende beroepen ongegrond heeft verklaard. Lelystad Airport mag dus verder bouwen aan de nieuwe luchthaven!

Woensdag bracht ik samen met wethouder Van Wageningen een bezoek aan de Scholengemeenschap Lelystad (SGL), onderdeel van stichting voortgezet onderwijs Lelystad (SVOL). Wij werden daar bijgepraat over onderwijskundige ontwikkelingen en kregen uitleg van twee leerlingen, Kirsten en Melissa, over leerlingmediation (leerlingen worden opgeleid om mediation toe te passen bij andere leerlingen). Ook namen we een kijkje bij het Technasium, waar leerlingen projectmatig aan de slag gaan met opdrachten van echte opdrachtgevers. Een bedrijf of een instelling legt de technasiumleerlingen een actueel probleem voor en vraagt de leerlingen met oplossingen te komen. De leerlingen werken samen in groepjes en verdelen zelf de taken. Op deze manier kruipen de leerlingen in de huid van een echt beroep en ervaren ze waarvoor ze leren. En dat werkt natuurlijk extra motiverend!

Donderdag had ik een bestuursvergadering van het Nederlandse Genootschap van Burgemeesters (NGB). Het NGB behartigt de belangen van burgemeesters bij bijvoorbeeld wetgevingsprocessen en andere ontwikkelingen die de burgemeestersfunctie raken. Het bestuur bestaat uit –uiteraard- burgemeesters van verschillende gemeenten. Ik ben secretaris van het bestuur.

’s Avonds was ik te gast bij de brandweer, waar ik tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd stilgestaan bij de jubilarissen, bevorderingen en behaalde diploma’s. Aan mij was het de eer om de versierselen op te spelden en bloemen te overhandigen. En om alle medewerkers hartelijk te bedanken voor hun inzet in het afgelopen jaar.

De volgende dag ging ik met wethouder Fackeldey op bezoek bij Centrada. Op uitnodiging van de woningcorporatie namen we een kijkje bij het complex Rode Klif, waar Centrada momenteel 41 rolstoeltoegankelijke zorgappartementen realiseert en bij het aangrenzende wooncomplex Zuiderstaete, dat in 2015 de deuren opende. Ook namen we een kijkje bij Centrada zelf. Een interessant werkbezoek met een mooie inkijk in het werk van Centrada.

Na Centrada stond een bezoek aan Omroep Flevoland op het programma, waar ik te gast was voor de TV opname van ‘Over Flevoland Gesproken’. Een programma dat weliswaar van te voren wordt opgenomen maar vervolgens wel integraal wordt uitgezonden. Onderwerp van gesprek was de vraag van presentator Jeroen van der Laan: “50 jaar geleden kwamen de eerste inwoners naar Lelystad. Waar staat Lelystad nu en welke kansen en bedreigingen zie je voor de toekomst?”.

Daarna ging ik samen met wethouder Van Wageningen naar het MBO college Lelystad, waar wij uitleg kregen over hoe het onderwijs de verbinding legt met het bedrijfsleven en hoe het onderwijs inspeelt op toekomstige ontwikkelingen. Ook spraken we met leerlingen die nog maar net in Nederland wonen en een opleiding volgen, maar onze taal al aardig onder de knie hebben. Een knappe prestatie, mede dankzij de intensieve begeleiding die zij daarbij krijgen.

Zaterdagavond was het gala van de Bedrijfskring Lelystad (BKL). Het BKL Gala is hét feest voor ondernemend Lelystad. Tijdens het gala worden ieder jaar de BKL Trofee en BKL Award uitgereikt. De trofee gaat naar de ‘onderneming van het jaar’, de BKL Award is voor bedrijven met maximaal 15 medewerkers in dienst, waardoor ook kleinere bedrijven kans maken op de ondernemersprijs. Dit jaar ging de Trofee naar Loading Sytems, een bedrijf dat zich -de naam zegt het al- bezighoudt met laden en lossen. De Award ging naar De Eetalage, de gezellige lunch/loungeroom die gevestigd is naast de entree van het stadhuis en de bibliotheek. Beide ondernemers van harte gefeliciteerd!

Zondag was het opnieuw feest. De vader van Carolien vierde zijn 85ste verjaardag.

De maandag stond in het teken van een aantal gesprekken, waaronder een nadere kennismaking met burgemeester Aat de Jonge van Dronten.

En eind van de middag ging ik naar Utrecht waar de jaarlijkse Karel V-sessie plaatsvond van de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg. Tijdens deze sessie worden thema’s besproken die relevant zijn voor de dijkgraven en gedeputeerden Water. Dit jaar was ook de Commissie Water van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waarvan ik voorzitter ben, uitgenodigd.

Dinsdag was zoals gebruikelijk een lange dag, die begon met de collegevergadering en eindigde met de raadsvergadering. Maar het was tegelijk ook een bijzondere dag omdat ik voor de eerste keer Lelystad mocht vertegenwoordigen bij de nieuwjaarsreceptie van de Koning en Koningin. De Koning en de voorzitter van de Eerste Kamer, Ankie Broekers Knol, hielden mooie toespraken en het was leuk om veel, heel veel bekenden te spreken in het prachtige Paleis op de Dam.

 

 

Een bijzonder (nieuw)jaar

De kop van het nieuwe jaar is er inmiddels af. We zijn alweer elf dagen verder en hoewel het formeel maar tot de zesde ‘mag’, doe ik het toch: iedereen die ik nog niet gezien en gesproken heb, wens ik via deze weg het beste voor 2017! Dat het maar een mooi jaar mag worden.

2017 begon helaas niet goed in Lelystad. Een grote brand in het Lelycentre trof een aantal ondernemers fors. Ondernemers die elke dag weer keihard moeten werken om het hoofd boven water te houden. Op zondag 1 januari sprak ik tijdens een bijeenkomst met deze ondernemers en alle bij de brand betrokken hulpdiensten. Met man en macht hebben zij zich allemaal ingezet om zo snel mogelijk de winkels en lunchroom weer te kunnen openen en daar heb ik ontzettend veel respect voor! Sommigen hebben hun deuren inmiddels weer geopend, voor anderen duurt het helaas, als gevolg van de schade, langer.

De dag daarop, op maandag 2 januari, woonde ik de nieuwjaarsbijeenkomsten bij van de provincie Flevoland en de gemeente Almere. En op vrijdag had ik mijn eerste werkbezoek van het nieuwe jaar. Met wethouder Van Wageningen bezocht ik De Groene Sluis. De Groene Sluis is een winkel met tweedehands spullen. Er werken meer dan 100 vrijwilligers. De opbrengst van de winkel gaat naar goede doelen in en om Lelystad. Een mooi concept dat meerdere doelen dient. Naast het steunen van goede doelen, draagt De Groene Sluis ook een steentje bij aan het milieu en heeft de winkel ook een maatschappelijke functie. Goederen worden niet weggegooid maar krijgen een tweede leven en de winkel is een plek waar mensen ook naar binnen lopen voor een kopje koffie en een praatje.

Het koffiebezoek was een bijzondere. De Lelystedelinge die mij had uitgenodigd, nam mij mee op een wandeling door het Karveel en de Zuiderzeewijk, waarbij wij onderweg ook ‘Ons winkeltje’ aandeden. ‘Ons Winkeltje’ is een initiatief van project M.I.L.A. (Met Inzet Lukt Alles). De inkomsten van de winkel komen ten goede aan de wijk. Van het verdiende geld kunnen namelijk leuke activiteiten en andere projecten in de wijk gedaan worden. In het winkeltje worden tweedehands kleding, schoenen en tassen verkocht. Nog zo’n mooi initiatief dus.

En zaterdag was natuurlijk onze eigen nieuwjaarsreceptie. Een gezellige bijeenkomst voor alle inwoners, die geheel in het teken stond van ’50 jaar Lelystad’. Speciaal te gast waren de mensen van het eerste uur, de pioniers die in 1967 naar Lelystad kwamen. Sommigen van hen, degenen die in 1967 in de Zuidelijke IJsselmeerpolder zijn geboren (en hun kinderen), staan op het geveldoek op het stadhuis dat ik ter gelegenheid van de aftrap van het jubileumjaar mocht onthullen.

Lelystad bestaat dit jaar dus 50 jaar. Dat vieren we het hele jaar door met tal van activiteiten voor jong en oud. En geheel passend bij de pioniersmentaliteit van ‘samen ergens de schouders onder zetten’ die hier nog altijd heerst, zijn het de inwoners en organisaties uit de stad die de handen ineen hebben geslagen om in dit jubileumjaar van alles te organiseren. Zoals ik in mijn nieuwjaarstoespraak als zei: “Het is geen overheidsfeest, het is een feest van ons allemaal.” En verder zei ik onder meer dit:

“Lelystad, de stad die niet organisch is gegroeid zoals vele steden, maar een stad die is gemaakt. Een stad die is ontworpen door ingenieurs en is gemaakt door haar inwoners. De eerste inwoners, individuen en gezinnen die hiernaartoe kwamen, waren op elkaar aangewezen, er was in het begin immers vrijwel niets en ze moesten er samen wat van maken. Natuurlijk was er de Rijksdienst en het Openbaar Lichaam, het overheidsorgaan dat toen het bestuur vormde. Lelystad was nog geen gemeente en in plaats van een burgemeester was er een landdrost (in 1967 was dat de heer Will Marie Otto, later werd dat Han Lammers). Maar het waren de mensen die de samenleving vormden en vandaag de dag is dat natuurlijk niet anders.

Het is belangrijk dat we stilstaan bij onze bijzondere geschiedenis. Zonder het verleden te kennen, kun je het heden niet begrijpen en kun je niet bouwen aan je toekomst. Een van de activiteiten die plaatsvinden in het kader van 50 jaar Lelystad is dan ook een overzichtstentoonstelling over 50 jaar Lelystad, die momenteel te bezichtigen is in de entreehal van het stadhuis en de bibliotheek.

We staan in 2017 echter ook aan het begin van de volgende 50 jaar. 2017 is het jaar dat Lelystad op het punt staat om zich door te ontwikkelen. Na een halve eeuw Lelystad, staan we nu aan de vooravond van een aantal ontwikkelingen die Lelystad de kans bieden om een kwalitatieve groei door te maken en economisch sterker te worden. Neem de uitbreiding van de luchthaven, de verdere ontwikkeling van de kust, ontwikkelingen op recreatief gebied en ontwikkelingen binnen de Metropoolregio Amsterdam, zoals de woningbouwopgave die in de regio ligt en waar Lelystad op in kan spelen.

Om de vruchten van deze ontwikkelingen te kunnen plukken, is samenwerking tussen de verschillende overheden en tussen overheden en bedrijfsleven essentieel, waarbij het van belang is om ervoor te zorgen dat iedereen, dus de Lelystadse samenleving in zijn geheel, daar zoveel mogelijk van mee profiteert!

Samenwerken is in al deze gevallen -en dat is het eigenlijk ook altijd wat mij betreft- een kwestie van geven en nemen en vaak in deze volgorde en daarnaast een kwestie van gunnen.

De ontwikkelingen die ik noemde, vind ik een belangrijke opgave, net als ervoor zorgen dat Lelystad de stad blijft waar het veilig en prettig leven is, waarbij de verdere doorontwikkeling binnen het sociale domein, binnen de WMO en de jeugdzorg nodig is. In dit kader is het goed dat de gemeenteraad tijdens de laatste begrotingsraad geld beschikbaar heeft gesteld voor jongerenwerk. Het is een open deur, maar investeren in jeugd is echt investeren in de toekomst, in alle opzichten.

2017 is ook nog in andere opzichten een bijzonder nieuw jaar. We mogen op 15 maart 2017 naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. Laat ik van deze gelegenheid gebruikmaken om mijn oproep om vooral te gaan stemmen, te doen. Bij deze.

Daarnaast is 2017 ook het laatste volledige jaar van onze gemeenteraad. Een periode van vier jaar zit er aan het einde van dit jaar alweer bijna op. In 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Er staan nog grote onderwerpen op de agenda bij de gemeenteraad de komende tijd, waaronder de huisvesting van het onderwijs. Ik kan me goed voorstellen dat over dit onderwerp een stevig debat gevoerd zal worden. En dat is ook goed. Voor- en nadelen van bepaalde keuzes moeten benoemd en gewogen worden. Een debat waarvan het resultaat uiteindelijk zal moeten leiden tot beter onderwijs voor iedereen.”

Tot slot, om het overzicht van mijn activiteiten in de afgelopen periode compleet te maken: maandag 9 januari begon met een gezellig nieuwjaarsontbijt voor alle medewerkers van gemeente Lelystad en het Waterschap Zuiderzeeland. ’s Middags ondertekende ik samen met vertegenwoordigers van de ondernemers in het Stadshart, de politie, de brandweer en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) een convenant waarin de afspraken zijn vastgelegd over de onderlinge samenwerking aan een schoon, heel en veilig Stadshart. Later die middag ging ik met wethouder Van den Heuvel op werkbezoek bij Bataviahaven. We kregen een rondleiding door de mooie, goed geoutilleerde haven en we bespraken de ontwikkelingen in en rondom de haven. En dinsdag was ik in Friesland, waar we de 84e verjaardag van mijn vader vierden.