Dringende en ‘gewone’ zaken

Het was een week die weer voornamelijk in het teken stond van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuis en de inspanningen om de ziekenhuiszorg inclusief acute zorg in Lelystad te behouden. Maar ook andere zaken gaan natuurlijk gewoon door, zo bezocht ik onder andere het Deltacongres en de Infodag Lelystad Airport. En was het de week van de eerste termijn van de begrotingsbehandeling in de raad, oftewel de algemene beschouwingen.

Woensdag vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de failliete ziekenhuizen. ’s Morgens vroeg gingen we met een delegatie van inwoners, ziekenhuismedewerkers, vertegenwoordigers van zorginstanties, college en raadsleden uit Lelystad en omliggende gemeenten met de bus naar Den Haag. Tijdens het debat, dat zo’n beetje de hele dag duurde, bleek al snel dat we alle fracties duidelijk hebben kunnen maken waarom het ongelofelijk belangrijk is dat er in Lelystad een ziekenhuisvoorziening met spoedeisende hulp blijft, waarbij ook een afdeling verloskunde een belangrijk onderdeel is. Alle aanwezige Kamerleden spraken zich uit voor behoud hiervan en de minister deed de toezegging dat hij zich tot het uiterste zal inspannen voor het behoud van deze voorzieningen in Lelystad.

Blij met de inzet van de Tweede Kamer en de toezegging van de minister keerde het gezelschap dat met de bus mee was gekomen weer terug. En ik ging voor de werkgroep Lokale Rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben, op pad naar Rozendaal. Daar had ik een afspraak met onder andere de burgemeester, voor het onderzoek dat de werkgroep doet naar de toegevoegde waarde van Lokale Rekenkamers.

Donderdag was ik op het Deltacongres, waar deltacommissaris Wim Kuijken afscheid nam. Wim was sinds 2010 deltacommissaris. Hij heeft die rol op een uitstekende wijze vervuld en het Deltaprogramma in de afgelopen jaren goed op de kaart gezet. In mijn rollen als voorzitter van de VNG commissie Water en voorzitter van het overlegorgaan Infrastructuur en Milieu kruisten onze wegen elkaar regelmatig. Samen zijn we vanaf dag één bij het Deltaprogramma betrokken geweest. In het Deltaprogramma staan plannen om Nederland te beschermen tegen overstromingen, een tekort aan zoetwater of de gevolgen van extreem weer. Plannen die nodig zijn omdat Nederland een delta is: een laaggelegen land met veel water. Maar ook omdat we wereldwijd te maken hebben met gevolgen van klimaatverandering.

De opvolger van Wim Kuijken is Peter Glas. Peter was voor zijn benoeming tot deltacommissaris watergraaf van waterschap De Dommel. Daarnaast was hij tot 2015 vijf jaar lang voorzitter van de Unie van Waterschappen. En ook wij kennen elkaar dan ook goed.

Zelf had ik ook een rol bij een van de deelsessies bij het Deltacongres, die ging over de stresstest die in gemeenten gehouden moet worden. Maar helaas kwam ik daar nauwelijks aan toe, omdat ik werd gebeld voor een overleg in Den Haag.

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) had donderdagavond alle betrokken partijen uitgenodigd om over de gevolgen van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuis en het behoud van de ziekenhuiszorg en acute zorg voor de regio met elkaar in gesprek te gaan. Als lokaal bestuur hechten we er veel belang aan dat de landelijke overheid zich hiervoor inzet en dat de minister heeft aangegeven zich hiervoor tot het uiterste te willen inspannen. Ook als lokale overheid wenden we daar waar mogelijk onze invloed aan. Maar het is uiteindelijk de curator, in combinatie met de zorgverzekeraar, die de beslissing neemt.

Vrijdag ging ik naar het bestuurscongres van de VVD in Lunteren. Daar vond onder andere ook een overleg plaats met de woordvoerder brandweerzaken over de brandweerzorg in Nederland. Als portefeuillehouder brandweer heb ik daarbij, samen met de burgemeester van Hengelo, ook aandacht heb gevraagd voor diverse aspecten, zoals het belang van vrijwilligers, opkomsttijden en toekomstige ontwikkelingen.

Tussendoor waren er veel telefoontjes met betrekking tot de ontwikkelingen rondom het ziekenhuis. En met minister Van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat, besprak ik, samen met gedeputeerde Jan de Reus, tijdens het congres onder andere de stand van zaken met betrekking tot Lelystad Airport.

Zaterdag was er een informatiemarkt op Lelystad Airport. Deze ‘Infodag Lelystad Airport’ vond plaats in de (deels nog in aanbouw zijnde) nieuwe airportterminal. De dag stond in het teken van innovatie en duurzaamheid. Bij de doorontwikkeling van de luchthaven tot vakantievliegveld is en wordt rekening gehouden met landelijke duurzaamheidseisen en eigen ambities op dat terrein. Verschillende nieuwe initiatieven op het gebied van energiebesparing en energiegebruik, bouwtechnieken, automatiseringssystemen, circulaire economie, lokale werkgelegenheid en kennisdeling zijn en worden bij de uitbreiding van Lelystad Airport benut. De informatiedag trok ruim 3500 bezoekers en zelf nam ik natuurlijk ook een kijkje.

Zondag was er tijd voor leeswerk, waaronder veel achterstallige mails en natuurlijk de stukken voor de komende week.

Maandag had ik een overleg over de erfgoedprijs 2018 van het cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Cultuurfonds). Tijdens dat overleg zijn gemeenten geselecteerd die in aanmerking komen voor de BNG Erfgoedprijs. Welke dat zijn, zal later bekend worden.

Ook had ik maandag een overleg van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), waarvan ik secretaris ben. Omdat de huidige directeur van het genootschap, Ruud van Bennekom, is voorgedragen als burgemeester in Bunnik, is er een vacature. Deze willen we natuurlijk op een goede manier, in overleg met de medewerkers van het genootschap, invullen. Verder stond de dag in het teken van het ziekenhuis.

Maandagavond was minister Bruins in het MC IJsselmeerziekenhuis voor een overleg met de medewerkers. Wethouder Van Wageningen en ik spraken die avond ook kort met de minister, vertegenwoordigers van medewerkers van het ziekenhuis, de zorgverzekeraar, de curator en de inspectie. Omdat de curator bezig is de biedingen te beoordelen en daarover niets mag vertellen, leverde dit verder geen nieuwe informatie op. Maar het was natuurlijk goed dat de minister er was om van het personeel zelf te horen wat van belang is.

De afbouw van het ziekenhuis heeft inmiddels geresulteerd in nachtelijke sluiting van de afdeling spoedeisende hulp (SEH). De afbouw vindt plaats onder regie van de curator en is onderdeel van opdracht die de curator heeft op basis van de faillissementswet. Daarbij staat natuurlijk ook veiligheid van de geboden hulp voorop. En omdat onder de huidige omstandigheden het niet meer mogelijk is om ’s nachts op de afdeling spoedeisende hulp veilige en adequate zorg te verlenen, is deze sinds maandag ’s nachts gesloten. Dit is heel triest en heeft ook direct consequenties voor de hele zorgketen. Zoals de inzet van ambulances en personeel door de GGD, extra inzet van huisartsen op de huisartsenpost en voor de capaciteit bij de spoedeisende hulp in omliggende ziekenhuizen. En datzelfde gold natuurlijk ook al voor het sluiten van de afdeling verloskunde. Het is dan ook van groot belang dat er op korte termijn helderheid komt over de mogelijkheden van een doorstart van het ziekenhuis inclusief deze enorm belangrijke voorzieningen.

Dinsdag, ten slotte, was er zoals gebruikelijk college. ’s Avonds stond de eerste termijn van de begrotingsbehandeling op de raadsagenda. En tussendoor had ik diverse gesprekken over het ziekenhuis.

Tijdens de raadsvergadering over de begroting werden veel moties ingediend, waaronder ook ideeën van inwoners die zijn aangedragen tijdens de motiemarkt. Volgende week worden deze moties in stemming gebracht.

 

Advertenties