Terugblikken en vooruitkijken

Na er even tussenuit te zijn geweest (vanwege een korte vakantie in Duitsland) begon ik vorige week dinsdag al direct met een extra lange (werk)dag. Na een dag vol overleggen stond ’s avonds de eerste termijn van de raadsbehandeling van de Kadernota 2018 op de agenda. De laatste kadernota van deze bestuursperiode. Een kadernota die terugblikt en vooruitkijkt. Het werd een lange avond, waarop elke partij zijn visie op de gezamenlijk vast te stellen voorstellen voor de beleidsmatige en financiële kaders voor de in het najaar op te stellen programmabegroting gaf. Mede omdat voorafgaand aan deze algemene beschouwingen, inclusief collegereactie, de nota dierenwelzijn vastgesteld diende te worden, duurde de raadsvergadering tot na middernacht.

De volgende dag had ik een afspraak met mijn collega uit Zwolle, burgemeester Henk Jan Meijer. We bespraken de ontwikkelingen in de regio en onze gezamenlijke belangen en ambities. Binnenkort vindt een ontmoeting plaats tussen de colleges van Zwolle en Lelystad.

Ook was er een overleg van de Burgemeesterskring (de zes Flevolandse burgemeesters).

Later die middag mocht ik samen met politiechef Ab van Vliet diploma’s uitreiken aan een nieuwe lichting politiekids. Het afgelopen half jaar hebben de politiekids een intensieve training gevolgd op het gebied van weerbaarheid en conditie. Daarnaast helpen zij de politie bij het leefbaar en veilig houden van de wijk. Het project politiekids wordt mogelijk gemaakt door scholen, politie, Centrada, Libra-sport, het Sportbedrijf, Welzijn Lelystad en natuurlijk ook de ouders van de kids. Een mooie samenwerking die zijn vruchten afwerpt. In een evaluatie gaven de ouders van de politiekids aan dat zij zelf nu ook door hun kinderen op hun gedrag worden aangesproken.

Na de diploma-uitreiking had ik nog een bijeenkomst van de Taskforce Lijkschouw, waarvan ik voorzitter ben.

Met Hemelvaart nam ik onder meer samen met wethouder Fackeldey een kijkje bij Dancetour, waar het gezellig druk was. Zo’n 7000 bezoekers waren op het dance event in de Parkwijk in Lelystad afgekomen. De sfeer zat er goed in en het weer was natuurlijk ook fantastisch.

De vrijdag na Hemelvaart vertrokken de bussen van Flevoland fietst tegen kanker (FFTK) met leerlingen en begeleiders van het MBO college Flevoland, Scholengemeenschap Lelystad, De Anger uit Lelystad en Groenhorst Almere, op weg maar de Alp d’Huez. Flevoland fietst tegen kanker is een project voor, door en met leerlingen. Het project geeft scholieren de kans om op te staan tegen kanker. Gedurende een jaar gaan scholieren aan de slag met acties om geld in te zamelen voor stichting Alpe d’HuZes. Leerlingen worden aangesproken op hun creativiteit, hun organisatorisch vermogen en hun communicatieve competenties. Ook moeten zij flink trainen, want een berg als de Alpe d’Huez beklimmen, de bekroning van het jaartraject, gaat niet vanzelf. Flevoland fietst tegen kanker is een initiatief van Boyd Besselink, die -gemotiveerd door zijn moeder- het project vijf jaar geleden startte. Samen met Silvia Verhoeven, Louk en Daan Kuijpers en Ed Galesloot is hij de grote trekker van Flevoland fietst tegen kanker. Jaarlijks doen nu zo’n 100 tot 150 leerlingen uit heel Flevoland mee. Ik heb de deelnemers, begeleiders/vrijwilligers heel veel succes toegewenst.

Zaterdag was ik op uitnodiging van collega Pieter van Maaren aanwezig bij de visserijdagen en vlootschouw op Urk. Daar sprak ik veel bekenden en genoot ik van het heerlijke weer en van de overheerlijke vis niet te vergeten.

Zondag was ik in Veghel ter gelegenheid van de Kringgildedag ‘Hoge Schuts’ 2017. Een leuk en groots evenement, georganiseerd door het Sint Barbara Gilde Veghel.

Maandag had ik diverse afspraken, onder anderen met mijn collega Theo Weterings in de Haarlemmermeer. We spraken onder meer over Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam. Ook mocht ik die dag tijdens een naturalisatiebijeenkomst 18 nieuwe Nederlanders verwelkomen.

Dinsdag was er zoals gebruikelijk college en ’s avonds de tweede termijn van de raadsbehandeling van de kadernota. De Kadernota 2018-2021 werd aangenomen met 8 amendementen en 13 moties. Zoals ik al schreef is het de laatste kadernota van deze bestuursperiode. Een periode waarin de gemeente onder zware financiële druk stond en zich genoodzaakt zag om ingrijpende bezuinigingen door te voeren, maar er desondanks in slaagde om de absolute basis van de sociale- sport- en culturele infrastructuur in stand te houden. Dit is iets waar het college en de raad trots op mogen zijn. Het financieel perspectief is meerjarig sluitend en er is nu voor het eerst na jaren weer ruimte voor incidentele investeringen. Met het opstellen van de programmabegroting is hopelijk meer duidelijk over hoeveel ruimte er is voor wenselijke structurele investeringen. Veel hangt samen met de hoogte van rijksbijdragen (het gemeentefonds) en dus ook met een nieuw te vormen kabinet en in hoeverre dit kabinet gemeenten tegemoet zal komen…

Van plechtigheid tot uitbundigheid

Het was voor mijn doen een ‘rustige’ week. Vaak zijn mijn dagen volgepland en deze week zat er af en toe wat ruimte tussen de verschillende afspraken en had ik zowaar zelfs een paar uurtjes over. Dat was hard nodig want er moest een feestje voorbereid worden, waarover later meer.

Woensdag 3 mei was ik in Den Haag voor de VNG commissie Water, waar ik voorzitter van ben. We hebben daar gesproken over onder andere de onderwerpen wateroverlast en droogte en het beperken van schade daarvan. We hebben daarin een lokale en regionale opgave en willen daarom graag met partners samenwerken, zoals gemeenten, het waterschap, de provincie en het rijk. We willen gezamenlijk de kwetsbare plekken in beeld krijgen en de bewustwording van de kwetsbaarheid bij de gebiedspartners verhogen. Lelystad als waterrijk gebied heeft daar erg veel belang bij en het is goed dat hier gezamenlijk met partners in wordt opgetrokken. Na deze commissie had ik een overleg met Ruud van Bennekom, directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, waar ik zelf secretaris van ben. We spraken over de organisatie en over wat interne zaken rondom het Genootschap.

Donderdagochtend had ik tijd om te sporten, wat ik dan ook gedaan heb. Mijn eerste afspraak vervolgens op het stadhuis was een kennismaking met Maria Kooijman. Zij is manager van het Veiligheidshuis Flevoland. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband dat gericht is op het terugdringen van overlast en criminaliteit. Hierin werken instanties op één locatie samen aan opsporing, vervolging, berechting, zorg en hulpverlening. Heel belangrijk voor een burgemeester, met openbare orde en veiligheid in de portefeuille, om de spelers in het veld goed te kennen.

In de middag mocht ik de persoonlijke felicitaties overbrengen aan het echtpaar Leny en Klaas d’Haen. Een van oorsprong Amsterdams echtpaar, dat sinds 1975 met veel plezier in Lelystad woont. Zij vierden hun 60-jarig huwelijk en ik mocht een bloemstuk overhandigen.

’s Avonds was de dodenherdenking. Het was de eerste keer dat ik dat in Lelystad mocht doen. Na mijn toespraak sprak de voorzitter van het 4 en 5 mei comité Tony Merkelbach, gevolgd door Rabbi Moshe Stiefel. Ook werd er nog een gedicht voorgedragen. Mooie en treffende woorden over oorlog en de waarde van vrede en vrijheid.

Op vrijdag 5 mei werd het bevrijdingsvuur in Lelystad ontstoken. Een groep lopers bracht het vuur van Wageningen naar Lelystad. Ik mocht als burgemeester het bevrijdingsvuur in het Lelycentre in ontvangst nemen. Heel bijzonder. Met veel dank aan de organisatie van de herdenking en de 5 mei-viering, waaraan het 4,5 mei en veteranen comité Lelystad, ECL, Harmonie Orkest Lelystad en tamboers, Rode Kruis Lelystad, Wooncentrum Uiterton, Stichting Dieren Weiden Lelystad, Afdeling BOR gemeente, Scouting Lelystad, Winkelcentrum Lelycentre en Politie Lelystad hard hebben gewerkt. Op vrijdag bereikte ons ook het fantastische nieuws dat het Spaanse modebedrijf Inditex in Lelystad een groot distributiecentrum voor Europa gaat bouwen. Het distributiecentrum komt op bedrijventerrein Larserpoort en levert minimaal 400 banen op. De dagen ervóór waren erg spannend geweest of we tot overeenstemming zouden komen en nu het zover is, wordt dit ook heel belangrijk voor Lelystad en de hele regio: nu begint het pas echt. Mooi dat Omala dit binnen heeft gehaald!

Op zaterdag bracht ik een bezoek aan kringloopwinkel de Groene Sluis, die haar 5-jarig jubileum vierde. Ik heb dit initiatief in mijn toespraak één van de parels van Lelystad genoemd. Het is een mooi kringloopbedrijf met aandacht voor mensen en duurzaamheid, op allerlei verschillende manieren. Aanwezig waren ook de projecten aan wie de Groene Sluis de afgelopen jaren geld heeft gegeven. Dit keer stelt Groene Sluis 2500 euro beschikbaar voor een project of initiatief op het gebied van duurzaamheid. En verder stond het weekend in het teken van een bijzonder feest!

Mijn ouders Wabe Adema en Regina Adema-Kramer waren maandag 60 jaar getrouwd maar het werd op zondag gevierd. Dat werd een mooi feest in Makkum, waar mijn vader geboren en getogen is. Voor het feest waren speciaal heel goede vrienden van mijn ouders uit Groot Brittannië overgekomen, ze kennen elkaar al 55 jaar.

Zaterdag en maandag heb ik dit gezelschap tussen de bedrijven door uitvoerig mogen rondleiden in ons mooie Lelystad. We bezochten onder andere de Oostvaardersplassen, chocoladefabriek Brouwer en het Nieuwland. Maandagavond was er een vergadering met de agendacommissie van de Raad en was er een vergadering van het Presidium, het overleg van de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

Dinsdag 9 mei was weer een vertrouwde collegedag, waarna we als college in gesprek gingen met culturele instellingen over hoe zij ervoor staan. Dan vonden nog diverse overleggen plaats en was er een interview voor het blad Boer&Zo. ’s Avonds was er een lange raadsvergadering, een latertje, waarin na een lange discussie unaniem vóór gestemd werd voor de bouw van de nieuwe Parkwijk, een wijk naast het Stadshart.

Koningsdag met een extra feestelijk (oranje)tintje

Het was een week van feestelijke tradities, met onder andere veel gezelligheid op Koningsnacht en Koningsdag. In de persoonlijke sfeer kreeg Koningsdag dit jaar een extra feestelijk (oranje)tintje!

Woensdag 26 april was voor veel mensen een bijzondere dag. Als burgemeester van Lelystad mocht ik namens Zijne Majesteit koning Willem Alexander ter gelegenheid van zijn verjaardag negen Koninklijke onderscheidingen uitreiken aan Lelystedelingen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving: mw. F. Cherrat – Ahariz, dhr. J. van Doorn, dhr. T. Grootjen, dhr. M.J. Levering, dhr. M.G. Link, dhr. G.F.A. Sweep, dhr. H.C. Verstallen, dhr. P.H.C. Wielinga, mw. C.J. van ’t Zet – van Hoeve. Zij werden allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje – Nassau.

Later die dag ging ik naar de Oranjeborrel, georganiseerd door het Oranjecomité Lelystad. Om vervolgens samen met wethouder Fackeldey de stad in te gaan, waar Koningsnacht al vroeg begon en de vrijmarkt al in volle gang was. Overal, ook in de café’s en poppodium Underground, was het gezellig druk.

De volgende dag was het Koningsdag en mocht ik samen met Carel Luiting Maten, voorzitter van het Oranjecomité Lelystad, de bewoners van woonzorgcentrum De Uiterton namens het Oranjecomité trakteren op Koningsgebak. Een feestelijke traditie.

Daarna ging ik naar ‘s-Hertogenbosch. Want terwijl de meeste mensen die bij de jaarlijkse lintjesregen een lintje kregen (dit jaar waren het er 2815) waarschijnlijk al wel weer wat van de verrassing bekomen waren, stond Carolien die dag namelijk ook nog een verrassing te wachten. Op de brandweerkazerne, in aanwezigheid van collega’s, vrienden en familie, kreeg zij op Koningsdag zelf, uit handen van mijn collega Ton Rombouts, een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Carolien werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een belangrijk moment, dat ik voor geen goud had willen missen!

De dagen daarop bleven we in ‘s-Hertogenbosch.

Maandag had ik diverse overleggen op het stadhuis, waaronder diverse kennismakingsgesprekken, met onder anderen de Regionaal Militair Operationeel Adviseur voor Flevoland, de eigenaar van BUN Holding, die met zijn onderneming actief is in drie bedrijfstakken: de exploitatie van supermarkten, projectontwikkeling en het beheren en renoveren van vastgoed en met de voorzitter van de Fietsersbond afdeling Lelystad.

Dinsdag bracht ik na het college een bezoek aan woonzorgcentrum Laarhof. Laarhof is onderdeel van Coloriet, een organisatie die is gespecialiseerd in wonen en zorg voor senioren. De locatie Laarhof bestaat uit kleinschalige groepswoningen voor mensen voor wie zelfstandig wonen niet meer mogelijk is. De woningen ademen een huiselijke sfeer en zijn voorzien van de modernste technieken.

Later die middag ging ik ook nog op bezoek bij het Lelystadse bedrijf Ortho Design, dat onlangs zijn vijfjarig bestaan vierde. Ortho Design is opgericht door André en Sandra IJsebrands. André is orthopedisch schoenmaker en besloot vijf jaar geleden samen met zijn vrouw Sandra de sprong in het diepe te wagen en voor zichzelf te beginnen. Ze willen er een echt familiebedrijf van maken; Hun jongste zoon doet ook de opleiding podotherapie.

’s Avonds was er een brainstormsessie met de gemeenteraad over het Integraal Veiligheidsplan dat binnenkort opgesteld wordt. We bespraken onder meer het huidige veiligheidsbeeld -op basis van onderzoeksgegevens, aangevuld met het beeld dat naar voren is gekomen uit de gesprekken die in de afgelopen vier weken bij het mobiele stadskantoor met bewoners zijn gevoerd – en de mogelijke prioriteiten in de aanpak van (on)veiligheid voor de komende vier jaar.