Baas van morgen

Het was de week van de Nationale voorleesdagen en van de Baas van Morgen. Twee landelijke projecten die met elkaar gemeen hebben dat je kinderen/jongeren helpt om met een bredere blik te kijken en te inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Zo kan (voor)lezen kinderen helpen om zich te verplaatsen in een ander en is het project Baas van morgen erop gericht de kansen van jongeren te vergroten door ze een dag lang mee te laten lopen met de ‘bazen’ van nu (ceo’s, leidinggevenden en bestuurders). Mooie projecten waaraan gemeente Lelystad ook altijd graag meewerkt.

Woensdag bracht ik samen met wethouder Sparreboom een werkbezoek aan Harmonisch Wonen. Harmonisch Wonen is een woningcorporatie. Zij beheert ongeveer 225 huurwoningen in het Sidhadorp in Lelystad. Daarnaast ontwikkelt en beheert zij nieuwe projecten in Lelystad. De woningcorporatie is geïnspireerd door de Vedische traditie; In het Sidhadorp kunnen mensen hun werk en gezinsleven combineren met het gezamenlijk beoefenen van Transcendente Meditatie techniek (TM), een mentale techniek voor bewustzijnsontwikkeling. Het was een interessant en informatief werkbezoek, inclusief een heerlijke lunch in Het Vegetarisch Restaurant.

Later die dag ging ik naar Winschoten voor het onderzoek van de Werkgroep lokale rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben.

De volgende ochtend had ik al vroeg een kennismaking met Menno. Hij was die dag de ‘baas’ in het kader van het JINC-project Baas van morgen. JINC is een organisatie die met diverse projecten de kansen voor jongeren uit achterstandswijken wil vergroten. Baas van morgen is een van die projecten. Jaarlijks koppelt JINC ruim 200 scholieren aan ceo’s, bestuurders en andere ‘bazen’. De scholieren lopen een dagje mee, kruipen in de huid van de persoon met wie ze meelopen en doen daar vervolgens verslag van. Een mooie manier om kinderen te inspireren het beste uit zichzelf te halen. Natuurlijk zullen ze door die ene dag niet allemaal uitgroeien tot ceo, maar door zo’n dag krijgen de scholieren wel een bredere horizon, ze zien hoe een organisatie van binnenuit werkt en ze doen bovendien een waardevol contact op waar ze later wellicht nog eens een beroep op kunnen doen.

Na onze kennismaking waren Menno en ik aanwezig bij peuterspeelzaal De Lepelaar. Vanwege de Nationale Voorleesdagen was ik gevraagd om daar tijdens het ontbijt te komen voorlezen uit het Prentenboek van het jaar: Een huis voor Harry van Leo Timmers.

Daarna was er een strategisch overleg over ondermijning met de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Een overleg waar ik overigens zonder baas Menno heen ging.

Wel was Menno aanwezig bij de stuurgroep integraal veiligheidsbeleid. Bij dit brede overleg zitten niet alleen de veiligheidspartners zoals brandweer, politie en OM maar ook vertegenwoordigers van woningcorporatie Centrada, Welzijn Lelystad en de GGZ. Ook deze partners hebben immers een belangrijke rol in het integrale veiligheidsbeleid.

Na dit overleg blikten Menno en ik nog even terug op de uren die we samen waren opgetrokken. Menno moest daarna naar een bijeenkomst van alle Bazen van morgen en ik ging naar de ouderensociëteit van de Ontmoetingskerk. Ik was gevraagd om daar wat te komen vertellen over mijzelf, het burgemeestersambt en waar we staan als stad. Dit deed ik aan de hand van diverse vragen van de aanwezigen.

‘s Avonds was er een bijeenkomst van het bestuur en de raad van advies van het landelijke Veteranenplatform. Zelf zit ik in de raad van advies van het platform. Lelystad kent een forse groep veteranen.

Vrijdag moest ik in Amersfoort zijn voor de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie, waarvan ik co-voorzitter ben. Ruimtelijke Adaptatie gaat over (her)inrichting van onze steden en dorpen om ons voor te bereiden op klimaatverandering en ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. De stuurgroep heeft hierin een adviserende rol. De decentrale overheden hebben het voortouw in de uitvoering van het deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Zo bespraken we onder andere de stand van zaken met betrekking tot stresstests die gemeenten uitvoeren om te bezien hoe klimaatbestendig zij zijn.

Vrijdagavond was het nieuwjaarsdiner van de provincie Flevoland. Een mooie gelegenheid om alle provinciale en lokale bestuurders uit de regio weer even te spreken. Het diner vond deze keer plaats op grote hoogte, namelijk de 26e verdieping van het World Trade Center in Almere.

Zaterdag was ik bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de KNRM Lelystad.

De zondag bracht ik grotendeels door met het lezen van stukken.

Maandag waren er zoals gebruikelijk veel interne overleggen. Ook voerde ik meerdere sollicitatiegesprekken. Met kandidaten voor de functie van teamleider bestuursondersteuning bij gemeente Lelystad en voor de functie van directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).

Maandagavond had ik een overleg met het presidium.

Dinsdag was er college en brachten we als college een werkbezoek aan Rijkswaterstaat. Tijdens dit bezoek werden we bijgepraat over diverse projecten in Lelystad en omgeving. En brachten we een bezoek aan het watermanagementcentrum. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is hét centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem. Binnen het WMCN werken Nederlandse waterbeheerders samen op regionaal en landelijk niveau. Het WMCN draagt bij aan een uniform en optimaal beheer van het watersysteem in Nederland.

’s Avonds was er raad en stonden wij, voorafgaand aan de raadsvergadering, stil bij het overlijden van oud-raadslid Peter Hubert Walraven. Wij kenden hem als Piet Walraven. Hij was al geruime tijd ziek en is op 4 januari overleden.

Piet was van 2006 tot 2010 raadslid voor de SP in Lelystad. Hij was een markante, humoristische man, met een groot sociaal hart. Zijn familie was bij de herdenking in de raad aanwezig en ik heb hen veel sterkte gewenst met het verwerken van het verlies.

Aandacht voor ondermijning

Het was weer een afwisselende week, waarin ik ook wat tijd had ingeruimd om leesachterstand weg te werken en ‘niets te doen’ in het weekend. Nou ja niets, het was een weekend zonder afspraken. Verder was er deze week veel aandacht voor ondermijning. Zo had ik een tweetal bijeenkomsten over ondermijning en kwam dit onderwerp ook in een aantal reguliere overleggen ter sprake. Daarnaast liepen we aan de Watertafel alvast warm voor de komende verkiezingen. Maakte ik nader kennis met de interim gemeentesecretaris, die ook Nico heet en die ik ken van een van zijn eerdere interim ‘klussen’. En namen we als college een kijkje bij onze collega’s in Almere.

Woensdag had ik een overleg over het ziekenhuis en een overleg met de voorzitter van de bezwaarschriftencommissie over wat goed gaat en wat beter kan. Een groot deel van de middag stond in het teken van een bijeenkomst van de taskforce GOC (georganiseerde ondermijnende criminaliteit). Deze regionale taskforce doet voorstellen voor de gezamenlijke aanpak van ondermijnende criminaliteit. En ’s avonds was ik samen met wethouder Van Wageningen en een medewerkster van bureau verkiezingen te gast bij de Watertafel 2019 van het Waterschap Zuiderzeeland. De Watertafel vindt jaarlijks plaats en stond deze keer (uiteraard) in het teken van de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap, die op 20 maart plaatsvinden.

Donderdag bracht ik onder andere tijd door met het lezen van stukken. Ik had een flinke inhaalslag te maken en het was fijn om daar de tijd voor te (kunnen) nemen.

Vrijdag had ik gedurende de dag nog een aantal interne overleggen en daarna begon een relatief rustig weekend, waarin ik onder andere de verjaardag van een neef van mij bezocht en we een mooie wandeling maakten aan de Lelystad kust en genoten van het mooie weer.

Maandag had ik veel verschillende afspraken, waaronder een overleg over veiligheid en een nadere kennismaking met interim gemeentesecretaris Nico van den Bergh. Nico is voor mij geen onbekende. Hij heeft veel ervaring als interim gemeentesecretaris en kwartiermaker bij heel veel gemeenten en was onder andere kwartiermaker voor fusiegemeente Meijerijstad.

Maandagavond was ik opnieuw bij een bijeenkomst over ondermijning. Ditmaal in Breda, waar minister Sander Dekker was uitgenodigd om met de aanwezigen over dit onderwerp in gesprek te gaan. De vragen die daarbij centraal stonden waren: Hoe groot is het probleem? Wat moet er gebeuren om ons als samenleving beter te wapenen tegen ondermijning? En hoe werken overheidslagen onderling samen? Een boeiende en goed bezochte themabijeenkomst die eens te meer duidelijk maakte hoe belangrijk het is om als overheid, veiligheidspartners, ondernemers en inwoners gezamenlijk een vuist te maken tegen criminaliteit waarbij misbruik wordt gemaakt van legale bedrijven, voorzieningen en instanties en die onze rechtsstaat ondermijnt.

Dinsdagochtend was er zoals gewoonlijk college. ’s Middags gingen we met het college op bezoek bij het Almeerse college. Op de gespreksagenda stonden twee hoofdonderwerpen: de samenwerking in MRA-verband (Metropoolregio Amsterdam) en Lelystad Airport. Daarnaast brachten we een bezoek aan de Floriade-locatie. In 2022 vindt de Floriade in Almere plaats. Een mooi en ambitieus project dat de regio nog meer op de kaart moet zetten.

Aansluitend bezocht ik samen met onder andere wethouder Sparreboom de nieuwjaarsbijeenkomst van Lelystad Airport.

Stadhuispenning en eerste Stadscompliment

Het was een week waarin ik twee mensen in het zonnetje mocht zetten. Tony Merkelbach kreeg bij zijn afscheid als directeur van City Marketing Lelystad een Stadhuispenning en Irene Medema kreeg bij haar afscheid als directeur van de Bedrijfskring Lelystad het eerste Stadscompliment. Twee zeer betrokken Lelystedelingen die zich vanuit hun functie maar ook daarnaast op uitzonderlijke wijze voor de stad hebben ingezet. Waarvoor veel dank en lof. Maar er was natuurlijk meer.

Woensdag was er een bijeenkomst van de regiegroep Lelystad Next Level. Next Level is een traject dat vorig jaar door gemeente, provincie en het rijk is ingezet om samen met vertegenwoordigers uit verschillende sectoren een visie te ontwikkelen op wat nodig is om Lelystad in sociaal en economisch opzicht een sprong voorwaarts te laten maken. De vijf groepen die aan de slag zijn gegaan om de kansen en belemmeringen in kaart te brengen op het gebied van ‘Sociaal sterk’, ‘Onderscheidend onderwijs’, ‘Uitstekende woonmilieus’, ‘Next Level economie’ en ‘Natuur, recreatie en toerisme’ hebben voor een groot deel hun bevindingen en ideeën teruggekoppeld. Langzamerhand ontstaat er een visie. Een belangrijke volgende stap is om deze uitkomsten met de raad te delen en ook opnieuw bij de raad op te halen wat zij belangrijk vindt. Naar verwachting wordt vervolgens nog voor de zomer een strategische agenda voor de komende jaren gepresenteerd.

Eind van de woensdagmiddag ging ik naar Den Bosch voor het afscheid van Carolien als sectorhoofd brandweerzorg Brabant-Noord. Maandag is ze begonnen als directeur brandweerrepressie bij de VRU (Veiligheidsregio Utrecht).

De volgende dag kon ik gelijk door naar Leeuwarden, voor de verjaardag van mijn vader. En in de middag weer terug naar Lelystad, voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de brandweer.  Waarbij zoals gebruikelijk ook werd stilgestaan bij de behaalde diploma’s, bevorderingen en brandweerjubilea en ik de medewerkers namens de gemeenschap heb bedankt voor hun inzet in het afgelopen jaar.

Donderdag had ik diverse interne overleggen op het stadhuis, onder andere over de ambities van de gemeenteraad en over de stand van zaken met betrekking tot de gemeentelijke organisatie.

Vrijdag was er een overleg met de regionale vertegenwoordiging van de Koninklijke Horeca Nederland over diverse horeca-gerelateerde onderwerpen.

’s Middags was de afscheidsreceptie van Tony Merkelbach. Als blijk van waardering voor zijn enorme inzet en enthousiasme voor Lelystad en de belangrijke bijdrage die hij heeft geleverd aan het verder op koers brengen en houden van de citymarketingorganisatie en promotie van Lelystad heb ik hem bij zijn afscheid de Stadhuispenning overhandigd. Tony stond ruim vijf jaar aan het roer van City Marketing Lelystad. Ook was hij een aantal jaar voorzitter van Evenementen Coördinatie Lelystad en van het Lelystadse Oranjecomité. Daarnaast was en is hij nog steeds voorzitter van het 4&5 mei comité Lelystad en is hij sinds 2018 actief als voorzitter van het Zeekadettenkorps Lelystad.

Zaterdag was er overdag tijd om boodschappen te doen. ’s Avonds was het jaarlijkse gala van de Bedrijfskring Lelystad (BKL-gala). Ik was gevraagd om tijdens het BKL-gala op het podium wat vragen te beantwoorden die vertrekkend directeur Irene Medema voor mij in petto had. En dat kwam goed uit, want ik had namelijk ook wat voor haar in petto. Ik mocht haar een Stadscompliment geven voor de buitengewone inzet die zij de afgelopen jaren als directeur van de Bedrijfskring Lelystad voor Lelystad heeft getoond. Het Stadscompliment is een gemeentelijke onderscheiding die wordt toegekend aan personen en organisaties als blijk van waardering voor hun inzet voor de Lelystadse gemeenschap. Irene Medema is de eerste persoon aan wie het Stadscompliment is toegekend. Irene Medema was ruim zes jaar directeur van de Bedrijfskring Lelystad en heeft haar rol met veel enthousiasme en met verve vervuld. Een welverdiend compliment dus.

Tijdens het gala worden ook altijd de winnaars van de BKL-trofee en BKL-award bekendgemaakt. De trofee is gewonnen door Uretek, de award ging naar Buytenplaets Suydersee. Twee mooie Lelystadse bedrijven. En dat geldt natuurlijk ook voor de bedrijven, GSF Glasgroep en Koopjedeal die waren genomineerd voor de trofee. En Lelymare Horses en Ukje, die waren genomineerd voor de award.

Zondag moesten er de nodige stukken worden gelezen en gingen we naar Den Haag om Carolien haar vader met zijn verjaardag te feliciteren.

Maandag vonden er gesprekken plaats voor de vacature van interim-gemeentesecretaris. Deze zal op korte termijn ingevuld moeten worden omdat gemeentesecretaris Nico Versteeg, de gemeente Lelystad gaat verlaten om provinciesecretaris/algemeen directeur van de provincie Overijssel te worden. Nico heeft zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme en kwaliteit ingezet. Het is jammer dat hij vertrekt, maar voor hem is het een mooie stap in zijn loopbaan die ik hem van harte gun.

Verder had ik die dag diverse interne overleggen en een gesprek met toekomstverkenner Bas Leerink, die door de minister is aangesteld om te onderzoeken aan welke zorg er behoefte is en waar de zorg in Flevoland tekort schiet. Ik heb hem uiteraard verteld wat wij als een minimale vereiste zien, namelijk dat er weer een spoedeisende hulp voorziening komt met operatiekamers en een beddenhuis voor verblijf voor een á drie nachten. Dit is nodig om het grootste deel van de zorg waarvoor men eerder naar het IJsselmeerziekenhuis kwam weer te kunnen bieden. En daarnaast blijft het natuurlijk belangrijk dat er op termijn ook een oplossing komt om weer acute verloskunde in Lelystad te kunnen bieden.

Maandagavond had ik een overleg met het Presidium. Het Presidium bestond voorheen uit alle fractievoorzitters, maar bestaat sinds deze raadsperiode uit zes raadsleden (evenredig verdeeld over coalitie en oppositie). Het Presidium houdt zich bezig met het voorbereiden en vaststellen van programma’s van raadsbijeenkomsten; het bewaken van de kwaliteit van raadsstukken; het afstemmen van raadsactiviteiten en huishoudelijke zaken van de raad.

Daarna moest ik voor een vergadering bij de KNRM zijn.

Dinsdagochtend was er zoals gebruikelijk een collegevergadering.

Dinsdagmiddag was ik te gast bij de nieuwjaarsontvangst van de Koning. Dit is naast een mooie, plechtige bijeenkomst ook altijd een goede gelegenheid om veel bekenden uit het hele land, bestuurders en politici, te spreken.

En dinsdagavond was er raad. Een vrij korte vergadering voor de verandering, die al om 22:00 uur was afgelopen.

Nieuw jaar

Zowel in de laatste week van het oude jaar als in de eerste week van het nieuwe jaar had ik verschillende interviews, waaronder een terugblik op het jaar in dagblad De Stentor en een live interview op Radio 1. Ook bezocht ik diverse bijeenkomsten. Zo was ik te gast bij de Winter Wonder Brunch van Lelystedelinge Mila Romijn. Samen met de vele vrijwilligers van de door haar opgerichte stichting M.I.L.A. (met inzet lukt alles) verzorgde zij een gezellige middag voor buurtbewoners, met verschillende optredens, een modeshow met kleding uit ‘t Winkeltje (ook een initiatief van stichting M.I.L.A.) en heerlijk eten dat was verzorgd door Brasserie De Houtrib (sinds kort De Brass genoemd) en Flantuas.

En was ik bij de nieuwjaarsrecepties van de gemeente Amsterdam, de provincie Flevoland, het Veteranencomité Lelystad.

Op 5 januari was de nieuwjaarsreceptie van gemeente Lelystad. Daar hield ik, zoals gebruikelijk, een nieuwjaarstoespraak en werd er – en dat is inmiddels ook een soort van traditie geworden – een nieuw geveldoek op het stadhuis onthuld, met mooie regels uit een gedicht van stadsdichter Thomas Gerla: Als je later groot bent, ongrijpbaar, toch zo dichtbij, word ik ooit zo groot als jij, door te leren, te inspireren. Je begint klein, groot zijn je dromen, daar waar je opgroeit, kunnen ze uitkomen. Dromen komen uit in Lelystad.

Een bijzonder tintje kreeg de nieuwjaarsreceptie, dit jaar, met de uitreiking van de Stadhuispenning aan Lelystedeling Ed Voigt. Waarom hij de Stadshuispenning kreeg, leest u hier in mijn nieuwjaarstoespraak:

Velen heb ik zojuist al even de hand geschud en mijn wensen overgebracht, maar ook vanaf hier wens ik u allen een mooi, voorspoedig en vooral gezond 2019!

Laat ik beginnen met te stellen dat we een roerig jaar achter de rug hebben. Lelystad maakt zich op voor een sprong voorwaarts, maar het is wel groeien met gedoe.

Die groei, die sprong voorwaarts is er onmiskenbaar, dat zien we in het aantrekken van de woningmarkt, de nieuwe bedrijfsvestigingen, de ommekeer in het Stadshart. Heeft u ook genoten van Lelystad geeft Licht? Fantastisch hoe onze inwoners samen met de nieuwe ondernemersvereniging ‘Hart van Lelystad’ de stad vol kreeg. We maken de draai. De leegstand daalt en Parkwijk wordt ontwikkeld. Het is nog kwetsbaar, maar met elkaar krijgen we de geest terug in het Stadshart. Het is een bewijs van de – in positieve zin – vechtlust van onze inwoners. Die vechtlust en het vertrouwen van onze stad hebben we nodig, juist nu!

Het jaar begon met een oplaaiende discussie over mogelijk uitstel van de opening van de luchthaven per april 2020 en eindigde daarmee. Het blijft toch een beetje een discussie die moeilijk uit te leggen is. Zeker, de ontwikkeling van een luchthaven moet plaatsvinden via een zorgvuldig proces, dat is van groot belang. Ik denk dat we het daar allemaal over eens zijn.

Vergunningtechnisch zijn we bijna klaar, er zijn maatschappijen die hardop zeggen naar Lelystad te willen ook als ze daar ruimte voor op Schiphol moeten maken, de regio rond Schiphol begint het belang van onze luchthaven ook voor haar eigen ontwikkeling te beseffen en de kamer….de kamer bedrijft politiek. En daar is ze voor, de kamer is er om alle voors en tegens af te wegen en dan tot een besluit te komen, op basis waarvan vervolgens afspraken worden gemaakt. En besluiten zijn er genomen, al in 2015. Op basis daarvan zijn er afspraken gemaakt en een betrouwbare overheid komt haar afspraken na! Ook als het gaat om Lelystad. We gaan er dus vanuit dat Lelystad Airport gewoon in 2020 open gaat.

En er speelde meer.

We kregen te maken met de effecten van de in alle hevigheid oplaaiende discussie over het beleid in de Oostvaardersplassen. Een beleid waarover wij als gemeente zelf niet gaan, maar omdat de Oostvaardersplassen voor het grootste deel binnen onze gemeentegrenzen ligt, kregen we te maken met demonstraties, die over het algemeen in goed overleg plaatsvonden, maar ook een aantal acties waarbij grenzen fors werden overschreden en die de gemoederen flink bezighielden.

En dan natuurlijk het ziekenhuis. Het plotselinge faillissement als een schok.

Het was tot op dat moment ondenkbaar dat Lelystad geen ziekenhuis meer zou hebben. Maar het werden spannende weken waarin het besef groeide dat het ondenkbare wel eens waarheid kon worden. Tegelijkertijd is dat ook het moment waarop ik opnieuw trots op onze stad en haar inwoners kon zijn. Lelystad omarmde letterlijk, onder aanvoering van onze gemeenteraad, het ziekenhuis en liet zien wat de kracht van de samenleving kan zijn. Patiënten, artsen, huisartsen verpleegkundigen, verloskundigen, het actiecomité, waarin verschillende organisaties verenigd zijn, samen zetten we de schouders eronder. We zijn er nog niet, de zorgverzekeraar en de minister zijn nog niet met ons klaar, wat ze zich overigens ook zelf realiseren.

Gelukkig werd met St Jansdal inmiddels een doorstart overeengekomen, waarmee een deel van de ziekenhuiszorg overeind blijft. Een belangrijk begin is er en we blijven ervoor strijden dat deze doorstart de basis vormt voor verdere uitbouw van het ziekenhuis naar een ziekenhuis dat ook voorziet in spoedeisende hulp, operatiekamers, bedden voor kort verblijf en op termijn acute verloskunde.

De inzet van de diverse hulpdiensten was juist ook door de zaken die ik zojuist heb genoemd fors afgelopen jaar. Bijzonder knap hoe onze hulpdiensten – politie, ambulance, brandweer en KNRM – goed inspelen op veranderende situaties en altijd voor ons klaar staan. Waardering en dank daarvoor!

Lelystad was, met name door deze drie onderwerpen, het afgelopen jaar veelvuldig in het nieuws. Je zou bijna vergeten dat er ook positieve aanleidingen, veel positieve aanleidingen waren waarmee we het nieuws haalden.

Zo was het natuurlijk het jaar waarin we het bestaan van 100 jaar Zuiderzeewet vierden en ter gelegenheid daarvan prinses Beatrix onze gemeente bezocht en met de Groene Draeck in Bataviahaven een vlootschouw afnam.

En diezelfde Bataviahaven was dit jaar ook het decor van de eerste HISWA te water. Zij wonnen dan ook de promotie award.

Ook kregen we er als Lelystad een nieuw stuk land bij. De Marker Wadden werd dit jaar deels voor het publiek geopend. Dat zeg ik zo tussen neus en lippen door, maar daarmee herhaalt Lelystad haargeschiedenis. Opnieuw maken we land uit water en opnieuw experimenteren we met nieuwe technieken, in dit geval als doel om het water in het Markermeer weer te laten leven. Marker Wadden, bijzonder zowel onder als boven water. Een natuurparadijs voor vissen en vogels en een heerlijk recreatie-eiland. Gewoon – in onze gemeente.

Tegenover dat nieuwe land staat onze jonge historie. Lelystad kreeg haar eerste monument, een deel van het Werkeiland werd tot gemeentelijk erfgoed aangewezen. En daarmee is de cirkel weer rond. We eren er onze pioniers mee, en gaan door met pionieren.

En, ‘last but not least’, we kregen een nieuwe gemeenteraad en college. Het coalitieakkoord kreeg de titel ‘Een sprong voorwaarts’. Waarmee een link is gelegd tussen de uitgangspunten en beleidskaders voor deze bestuursperiode en het traject ‘Lelystad Next Level’, dat afgelopen jaar van start is gegaan. Een traject waarin we samen optrekken met de provincie Flevoland, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vertegenwoordigers uit verschillende sectoren.

Het doel van Lelystad Next Level is dat Lelystad zich ontwikkelt tot een aantrekkelijke en duurzame stad, een stad die financieel gezond en zelfstandig is. Een stad waarin alle inwoners meedoen, het onderwijs goed is en waarin je prettig woont.

Op het terrein van vijf hoofdthema’s: ‘Sociaal sterk’, ‘Onderscheidend onderwijs’, ‘Uitstekende woonmilieus’, ‘Next Level economie’ en ‘Natuur, recreatie en toerisme’ buigen vertegenwoordigers uit de betreffende sectoren zich over wat er nodig is om Lelystad een sprong voorwaarts te laten maken. Het gaat om benutten van kansen, het scheppen van voorwaarden en het wegnemen van belemmeringen.

Maar misschien nog wel meer, Lelystad Next Level staat voor ons gezamenlijk geloof in de stad. Niet alleen van mij, van ons college of onze gemeenteraad maar ook van provincie en Rijk, vele deskundigen en uiteindelijk het belangrijkste van allemaal, onze inwoners en bedrijven. Next Level is een manier om met zijn allen het geloof in onze stad inhoud te geven, dat geloof om te zetten in een strategische agenda en er met zijn allen voor te zorgen dat we de komende 5 a 10 jaar die sprong voorwaarts ook echt gaan maken! Dat dat heel wat inspanning vereist, werd dit jaar waarin vanzelfsprekendheden als goede zorg opeens op losse schroeven kwamen te staan, eens te meer duidelijk. Groeien met gedoe. Daar begon ik mee en sluit ik mee af.

Groeien met gedoe. Lelystad, de stad die niets cadeau krijgt. Lelystad de stad die twee stappen vooruit zet en dan weer een forse stap achteruit moet doen. Lelystad, de stad die vele kansen en een aantal bedreigingen kent. Lelystad de stad met inwoners uit alle windstreken en steeds meer geboren en getogen Lelystedelingen, Lelystad, stad en ook zeker platteland. De kracht van de stad, haar inwoners en bedrijven, die gaan er samen voor zorgen dat de stad vooruit blijft gaan. Daar geloof ik in.

Lelystad mijn stad, Lelystad onze stad.

Voordat ik echt afsluit wil ik graag nog even terugkomen op 2018.

2018, het jaar dat wij het honderdjarig bestaan van de Zuiderzeewet vierden. Een wet die een einde moest maken aan onze eeuwenlange strijd met het water. En aan de basis lag van de Zuiderzeewerken en daarmee het ontstaan van Flevoland. Met ingenieur Lely als grote genius achter de plannen. Lely, die de wet als minister van Waterstaat eigenhandig door de kamer loodste.

Dit jaar verscheen er een mooi boek over de naamgever van onze stad: ‘Cornelis Lely, ingenieur van het Nieuwe Nederland’. Initiatiefnemer en mede auteur van dit prachtige boek is de heer Ed Voigt.

En ik kijk even rond, want, meneer Voigt, ik zou u graag uit willen nodigen om naar voren te komen.

Want, meneer Voigt, beste Ed, al vele jaren promoot je Lelystad op een geweldige wijze. Hier in Flevoland maar ook ver daarbuiten en speciaal in het jubileumjaar 2018 met de Zuiderzeewet-activiteiten.

Zo was je mede initiatiefnemer van de Tulpenroute 2018 die door Dronten, Lelystad en Zeewolde ging, organiseerde je zo’n beetje door het hele land tal van lezingen en exposities over de grondlegger van onze stad, was je betrokken bij de opening van het nieuwe Lely-Lyceum in Amsterdam en de werkkamer van ingenieur Lely in het Zuiderzeemuseum. En ben je betrokken bij projecten als het Waddencentrum in Kornwerderzand en het werkeiland Lelystad.

Het boek mocht je, met de nodige publiciteit, overhandigen aan onder anderen minister Cora van Nieuwenhuizen, minister president Mark Rutte, waarvoor je was uitgenodigd in het torentje, en de hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat.

Je gaf interviews aan talloze dag- en weekbladen. Zo was een interview te lezen in Elsevier Weekblad, het Noord Hollands Dagblad, de Wieringermeerbode en natuurlijk onze eigen Flevopost en was je meer dan eens te zien op regionale en landelijke televisie.

En dan heb ik het alleen nog maar gehad over de activiteiten in het afgelopen jaar. Waarbij je elke gelegenheid aangreep om met passie over onze stad en haar ontstaansgeschiedenis te vertellen. Maar feitelijk doe je dat al vele jaren.

Iedereen die je al wat langer kent en ook geregeld raadsvergadering bezoekt, weet hoe betrokken je bent bij onze stad. Niet alleen bij haar ontstaansgeschiedenis, maar eigenlijk bij alles wat hier gebeurt.

Meneer Ed Voigt, vanwege die enorme en niet aflatende betrokkenheid en buitengewone inzet voor onze stad heeft het college van Lelystad besloten u de Stadhuispenning toe te kennen.

Van harte gefeliciteerd!