Ondermijning, cybercrime en andere risico’s

Risico’s. Je staat er liever niet bij stil, maar dit was weer een week waarin de actualiteit (helaas) bevestigde waarom het zo belangrijk is om de bewustwording van risico’s te vergroten en te werken aan een gezamenlijke aanpak en preventie van zaken als georganiseerde ondermijnende criminaliteit, waaronder cybercriminaliteit. Daarover meer in mijn blog van deze week.

Woensdag bracht ik onder meer een bezoek aan een 60-jarig huwelijkspaar om ze te feliciteren met hun diamanten bruiloft en had ik ’s avonds een vergadering van de lokale commissie van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM), waarvan ik voorzitter ben.

Op weg naar dit overleg stuitte ik op de kade van Bataviahaven op een oefening van de brandweer. Goed om te zien! De brandweer investeert veel in vakbekwaamheid van hun medewerkers en vrijwilligers. Dat is ontzettend belangrijk want de brandweermensen, die dag en nacht klaar staan om in actie te komen, zijn immers de basis van de brandweer. Er wordt dan ook op veel verschillende manieren geoefend en opgeleid bij de brandweer, met als doel vakbekwaam worden en blijven. En datzelfde geldt natuurlijk ook voor de vrijwilligers van de KNRM.

De volgende dag had ik een afspraak met mijn collega Wouter Kolf, burgemeester van Veenendaal. Onderwerp van gesprek was de regionale aanpak in Midden-Nederland van ondermijnende criminaliteit. Samen met een aantal andere burgemeesters van gemeenten in Midden-Nederland en vertegenwoordigers van het OM en de Belastingdienst zitten wij in een taskforce GOC (georganiseerde ondermijnende criminaliteit). De taskforce GOC verkent in hoeverre in Midden-Nederland sprake is van een verschuiving van de meer zichtbare criminaliteitsvormen als woning- en bedrijfsinbraken, autokraken en fietsdiefstallen naar de minder zichtbare, ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals fraude, witwassen maar ook cybercriminaliteit. De taskforce doet op basis van deze verkenning voorstellen voor de gezamenlijke aanpak.

Diezelfde middag was er een bijeenkomst van de taskforce GOC, die geheel in het teken stond van de aanpak die er onder andere op gericht is de bewustwording bij (potentiële) slachtoffers te vergroten en de economische machtspositie van criminelen weg te nemen.

Donderdag had ik een aantal besprekingen op het stadhuis. En ’s middag sprak ik tijdens de lokale Veteranendag namens de Lelystadse gemeenschap mijn respect en waardering uit voor de Lelystadse veteranen. Dit zijn vrouwen en mannen met verschillende ervaringen. Sommigen zijn net teruggekeerd van een missie, anderen dienden langer geleden, maar ze hebben allemaal gemeen dat ze zijn ingezet onder oorlogsomstandigheden of daarmee vergelijkbare omstandigheden in dienst van de vrede. Jaarlijks worden de Nederlandse veteranen tijdens de landelijke Veteranendag (die de volgende dag plaatsvond) in het zonnetje gezet. Lelystad organiseert daarnaast elk jaar een bijeenkomst om de ‘eigen’ veteranen te bedanken voor hun inzet.

Zaterdag mocht ik op het podium op het Stadhuisplein de Korendag openen. De Korendag werd georganiseerd door een aantal Lelystedelingen, onder aanvoering van initiatiefnemer Harry Kloot, in het kader van 50 jaar Lelystad. Gedurende de dag traden elf koren uit Lelystad en omgeving op, op vier verschillende podia verspreid over het Stadshart. Een mooi en ondanks het mindere weer geslaagd evenement.

En dat gold ook voor de bijeenkomst voor nieuwe inwoners, die die middag plaatsvond in het stadhuis van Lelystad. Erg leuk om zo veel nieuwe inwoners te spreken! Ik mocht de grote groep nieuwe Lelystedelingen die zich in de afgelopen periode in Lelystad hebben gevestigd –zelf behoor ik natuurlijk ook tot deze groep- welkom heten en het college aan hen voorstellen. Er was volop gelegenheid om met elkaar en met de stad kennis te maken. In de hal van het stadhuis stonden diverse standjes met informatie over (sport)verenigingen, maatschappelijke instanties en culturele instellingen. Ook konden de aanwezigen een rondleiding krijgen door het stadhuis en informatie krijgen over de gemeenteraad. Na afloop was er een (informatieve) bustoer door de stad.

De volgende ochtend ging ik al vrij vroeg naar de moskee aan de IJssellaan. Ik was uitgenodigd om het begin van het Suikerfeest, waarmee het einde van de vastenperiode Ramadan wordt ingeluid, bij te wonen. Een bijzondere ervaring.

Op maandag had ik tal van overleggen op het stadhuis en bezocht ik twee 60-jarige huwelijksparen.

’s Avonds deed ik het openingswoord bij een bijeenkomst voor ondernemers die in het teken stond van cybercrime. Een belangrijk en zeer actueel thema. In mijn openingswoord haalde ik nog de ransomware aanval van mei aan, waardoor onder andere het bedrijf Q-Park werd getroffen. Nog geen dag later bleek opnieuw dat bedrijven in Nederland getroffen zijn door een dergelijke aanval en gaat het nu om meerdere grote bedrijven, waardoor zelfs een deel van de werkzaamheden in de Rotterdamse haven plat kwamen te liggen.

De opkomst bij deze bijeenkomst die bedoeld was om ondernemers meer inzicht te geven in de risico’s en inzicht te geven in de aanpak van cybercrime was dan ook groot. En het initiatief hiervoor van de Ondernemers Coöperatie Larserpoort (OCL) in samenwerking met de Politieacademie, politie Midden-Nederland en het Ondernemersplein van gemeente Lelystad kwam als geroepen.

Daarna had ik een bijeenkomst met raadsleden, fractieassistenten, college en ambtelijke betrokkenen over de gemeentebegroting. We bespraken de huidige (sinds 2016 vernieuwde en met ingang van 2017 door het Besluit Begroten en Verantwoorden voorgeschreven) opzet van de gemeentebegroting en mogelijke verbeterpunten. Met als uitgangspunt dat raad en college een continue verbetering van de Planning en Control producten, de begroting is daar een belangrijk onderdeel van, nastreven.

Dinsdagochtend was er zoals gewoonlijk college. Daarna was er een ‘Op de koffie’ bijeenkomst in het stadhuis voor de Lelystedelingen die zich (na mijn installatie als burgemeester) hadden opgegeven voor een koffiebezoek, maar niet tot de eerste dertig aanmeldingen bij wie ik langs zou gaan behoorden. Deze eerste van vier bijeenkomsten leverde leuke ontmoetingen en gesprekken op. Interessant om te horen wat inwoners belangrijk vinden.

Later op de middag was er een ‘persborrel’ voor college, woordvoerders en lokale en regionale pers op een wel heel bijzondere locatie: de mediatoren. Met dank aan Alticom datacenter Lelystad konden wij tijdens dit informele samenzijn tevens genieten van een schitterend uitzicht op de stad en het IJssel- en Markermeer en de in het oog springende ‘landmarks’ als Exposure (de hurkende man) van Antony Gormley, het oranje Agoratheater, de (citymarketing) blauwe boulevard en het hoofd ‘Boven Water’ van kunstenaar Henk Hofstra.

Een mooie afsluiter van de dag en weer een week van woensdag tot woensdag.

 

Evenementenseizoen barst ook in Lelystad goed los

In een week waarin de temperaturen soms tot recordhoogte stegen en in heel Nederland het festivalseizoen losbarstte, was het ook in Lelystad gezellig druk en goed toeven op het gezellige Jordaan in de polder festival en de Landelijke Oldtimerdag. Maar daarnaast was het natuurlijk ook weer gewoon een week met veel stukken om te lezen en veel verschillende afspraken.

Woensdag was dag twee van het VNG congres, de dag van de Algemene Ledenvergadering. Centraal tijdens deze vergadering stond de besluitvorming over samenwerking op het gebied van gemeentelijke uitvoering. Meer samenwerking is voor gemeenten van groot belang om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van de samenleving. Sommige vraagstukken zijn eenvoudigweg te complex om lokaal goed te kunnen oplossen; op andere vraagstukken is voordeel te behalen door het met elkaar te organiseren. Denk aan verbetering van de kwaliteit en toegankelijkheid van de dienstverlening aan bewoners en ondernemers, versterking van de samenwerking in uitvoeringsketens, minder afhankelijkheid van de leveranciersmarkt, kunnen voldoen aan technologische vernieuwing en kostenbesparingen.

De motie van de Raad van Lelystad over het belang van het klimaatakkoord van Parijs was aanleiding voor de directeur van de VNG, Jantine Kriens, om tijdens de ledenvergadering toe te zeggen dat dit blijvend de aandacht heeft van de VNG.

’s Avonds was ik uitgenodigd om het publiek welkom te heten bij de live uitzending Jij en ik, voor Warchild. Het was voor de derde keer dat deze benefiet avond live vanuit ons Agora theater werd uitgezonden. Met de opbrengst van deze uitzending helpt Warchild oorlogskinderen door ervoor te zorgen dat ze leren lezen, schrijven, rekenen of een vak leren en door een veilige omgeving te creëren waar ze weer tot zichzelf kunnen komen en een stabiele en vooral vreedzame toekomst kunnen opbouwen.

Donderdag mocht ik in het stadhuis zo’n twintigtal leden van het Corps Consulaire te Amsterdam (consuls uit onder meer Turkije, de Verenigde Staten, Oostenrijk, Noorwegen, Botswana, Armenië en Brazilië) en van het Corps Consulaire Nederland ontvangen. Zij bezochten Lelystad uit interesse voor de ontwikkeling van de overslaghaven en uitbereiding van de luchthaven.

En later die dag vertrok ik, samen met wethouder Fackeldey, voor een werkbezoek van het Overlegorgaan Bouwnijverheid Lelystad (OBL) naar Lissabon. Er werden diverse bouwkundige hoogtepunten bezocht. Voor mij stond vooral de ontmoeting centraal. Een goede gelegenheid om allerlei mensen die actief zijn binnen de bouwwereld in Lelystad beter te leren kennen.

Zaterdag, bezocht ik het festival Jordaan in de polder. Een mooi feest, top georganiseerd door Lelystedelingen Guido Botter en Dennis Focke. Complimenten voor de organisatie en de vele andere betrokkenen. Het was reuze gezellig!

Datzelfde gold natuurlijk voor de Nationale Oldtimerdag, op zondag, waarbij ik de opening mocht verrichten. Een fantastisch evenement waar zo’n 20.000 bezoekers op af kwamen. Het is dan ook het grootste evenement in zijn soort in de Benelux. En een echte publiekstrekker voor Lelystad!

Maandag was een lange dag met diverse overleggen in het stadhuis, overdag in het kader van mijn burgemeestersportefeuille en ’s avonds met de agendacommissie en het presidium in mijn rol als voorzitter van de raad.

Dinsdag waren we de hele dag met het college bijeen, eerst voor het wekelijkse overleg en aansluitend bespraken we met elkaar de uitgangspunten voor de in de komende maanden op te stellen programmabegroting.

’s Avonds was er raad. Op de agenda stond onder meer een sessie in het kader van het op te stellen Integraal Veiligheidsplan, waar ik zelf de bestuurlijke trekker van ben. In deze sessie werden de onderwerpen besproken die naar voren zijn gekomen uit de veiligheidsanalyse op basis van beschikbare cijfers, consultatie van interne en externe partners, consultatie van bewoners (via het mobiele stadskantoor) en ondernemers en een brainstormsessie met de gemeenteraad. Binnenkort stelt de raad de prioriteiten en thema’s vast die in het plan nader uitgewerkt gaan worden.

 

Kennisdelen en vakmanschap

Het was een week die grotendeels in het teken stond van kennisdelen en vakmanschap. De woensdag bracht ik voornamelijk op het stadhuis door voor overleggen. Maar zo was ik donderdag in Den Haag voor een bijeenkomst van het Begeleidingscollege voor het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het PBL is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL stelt gevraagd en ongevraagd informatie beschikbaar die voortkomt uit door het PBL uitgevoerde verkenningen, analyses en evaluaties. Kennis die bij kan dragen aan goede politiek-bestuurlijke afwegingen. Het Begeleidingscollege, waar ik lid van ben, heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het werk van het PBL. Ik combineerde deze afspraak met een afspraak in Den Haag met een lobbyist die deskundig is op diverse dossiers die ook Lelystad aangaan.

Vrijdag bezocht ik samen met de vice voorzitter van de KNRM Lelystad het hoofdkantoor van de KNRM (Koninklijke Nederlandse reddingsmaatschappij) in IJmuiden. De KNRM doet belangrijk (reddend) werk. Interessant om nader kennis te maken.

Verder was er een vergadering samen met wethouder John van den Heuvel met Staatsbosbeheer en nam ik een kijkje in de bibliotheek, die die dag een live verbinding had met TEDx Veghel. De organisatie van TEDx Veghel had dit jaar de handen ineen geslagen met de Koninklijke Bibliotheek om ervoor te zorgen dat de TEDTalks (zo worden de bijdragen van sprekers op een TEDx genoemd) in zoveel mogelijk bibliotheken in Nederland tegelijk te zien zouden zijn. Een mooie geslaagde samenwerking, waarbij kennisdelen en ontmoeting centraal stonden. Begrippen waar het zowel bij TEDx als bij de bibliotheek om draait.

Tevens was er de eerste workshop ‘Lokale Politiek, iets voor mij?’. Inwoners van Lelystad met interesse voor de lokale politieke konden zich opgeven voor een middag vol met boeiende workshops over de werking van de lokale politiek en over wat o.a. het raadslidmaatschap en de rol van fractie assistent inhoudt. De animo voor deze workshop bleek groot. Beide middagen (komende vrijdag is er nog een) waren snel volgeboekt. Fijn dat er zoveel mensen belangstelling hebben voor de lokale politiek.

‘s Avonds heette ik de deelnemers aan de Lelystadse vierdaagse welkom bij hun intocht in het Stadshart. Zo’n 3400 medaillelopers en in totaal meer dan 5000 lopers haalden de eindstreep. Een prachtig evenement dat elk jaar weer mede mogelijk wordt gemaakt door de scholen, begeleiders, vrijwilligers en het bestuur van de stichting Lelystadse Avondvierdaagse.

Brandweer Lelystad bestaat, net als Lelystad, vijftig jaar en dat werd zaterdag gevierd met een prachtige open dag voor jong en oud. Ik mocht het evenement op feestelijke wijze openen, nadat ik in de oude brandweerauto ‘Zijp 1’ bij de kazerne was gearriveerd. De open dag stond dan ook in het teken van een halve eeuw brandweer. Zo was er een fotocollage rond vijftig jaar brandweer en vertelden oud-brandweerlieden hoe het er destijds aan toe ging. Daarnaast was er van alles te zien en te doen: bezoekers konden verschillende hulpverleningsvoertuigen bewonderen, de (jeugd)brandweer verzorgde hulpverleningsdemonstraties, er waren kleine en grote blusshows en een demonstratie in een speciale duiktank. De stichting Utopodium en showdansschool Overeem zorgden de hele dag voor een podiumshow met muziek en dans. Ook de band van de gemeente trad op.

 

’s Middags hield ik een openingstoespraak bij het Bondru Festival. Het Bondru Festival, met als thema ‘Eenheid in Verscheidenheid’, is een multicultureel feest, georganiseerd door Stichting Mamyo. Mamyo betekent in Suriname lappendeken en staat symbool voor de multiculturele samenleving. Bezoekers van het festival konden op het Stadhuisplein langs kraampjes lopen om te ruiken, te proeven en te zien wat verschillende culturen allemaal te bieden hebben. Ook was er een ‘Prodo Waka’, een multiculturele optocht waarbij de deelnemers gekleed gaan in traditionele kleding uit hun geboorteland. Echt prachtig om te zien!

Maandag vond in het stadhuis een expertmeeting plaats over Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie. Zoals ik eerder schreef ben ik voorzitter van de Taskforce Lijkschouw en Gerechtelijke Sectie, een onafhankelijke commissie die onderzoek doet naar de keten van lijkschouw tot gerechtelijke sectie. Belangrijk doel is daarbij te achterhalen of er aanwijzingen zijn dat het proces rond lijkschouw en de sectie leemtes vertoont waardoor wellicht misdrijven gemist worden. Tijdens de expertmeeting konden experts uit de forensische keten hun input leveren voor dit onderzoek, daarnaast was deze dag bedoeld om kennis en ervaring uit te wisselen en de samenwerking tussen de verschillende disciplines te versterken. In de lijkschouw en gerechtelijke sectie ontmoeten de medische wereld en de strafrechtelijke wereld elkaar. De uitdaging is om deze werelden zodanig te verbinden dat beiden voordeel hebben aan goede samenwerking. Bijzonder interessant was ook het betoog van de experts uit België en Groot-Brittannië. Inspirerend om te horen hoe daar een en ander is georganiseerd.

Dinsdag was ik, samen met de andere collegeleden en wethouders, burgemeesters en raadsleden uit heel Nederland, bij het jaarlijkse VNG congres dat deze keer werd gehouden in Goes en in teken stond van vakmanschap. Op het programma van dag een van dit tweedaagse congres, stonden een aantal boeiende lezingen en deelcongressen over het thema, met als rode draad dat het vak van bestuurder in beweging is en er meer dan ooit van de lokale politiek wordt gevraagd en verwacht. Minder regels, meer vrijheid. Lokale aandacht, regionale samenwerking. Dat vraagt om bestuurders die op verschillende niveaus hun vak verstaan.

 

Een week met hoogte- en dieptepunten

Het was weer een zeer afwisselende week met hoogte- en dieptepunten. Wat vooral een mooi en feestelijk Pinksterweekend had moeten worden, werd overschaduwd door het vreselijke nieuws van de aanslag in Londen en het landelijke nieuws rondom de dood van Romy en Savannah. Echt afschuwelijk! Naast verdriet en boosheid over zoveel levens die voortijdig zijn geëindigd, heb ik respect voor de hulpdiensten (zowel in Londen als hier in Nederland) die ondanks de impact die de gebeurtenissen ook op hen zal hebben gehad ‘gewoon’ hun werk hebben moeten doen.

Op woensdag had ik een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. Daarna had ik een overleg met onder anderen Arno Brok, commissaris van de koning van Friesland en voorzitter van het bestuur van het BNG cultuurfonds, waar ik ook lid (en beoogd toekomstig voorzitter) van ben. Het BNG Cultuurfonds ondersteunt projecten op het gebied van kunst en cultuur.

Later die middag ging ik op verjaardagsbezoek bij mevrouw Wegner. Zij was die dag, net als haar echtgenoot een half jaar eerder, honderd jaar geworden. Twee honderdjarigen en al 76 jaar getrouwd. Dat is toch wel heel erg bijzonder!

Donderdag had ik in Den Haag een bijeenkomst van de Stuurgroep Deltaprogramma. Op de agenda stond het Deltaprogramma 2018 dat naar minister Schultz van Haegen wordt gestuurd en daarna naar de Tweede Kamer. Belangrijk onderdeel binnen dit Deltaprogramma is Ruimtelijke Adaptatie. Het gaat erom dat we steeds meer rekening gaan houden, ook als gemeenten, met forse regenbuien, hitte en droogte en natuurlijk overstromingen. Je moet je bijvoorbeeld afvragen of het wel verstandig is wanneer het noodaggregaat van een ziekenhuis in de kelder staat. Het antwoord is natuurlijk dat dat in een aantal situaties (bijvoorbeeld als het ziekenhuis naast een rivier staat) niet verstandig is. Toch werd daar tot voor kort niet over nagedacht.

Vrijdag was ik in Bemmel, waar de jaarlijkse bijeenkomst plaatsvond van het burgemeestersklasje van de lichting 2008-2010. We waren te gast bij Marianne Schuurmans, burgemeester van Lingewaard. Als je burgemeester wordt in Nederland dan is het de bedoeling dat je een opleiding volgt voor beginnende burgemeesters, georganiseerd door het NGB. “Het klasje” komt vervolgens in principe elk jaar een keer bij elkaar. Dit jaar was dat dus in Lingewaard. Volgend jaar komt het “klasje” bij elkaar in Lelystad.

Zaterdag was ik jarig en werd ik overstelpt met hartverwarmende felicitaties. Waarvoor ik ook via deze weg iedereen nogmaals hartelijk wil bedanken!

Zondag vertrokken we weer naar ’s Hertogenbosch omdat Carolien piket had. We bezochten “Jazz in Duketown” en genoten van de muziek, de goede sfeer en ontmoetingen met vele bekenden.

Dinsdag hadden we na de collegevergadering –en als vervolg op mijn ontmoeting met mijn Zwolse ambtsgenoot- een ontmoeting met het college van Zwolle en bespraken we de gezamenlijke opgaven en ambities in de regio.

’s Avonds was er raad. Op de agenda stond onder meer de startnota kustvisie. De kust speelt een belangrijke rol als het gaat om de economische en toeristische doorontwikkeling van Lelystad. De nieuw te ontwikkelen kustvisie zal een ruimtelijk kader moeten bieden voor de verdere ontwikkelingen aan de kust en zal daarnaast als bouwsteen dienen voor de op te stellen Omgevingsvisie in het kader van de nieuw Omgevingswet die naar verwachting in 2019 in werking treedt.

Ook werd tijdens de vergadering Michael Wijngaard als tijdelijk raadslid voor Leefbaar Lelystad geïnstalleerd. Michael vervangt Leefbaar Lelystad raadslid Hans Zaal, die wegens ziekte zijn werkzaamheden als raadslid tijdelijk neer moet leggen. Ook via deze weg wens ik Hans veel sterkte en beterschap! En heet ik Michael nogmaals welkom.