Fijne zomer!

De vakanties in Nederland zijn inmiddels begonnen en ook hier begint na volgende week het zomerreces. Daarom voor nu een laatste en ook iets langere (van woensdag tot vrijdag) blog. Half september pak ik het ‘bloggen’ weer op.

Woensdag had ik een vergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. Daarbij hoort de collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.

’s Middags mocht ik voor de zomerprogrammering van Omroep Flevoland een TV item opnemen over een door mij zelf gekozen onderwerp. Ik koos ervoor om een reportage te maken over de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). Lelystad heeft sinds 2012 een volwaardig KNRM-station. Als burgemeester van deze stad, met openbare orde en veiligheid in mijn portefeuille, maar ook vanuit mijn rol als voorzitter van de plaatselijke KNRM commissie en van de SAMIJ, ben ik daar natuurlijk enorm blij mee, want het belang van een KNRM-station in Lelystad is groot.

Lelystad heeft een enorm wateroppervlak, ruim 42.000 ha., en manifesteert zich steeds meer als een echte watersportstad. De aanwezigheid van een goed geoutilleerd KNRM-station, met goed getrainde vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor ieders veiligheid op het water hoort daar absoluut bij. Want op het water gebeuren jaarlijks een groot aantal incidenten waarvoor de KNRM, kustwacht en andere aan de KNRM gelieerde reddingsmaatschappijen worden ingezet.

Donderdag bracht ik samen met wethouder Sparreboom een werkbezoek aan stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). MDF ondersteunt mensen die aanlopen tegen persoonlijke problemen, geldproblemen of problemen met regels of instanties. Daarvoor hebben zij maatschappelijk werkers, sociaal juridisch dienstverleners, gezinscoaches, schuldhulpverleners e.d. in dienst. MDF werkt veel in de wijken via Sociaal Wijkteams, Jeugd- en Gezinsteams en financieel spreekuren. Samen met de cliënt en, indien nodig, met andere partijen worden problemen opgelost en nieuwe voorkomen. De eigen kracht en het eigen probleemoplossend vermogen van de cliënt en zijn netwerk zijn daarbij het eerste uitgangspunt. Het hoofddoel van de ondersteuning is de cliënten zodanig toe te rusten dat zij (weer) volwaardig aan het maatschappelijk leven kunnen deelnemen.

Vrijdag bracht een afvaardiging van de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) een bezoek aan Lelystad. De NFIA valt onder het ministerie van Economische Zaken en ondersteunt buitenlandse bedrijven die internationale activiteiten in Nederland willen opzetten of uitbreiden. Ook is de NFIA verantwoordelijk voor de  internationale promotie van  Nederland als ondernemingsland. De NFIA verstrekt onder meer allerlei informatie op economisch, financieel en statistisch gebied en helpt bij het selecteren van geschikte vestigingslocaties. Het bezoek begon en eindigde (uiteraard) op Lelystad Airport, waar zij onder meer werden geïnformeerd over de mogelijkheden van Lelystad Airport Businesspark (LAB). Maar ook een rondrit door de stad en een bezoek aan het in Lelystad gevestigde, in fietsen gespecialiseerde bedrijf Giant Europe stonden op het programma.

’s Middags mocht ik in gesprek gaan met een groep deelnemers aan de workshop ‘Lokale politiek iets voor jou’ en vertellen wat ik zo boeiend en leuk vindt aan de lokale politiek. Onder andere omdat de lokale overheid als eerste overheid dicht bij de inwoners staat en je invloed kunt uitoefenen op je directe omgeving.

En later die middag mocht ik de officiële opening verrichtten van de Lelystadse Hippiemarkt die vrijdag en zaterdag aan de Lelystadse kust plaatsvond. Een super initiatief van Lelystedelinge Yvonne Winter, waarmee ook nog het Nationaal Ouderenfonds werd gesteund. De ouderen van nu, de hippies van toen. Ik mocht tijdens de opening een deel van de opbrengst van het sponsorgeld, een cheque van 2500,- euro, aan het fonds overhandigen. Het was de tweede keer dat het evenement werd gehouden. De markt met kleding, lifestyle-producten en foodtrucks, die liep van Bataviastad tot aan Bataviahaven, was dit jaar drie keer zo groot als vorig jaar. Er kwamen enkele tienduizenden mensen op af. Zeer geslaagd dus!

Het weekend bracht ik voornamelijk door met het lezen van stukken en was er ook wat tijd voor privézaken.

Maandag begon met overleggen op het stadhuis. Daarna had ik een lunch met een groep wijkagenten. Een jaarlijkse traditie die vanwege het aantal agenten verdeeld was over twee lunchbijeenkomsten (woensdag was de tweede), zodat er voldoende gelegenheid was om elkaar te spreken.

Daarna had ik een bijeenkomst van de Taskforce Lijkschouw en gerechtelijke sectie. Zie ook een van mijn eerdere blogs. En spraken we als taskforce aansluitend met een delegatie van de ‘Commissie Hoes’. Deze commissie, die zijn naam te danken heeft aan voorzitter Onno Hoes, houdt zich in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie bezig met de vraag hoe de politie kan beschikken over kwalitatief goede en financieel beheersbare dienstverlening op het gebied van forensisch medisch onderzoek en medische arrestantenzorg. In dat kader onderzoekt de commissie de eventuele mogelijkheid van centralisatie van forensisch medisch onderzoek en lijkschouwen. Belangrijk dus, om voor ons onderzoek naar de effectiviteit van de werking van de keten van lijkschouw, ook met deze ‘Commissie Hoes’ van gedachten te wisselen.

Dinsdag was er een collegevergadering. De een na laatste voor het reces. ‘s Middag gingen we met het college op werkbezoek bij de KNRM, waar de vrijwilligers wederom de tijd namen om te vertellen over het belangrijke werk dat zij doen. En om te demonstreren, op en in het water, hoe zij dat doen. Een leuk en boeiend bezoek dus.

Zelf moest ik iets eerder weg, omdat ik als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand mijn eerste Lelystadse huwelijk mocht voltrekken. Een bijzondere gelegenheid, niet alleen omdat het de eerste keer voor mij in Lelystad was, maar ook omdat het ging om een stel met een bijzonder verhaal dat er voor heeft gekozen om op die elfde juli het leven en de liefde te vieren door samen in het huwelijksbootje te stappen.

Woensdag had ik naast diverse overleggen op het stadhuis een tweede lunchbijeenkomst met wijkagenten en een koffiebijeenkomst met Lelystedelingen die zich vorig jaar hebben opgegeven voor ‘burgemeester op de koffie’, maar niet tot de eerste dertig behoorden bij wie ik op bezoek ben geweest. De animo voor ‘burgemeester op de koffie’ was zo groot dat we maar liefst vijf bijeenkomsten hebben ingepland -waarvan vier deze week- waarop ik alsnog met deze Lelystedelingen kennis kan maken. Uiteraard onder het genot van een kopje koffie.

’s Avonds was er een bijeenkomst voor raadsleden over de Metropoolregio Amsterdam, waar Lelystad deel van uitmaakt.

Donderdagochtend had ik opnieuw een koffiebijeenkomst. Ook had ik een afspraak met collega Frans Backhuijs van Nieuwegein, die net als ik (en collega Wouter Kolf die ik twee weken geleden sprak) lid is van de Taskforce GOC (georganiseerde ondermijnende criminaliteit). Deze bestuurlijke adviesgroep houdt zich voor Midden-Nederland bezig met het opstellen van gezamenlijke uitgangspunten en voorstellen voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, zoals fraude, witwassen en cybercriminaliteit.

Vervolgens had ik een overleg met Miriam Barendse, politiechef Midden-Nederland. We kenden elkaar al uit het Brabantse, maar het is goed om ook in de context van Lelystad nader kennis te maken en het beeld over en de inzet in Lelystad met elkaar te bespreken.

Daarna mocht ik de eed of belofte afnemen bij een groep nieuwe medewerkers van gemeente Lelystad. Het afleggen van de ambtseed is verplicht. Ambtenaren geven daarmee aan dat zij zich houden aan de door de gemeente opgestelde integriteitsnormen.

Eind van de middag bezocht ik samen met wethouder Sparreboom de afscheidsreceptie van Rob Donker, die negen jaar lang directeur Bedrijven was bij Rabobank Flevoland en in die rol niet alleen veel voor de bank zelf, maar ook voor het Flevolands bedrijfsleven heeft betekend.

En ’s avonds had ik een stationsoverleg van de KNRM. Een tweemaandelijks overleg, waaraan zowel de vrijwilligers als het bestuur van het KNRM-station Lelystad deelnemen.

En dat was het dus even voor nu. Althans voor wat het bloggen betreft. De activiteiten gaan nog wel even door en die zal ik zo nu en dan delen op Facebook …

Ik wens iedereen een fijne zomer!

Samen werken

De afgelopen week stond weer voor een groot deel in het teken van veiligheid. Wat natuurlijk niet zo gek is, veiligheid is tenslotte een belangrijk portefeuilleonderdeel van een burgemeester. Veiligheid is bepalend voor de kwaliteit van leven en werken en voor de kwaliteit van onze samenleving. Het aanpakken van onveiligheid doen we met elkaar, overheden, veiligheidsregio’s, de hulpdiensten en nog heel veel andere veiligheidspartners. Maar ook inwoners en ondernemers. Samenwerking is bij de aanpak van onveiligheid essentieel. En daarom moet je elkaar ook veelvuldig opzoeken om de samenwerking af te stemmen en samen te werken aan het optimaliseren van die samenwerking.

Woensdag had ik twee overleggen over de Justitiële inrichtingen. De eerste was in Almere met o.a. collega Franc Weerwind en de tweede was in het provinciehuis met o.a. gedeputeerde Jan-Nico Appelman. Vervolgens had ik een vergadering van het Veiligheidsbestuur Flevoland (de Flevolandse burgemeesters en regionale vertegenwoordigers van politie, brandweer, geneeskundige dienst, Waterschap en veiligheidsregio) met aansluitend een bestuurlijke bijeenkomst over de toekomstvisie van de Veiligheidsregio Flevoland. De veiligheidsregio is er om de veiligheid van haar inwoners tijdens een ramp of crisis te vergroten. Veiligheidsregio Flevoland is een samenwerkingsverband van alle gemeenten in Flevoland, Politie, Brandweer Flevoland en de geneeskundige zorg (GHOR Flevoland). Daarnaast wordt samengewerkt met een groot aantal andere partners, waaronder collega veiligheidsregio’s Gooi- en Vechtstreek en Utrecht. Een van de onderwerpen die aan bod kwam is ook de vraag of de veiligheidsregio Flevoland en de veiligheidsregio Gooi- en Vechtstreek nog veel verdergaand zouden moeten samenwerken.

‘s Avonds was ik te gast bij het JES brugproject, ik was bij de laatste bijeenkomst. Via dit project hebben veel kinderen in Lelystad geleerd hoe ze kunnen omgaan met de scheiding van hun ouders.

De donderdag begon met diverse gesprekken op het stadhuis, waaronder een kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van bureau Regionale Veiligheidsstrategie Midden-Nederland (RVS), een bureau van en voor de gemeenten, het Openbaar Ministerie en de Politie van Midden-Nederland. Veiligheidsaanpak vraagt in de eerste plaats om lokaal maatwerk. Op lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak van veiligheid. Maar onveiligheid trekt zich weinig aan van gemeentegrenzen. Daarom is het belangrijk om ook in regionaal verband een gezamenlijke veiligheidsstrategie te hebben. Bureau RVS ondersteunt de veiligheidspartners, dus ook onze gemeente, om effectief de krachten te bundelen in het veiliger maken van de regio.

’s Middags was ik bij Omroep Flevoland te gast om te jureren bij een fotowedstrijd die werd gehouden ter gelegenheid van het streekbezoek die dag van het Koninklijk paar. De foto’s konden per e-mail worden opgestuurd. Daar werd massaal gehoor aan gegeven. Uit de honderden foto’s mocht ik de vijf mooiste kiezen. De absolute winnaar vond ik de foto van Judith van der Galien, een foto met een spontane Koning gemaakt vanuit het perspectief van het kind. Een herinnering aan een moment dat de kinderen nooit zullen vergeten.

Daarna mocht ik bij een bijeenkomst van de Bedrijfskring Lelystad (BKL) een stadhuispenning overhandigen aan Andries Greiner. Hij kreeg de stadhuispenning vanwege zijn jarenlange inzet, zowel in zijn professionele loopbaan als in talrijke nevenfuncties, voor de ontwikkeling van Lelystad. In de afgelopen decennia vervulde hij tal van maatschappelijke functies. Ook in zijn loopbaan, niet in de laatste plaats als gedeputeerde van Flevoland, was hij zeer betrokken bij de ontwikkelingen in de regio en in Lelystad in het bijzonder. Hij liet geen kans onbenut om Lelystad goed op de kaart te zetten. In zijn rol als lid van de Raad van Toezicht van Citymarketing Lelystad ziet hij er bovendien nog altijd op toe dat ook anderen dat doen. Andries was sinds 2011 voorzitter van het bestuur van de BKL. Hij vormde de bedrijfskring om tot een vereniging waarin kennis delen en belangen verdedigen centraal staan. Donderdag nam hij tijdens een netwerkbijeenkomst van de BKL afscheid en droeg hij het stokje over aan Dirk Jan Verdoorn. Een mooie gelegenheid om hem de welverdiende stadhuispenning te overhandigen!

Samen met wethouder Fackeldey bezocht ik na deze bijeenkomst nog de zomerbarbecue van Lelystad Airport Business park (LAB), die was georganiseerd in samenwerking met de Lelystadse boer. LAB is een samenwerking tussen de provincie, gemeente Lelystad en Almere om bedrijfsgrond rond het vliegveld in de markt te zetten. De Lelystadse Boer is een stichting van agrarische ondernemers in de directe omgeving van Lelystad Airport. Zij spelen creatief in op de uitbreiding van het vliegveld in de komende jaren. In stichting De Lelystadse Boer zijn zestig boeren verenigd die de ontwikkelingen aangrijpen en denken in kansen. Voorbeelden van dergelijk kansen zijn: het aanbod van gezond lokaal voedsel op de luchthaven en in de stad, CO2-besparende initiatieven, duurzaam beheer van gereserveerde gronden, recycling en compostering en capaciteit in onderhoud van de luchthaven. Hun missie is dat het ‘goed boeren’ blijft in de omgeving.

De volgende dag had ik onder meer samen met wethouder Fackeldey een afspraak op het provinciehuis met de gedeputeerden Appelman en Lodders en was ik later op de dag opnieuw te gast bij een barbecue. Ditmaal bij woonzorgcentrum de Uiterton, daar vond de roze barbecue plaats, georganiseerd door Bureau Gelijke Behandeling Flevoland.

Zaterdag was het festival ‘Het geld van Lelystad’. Tijdens dit festival dat werd gehouden op het Stadhuisplein stonden –de naam zegt het al- de gemeentelijke financiën centraal: “Waar wordt het geld aan uitgegeven en waarom?” Maar ook “Welke activiteiten en voorzieningen moeten prioriteit krijgen?” Er waren diverse activiteiten die tot doel hadden het begrotingsproces meer inzichtelijk te maken. Daarnaast konden bezoekers met medewerkers van de gemeente, collegeleden en raadsleden het gesprek aangaan over bestuurlijke aandachtspunten als zorg, jongeren, onderwijs, werk, wonen en het stadshart. Bezoekers met een goed idee voor hun eigen woonomgeving konden bovendien direct bij de Ideeënmakelaar Mira Vendrig nagaan of hun idee in aanmerking zou kunnen komen voor financiële ondersteuning vanuit het budget ‘Mensen maken de buurt’. Ideeën zoals verbeteringen voor zaken in de openbare ruimte of ideeën die de onderlinge sfeer of saamhorigheid verbeteren en die door buurtbewoners zelf kunnen worden uitgevoerd komen hiervoor in aanmerking. Deze kunnen overigens het hele jaar door worden ingediend op www.mensenmakendebuurt.nl.

Later die zaterdag nam ik ook nog een kijkje bij het feestelijke multiculturele festival, dat werd georganiseerd in het kader van 50 jaar Lelystad. Een mooi, kleurrijk en geslaagd evenement!

Zondag nam na zeven jaar diaken Hans van Bemmel afscheid in de Lambertuskerk in Veghel. Reden voor een bezoek aan Veghel dus, waar tijdens een mooie mis afscheid werd genomen van een markante persoon die zijn Rotterdamse achtergrond naar Brabant meenam. En natuurlijk moesten er die dag ook nog wat stukken gelezen worden.

Maandag had ik diverse overleggen op het stadhuis en ging ik ’s middag naar een bestuurlijke sessie in Paleis Het Loo met als titel ‘Samen werken bij crises’. De bijeenkomst was georganiseerd door het Veiligheidsberaad en het ministerie van Veiligheid en Justitie. Met drie gezamenlijke thema’s van de Strategische Agenda van het Veiligheidsberaad hebben zij de crisisbeheersing een nieuwe impuls gegeven. Deze thema’s zijn uitgewerkt in de projecten Water & Evacuatie, Continuïteit van de samenleving en Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten. Tijdens deze bestuurlijke bijeenkomst werden de projecten gezamenlijk afgerond. En uiteraard was ook tijdens deze bijeenkomst het belang van samenwerking tussen de Veiligheidsregio’s, het Rijk, (crisis)partners en vitale partners om toekomstige crises het hoofd te kunnen bieden de rode draad.

’s Avonds was ik bij een informatieve bijeenkomst voor lijstrekkers, fractievoorzitters en bestuursvoorzitters van politieke partijen over integriteit in relatie tot de verkiezingen. De bijeenkomst was georganiseerd met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018.

Daarna ging ik bij een lokale supermarkt langs om een viertal medewerkers in het zonnetje te zetten die een overval wisten te voorkomen. Ongelooflijk knap hoe zij het hoofd koel wisten te houden.

Dinsdag was opnieuw een extra lange (werk)dag met ’s morgens college, ’s middags een bijeenkomst van de stuurgroep Water, (waar minister Melanie Schultz voorzitter van is en ik daar namens de VNG in zit, omdat ik voorzitter ben van de VNG commissie water) en ’s avonds een raadsvergadering. Op de agenda stond onder andere het voorstel voor de prioriteiten en thema’s voor het Integraal Veiligheidsplan. De raad heeft de prioriteiten ‘Veilige en leefbare wijken en buurten’, ‘Problematische jeugd en jeugdgroepen’ en ‘Ondermijning’ vastgesteld. De gezamenlijke aanpak op deze terreinen en ten aanzien van de eveneens door de raad vastgestelde thema’s ‘Woninginbraak, voertuigcriminaliteit en andere vermogensdelicten’, ‘Veilig uitgaan en veilige evenementen’, ‘Veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen’, ‘Brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing met als focuspunten: luchthaven en overslaghaven’, ‘Radicalisering’, ‘Informatieveiligheid’, ‘Veilige Publieke Taak en Ambtelijke en bestuurlijke integriteit’ wordt de komende maanden in het plan verder uitgewerkt.

Het voorstel voor de prioriteiten en thema’s kwam overigens tot stand op basis van onderzoeksgegevens en een brede consultatie van veiligheidspartners, inwoners en ondernemers.