Cornelis Lelypenning en Waterwandelweg

De afgelopen week stond onder meer in het teken van het afscheid van wethouder Jop Fackeldey, waarbij ik hem de eerste Cornelis Lelypenning, een Lelystadse onderscheiding die in bijzondere gevallen als blijk van grote waardering wordt toegekend aan personen en rechtspersonen voor een activiteit of reeks van activiteiten waarmee de lokale gemeenschap opmerkelijk werd gediend. Werd onze kust weer een attractie rijker met de Waterwandelweg. En genoot ik tussen de bedrijven door van de Tulpenroute Flevoland, waar ook Lelystad deel van uit maakt.

Woensdag was er een bijeenkomst van het Veiligheidsbestuur van de Veiligheidsregio Flevoland. Tijdens deze bijeenkomst spraken we over de toekomst van de veiligheidsregio. In het Veiligheidsbestuur zitten alle Flevolandse burgemeesters.

’s Avonds was ik aanwezig bij de installatie van Jop Fackeldey als gedeputeerde van Flevoland.

Donderdag was een Haags dagje. Ik had een overleg van de Stuurgroep Deltaprogramma met deltacommissaris Wim Kuijken. Onder zijn leiding komen de plannen voor het Deltaprogramma tot stand. In het Deltaprogramma werken verschillende overheden samen om Nederland nu en in de toekomst te beschermen tegen hoogwater en om te zorgen voor voldoende zoetwater.

Ook had ik die dag een bijeenkomst over waterkwaliteit en klimaatadaptatie, een overleg met een tweede kamerlid over onder andere de rechtbank in Lelystad en een overleg op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat over Lelystad Airport. Al met al een volle, maar goed benutte dag met gesprekken over stuk voor stuk belangrijke onderwerpen.

Vrijdag ontvingen directeur Hanne Buijs, gedeputeerde Jaap Lodders en ik de secretaris-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Lidewijde Ongering op Lelystad Airport. Wij hadden een gesprek met haar waarin we onder andere het belang hebben benadrukt van het goed betrekken van direct omwonenden en tijdens een rondleiding kon zij zien hoe de uitbreiding van de luchthaven vordert.

Vrijdagavond stond in het teken van het afscheid van Jop Fackeldey als wethouder van Lelystad. Ter gelegenheid van zijn afscheid na elf jaar wethouderschap, was er een symposium met als thema: ‘Hoe betrouwbaar is de overheid’. Sprekers waren Commissaris van de Koning Leen Verbeek, hoogleraar Besturen van Veiligheid, Ira Helsloot en Jop zelf. Aan het eind van de bijeenkomst mocht ik Jop de eerste Cornelis Lelypenning uitreiken vanwege zijn grote verdiensten voor onze stad.

Zaterdag mocht ik de opening verrichten van de Waterwandelweg. Dat deed ik samen met heemraad Lida Scheldwald en wethouder Ed Rentenaar. De Waterwandelweg is een initiatief van Rotary Batavia. De Waterwandelweg is een 3,6 kilometer lange wandel- en fietsroute langs de Lelystadse kust. De route loopt vanaf de Houtribsluizen, langs de kust bij Batavialand, naar de Noordersluis bij Gemaal Wortman. Langs de route staan om de paar honderd meter informatieborden, met allerlei lokale cultuur-historische wetenswaardigheden in relatie tot het thema water. Een mooi aanwinst voor onze kust!

Zaterdag en zondag was er ook tijd om heerlijk te fietsen en te genieten van het prachtige gezicht van de tulpenvelden in volle bloei. Lelystad maakt samen met Dronten en Zeewolde deel uit van de Tulpenroute Flevoland. Van 14 april tot en met 5 mei 2018 vinden er verschillende activiteiten langs de route plaats. Op tulpenrouteflevoland.nl lees je wat er zoal te zien en te doen is.

Maandag had ik veel interne overleggen en een overleg van de Stuurgroep Veiligheid met verschillende externe partijen. Centraal in dit overleg stonden de drie hoofdthema’s uit het integraal veiligheidsplan: Sociale overlast en onveiligheid in de wijken en buurten, jeugdoverlast en –problematiek en georganiseerde, ondermijnende criminaliteit.

Ook mocht ik ’s middag een aantal nieuwe Lelystedelingen verwelkom bij de naturalisatieceremonie.

Dinsdag was er collegevergadering. ‘s Middags had ik diverse interne overleggen en ’s avonds was er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad.

 

 

 

Politiekids, rekenkamers en samenwerkingsagenda

Deze week mocht ik weer aan een groep Lelystadse jongeren het Politiekids-diploma overhandigen, mocht ik van start gaan met de Werkgroep Lokale Rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben en maakten Almere en Lelystad bekend dat we nog intensiever gaan samenwerken om onze gezamenlijke onderwerpen en belangen op de agenda van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) te krijgen en te behouden. Dat is, in een notendop, de afgelopen week van woensdag tot woensdag. Maar er was natuurlijk meer.

Woensdag mocht ik diploma’s uitreiken aan 39 Lelystadse jongeren die het trainingsprogramma van het project Politiekids succesvol hebben doorlopen. De jongeren volgden een half jaar lang een intensieve training op het gebied van weerbaarheid en conditie. Daarnaast hielpen ze de Lelystadse politie met het leefbaar en veilig houden van hun wijken. In het project Politiekids werken scholen, ouders, politie Lelystad, Centrada, het Sportbedrijf, Welzijn Lelystad en de gemeente samen. De belangstelling voor het project Politiekids is erg groot. Naast het uitgebreide trainingsprogramma worden de kinderen onder begeleiding van een agent ingezet bij allerlei evenementen en acties van de politie. Zo leren zij de in de training opgedane vaardigheden en kennis toe te passen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van informatie aan bewoners en aan verkeersdeelnemers. Op deze manier worden ze zich ook meer bewust van hun eigen gedrag.

Verder had ik die dag verschillende overleggen op het stadhuis en vond, eveneens in ons stadhuis, de startbijeenkomst van de Werkgroep Lokale Rekenkamers plaats.

De werkgroep gaat met gemeenten in gesprek over de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek. De gesprekken moeten leiden tot aanbevelingen over hoe rekenkameronderzoek van toegevoegde waarde kan zijn voor de nieuwe gemeenteraden. Dit onderzoek is nodig omdat in veel gemeenten de rekenkamerfunctie niet of nauwelijks functioneert. In circa 8% van de gemeenten wordt zelfs helemaal geen uitvoering gegeven aan de wettelijke plicht om een rekenkamerfunctie te hebben.

De werkgroep bestaat uit, naast mijzelf in de rol van voorzitter, vice-voorzitter Peter Oskam (burgemeester Capelle aan den IJssel), Irma Hesp (griffier Heemstede), Marnix Philips (griffier Amstelveen), Jan de Ridder (voorzitter Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies, NVRR) en Wil Lugtenburg-Sanders (voormalig bestuurslid NVRR). Eind 2018 leveren we als werkgroep een rapport op met onze bevindingen.

Ook donderdag had ik diverse overleggen, onder andere over veiligheidszaken en over rijksbijdragen.

Daarnaast verrichtte ik samen met collega Franc Weerwind van Almere en (demissionair) wethouder Jop Fackeldey (demissionair wethouder Mark Pol van Almere was verhinderd) een officiële handeling waarmee we de intensivering van de samenwerking tussen Almere en Lelystad in Metropoolregio Amsterdam (MRA) verband bezegelden. Almere en Lelystad hebben besloten om door middel van het opstellen van een samenwerkingsagenda de samenwerking te intensiveren. Het opstellen van een samenwerkingsagenda is een eerste stap om nog meer de gemeenschappelijke belangen te gaan dienen en een gezamenlijk geluid uit te dragen in MRA-verband.

Dit jaar wordt gestart met een evaluatie en waar nodig aanpassing van de huidige actieagenda van de gehele Metropoolregio. Doel is om deze in 2019 te presenteren op een MRA congres. Het is dus van belang dat de Flevolandse en daarmee Lelystadse en Almeerse belangen goed in beeld komen en kunnen worden ingebracht. Tijdens de officiële handeling plaatsten wij de thema’s waarop we de samenwerking gaan intensiveren letterlijk op de kaart van de deelregio. Het gaat daarbij om thema’s als Economie, Wonen/Stedelijke Vernieuwing, Toerisme, Mobiliteit, Duurzaamheid, Onderwijs & Arbeidsmarkt en Financiën.

Daarna bezocht ik de afscheidsreceptie van Eric Lagerweij, die vanaf 2011 directeur was van Lelystad Airport.

Ook had ik ’s avonds nog een overleg van de lokale driehoek. Dit overleg was ingepland vanwege twee demonstraties op zondag, waarvoor we als gemeente een melding hadden ontvangen.

Vrijdag moest ik in Den Haag zijn. En in het weekend was er tijd voor privézaken en het lezen van stukken.

Maandag was minister Cora van Nieuwenhuizen in Lelystad om de regio Flevoland bij te praten over de stand van zaken met betrekking tot Lelystad Airport. Vertegenwoordigers van bewoners, bedrijfsleven -waaronder Lelystad Airport zelf-, gemeente en provincie konden aandachtspunten naar voren brengen en vragen stellen. (Op dat moment was er nog geen duidelijkheid over de uitkomst van de Commissie-mer. Maar inmiddels weten we dat de Commissie-mer het milieueffectrapport (mer) voor Lelystad Airport heeft goedgekeurd.)

Dinsdag was er college en had ik opnieuw een afspraak in Den Haag.

En ‘s avonds was er een informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad. Gedurende het eerste deel van deze bijeenkomst kregen de raadsleden een toelichting op hun taak als volksvertegenwoordiger en hun kader stellende en controlerende rol in de praktijk. Daarna was er gelegenheid om te speeddaten met medewerkers van de gemeentelijke organisatie en om sessies bij te wonen waarin de gemeentelijke werkvelden werden toegelicht. Tijdens deze sessies werden ook voorstellen toegelicht waarover de raad binnen afzienbare tijd een besluit moet nemen, zoals de Kadernota Sociaal Domein, de Omgevingsvisie, het Woningbouwprogramma, het Parkeerbeleidsplan en de Lokaal Educatieve Agenda (LEA).

 

Oefenen op het water en ontbijten met ondernemers

Het was weer een zeer gevarieerde week met onder andere boeiende interne werkbezoeken, een leerzame oefening op het water en leuke bijeenkomsten met ondernemers over veiligheid en het gemeentelijk inkoopbeleid.

Woensdag had ik in Amersfoort een overleg van de Taskforce Georganiseerde Ondermijnende Criminaliteit (GOC). De Taskforce GOC bestaat uit een aantal burgemeesters uit de regio, vertegenwoordigers van het OM en de belastingdienst en doet voorstellen voor de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. De overheid heeft veel aandacht voor ondermijnende criminaliteit. We noemen het ‘ondermijning’ omdat het onze rechtsstaat ondergraaft; criminelen maken misbruik van legale bedrijven, voorzieningen en instanties. Voorbeelden van ondermijning zijn grootschalige hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Ondermijning komt naar de oppervlakte in de vorm van intimidatie, geweld en machtsposities van (groepen) personen. Daarom is het zo belangrijk dat de overheid één vuist maakt tegen ondermijnende criminaliteit. Daarna ging ik door naar Den Haag voor de Stuurgroep Water. Daar stond onder andere klimaatadaptatie op de agenda en een terugblik op het project Ruimte voor de rivier.

Donderdag had ik een ‘kennismakingsgesprek’ met formateur Paul Luijten. Wij kenden elkaar al, maar ik mocht hem die dag op het stadhuis ontvangen in zijn hoedanigheid als formateur van de nieuw te vormen coalitie. Ook had ik een kennismakingsgesprek met Hans Schirmbeck, de nieuwe directeur van de jeugdinrichting in Lelystad (Intermetzo JJI).

Ook stond een werkbezoek aan de afdelingen die zich bezighouden met het fysiek domein, dus zeg maar de mensen die zich bezighouden met zaken als de riolen in de stad tot en met de ontwikkelingen rondom de weg van Alkmaar naar Zwolle. Een deel is werkzaam aan de Wigstraat. Ook daar ging ik langs.

’s Avonds was ik aanwezig bij een bijeenkomst die in het teken stond van veilig ondernemen op het bedrijventerrein Noordersluis. Samen met vertegenwoordigers van Platform Noordersluis, politie en brandweer tekende ik een intentieverklaring om intensiever samen te werken om het bedrijventerrein schoon, heel en veilig te houden en zo het keurmerk KVO-B (keurmerk veilig ondernemen bedrijven) te verdienen. MKB Nederland begeleidt dit proces.

Daarna was er nog een overleg van de lokale driehoek.

Zaterdag woonde ik een oefening bij van KNRM Lelystad in samenwerking met brandweer Flevoland, de GGD Flevoland, andere KNRM stations, Boskalis en Rijkswaterstaat. Het scenario was een brand op het bij de Markerwadden gelegen baggerschip Edax van Boskalis. Een boeiende oefening, in een prachtige omgeving. En het weer zat ook nog eens mee, waardoor het prima vertoeven was op en om het water.

Zondag was Carolien jarig en hadden we een huis vol visite.

Maandag had ik allerlei interne overleggen en bezocht ik ’s middag in Amersfoort een bestuursconferentie over de verbinding tussen zorg en veiligheid van het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland.

En ‘s avonds was er een bijeenkomst van het presidium, de fractievoorzitters van alle politieke partijen in de raad.

De dinsdag begon wat vroeger dan gebruikelijk op het stadhuis, met een ondernemersontbijt. Vorig jaar is het ontbijt geïntroduceerd naar aanleiding van de behoefte bij ondernemers om meer te weten over het gemeentelijk inkoopbeleid. In deze tweede editie werden de ondernemers bijgepraat over het door veranderende wet- en regelgeving dynamische inkoopbeleid van overheden, en specifiek dat van de gemeente Lelystad. Daarnaast was er aandacht voor het manifest ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ en de daaraan gekoppelde aandachtsgebieden, met name Circulariteit en Social Return On Investment (SROI). Gastsprekers waren Jacqueline Cramer, oud-minister van VROM en nu ambassadeur circulaire economie en trekker van dat programma in de Amsterdam Economic Board en Onno Vermooten, directeur Concern voor Werk / Werkbedrijf Lelystad. Ook vanuit de provincie Flevoland was er informatie over ondersteuning en subsidiemogelijkheden op het gebied van circulariteit.

Verder had ik die dag diverse overleggen en bracht ik een werkbezoek aan de afdelingen die zich bezighouden met het sociaal domein. Opnieuw een boeiend werkbezoek met leuke gesprekken met de mensen die bij de gemeente werkzaam zijn binnen dit domein.

Feestelijkheden, plechtigheden en andere bijzondere momenten

Het was weer een week vol feestelijkheden, plechtigheden en andere bijzondere momenten, zoals de installatie van de nieuwe gemeenteraad, de bekendmaking van de BNG bank erfgoedprijs en het advies voor een nieuw te vormen coalitie en college van informateur Wouter Kolff, die in het dagelijks leven burgemeester van Dordrecht is.

Woensdag ging ik met mijn Flevolandse collega’s, de burgemeesterskring Flevoland, op bezoek bij Omroep Flevoland. Daar kregen we een interessant kijkje achter de schermen. Erg boeiend en het bezoek leverde ook goede gesprekken op.

Daarna hadden we, eveneens met de Flevolandse collega’s, een overleg van het Veiligheidsbestuur van de Veiligheidsregio Flevoland. Verder ging ik die dag langs bij ‘t Lapp (het Lelystads Artistiek Participatie Platform). Een creatieve broedplaats voor mensen met ideeën en initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en duurzaamheid. Ik was uitgenodigd om te komen eten. Elke woensdag van 18:00 tot 19:00 uur is het bij ‘t LAPP “eten wat de pot schaft”, zoals op hun website vermeld staat. Dan wordt er samen gegeten aan een grote tafel tegen een kleine vergoeding. Wie ook een keer mee wil eten kan zich aanmelden via info@hetlapp.nl. Ik vond het erg leuk om er een keer een kijkje te nemen en heb er heerlijk gegeten.

Daarna ging ik naar een bijeenkomst van de VVAO Lelystad (‘Vereniging van Vrouwen met een Academische Opleiding’). De Lelystadse afdeling van dit landelijke netwerk had mij uitgenodigd om als gastspreker mijn visie op Lelystad te geven. Dit deed ik aan de hand van door henzelf aangereikte thema’s, variërend van bermbeheer tot en met de luchthaven.

De volgende dag was ik in Zutphen, voor de prijsuitreiking van de BNG cultuurprijs. Als juryvoorzitter mocht ik bekend maken welke gemeente zich dit jaar erfgoedgemeente 2018 mag noemen. Ik had ervoor gekozen om zelf niet mee te stemmen, omdat Deventer, naast Leiden, Tilburg en Zaanstad, een van de kandidaten was en ik zelf wethouder in Deventer ben geweest. Het waren vier sterke en ook sterk verschillende kandidaten, die zich allemaal uitstekend hebben gepresenteerd. Winnaar van de BNG bank erfgoedprijs is de gemeente Leiden. Nogmaals van harte!

Donderdagavond werd de nieuwe raad geïnstalleerd. Een bijzonder moment dat werd opgeluisterd door muzikanten van de Kubus, die het plechtige moment van het afleggen van de eed en belofte in- en uitluidden. Daarna was er gelegenheid voor felicitaties en succeswensen aan allen die het de komende vier jaar voor het zeggen hebben (als het gaat om beleidskaders en financiën) in onze stad.

Vrijdag was het begin van een extra lang paasweekeinde dat deels in het teken stond van familiebezoek.

Dinsdag begon, zoals gebruikelijk, met een collegevergadering. Daarna had ik diverse besprekingen en telefonische overleggen. En ’s avonds was de eerste vergadering van de nieuwe gemeenteraad. Op de agenda stond het duiden van de verkiezingsuitslag en het advies van informateur Wouter Kolff over de te vormen coalitie. Kolff adviseert om de coalitie van Lelystad voor de periode 2018-2022 te laten bestaan uit de fracties van VVD, InwonersPartij Lelystad, PvdA, ChristenUnie, D66 en SP. Deze coalitie kan een college vormen dat bestaat uit 5 FTE aan wethouders en kan rekenen op 19 van de 35 zetels in de nieuwe gemeenteraad van Lelystad. Mocht deze formatie niet slagen, dan adviseert Kolff een raadsbreed akkoord met een zakencollege van maximaal 5 wethouders. Oud-Eerste Kamerlid Paul Luijten is door de VVD voorgedragen om als formateur aan de slag te gaan met het eerste advies en gaat eventueel ook nog in gesprek met andere twee-zetelpartijen die in een 2+2-combinatie samen één wethouder willen leveren.