Roerige tijden rondom luchthaven en tussen verhuisdozen

Het zijn roerige tijden, zo in aanloop naar het nieuwe jaar. Terwijl ik dit schrijf moet in de Tweede Kamer nog het debat plaatsvinden over Lelystad Airport. Gisterenavond werd in een extra raadsvergadering vrijwel unaniem een motie aangenomen waarin de raad het college oproept alles in het werk te stellen om (een tweede) uitstel van opening van Lelystad Airport te voorkomen. En dat ik deze blog vandaag al afrond, heeft te maken met de oplevering van ons huis en de aanstaande verhuizing. Vanaf morgen is het zover. Voorlopig zit ik dus wel even tussen de verhuisdozen.

Woensdag spraken we als Stuurgroep Water – overleg van de minister met vertegenwoordigers van IPO (Interprovinciaal Overleg), Unie (van Waterschappen) en VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) – met minister Van Nieuwenhuizen. Het was een goed overleg waarbij ik vanuit de VNG de nieuwe minister heb kunnen aangeven wat we als gemeenten belangrijk vinden op het gebied van water.

’s Middags was ik in Wijkcentrum Zuiderzee, waar ik samen met Lelystad ambassadrice Edsilia Rombley de Be A Nelson Award mocht uitreiken. De prijs is door de internationale vredesbeweging MasterPeace in het leven geroepen voor mensen die het verschil maken in hun eigen omgeving en kiezen voor positieve actie. SNS Bank Lelystad heeft samen met Polderlab en Lelystedelinge Shanella Dors het initiatief genomen om met het concept van de Be A Nelson Award lokale verbeteraars en bijzondere Lelystedelingen te nomineren en de waardering te geven die ze verdienen. De prijs ging naar Mila Romijn, de drijvende kracht achter Met Inzet Lukt Alles (M.I.L.A.), die met diverse projecten zoals zwerfafval opruimen, een moestuin, een schilderproject voor woningeigenaren en een winkeltje met tweedehands spullen een belangrijke bijdrage levert aan de binding en ontmoeting in de wijk. De andere genomineerden waren Loek Steenman, Hope Visser, Nadia Hoogerbeets, Marissa da Costa & VJ, Roxana Kotzebue en Stanley Kempenaar. Ook zij verdienen natuurlijk alle lof voor het belangrijke vrijwilligerswerk dat zij doen en voor hun jarenlange inzet voor een betere buurt!

Donderdag hadden we in het stadhuis in Lelystad de laatste bijeenkomst van de Taskforce Lijkschouw. Dat wil zeggen, de laatste keer voordat het rapport wordt afgerond en aangeboden kan worden aan minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Ook was er een Stuurgroep Integraal Veiligheidsbeleid, met naast vertegenwoordigers van brandweer, politie, Openbaar Ministerie en geneeskundige zorg (GGD/GHOR) ook de woningcorporatie aan tafel. En later op de middag was er een oefening van het gemeentelijk beleidsteam, waarin ook brandweer, politie, Openbaar Ministerie en de GHOR zitting hebben. Het gemeentelijk beleidsteam komt bijeen als er bij een ramp of crisis opschaling plaatsvindt. Jaarlijks wordt er geoefend, ook met de loco burgemeesters (de wethouders dus), zodat ook zij weten wat ze te doen staat als er echt iets gebeurt en zij onverhoopt moeten invallen en het beleidsteam moeten voorzitten.

‘s Avonds was er een bijeenkomst in het Apollohotel om alle vrijwilligers te bedanken die zich hebben ingezet om van 50 jaar Lelystad een mooi feestjaar te maken. Het was een jubileumjaar waar we positief op terug kunnen kijken. Heel veel mensen uit Lelystad kwamen in actie om er samen een mooi feestjaar van te maken en er werd werkelijk van alles georganiseerd. Leuk was het om met velen van hen dit feestjaar af te kunnen sluiten met een gezellige bijeenkomst en samen te genieten van een erg mooie lichtjesparade en prachtige lichtshow met het verhaal van Lelystad.

Vrijdag was het zover, ons huis werd opgeleverd. Echt veel tijd om bij dit toch wel bijzondere moment stil te staan, was er echter niet, want ’s middag moest ik in het stadhuis zijn voor een naturalisatiebijeenkomst. Het was de landelijke naturalisatiedag en bij ons werden 19 mensen genaturaliseerd. En ’s avonds was ik bij het jubileumfeest van de personeelsvereniging van de brandweer. Zij bestaan 40 jaar en dat werd gevierd in Le Journal.

In het weekend gingen we aan de slag met de nodige werkzaamheden in het nieuwe huis en mocht ik op zondag het startschot geven bij de Santa Run. Een ‘fun run’ voor het goede doel, georganiseerd door de Rotary clubs, waarbij de deelnemers in kerstman-pakken een rondje van 3,2 kilometer door en rond het stadshart lopen. Het was een mooie tweede editie. De opbrengst gaat deze keer naar twee goede doelen: shelterboxen (dit zijn tenten met middelen en materialen om in rampgebieden de eerste noodhulp te kunnen verlenen) en een zeilkamp voor mantelzorg kinderen.

Maandag was er naast de gebruikelijk interne overleggen een gezellige kerstbijeenkomst voor alle (oud)medewerkers, college en raad van gemeente Lelystad. Aansluitend vond een extra ingelaste raadsbijeenkomst over Lelystad Airport plaats. Tijdens deze vergadering werd door alle fracties  – op Groen Links na – een motie aangenomen waarin de raad het college oproept alles in het werk te stellen om uitstel van opening van Lelystad Airport te voorkomen. Groen Links is van mening dat er pas sprake kan zijn van een aanvaardbare combinatie van maatschappelijke gevolgen na herindeling van het luchtruim en is daarom voor uitstel. Alle andere partijen in de raad (CDA, Christen Unie, D66, Inwonerspartij Lelystad, Leefbaar Lelystad, OPA Plus, PvdA, SP en VVD) vinden dat uitstel van de opening van de luchthaven onaanvaardbare schade oplevert voor Lelystad, de regio én de Nederlandse economie. Zij willen dan ook dat we als college krachtig doorgaan met de ingezette initiatieven om uitstel van opening van Lelystad Airport te voorkomen.

Immers: er is een onherroepelijk Luchthaven besluit op basis van een door de Alderstafel aan de Tweede Kamer uitgebracht en overgenomen advies; in Flevoland én daarbuiten is breed draagvlak voor opening van de luchthaven; op basis van de gemaakte afspraken zijn door partijen al aanzienlijke investeringen gedaan en/of zijn deze voornemens te doen; uitstel slaat een enorme deuk in het opgebouwde vertrouwen; sommige partijen haken mogelijk voorgoed af; uitstel berokkent Schiphol en de daarmee de Nederlandse economie directe schade; uitstel brengt enorme slag toe aan de groei van de werkgelegenheid. Lelystad en de provincie Flevoland hebben die juist zo hard nodig.

Als college zullen we namens de gemeenteraad alle Kamerleden de boodschap overbrengen dat Lelystad Airport echt per april 2019 open moet.

En hier eindigt, voor nu, mijn wekelijkse verslag. Vanwege de verhuizing, de feestdagen en reces, is dit de laatste blog van dit jaar. Ik wens iedereen alvast mooie dagen en een goede jaarwisseling!

Niet dweilen maar de kraan dicht

Met sommige uitspraken sla je direct de spijker op zijn kop. Deze week hoorde ik er zo een bij de bijeenkomst Zorg en Veiligheid Jeugd. Maar er werden natuurlijk meer zinnige dingen gezegd. Het was al met al weer een afwisselende en boeiende week, waarin ook het weer even een prominente rol speelde. Een mooi, wit begin van december, de Lelystad geeft licht-maand.

Woensdag kwam de VNG commissie water, waarvan ik voorzitter ben, bijeen. We spraken over ruimtelijke adaptatie, problemen rondom de bodemdaling in Nederland en zoet water (zoals Is er voldoende zoet water, ook voor de toekomst?). Ook spraken we over hoe water in de nieuwe kabinetsplannen aandacht heeft gekregen.

‘s Avonds was ik bij de installatie van burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad, mijn oude gemeente Veghel is daar onderdeel van. Heel erg leuk om daar weer vele bekenden te zien en te spreken.

Donderdag was in het Agora theater de laatste City Marketing Live van het jaar. Deze staat traditiegetrouw in het teken van de uitreiking van de Lelystadse Promotie Award en andere prijzen. De KinderMudRun werd uitgeroepen tot winnaar van de Lelystadse Promotie Award 2017. Denise Dobber van DD Dance studio won de Positiviteitsprijs en de Lelystadse Aanmoedigingsprijs van Evenementen Coördinatie Lelystad ging naar de SVOL Cityrun van het Roparun Team Lelystad. Daarnaast was er een leuk muzikaal en humoristisch optreden van stadsdichter Thomas Gerla, die daarmee liet zien een waar multitalent te zijn.

Vrijdag had ik een vergadering van het BNG cultuurfonds. Diverse culturele instellingen kunnen weer blij worden gemaakt met de subsidies die worden verstrekt.

Het weekend stond in het teken van het lezen van diverse stukken én de 80ste verjaardag van mijn moeder. Zij had besloten om het deze keer maar eens uit te besteden, bij mij in Lelystad dus ;-). Het was een gezellige dag en het was uiteraard fijn om dit voor mijn moeder te kunnen doen.

Maandag had ik op het provinciehuis een gesprek met de Commissaris van de Koning van Flevoland en de taskforce GOC (georganiseerde ondermijnende criminaliteit) over ondermijning, de rol die de provincie kan spelen in de aanpak en hoe de provincie zichzelf kan verweren tegen mogelijke ondermijning van de eigen taken.

Daarnaast had ik nog diverse andere overleggen in het stadhuis en had ik ‘s avonds opeens niets, omdat vanwege de aanhoudende sneeuwval alles werd afgezegd.

Dinsdag was er zoals altijd college en aansluitend hadden we een bespreking met de raad van commissarissen van Centrada. We hadden een goed gesprek over de kwaliteit van wonen in de stad. Centrada is een woonstichting met bijna 9.000 huurwoningen in Lelystad, daarmee bezit Centrada bijna alle sociale huurwoningen in de stad.

’s Middag was ik bij een bijeenkomst over zorg en veiligheid jeugd. Recent is de VNG gestart met een werkgroep Zorg en Veiligheid Jeugd. Breed in het land wordt bekeken hoe de verbinding tussen het zorg- en het veiligheidsdomein beter kan. Zo ook hier in Lelystad. Er gaat al veel goed, maar wat we willen bereiken is een sluitende aanpak voor jongeren die (vaak vanuit een situatie met diverse problematiek) het criminele pad op (dreigen te) gaan. Daarbij willen we natuurlijk het liefst zo veel mogelijk aan de voorkant zitten. “Niet dweilen maar de kraan dicht” is een mooie uitspraak die in dat kader door een van de deelnemers werd gedaan.

Tot slot vond ’s avonds in ons Stadshart in het kader van Lelystad geeft licht (traditioneel hét thema in de decembermaand) de landelijke Chanoeka viering plaats; het Joodse feest van het licht. In aanwezigheid van de Israëlische ambassadeur en rabbijn Moshe Stiefel van de Joodse gemeenschap in Flevoland en honderden bezoekers uit Lelystad en daarbuiten werd een 12 meter hoge menora aangestoken door opperrabbijn Binyomin Jacobs.

Boeiende bestuurlijke oefening en blije kindergezichten

Het was onder meer een week van bestuurlijk oefenen in veiligheidsregioverband, een gezellig weerzien met (oud) collega’s, een mooi Sinterklaasfeest voor kinderen die het thuis niet zo breed hebben, een informatief en smakelijk bedrijfsbezoek én opnieuw een jubilaris.

Woensdag was er een grote oefening van het Regionaal Beleidsteam (RBT). Het RBT komt bij (dreigende) rampen en crises die gevolgen (kunnen) hebben voor meerdere gemeenten in de regio bij elkaar om bestuurlijk leiding te geven aan de crisisorganisatie. In het RBT zitten onder anderen de zes Flevolandse burgemeesters, de dijkgraaf, de algemeen commandant van de brandweer en van de politie, de directeur van de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de Officier van Justitie. We oefenden een scenario van dreiging en vervolgens een terroristische aanslag in een van de Flevolandse gemeenten, waarbij we stap voor stap met elkaar doornamen wat ons bij een dergelijk scenario te doen staat.

‘s Avonds was er in Dronten een informatieavond voor raadsleden uit Lelystad en Dronten over de mogelijke fusie tussen de veiligheidsregio’s Gooi &Vechtstreek en Flevoland. Raadsleden konden hun input geven voor een nadere uitwerking van de mogelijke fusie.

Donderdag was ik bij een bijeenkomst van de stuurgroep Deltaprogramma, waar werd gesproken over waterkwaliteit en waterveiligheid in Nederland. Tijdens de treinreis van en naar Den Haag, waar de stuurgroep bijeenkwam, kon ik mooi wat leesachterstand wegwerken.

Vrijdag bezocht ik samen met wethouder Fackeldey het captainsontbijt van de Bedrijfskring Lelystad (BKL). Sprekers Hans Ketelaar (van het bedrijf K&W Transmissies), Tony Merkelbach (directeur City Marketing Lelystad), Hajé de Jager (directeur Hajé) en Dirk Jan Verdoorn (voorzitter van de BKL) hielden interessante beschouwingen over de stand van Lelystad vanuit de economisch perspectief. De bijeenkomst vond plaats bij restaurant Hajé in het Natuurpark Lelystad, een prachtlocatie.

Vrijdag brachten de burgemeesters van de burgemeesterskring Brabant Noord Oost (mijn oude burgemeesterskring) een bezoek aan Lelystad. Zij werden door mij verwelkomd op het stadhuis, waarna we voor een rondleiding naar Batavialand en Bataviastad gingen en het bezoek afsloten met een heerlijk etentje bij restaurant Next. De kring nam tevens afscheid van Jan Hamming, die intussen burgemeester van Zaanstad is. Het was een warm en vertrouwd weerzien.

Zaterdag vond in ons Agora theater Sint voor elk kind plaats. Helaas is het niet voor alle kinderen in Lelystad mogelijk om naar een theatervoorstelling te gaan en cadeautjes te krijgen. Stichting Sint voor elk kind organiseerde voor het derde jaar op rij speciaal voor deze kinderen en hun ouders een mooie voorstelling, met vrolijke muziek van de Later als je groot band. Natuurlijk waren Sinterklaas en de Pieten er ook en was er na afloop voor alle kinderen een cadeau.

Sint voor elk kind werd ook dit jaar weer mogelijk gemaakt door talloze bedrijven en vrijwilligers. Zo leverde de chocoladeletteractie van het Lelystadse bedrijf Brouwer chocolade maar liefst ruim € 17.000 voor de stichting op. Een mooi resultaat!

Zaterdagavond was ik op uitnodiging van Johan Tijink, franchisepartner van KFC, op werkbezoek bij KFC Lelystad. General Manager, Redouane Benaisssa verzorgde een rondleiding met uitleg over de bedrijfsprincipes. Dankzij Redouane weet ik nu alles over de corporate identity én over hoe vers alles wordt bereid. Een mooi bedrijf met een gedreven bedrijfsleiding en trotse medewerkers. Mooi om te zien. En ja….ik heb er ook gegeten.

Maandag waren er veel interne afspraken en bracht ik ’s middags een bezoek aan kapsalon Rombout om de eigenaar en medewerkers te feliciteren met het 50-jarig bestaan van de kapsalon. En ’s avonds was er een raadsbijeenkomst, waarin we ook stilstonden bij het overlijden van oud wethouder Rob van der Mark. Een gedreven en sociaal bewogen politicus, die als wethouder van Lelystad in de periode 1985-1993, maar ook in de jaren daarvoor als voorzitter van de toenmalige Woningbouwvereniging Lelystad en in diverse andere bestuurlijke functies, veel voor de ontwikkeling van Lelystad en de Lelystadse politiek heeft betekend.

Dinsdag was er zoals gewoonlijk collegevergadering en trakteerden ‘Sint en Piet’ in het stadhuis op warme chocomel en iets lekkers (het was immers 5 december).