Roerig begin

Vorige week was ik voor een korte vakantie in Duitsland. Deze week blik ik daarom terug op de dagen daarvoor en daarna. Het was overigens heerlijk genieten van de mooie omgeving en van het prachtige nazomerse weer in de Duitse Eifel. Ik heb weer naar hartenlust kunnen fotograferen en kon maandag weer enigszins ‘opgeladen’ van start. Met, wat al snel bleek, een roerig begin van de week…

De woensdag voor mijn vakantie had ik in Amsterdam een bestuurlijk overleg over de Metropoolregio Amsterdam; De regiegroep MRA, waarin alle bestuurlijke vertegenwoordigers zitten van de bij de MRA aangesloten gemeenten en de provincies Flevoland en Noord-Holland.

Verder had ik die woensdag op het stadhuis in Lelystad nog diverse andere, interne overleggen.

Donderdag had ik eveneens veel interne overleggen en was ik ’s avonds bij een stationsoverleg van de KNRM. Dit is een tweemaandelijks overleg van alle lokale vrijwilligers en het lokale bestuur van het Lelystadse station van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.

Vrijdag moest ik overdag nog in Den Haag zijn en daarna begon mijn vakantie.

De maandag na mijn vakantie hou ik doorgaans mijn agenda leeg om bij te lezen en bijgepraat te worden. Maar deze maandag liep anders dan gepland. Om zes uur ’s morgens kreeg ik het bericht dat er een verdacht pakketje bij het provinciehuis was aangetroffen en dat de omgeving inmiddels afgezet was. Nu denk je bij zo’n mededeling natuurlijk altijd: hopelijk is het loos alarm. Maar ook al is dat zo, de impact is hoe dan ook groot. Ook in dit geval. Bus- en treinreizigers strandden en medewerkers van de provincie moesten worden opgevangen in het stadhuis. Met als gevolg een enorme verstoring van de dagelijkse gang van zaken en veel boze en verontwaardigde reacties. Dat laatste is natuurlijk zeer begrijpelijk. Een dergelijke actie zorgt voor veel overlast en dient verder geen enkel doel. Wie hierachter zit en met welke bedoelingen, dat wordt natuurlijk nog onderzocht. Maar mochten er al andere bedoeling achter zitten dan alleen maar anoniem ontwrichten, dan zijn er verschillende mogelijkheden om je bedoelingen kenbaar te maken. Ons democratisch stelsel biedt veel ruimte voor inspraak en daarnaast is er het recht op betoging. Dat mensen het desondanks nodig vinden om naar andere middelen te grijpen en daarbij veel maatschappelijke schade aan te richten, vind ik dan ook verwerpelijk.

Op een roerige maandag volgde een eveneens roerige dinsdag. De ochtend had ik vrij gehouden voor collegezaken. Vanwege de herfstvakantie was er geen regulier college. Maar al snel kwam het nieuws dat de MC Groep, eigenaar van onder andere het ziekenhuis in Lelystad, uitstel van betaling heeft aangevraagd. Dit betekent onzekerheid over het voortbestaan van het ziekenhuis. Voor de inwoners van Lelystad en de omliggende gemeenten is het van groot belang dat er een ziekenhuis is en blijft. Naast een aantal spoedoverleggen in dit kader, had ik dinsdag nog diverse andere overleggen over uiteenlopende zaken. En ’s avond was er een bijeenkomst van de regiegroep bestuurlijke vernieuwing.

Week van de veiligheid

Deze week is het de landelijke ‘Week van de veiligheid’. De Week van de veiligheid vindt elk jaar in oktober plaats, wanneer de donkere dagen weer beginnen en het risico op criminaliteit toeneemt. Het is een week waarin we als gemeente samen met veiligheidspartners extra aandacht geven aan het thema veiligheid. Ik schrijf bewust extra, omdat het natuurlijk altijd belangrijk is om aandacht voor veiligheid te hebben. Veiligheid is één van de belangrijkste levensbehoeften. Iedereen moet zich veilig kunnen voelen. Veiligheid, of het voorkomen van onveiligheid, is een belangrijke taak van de gemeente, maar we kunnen het niet alleen. Veel partijen hebben invloed op veiligheid, zoals maatschappelijke organisaties, politie, brandweer, het Openbaar Ministerie en natuurlijk ook inwoners en ondernemers zelf. Een veiliger leef- en werkomgeving maak je met elkaar. Tijdens de Week van de veiligheid is er daarom vooral veel aandacht voor wat je zelf kunt doen om bijvoorbeeld een brand of een inbraak, winkeldiefstal of agressie te voorkomen. Maandag was er in dat kader een informatieavond voor bedrijven en komende zaterdag (13 oktober) is er op het Stadhuisplein van Lelystad van 12:00 tot 16:00 uur een themamiddag veiligheid, met verschillende activiteiten voor jong en oud. Zo kun je die middag met behulp van Virtual Reality bijvoorbeeld een babbeltruc- of straatroofervaring ‘meemaken’ en ‘ervaren’ hoe je uit een brandend huis kunt ontsnappen. Ook staat er een informatiestand waar bewoners zich onder andere aan kunnen melden voor een gratis woningscan en zich in kunnen schrijven voor Burgernet.

Maar er was natuurlijk meer deze week.

Woensdag was er in Hilversum een bijeenkomst van het Veiligheidsbestuur Flevoland en een gezamenlijke bestuursvergadering van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Onderwerp van gesprek was de samenwerking tussen beide veiligheidsregio’s. Omdat we allebei kleine veiligheidsregio’s zijn, wordt er samengewerkt in de uitvoering van taken en in de bedrijfsvoering. Beide regio’s hebben daar, mede gelet op de groeiende kwaliteitseisen en onder druk staande budgetten, baat bij en we vinden het belangrijk om te blijven kijken naar hoe we nog meer uit die samenwerking kunnen halen.

Woensdagavond had ik een bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. Als bestuur vergaderen we altijd de avond voorafgaand aan het jaarlijkse NGB-congres.

Donderdag was het NGB-jaarcongres, dat deze keer plaatsvond in Deventer. Thema van het congres was grondrechten en sprekers tijdens het congres waren onder anderen NGB-voorzitter Liesbeth Spies, ombudsman Reinier van Zutphen en minister Kajsa Ollongren. Ook was er natuurlijk een welkom door de waarnemend burgemeester. En Hein te Riele, directeur van de VVV, nam ons mee naar het 1250 jarig bestaan van Deventer.

Donderdagvond was ik met mijn zus en een goede vriendin van haar mee naar een concert van Sarah Smith op Urk.

Vrijdag was er een overleg van de bestuurlijke adviescommissie van de brandweer (BAC). Deze commissie houdt zich bezig met nationale brandweerzaken. Zo spraken we onder andere over het belang van vrijwilligers bij de brandweer en hoe je vrijwilligers ook in de toekomst goed aan je kunt binden; maar het zal – zeker als je naar de toekomst kijkt – niet altijd en overal meer mogelijk zijn vrijwilligers in te zetten. Het is dan ook belangrijk hier toekomstgericht naar te kijken.

Maandag had ik zoals gebruikelijk diverse interne overleggen en nog wat andere afspraken, onder andere met betrekking tot de Metropoolregio Amsterdam.

’s Avonds mocht ik de opening verrichtten van de ‘Week van de veiligheid’, die in Lelystad begon met een avond voor ondernemers en medewerkers van bedrijven over wat je zelf preventief kunt doen als het gaat om bijvoorbeeld agressie, winkeldiefstal of een overval.

Aansluitend had ik een bijeenkomst van de Regietafel Lelystad Next Level. De regietafel voert de regie op het Next Level-traject. Bij dit traject zijn vertegenwoordigers uit verschillende sectoren betrokken, die zich allemaal vanuit hun eigen invalshoek en aan verschillende deeltafels bezighouden met wat er nodig is en mogelijk is om Lelystad in sociaal en economisch opzicht te versterken. Tijdens deze bijeenkomst van de regietafel gaven de deelnemers hun ‘out of the box’ toekomstvisie voor Lelystad. Ook bespraken we de inbreng van de raads- en statenleden met betrekking tot de diverse onderwerpen.

Dinsdag was er zoals gebruikelijk college en ’s avonds was de motiemarkt. Voor het derde achtereenvolgende jaar hield de gemeenteraad een motiemarkt. Op deze ‘markt’ kon iedereen die in Lelystad woont of werkt ideeën en plannen onder de aandacht brengen van de gemeenteraad. Op de markt kregen de indieners de gelegenheid om de raadsleden ervan te overtuigen om hun idee of plan te adopteren en als motie in behandeling te nemen. Er werden dinsdagavond meer dan veertig ideeën gepresenteerd. Binnenkort wordt bekend welke ideeën als motie bij de behandeling van de programmabegroting ingediend zullen worden. Het moment van vaststelling van de programmabegroting door de raad is het moment waarop bekend wordt welke ideeën door de gehele raad geadopteerd en dus ook uitgevoerd gaan worden.

Het was een mooie avond met heel veel betrokken Lelystedelingen.

Op pad

Zo terugkijkend was het een week waarin ik ook veel op pad was. Nu ben ik dat natuurlijk wel vaker. Zo moet ik geregeld in Den Haag zijn en in Midden-Nederland verband wordt onder meer veel samengewerkt op het gebied van veiligheid en daarvoor komen we natuurlijk ook in verschillende plaatsen bijeen. Maar deze week was ik ook weer even in Groningen en Friesland. En gisteren waren we met het college in Zwolle, waar we te gast waren bij het Zwolse college en diverse ontwikkelingen in relatie tot beide gemeenten en de omliggende regio’s bespraken.

Woensdag had ik een overleg van de SAMIJ, waarvan ik voorzitter ben. SAMIJ staat voor Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied. Bij de incidentbestrijding in het IJsselmeergebied zijn veel partijen betrokken: de veiligheidsregio’s en waterschappen rondom het IJsselmeergebied, Rijkswaterstaat, de KNRM, Reddingsbrigade Nederland, de Kustwacht en de Nationale Politie. Al deze partijen hebben een eigen rol en taken in de incidentbestrijding. Daarom zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. De SAMIJ richt zich hierbij op de bovenregionale bestuurlijke- en operationele afstemming. Het overleg van woensdag ging voornamelijk over waar de SAMIJ de komende jaren mee bezig moet zijn en hoe de SAMIJ kan anticiperen op ontwikkelingen, zoals intensiever watergebruik in het IJsselmeergebied door onder andere de komst van de overslagterminal Flevokust Haven en de toename van cruiseboten en watersportactiviteiten.

Ook was ik woensdag op pad in Groningen om gesprekken te voeren met lokale rekenkamers en gemeenteraadsleden voor het onderzoek dat de Werkgroep Lokale Rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben, doet naar de toegevoegde waarde van rekenkameronderzoek voor gemeenteraden.

Donderdag had ik diverse gesprekken over brandweerzaken, een overleg met de politie en een bijeenkomst van het districtelijk veiligheidscollege (DVC), dat bestaat uit de Flevolandse burgemeesters, de officier van justitie en de districtschef van de politie. In het DVC bespraken we onder andere de politiecapaciteit en het regionaal plan van aanpak van ondermijning. Ofwel de aanpak van criminaliteit die onze rechtsstaat ondergraaft, doordat criminelen bij het uitvoeren van hun illegale activiteiten misbruik maken van legale bedrijven en instanties. Voorbeelden van ondermijnende criminaliteit zijn grootschalige hennepteelt, productie van xtc, handel in harddrugs, mensenhandel, illegale prostitutie, witwassen van crimineel geld, fraude met subsidies of uitkeringen, voedselfraude, woonfraude en cybercrime.

Ook had ik donderdag weer een ‘kennismaking’ met een van de nieuwe raadsleden. En een bijeenkomst van de landelijke stuurgroep Lelystad Airport, die deze keer in Lelystad was. We namen een kijkje in de nieuwe terminal en bespraken de voortgang van de procedures in relatie tot Lelystad Airport.

’s Avonds was ik bij het afscheid van Auke van der Werff. Ik heb Auke in de afgelopen jaren leren kennen als een heel plezierige en inhoudelijk gedreven collega, die goed opkwam voor de belangen van de Noordoostpolder, maar ook voor andere standpunten.

Vrijdag had ik een bijeenkomst van het BNG cultuurfonds, waarbij Arno Brok afscheid nam als voorzitter van het BNG cultuurfonds en ik het stokje – of passender in dit verband is ‘voorzittershamer’- van hem overnam. Vanwege het afscheid van Arno waren we te gast in Friesland, waar wij de voorstelling ‘De Stormruiter’ bijwoonden. Een mooi theaterspektakel dat gaat over de strijd tegen het water en het ontstaan van het Friese paardenras. Ook bezochten we de tentoonstelling ‘Escher op reis’. Een echte aanrader en alleen nog deze maand in Leeuwarden te bekijken.

Zondag was het tijd om alle leesachterstanden weg te werken en om een stukje te fietsen.

Maandag had ik zoals gebruikelijk allemaal interne overleggen, van de voorbereiding voor de regiegroep MRA (Metropoolregio Amsterdam) tot een overleg met de (loco) gemeentesecretaris.

Dinsdag was er college. Op de agenda stond onder andere de begroting, die deze week aan de raad wordt aangeboden. Na de collegevergadering brachten we gezamenlijk een bezoek aan het college van Zwolle. Tijdens dit bezoek bespraken we diverse onderwerpen, zoals de bijzonder indrukwekkende economische ontwikkeling van Zwolle en omgeving. En natuurlijk was Lelystad Airport ook een van de onderwerpen.

Dinsdagavond was er een eerste brainstorm en bijpraatsessie met de raad over beleid rondom prostitutie. We gaan in Lelystad aan de slag met een nieuw prostitutiebeleid en als start is aan de gemeenteraadsleden gevraagd wat voor beelden zij daarbij hebben en wat zij belangrijk vinden.