Ziekenhuis, luchthaven en huwelijksjubilea

Net als de voorgaande weken stond ook deze week grotendeels in het teken van het ziekenhuis. Maar daarnaast had ik ook veel gesprekken over de ontwikkelingen rondom de luchthaven. Met name met politici en bestuurders. Zo sprak ik deze week onder anderen met de burgemeester van Haarlemmermeer, Onno Hoes. Vanzelfsprekend wordt het in de Haarlemmermeer ook heel erg belangrijk gevonden dat de luchthaven in Lelystad open gaat. En verder was er deze week een tweetal echtparen dat vierde dat ze al geruime tijd met elkaar getrouwd zijn.

Woensdag was er een bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, waarvan ik secretaris ben. Daarna ging ik naar Den Haag, waar opnieuw een debat plaatsvond over de failliete ziekenhuizen. De avond daarvoor had minister Bruins in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat overnamekandidaat St Jansdal vooralsnog alleen mogelijkheden ziet in doorstart van poliklinieken en een spoedpost in Lelystad. Terwijl in het vorige debat duidelijk was geworden dat ook de minister en de gehele Tweede Kamer er veel belang aan hechten dat er in Lelystad weer een spoedeisende hulp met operatiekamer (OK) en voorzieningen voor acute verloskunde komen. Goed was het daarom om te zien dat er opnieuw moties werden aangenomen waaruit blijkt dat de kamer dit niet laat lopen. Zo werd onder andere een motie aangenomen waarin de regering wordt verzocht om na de overname met relevante partijen de mogelijkheden te onderzoeken om op kortst mogelijke termijn een afdeling spoedeisende hulp met OK te realiseren. Werd de regering in een motie opgedragen om met de overnamepartij tot een inspanningsverplichting te komen om alle mogelijkheden te verkennen om alsnog acute verloskunde te realiseren. En werd een motie aangenomen die de minister opdraagt om bij alle betrokken partijen in de regio de behoefte te toetsen aan een onafhankelijke toekomstverkenner die, na de doorstart, met alle berokkenen de mogelijkheden voor realisatie van 24/7 spoedeisende hulp en acute verloskunde gaat onderzoeken.

En dat is ook precies wat wij willen, dat er na de doorstart werk wordt gemaakt van de verdere opbouw van het ziekenhuis. Zodat inwoners van Lelystad en de regio binnen afzienbare tijd ook hier weer terecht kunnen voor 24/7 spoedeisende hulp, ingrepen en behandelingen waarvoor men een tot drie dagen in het ziekenhuis moet verblijven en uiteindelijk ook acute verloskunde.

Na de eerste termijn van het debat moest ik terug naar Lelystad, voor een overleg over het ziekenhuis met onder andere de curator, de bank en St Jansdal. Een overleg dat tot ’s avonds laat duurde.

Donderdag had ik opnieuw diverse overleggen over het ziekenhuis. Eind van de dag werd bekend dat de curatoren en St Jansdal op hoofdlijnen overeenstemming hebben bereikt over de overname van het ziekenhuis.

Vrijdag had ik onder andere een kennismakingsgesprek met Ineke Bakker, waarnemend burgemeester van Dronten. Ineke Bakker was wethouder in Steenwijkerland in de tijd dat ik dat was in Deventer, het was dan ook een hernieuwde kennismaking.

En zowel op donderdag als vrijdag waren er diverse gesprekken en overleggen over het initiatief van de gemeenteraad om een manifestatie bij het ziekenhuis te houden. Een idee van de Lelystadse advocate Els Lucas, bedacht tijdens de ledenvergadering van de lokale PvdA, dat door de raad werd geadopteerd.

De manifestatie vond op zondag plaats. Het was een indrukwekkende en ontroerende bijeenkomst waarbij letterlijk ons ziekenhuis omarmd werd. De opkomst was enorm en er was ook veel pers aanwezig. Zelf was ik een van de sprekers. De andere sprekers waren Jan Ovinge, namens het ouderenwerk, Judith Laarhoven, die een brief voorlas van vriendin Myrthe Johansen, die een lange geschiedenis heeft met het ziekenhuis en huisarts Berend Jansen, tevens arts op de huisartsenpost. De manifestatie werd muzikaal ondersteund door popkoor Expression.

Hierbij de kern van mijn toespraak:
“Fantastisch dat we hier met zoveel mensen staan die ons ziekenhuis in hun hart dragen. Medewerkers van het ziekenhuis, veel Lelystedelingen, Flevolanders, commissaris van de Koning Leen Verbeek, burgemeester Ineke Bakker van Dronten, loco burgemeester Marian Uitdewilligen van Noordoostpolder, gedeputeerden en wethouders. Urk heeft zich afgemeld vanwege de zondagsrust, maar ondersteunt deze actie vanzelfsprekend. Het is ons gezamenlijk ziekenhuis.

Goed dat met het St Jansdal ons ziekenhuis open blijft, maar het hart van een ziekenhuis bestaat (en ik weet zeker dat ik ook namens het personeel spreek) naast poliklinieken en spoedeisende hulp ook uit echte operatiekamers, bedden voor een tot drie dagen verblijf en verloskundige zorg. Dat vormt samen het hart van het ziekenhuis, ons ziekenhuis.

Zonder hart is er geen levensvatbaar ziekenhuis. We roepen St Jansdal, de zorgverzekeraar en de minister op om dit alsnog te realiseren. Met het oog op een groeiende stad, de toestroom van grote bedrijven als Inditex en nota bene een luchthaven, moet dit niet lang op zich laten wachten.

Tot slot, het ziekenhuispersoneel heeft moeilijke weken achter de rug en nog te gaan. Overname betekent goed nieuws voor een deel van de medewerkers, maar ook slecht nieuws voor een deel van jullie. Wij zijn ongelooflijk dankbaar voor de goede zorg die er altijd was in Lelystad. En ik heb heel veel respect voor hoe jullie hebben doorgewerkt in de afgelopen weken. Jullie zijn ons ziekenhuis.”

Indrukwekkend was het om te zien hoe iedereen daarna om het ziekenhuis ging staan en ons ziekenhuis daarmee letterlijk omarmde en ook het personeel daarmee een hart onder de riem stak. Een onvergetelijk moment.

Maandag had ik zoals gebruikelijk veel interne overleggen. Ook ging ik op bezoek bij het echtpaar De Rooij-Huissteden, om ze te feliciteren met hun 60-jarige huwelijk.

‘s Avonds was er een bijeenkomst van de gemeenteraad, waarin we met elkaar spraken over hoe de raad werkt en over communicatie met de samenleving.

Dinsdag was er college en had ik ‘s avonds een sessie met de raad.

Daarnaast ging ik dinsdagmiddag op bezoek bij echtpaar Parisius-Gras om ze te feliciteren met hun (maar liefst) 70-jarige huwelijk, had ik een overleg met de brandweer over de mogelijkheden voor een oefencentrum en bezocht ik de Beursvloer 2018. Een bijeenkomst georganiseerd door Lelystad Doet en de Lelystadse Uitdaging, waarbij het matchen van vraag en aanbod van maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven centraal staat. Een mooi jaarlijks terugkerend evenement dat kansen biedt voor maatschappelijke organisaties om een oplossing te vinden voor hun hulpvraag en voor bedrijven om iets te betekenen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Ziekenhuis

Het was de week van de Grote Maaskant-prijs, waarover straks meer, maar natuurlijk stond ook vooral het ziekenhuis weer centraal. Veel afspraken moest ik afzeggen om met diverse betrokkenen te overleggen over de mogelijkheden en scenario’s van een doorstart van het ziekenhuis. Bottom line is dat wij nog steeds vasthouden aan ons standpunt dat er bij de doorstart een goede basis moet worden gelegd voor een toekomstbestendig ziekenhuis, waar je terecht kunt voor spoedeisende hulp, waar je ook terecht kunt voor behandelingen en ingrepen waarvoor je een paar dagen in het ziekenhuis moet verblijven en waar vrouwen veilig kunnen bevallen. Waarbij we er ook op blijven aandringen bij alle betrokkenen dat er snel duidelijkheid moet komen, voor werknemers, patiënten en inwoners uit de regio.

Woensdagochtend moest ik een afspraak voor de Werkgroep Lokale Rekenkamers afzeggen voor een extra ingelast overleg over het ziekenhuis. Verder had ik die dag diverse overleggen met betrekking tot brandweer- en politiezaken. En aan het eind van de dag werd ik samen met de burgemeester van Urk, Pieter van Maaren, en de wethouder zorg door de curatoren bijgepraat over  de stand van zaken van het ziekenhuis.

Donderdag had ik een aantal interne overleggen, onder andere over het ziekenhuis, en was ik ‘s avonds bij de installatie van Ruud van Bennekom, die nu burgemeester van Bunnik is. Ruud was sinds 2003 directeur bij het Genootschap van Burgemeesters (NGB). Als secretaris van het NGB was ik derhalve zijn werkgever. Als directeur van het NGB behartigde hij de belangen van alle burgemeesters in Nederland en in die zin kent hij het ambt dus al van haver tot gort. Leuk dat hij nu dus ook zelf voor het ‘eggie’ gaat, om bij zijn eigen woorden te blijven. De feestelijke installatie was overigens ook weer een gelegenheid om veel mensen te spreken over allerhande zaken die ons, en van mijn kant natuurlijk Lelystad in het bijzonder, bezighouden.

Vrijdag begon opnieuw met diverse overleggen, waarna ik mij richting Rotterdam moest begeven voor een bijzondere gelegenheid. Twaalf makers van Ruimte voor de Rivier: Roelof Bleker, Ingwer de Boer, Jos Dijkman, Jorien Douma, Regina Havinga, Nol Hooijmaijers, Robbert de Koning, Niko Poolen, David van Raalten, Dirk Sijmons, Gert Verzijl en ik kregen de Grote Maaskantprijs uitgereikt door de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb. Voorzitter van de jury was onze Nederlandse watergezant, Henk Ovink.

De Grote Maaskantprijs wordt tweejaarlijks toegekend aan één of meerdere personen die zich in bijzondere mate hebben onderscheiden op het terrein van architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur door publicistische, onderwijs- en/of onderzoeksactiviteiten.

Als makers van dit project kregen wij de prijs “vanwege de wijze waarop wij invulling hebben gegeven aan een uniek samenwerkingsprogramma; een netwerk dat een veiliger land met een kwalitatief zeer hoogwaardige landschappelijke én stedelijke inrichting tot stand heeft gebracht”. Een mooie eer voor een prachtig project met veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. In Deventer was ik tijdens mijn wethouderschap verantwoordelijk voor Ruimte voor de Rivier. Maar ook als voorzitter van de VNG commissie water, een functie die ik tot kort vervulde, was ik nauw bij het project betrokken.

Tijdens deze bijeenkomst had ik onder anderen een goed gesprek gehad met architect Francine Houben, die in het kader van Nationaal Park Nieuwland bezig is met ideeën voor onder andere Lelystad.

Zaterdag mocht ik Sinterklaas officieel welkom heten in Lelystad. Met de boot kwam hij aan in Batavia Haven, waar hij werd verwelkomd door een kade vol met vrolijke, zwaaiende en zingende kinderen en volwassenen. Daarna ging de tocht verder naar het Stadshart, waar ook heel veel Lelystedelingen naar toe waren gekomen om een glimp van de Sint en zijn Pieten op te vangen. Zowel in de haven als in het Stadshart was het, mede dankzij de inzet van het Sinterklaascomité, de winkeliers van het Stadshart en heel veel vrijwilligers, net als voorgaande jaren een groot feest.

Ook bezocht ik zaterdag een carnavalsbijeenkomst in de MFA Zuiderzeewijk van carnavalsvereniging De Joon.

Zondag was er tijd voor privébezoeken en natuurlijk het gebruikelijke leeswerk.

Maandagochtend waren er diverse overleggen, onder andere over het over Interbestuurlijk Toezicht (IBT) met gedeputeerde Rijsberman. En maandagmiddag en -avond hadden we als college een mediatraining. Waarbij ik tussendoor veel gebeld werd over ontwikkelingen rondom het ziekenhuis.

Dinsdag was er college en had ik ’s middags in Den Haag een overleg over het ziekenhuis, waardoor ik verstek moest laten gaan bij het overleg tussen Gedeputeerde Staten van Flevoland en ons college.

Dinsdagavond was er raad en werd Jelle Hijmissen geïnstalleerd als nieuw raadslid voor het CDA. Hij neemt het stokje over van Hans Maris, die begin deze maand zijn zetel beschikbaar stelde nadat fractiegenoot Eric van Luxemburg besloot als eenmansfractie verder te gaan. Aansluitend was er ook een besloten raadsbijeenkomst waarin ik de raad o.a. bijpraatte over de stand van zaken rondom het ziekenhuis en we uiteraard ook ons standpunt bespraken ten aanzien van het nieuws dat de minister vlak voor aanvang van onze raad naar buiten had gebracht in een kamerbrief. Namelijk dat het St Jansdal heeft aangegeven vooralsnog alleen mogelijkheden te zien voor een doorstart van poliklinieken en een spoedpost in Lelystad. Uiteraard zijn wij daar als gemeentebestuur zeer teleurgesteld over.

Het is natuurlijk positief dat St Jansdal het ziekenhuis wil overnemen. Een deel van de zorg blijft daarmee behouden en het plan omvat ook de vestiging van een geboortekliniek in het ziekenhuis. Maar voor een stad als Lelystad die nog altijd in ontwikkeling is en de hoeveelheid inwoners die van dit ziekenhuis afhankelijk zijn, nu 180.000 maar met een nog altijd groeiende populatie, en gelet op de uitgestrektheid van de regio, is de aanwezigheid van een volwaardige spoedeisende hulp voorziening inclusief acute verloskunde ontzettend belangrijk.

Ik heb de laatste weken natuurlijk veel mensen die bij het ziekenhuis betrokkenen zijn gesproken en zij geven aan dat er geen belemmeringen zijn, ook niet als het gaat om personeel, om in Lelystad een voorziening met spoedeisende hulp arts en OK te realiseren. Maar dat dit voor acute verloskunde anders ligt. Daarom hebben we na de kamerbrief van dinsdag ook weer direct breed kenbaar gemaakt dat wij vasthouden aan ons standpunt en vinden dat St Jansdal en de zorgverzekeraar nogmaals moet kijken naar de mogelijkheden om een spoedeisende hulp voorziening met OK te realiseren en dat er naast de poliklinieken ook een beddenhuis voor kort verblijf behouden blijft. Én dat zij zich na de doorstart ook maximaal zullen inspannen om het ziekenhuis in de toekomst weer op te bouwen tot een ziekenhuis voor de regio, waar vrouwen ook voor acute verloskunde terecht kunnen. Zo lang dit niet gerealiseerd is, vinden we het natuurlijk ook ontzettend belangrijk dat er goede alternatieve maatregelen zijn getroffen, zodat vrouwen in de regio veilig kunnen bevallen.

Wisselende coalities en een unaniem vastgestelde begroting

Ook deze week stond weer veelvuldig in het teken van het failliete ziekenhuis. Inmiddels is bekend dat er een overnamekandidaat over is waarmee nu nog gesprekken worden gevoerd, het St Jansdal uit Harderwijk. Hoe hun plan voor het voortzetten van de ziekenhuiszorg in Lelystad er exact uit ziet, is echter nog niet bekend. Wat dat betreft is het nog steeds afwachten en ondertussen blijven benadrukken waarom wij het als college, evenals de colleges van omliggende gemeenten en zorgpartijen in de regio, zo ontzettend belangrijk vinden dat ook spoedeisende hulp en verloskunde in Lelystad behouden blijven. Wat extra lastig is in deze situatie, is dat de ziekenhuiszorg steeds verder wordt afgebouwd en dat er pas weer sprake kan zijn van opbouw op het moment dat de handtekeningen voor overname van het ziekenhuis daadwerkelijk zijn gezet. Dat maakt de situatie ook veel complexer dan circa tien jaar geleden, destijds was er geen sprake van een faillissement. Het is nog steeds hopen op een snelle en positieve uitkomst. Positief was deze week sowieso dat de gemeentebegroting unaniem daar de raad werd vastgesteld.

Woensdag was ik bij de IJsselmeerconferentie die werd gehouden ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van de SAMIJ (Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied).

Het IJsselmeergebied is een geliefd gebied voor zowel recreatie- als beroepsvaart en wordt steeds drukker bevaren. In toenemende mate komen daar ook andere vormen van waterrecreatie voor. Deze complexiteit van gebruik zorgt ervoor dat daar meer incidenten plaatsvinden dan bijvoorbeeld op de Noordzee of op de Waddenzee. Tijdens deze bestuurlijke conferentie werd ingegaan op wat deze ontwikkelingen betekenen voor de rol van de SAMIJ en de in SAMIJ-verband samenwerkende overheden en organisaties. Als voorzitter van de SAMIJ was ik een van de sprekers. De andere sprekers waren Tjibbe Joustra, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de heer Nils Rosmuller, lector Transportveiligheid en expert op het snijvlak van massatransport, veiligheid en hulpverlening

Later die dag bracht ik samen met wethouder Sparreboom en gedeputeerde Fackeldey een bezoek aan Inditex. Inditex is een van de grootste modeconcerns ter wereld met meer dan 7.500 winkels in 94 landen. Het van oorsprong Spaanse bedrijf bouwt in Lelystad een nieuw distributiepunt. De activiteiten van het nieuwe distributiepunt zullen in de loop van 2019 van start gaan. Indrukwekkend was het om te zien wat een enorm complex er inmiddels nabij de luchthaven verrijst.

Woensdagavond was er in het ziekenhuis een optreden van popkoor Expression. Een mooie geste van het popkoor om de medewerkers van het ziekenhuis een hart onder de riem te steken. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn.

Donderdag was ik extra vroeg in het stadhuis om te ontbijten met leerlingen van basisschool De Ichtus. Dit ‘Burgemeestersontbijt’ vond plaats in het kader van de week van het Nationaal Schoolontbijt. Een week waarin er extra aandacht is voor het belang van een goed en gezond ontbijt. De leerlingen van groep 7/8 brachten het ontbijt mee en in ruil daarvoor overhandigde ik ze een cheque bestemd voor de Stichting Kinderpostzegels, het goede doel van de landelijke ontbijtactie. Na het ontbijt namen we nog een kijkje in de raadzaal en was er voor de leerlingen gelegenheid om vragen te stellen. Die waren er volop. De leerlingen van De Ichtus hadden zich duidelijk goed voorbereid en het werd daarmee een gezond, gezellig én leerzaam ontbijt, met een leuke groep leerlingen.

Tussen de bedrijven door waren er elke dag diverse extra overleggen en (telefonische) gesprekken over het ziekenhuis.

Zo was ik op vrijdag te gast bij Omroep Flevoland voor een interview voor het programma Over Flevoland Gesproken over het failliete ziekenhuis. En bezocht ik later die ochtend het ziekenhuis, waar een door medewerkers georganiseerde bijeenkomst plaatsvond in samenwerking met vertegenwoordigers van huisartsen en verloskundigen in de regio. Verschillende sprekers deelden hun zorgen over de afbouw van het ziekenhuis, die direct na het faillissement al leidde tot het niet meer bieden van acute verloskunde en sinds vorige week ook tot nachtelijke sluiting van de spoedeisende de hulp.

Ik heb enorm veel respect voor al die medewerkers van het ziekenhuis, die onder de huidige omstandigheden hun werk met passie blijven verrichten. Bewonderenswaardig.

Ik was daar samen met de Pieter van Maaren, burgemeester van Urk en de wethouders zorg van onze gemeenten. Wij delen de zorgen die tijdens deze bijeenkomst werden uitgesproken en vanuit beide gemeenten (maar ook vanuit de andere omliggende gemeenten) zijn we de afgelopen weken bezig om daar waar mogelijk onze invloed aan te wenden en erop aan te dringen dat deze voorzieningen bij een doorstart behouden blijven.

Ook had ik vrijdag het oude hoofdbestuur van de VVD, dat onder leiding stond van Jan van Zanen, tegenwoordig burgemeester van Utrecht, op bezoek. We bezochten de luchthaven en het KNRM-station in Lelystad.

Zaterdag was het tijd voor heel wat anders. Als Groot Erekuuss was ik namelijk te gast bij de hofzitting van Kuussegat (Veghel). Een mooi en feestelijk evenement in aanloop naar carnaval. En uiteraard was het een gezellig weerzien met vele bekenden.

Daarnaast had ik ook op zaterdag en zondag, tussen de bedrijven door, veel contact met diverse mensen over het ziekenhuis, maar ook over de luchthaven.

Maandag stond in het teken van het regionaal veiligheidscollege. Twee keer per jaar hebben we een overleg met alle burgemeesters van Midden-Nederland en de politie over diverse politiezaken. Deze keer was ondermijning een belangrijk thema. Ondermijning of ondermijnende criminaliteit is criminaliteit waarbij misbruik wordt gemaakt van legale bedrijven, voorzieningen en instanties. Voorbeelden van ondermijning zijn grootschalige hennepteelt, mensenhandel, witwassen, fraude met subsidies of uitkeringen en cybercrime. Omdat het de rechtsstaat ondergraaft, hebben we als overheid hiervoor veel aandacht en werken we nauw samen om deze vormen van criminaliteit aan te pakken.

Overigens werd afgelopen week bekend dat de hoofdofficier van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland vertrekt en rechter wordt in Amsterdam. Dat is een felicitatie waard natuurlijk maar ook erg jammer, want het was altijd prettig samenwerken, waarbij er ook altijd snel geschakeld kon worden.

Dinsdag was er collegevergadering. ‘s Middags bracht ik een bezoek aan het echtpaar Kaiser-Kummetat (oorspronkelijk uit Amsterdam en Groningen). Zij waren op de elfde van de elfde zestig jaar getrouwd en ik heb ze van harte gefeliciteerd en een bloemstuk overhandigd.

Dinsdagavond was er gemeenteraad. Deze raadsvergadering stond in het teken van de begrotingsbehandeling. Een lange vergadering, maar mooi was het om te zien dat de vijftien partijen in wisselende samenstellingen moties en amendementen hadden voorbereid en elkaar op de inhoud hadden gevonden. Dit zag je ook terug bij de stemming. Voors en tegens waren er in wisselende verhoudingen en dwars door coalitie en oppositie heen. De begroting werd unaniem vastgesteld. Daarbij werden er twee amendementen aangenomen en eenendertig moties. Het merendeel van deze moties komt voort uit de motiemarkt en is dus als idee door inwoners ingebracht. Een mooi resultaat.

 

 

Dringende en ‘gewone’ zaken

Het was een week die weer voornamelijk in het teken stond van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuis en de inspanningen om de ziekenhuiszorg inclusief acute zorg in Lelystad te behouden. Maar ook andere zaken gaan natuurlijk gewoon door, zo bezocht ik onder andere het Deltacongres en de Infodag Lelystad Airport. En was het de week van de eerste termijn van de begrotingsbehandeling in de raad, oftewel de algemene beschouwingen.

Woensdag vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de failliete ziekenhuizen. ’s Morgens vroeg gingen we met een delegatie van inwoners, ziekenhuismedewerkers, vertegenwoordigers van zorginstanties, college en raadsleden uit Lelystad en omliggende gemeenten met de bus naar Den Haag. Tijdens het debat, dat zo’n beetje de hele dag duurde, bleek al snel dat we alle fracties duidelijk hebben kunnen maken waarom het ongelofelijk belangrijk is dat er in Lelystad een ziekenhuisvoorziening met spoedeisende hulp blijft, waarbij ook een afdeling verloskunde een belangrijk onderdeel is. Alle aanwezige Kamerleden spraken zich uit voor behoud hiervan en de minister deed de toezegging dat hij zich tot het uiterste zal inspannen voor het behoud van deze voorzieningen in Lelystad.

Blij met de inzet van de Tweede Kamer en de toezegging van de minister keerde het gezelschap dat met de bus mee was gekomen weer terug. En ik ging voor de werkgroep Lokale Rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben, op pad naar Rozendaal. Daar had ik een afspraak met onder andere de burgemeester, voor het onderzoek dat de werkgroep doet naar de toegevoegde waarde van Lokale Rekenkamers.

Donderdag was ik op het Deltacongres, waar deltacommissaris Wim Kuijken afscheid nam. Wim was sinds 2010 deltacommissaris. Hij heeft die rol op een uitstekende wijze vervuld en het Deltaprogramma in de afgelopen jaren goed op de kaart gezet. In mijn rollen als voorzitter van de VNG commissie Water en voorzitter van het overlegorgaan Infrastructuur en Milieu kruisten onze wegen elkaar regelmatig. Samen zijn we vanaf dag één bij het Deltaprogramma betrokken geweest. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer. Plannen die nodig zijn omdat Nederland een delta is: een laaggelegen land met veel water. Maar ook omdat we wereldwijd te maken hebben met gevolgen van klimaatverandering.

De opvolger van Wim Kuijken is Peter Glas. Peter was voor zijn benoeming tot deltacommissaris watergraaf van waterschap De Dommel. Daarnaast was hij tot 2015 vijf jaar lang voorzitter van de Unie van Waterschappen. En ook wij kennen elkaar dan ook goed.

Zelf had ik ook een rol bij een van de deelsessies bij het Deltacongres, die ging over de stresstest die in gemeenten gehouden moet worden. Maar helaas kwam ik daar nauwelijks aan toe, omdat ik werd gebeld voor een overleg in Den Haag.

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) had donderdagavond alle betrokken partijen uitgenodigd om over de gevolgen van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuis en het behoud van de ziekenhuiszorg en acute zorg voor de regio met elkaar in gesprek te gaan. Als lokaal bestuur hechten we er veel belang aan dat de landelijke overheid zich hiervoor inzet en dat de minister heeft aangegeven zich hiervoor tot het uiterste te willen inspannen. Ook als lokale overheid wenden we daar waar mogelijk onze invloed aan. Maar het is uiteindelijk de curator, in combinatie met de zorgverzekeraar, die de beslissing neemt.

Vrijdag ging ik naar het bestuurscongres van de VVD in Lunteren. Daar vond onder andere ook een overleg plaats met de woordvoerder brandweerzaken over de brandweerzorg in Nederland. Als portefeuillehouder brandweer heb ik daarbij, samen met de burgemeester van Hengelo, ook aandacht heb gevraagd voor diverse aspecten, zoals het belang van vrijwilligers, opkomsttijden en toekomstige ontwikkelingen.

Tussendoor waren er veel telefoontjes met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het ziekenhuis. En met minister Van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat, besprak ik, samen met gedeputeerde Jan de Reus, tijdens het congres onder andere de stand van zaken met betrekking tot Lelystad Airport.

Zaterdag was er een informatiemarkt op Lelystad Airport. Deze ‘Infodag Lelystad Airport’ vond plaats in de (deels nog in aanbouw zijnde) nieuwe airportterminal. De dag stond in het teken van innovatie en duurzaamheid. Bij de doorontwikkeling van de luchthaven tot vakantievliegveld is en wordt rekening gehouden met landelijke duurzaamheidseisen en eigen ambities op dat terrein. Verschillende nieuwe initiatieven op het gebied van energiebesparing en energiegebruik, bouwtechnieken, automatiseringssystemen, circulaire economie, lokale werkgelegenheid en kennisdeling zijn en worden bij de uitbreiding van Lelystad Airport benut. De informatiedag trok ruim 3500 bezoekers en zelf nam ik natuurlijk ook een kijkje.

Zondag was er tijd voor leeswerk, waaronder veel achterstallige mails en natuurlijk de stukken voor de komende week.

Maandag had ik een overleg over de erfgoedprijs 2018 van het cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Cultuurfonds). Tijdens dat overleg zijn gemeenten geselecteerd die in aanmerking komen voor de BNG Erfgoedprijs. Welke dat zijn, zal later bekend worden.

Ook had ik maandag een overleg van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. Omdat de huidige directeur van het genootschap, Ruud van Bennekom, is voorgedragen als burgemeester in Bunnik, is er een vacature. Deze willen we natuurlijk op een goede manier, in overleg met de medewerkers van het genootschap, invullen. Verder stond de dag in het teken van het ziekenhuis.

Maandagavond was minister Bruins in het MC IJsselmeerziekenhuis voor een overleg met de medewerkers. Wethouder Van Wageningen en ik spraken die avond ook kort met de minister, vertegenwoordigers van medewerkers van het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, de curator en de inspectie. Omdat de curator bezig is de biedingen te beoordelen en daarover niets mag vertellen, leverde dit verder geen nieuwe informatie op. Maar het was natuurlijk goed dat de minister er was om van het personeel zelf te horen wat van belang is.

De afbouw van het ziekenhuis heeft inmiddels geresulteerd in nachtelijke sluiting van de afdeling spoedeisende hulp (SEH). De afbouw vindt plaats onder regie van de curator en is onderdeel van opdracht die de curator heeft op basis van de faillissementswet. Daarbij staat natuurlijk ook veiligheid van de geboden hulp voorop. En omdat onder de huidige omstandigheden het niet meer mogelijk is om ’s nachts op de afdeling spoedeisende hulp veilige en adequate zorg te verlenen, is deze sinds maandag ’s nachts gesloten. Dit is heel triest en heeft ook direct consequenties voor de hele zorgketen. Zoals de inzet van ambulances en personeel door de GGD, extra inzet van huisartsen op de huisartsenpost en voor de capaciteit bij de spoedeisende hulp in omliggende ziekenhuizen. En datzelfde gold natuurlijk ook al voor het sluiten van de afdeling verloskunde. Het is dan ook van groot belang dat er op korte termijn helderheid komt over de mogelijkheden van een doorstart van het ziekenhuis inclusief deze enorm belangrijke voorzieningen.

Dinsdag, ten slotte, was er zoals gebruikelijk college. ’s Avonds stond de eerste termijn van de begrotingsbehandeling op de raadsagenda. En tussendoor had ik diverse gesprekken over het ziekenhuis.

Tijdens de raadsvergadering over de begroting werden veel moties ingediend, waaronder ook ideeën van inwoners die zijn aangedragen tijdens de motiemarkt. Volgende week worden deze moties in stemming gebracht.

 

Ziekenhuis van levensbelang

Het was weer een roerige week die natuurlijk voornamelijk in het teken stond van het faillissement van het ziekenhuis en heel veel spoedoverleggen en contacten in dat kader. Een week waarin alles op alles werd gezet om de zorg in Lelystad, inclusief spoedeisende hulp en verloskunde te behouden.

Terwijl ik dit schrijf heeft inmiddels het debat in Den Haag plaatsgevonden en is gebleken dat alle inspanningen niet zonder resultaat zijn gebleven. De regering heeft inmiddels uitgesproken zich tot het uiterste te zullen inspannen voor behoud van ziekenhuiszorg, inclusief spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad. Wij zijn als college blij met de in het debat over de failliete ziekenhuizen getoonde inzet van de Tweede Kamer en de toezegging van de minister. Hopelijk komt er nu ook snel duidelijkheid, voor inwoners uit Lelystad en omgeving, maar natuurlijk ook voor alle ziekenhuismedewerkers, over hoe dit vorm gaat krijgen. De curator en zorgverzekeraar zijn aan zet, samen met mogelijke partijen die de zorg in Lelystad voort kunnen zetten. Spannend is de komende week natuurlijk of die partijen er ook daadwerkelijk zijn. Daarnaast is het gegeven dat het ziekenhuis failliet is natuurlijk bijzonder ingewikkeld en het is knap hoe de medewerkers van het ziekenhuis in deze zeer onzekere situatie nog steeds de schouders er onder zetten om goed werk te leveren. Ik hou echter wel serieus rekening met de situatie dat diverse functies de komende weken worden afgebouwd. Hoe erg ik dat ook vind, dat zal waarschijnlijk niet anders kunnen. Veiligheid moet voorop staan. Ik hoop dat er snel meer concreet wordt over een doorstart. Als gemeente blijven we dit natuurlijk ook in de komende dagen en weken nauwgezet volgen. En we blijven daar waar mogelijk onze invloed aanwenden om voor elkaar te krijgen dat de zorg voor Lelystad en omgeving behouden blijft. Een goede ziekenhuisvoorziening is immers van levensbelang voor Lelystad en omgeving.

Woensdag was de dag waarop wij, wethouder Van Wageningen en ik, uitgenodigd werden voor een gesprek met bewindvoerder van het ziekenhuis. Dit was een gesprek waaruit wij de conclusie trokken dat de kans dat het ziekenhuis op korte termijn failliet zou gaan heel erg groot was. Reden om de gemeenteraad bij elkaar te roepen. Want als zo iets groots staat te gebeuren, dan is het ook van belang dat de gemeenteraadsleden daar in het openbaar over met elkaar en met het college in gesprek over kunnen gaan. Na het debat nam de gemeenteraad een motie aan waarin de gemeenteraad een dringend beroep doet op de zorgverzekeraar en alle andere betrokkenen, waaronder de minister, om een ziekenhuisvoorziening in Lelystad in stand te houden.

Tussen alle overleggen rondom het ziekenhuis door, mocht ik die woensdag de eerste chocoladeletter van de Sint voor elk kind-actie overhandigen aan Conny van Solt van de personeelsvereniging van Wageningen Bio Veterinary Research. De personeelsvereniging was dit jaar de eerste organisatie die een flinke bestelling plaatste voor Sint voor elk kind-letters. Van elke verkochte chocolade- of banketletter gaat een bijdrage naar de stichting Sint voor elk kind, die jaarlijks een muzikale voorstelling, met pepernoten en een cadeautje organiseert voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Kinderen die opgroeien in gezinnen die met moeite rond kunt komen. De verkoopactie is een samenwerking tussen de stichting Sint voor elk Kind, chocolaterie Brouwer en Brood- en banketbakkerij Prins uit Lelystad. Bestellen kan via www.besteleenletter.nl.

En ’s avonds was er dus een extra ingelaste raadsvergadering, waarin de gemeenteraad unaniem een motie aannam met een duidelijk statement voor het behoud van ziekenhuiszorg in Lelystad.

Donderdag bleek en zwarte dag voor Lelystad. Het faillissement van het ziekenhuis werd inderdaad uitgesproken en daarmee bleven twee scenario’s over. Of het ziekenhuis krijgt een doorstart, of het moet definitief sluiten. En dat laatste is natuurlijk voor Lelystad en de omliggende gemeenten (Dronten, Noordoostpolder en Urk) volstrekt onacceptabel. Ik liet alleen de meest urgente overleggen die in mijn agenda stonden doorgaan. Zo had ik een overleg met de brandweer, met de politie en met het Openbaar Ministerie over allerlei verschillende onderwerpen, waaronder de aanpak van ondermijning.

Maar verder stond de dag natuurlijk geheel in het teken van heel veel gesprekken met iedereen die is betrokken of iets kan betekenen in het overeind houden van de zorg in onze stad. En daarnaast stond ik natuurlijk ook veel pers te woord.

Tussen de bedrijven door overhandigde ik samen met de brandweer, in het kader van de brandpreventieweken, een geboortetas van de brandweer aan de familie Sowdagar-Van den Heuvel. Zij deden deze maand als eerste aangifte van de geboorte van zoon Kymani in Lelystad.

In oktober 2018 vinden de jaarlijkse Brandpreventieweken plaats. Dit jaar wordt extra aandacht gegeven aan de voorlichting over brandveiligheid aan kersverse ouders. Voor hen is het belangrijk om stil te staan bij de veiligheid van hun kind(eren), dus ook bij de brandveiligheid thuis. De informatie die zij van de brandweer en gemeente ontvangen, kan helpen om de brandveiligheid in huis te vergroten.

Vrijdag stond vanzelfsprekend weer in het teken van het ziekenhuis. Daarnaast was ik die dag in Utrecht, bij het strategisch beraad Roma, waarvan ik voorzitter ben. Tijdens dit overleg wisselden wij ervaringen uit en spraken we over de voortgang van de gezamenlijke aanpak van de diverse problematiek onder gezinnen met een Roma achtergrond.

Zaterdag was ik aanwezig bij het afscheid van collega Aat de Jonge in de Meerpaal in de Dronten. Aat was ruim dertig jaar burgemeester, waarvan de laatste veertien jaar in Dronten. En ook in Dronten sprak in met diverse mensen over het ziekenhuis, waaronder de voorzitter van de vaste commissie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in de Tweede Kamer, Helma Lodders, die ook bij het afscheid was.

Zondag was er tijd om achterstanden weg te werken en vooruit te lezen. Waarbij de telefoontjes met de landelijke politiek natuurlijk gewoon doorgingen.

Maandag liet ik net als de week daarvoor een aantal overleggen doorgaan die met andere dossiers te maken hebben en had ik weer diverse overleggen over de situatie van het ziekenhuis.

’s Avonds werd bekend dat ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk mogelijkheden ziet voor het behoud van een ziekenhuisvoorziening in Lelystad. Dit nieuws was aanleiding om opnieuw veel pers te woord te staan en verder ook breed duidelijk te maken dat wij als college uiteraard blij zijn dat er verschillende partijen zijn die mogelijkheden zien voor het behoud van een ziekenhuisvoorziening. Maar dat wij het van groot belang vinden dat dit inclusief spoedeisende hulp en verloskunde is. Dit laatste speelt ook heel erg nadrukkelijk op Urk, waar ik met mijn collega uit Urk vanzelfsprekend over sprak.

Dinsdag was er college en had ik opnieuw diverse overleggen in relatie tot het ziekenhuis. En ’s avonds was er raad, met daaraan voorafgaand een besloten raadsbijeenkomst om de raad bij te praten over de inzet en stand van zaken in het ziekenhuisdossier. Namens het gemeentebestuur was die dag ook een brief aan de minister uitgegaan, waarin we een dringend beroep doen op de minister om zijn invloed aan te wenden en we uiteenzetten waarom we het zo belangrijk vinden dat een ziekenhuisvoorziening in Lelystad, inclusief spoedeisende hulp behouden blijft. Deze brief staat op de gemeentelijke website.