Ziekenhuis van levensbelang

Het was weer een roerige week die natuurlijk voornamelijk in het teken stond van het faillissement van het ziekenhuis en heel veel spoedoverleggen en contacten in dat kader. Een week waarin alles op alles werd gezet om de zorg in Lelystad, inclusief spoedeisende hulp en verloskunde te behouden.

Terwijl ik dit schrijf heeft inmiddels het debat in Den Haag plaatsgevonden en is gebleken dat alle inspanningen niet zonder resultaat zijn gebleven. De regering heeft inmiddels uitgesproken zich tot het uiterste te zullen inspannen voor behoud van ziekenhuiszorg, inclusief spoedeisende hulp en acute verloskunde in Lelystad. Wij zijn als college blij met de in het debat over de failliete ziekenhuizen getoonde inzet van de Tweede Kamer en de toezegging van de minister. Hopelijk komt er nu ook snel duidelijkheid, voor inwoners uit Lelystad en omgeving, maar natuurlijk ook voor alle ziekenhuismedewerkers, over hoe dit vorm gaat krijgen. De curator en zorgverzekeraar zijn aan zet, samen met mogelijke partijen die de zorg in Lelystad voort kunnen zetten. Spannend is de komende week natuurlijk of die partijen er ook daadwerkelijk zijn. Daarnaast is het gegeven dat het ziekenhuis failliet is natuurlijk bijzonder ingewikkeld en het is knap hoe de medewerkers van het ziekenhuis in deze zeer onzekere situatie nog steeds de schouders er onder zetten om goed werk te leveren. Ik hou echter wel serieus rekening met de situatie dat diverse functies de komende weken worden afgebouwd. Hoe erg ik dat ook vind, dat zal waarschijnlijk niet anders kunnen. Veiligheid moet voorop staan. Ik hoop dat er snel meer concreet wordt over een doorstart. Als gemeente blijven we dit natuurlijk ook in de komende dagen en weken nauwgezet volgen. En we blijven daar waar mogelijk onze invloed aanwenden om voor elkaar te krijgen dat de zorg voor Lelystad en omgeving behouden blijft. Een goede ziekenhuisvoorziening is immers van levensbelang voor Lelystad en omgeving.

Woensdag was de dag waarop wij, wethouder Van Wageningen en ik, uitgenodigd werden voor een gesprek met bewindvoerder van het ziekenhuis. Dit was een gesprek waaruit wij de conclusie trokken dat de kans dat het ziekenhuis op korte termijn failliet zou gaan heel erg groot was. Reden om de gemeenteraad bij elkaar te roepen. Want als zo iets groots staat te gebeuren, dan is het ook van belang dat de gemeenteraadsleden daar in het openbaar over met elkaar en met het college in gesprek over kunnen gaan. Na het debat nam de gemeenteraad een motie aan waarin de gemeenteraad een dringend beroep doet op de zorgverzekeraar en alle andere betrokkenen, waaronder de minister, om een ziekenhuisvoorziening in Lelystad in stand te houden.

Tussen alle overleggen rondom het ziekenhuis door, mocht ik die woensdag de eerste chocoladeletter van de Sint voor elk kind-actie overhandigen aan Conny van Solt van de personeelsvereniging van Wageningen Bio Veterinary Research. De personeelsvereniging was dit jaar de eerste organisatie die een flinke bestelling plaatste voor Sint voor elk kind-letters. Van elke verkochte chocolade- of banketletter gaat een bijdrage naar de stichting Sint voor elk kind, die jaarlijks een muzikale voorstelling, met pepernoten en een cadeautje organiseert voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Kinderen die opgroeien in gezinnen die met moeite rond kunt komen. De verkoopactie is een samenwerking tussen de stichting Sint voor elk Kind, chocolaterie Brouwer en Brood- en banketbakkerij Prins uit Lelystad. Bestellen kan via www.besteleenletter.nl.

En ’s avonds was er dus een extra ingelaste raadsvergadering, waarin de gemeenteraad unaniem een motie aannam met een duidelijk statement voor het behoud van ziekenhuiszorg in Lelystad.

Donderdag bleek en zwarte dag voor Lelystad. Het faillissement van het ziekenhuis werd inderdaad uitgesproken en daarmee bleven twee scenario’s over. Of het ziekenhuis krijgt een doorstart, of het moet definitief sluiten. En dat laatste is natuurlijk voor Lelystad en de omliggende gemeenten (Dronten, Noordoostpolder en Urk) volstrekt onacceptabel. Ik liet alleen de meest urgente overleggen die in mijn agenda stonden doorgaan. Zo had ik een overleg met de brandweer, met de politie en met het Openbaar Ministerie over allerlei verschillende onderwerpen, waaronder de aanpak van ondermijning.

Maar verder stond de dag natuurlijk geheel in het teken van heel veel gesprekken met iedereen die is betrokken of iets kan betekenen in het overeind houden van de zorg in onze stad. En daarnaast stond ik natuurlijk ook veel pers te woord.

Tussen de bedrijven door overhandigde ik samen met de brandweer, in het kader van de brandpreventieweken, een geboortetas van de brandweer aan de familie Sowdagar-Van den Heuvel. Zij deden deze maand als eerste aangifte van de geboorte van zoon Kymani in Lelystad.

In oktober 2018 vinden de jaarlijkse Brandpreventieweken plaats. Dit jaar wordt extra aandacht gegeven aan de voorlichting over brandveiligheid aan kersverse ouders. Voor hen is het belangrijk om stil te staan bij de veiligheid van hun kind(eren), dus ook bij de brandveiligheid thuis. De informatie die zij van de brandweer en gemeente ontvangen, kan helpen om de brandveiligheid in huis te vergroten.

Vrijdag stond vanzelfsprekend weer in het teken van het ziekenhuis. Daarnaast was ik die dag in Utrecht, bij het strategisch beraad Roma, waarvan ik voorzitter ben. Tijdens dit overleg wisselden wij ervaringen uit en spraken we over de voortgang van de gezamenlijke aanpak van de diverse problematiek onder gezinnen met een Roma achtergrond.

Zaterdag was ik aanwezig bij het afscheid van collega Aat de Jonge in de Meerpaal in de Dronten. Aat was ruim dertig jaar burgemeester, waarvan de laatste veertien jaar in Dronten. En ook in Dronten sprak in met diverse mensen over het ziekenhuis, waaronder de voorzitter van de vaste commissie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) in de Tweede Kamer, Helma Lodders, die ook bij het afscheid was.

Zondag was er tijd om achterstanden weg te werken en vooruit te lezen. Waarbij de telefoontjes met de landelijke politiek natuurlijk gewoon doorgingen.

Maandag liet ik net als de week daarvoor een aantal overleggen doorgaan die met andere dossiers te maken hebben en had ik weer diverse overleggen over de situatie van het ziekenhuis.

’s Avonds werd bekend dat ziekenhuis St Jansdal uit Harderwijk mogelijkheden ziet voor het behoud van een ziekenhuisvoorziening in Lelystad. Dit nieuws was aanleiding om opnieuw veel pers te woord te staan en verder ook breed duidelijk te maken dat wij als college uiteraard blij zijn dat er verschillende partijen zijn die mogelijkheden zien voor het behoud van een ziekenhuisvoorziening. Maar dat wij het van groot belang vinden dat dit inclusief spoedeisende hulp en verloskunde is. Dit laatste speelt ook heel erg nadrukkelijk op Urk, waar ik met mijn collega uit Urk vanzelfsprekend over sprak.

Dinsdag was er college en had ik opnieuw diverse overleggen in relatie tot het ziekenhuis. En ’s avonds was er raad, met daaraan voorafgaand een besloten raadsbijeenkomst om de raad bij te praten over de inzet en stand van zaken in het ziekenhuisdossier. Namens het gemeentebestuur was die dag ook een brief aan de minister uitgegaan, waarin we een dringend beroep doen op de minister om zijn invloed aan te wenden en we uiteenzetten waarom we het zo belangrijk vinden dat een ziekenhuisvoorziening in Lelystad, inclusief spoedeisende hulp behouden blijft. Deze brief staat op de gemeentelijke website.

Advertenties