Baas van morgen

Het was de week van de Nationale voorleesdagen en van de Baas van Morgen. Twee landelijke projecten die met elkaar gemeen hebben dat je kinderen/jongeren helpt om met een bredere blik te kijken en te inspireren om het beste uit zichzelf te halen. Zo kan (voor)lezen kinderen helpen om zich te verplaatsen in een ander en is het project Baas van morgen erop gericht de kansen van jongeren te vergroten door ze een dag lang mee te laten lopen met de ‘bazen’ van nu (ceo’s, leidinggevenden en bestuurders). Mooie projecten waaraan gemeente Lelystad ook altijd graag meewerkt.

Woensdag bracht ik samen met wethouder Sparreboom een werkbezoek aan Harmonisch Wonen. Harmonisch Wonen is een woningcorporatie. Zij beheert ongeveer 225 huurwoningen in het Sidhadorp in Lelystad. Daarnaast ontwikkelt en beheert zij nieuwe projecten in Lelystad. De woningcorporatie is geïnspireerd door de Vedische traditie; In het Sidhadorp kunnen mensen hun werk en gezinsleven combineren met het gezamenlijk beoefenen van Transcendente Meditatie techniek (TM), een mentale techniek voor bewustzijnsontwikkeling. Het was een interessant en informatief werkbezoek, inclusief een heerlijke lunch in Het Vegetarisch Restaurant.

Later die dag ging ik naar Winschoten voor het onderzoek van de Werkgroep lokale rekenkamers, waarvan ik voorzitter ben.

De volgende ochtend had ik al vroeg een kennismaking met Menno. Hij was die dag de ‘baas’ in het kader van het JINC-project Baas van morgen. JINC is een organisatie die met diverse projecten de kansen voor jongeren uit achterstandswijken wil vergroten. Baas van morgen is een van die projecten. Jaarlijks koppelt JINC ruim 200 scholieren aan ceo’s, bestuurders en andere ‘bazen’. De scholieren lopen een dagje mee, kruipen in de huid van de persoon met wie ze meelopen en doen daar vervolgens verslag van. Een mooie manier om kinderen te inspireren het beste uit zichzelf te halen. Natuurlijk zullen ze door die ene dag niet allemaal uitgroeien tot ceo, maar door zo’n dag krijgen de scholieren wel een bredere horizon, ze zien hoe een organisatie van binnenuit werkt en ze doen bovendien een waardevol contact op waar ze later wellicht nog eens een beroep op kunnen doen.

Na onze kennismaking waren Menno en ik aanwezig bij peuterspeelzaal De Lepelaar. Vanwege de Nationale Voorleesdagen was ik gevraagd om daar tijdens het ontbijt te komen voorlezen uit het Prentenboek van het jaar: Een huis voor Harry van Leo Timmers.

Daarna was er een strategisch overleg over ondermijning met de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst. Een overleg waar ik overigens zonder baas Menno heen ging.

Wel was Menno aanwezig bij de stuurgroep integraal veiligheidsbeleid. Bij dit brede overleg zitten niet alleen de veiligheidspartners zoals brandweer, politie en OM maar ook vertegenwoordigers van woningcorporatie Centrada, Welzijn Lelystad en de GGZ. Ook deze partners hebben immers een belangrijke rol in het integrale veiligheidsbeleid.

Na dit overleg blikten Menno en ik nog even terug op de uren die we samen waren opgetrokken. Menno moest daarna naar een bijeenkomst van alle Bazen van morgen en ik ging naar de ouderensociëteit van de Ontmoetingskerk. Ik was gevraagd om daar wat te komen vertellen over mijzelf, het burgemeestersambt en waar we staan als stad. Dit deed ik aan de hand van diverse vragen van de aanwezigen.

‘s Avonds was er een bijeenkomst van het bestuur en de raad van advies van het landelijke Veteranenplatform. Zelf zit ik in de raad van advies van het platform. Lelystad kent een forse groep veteranen.

Vrijdag moest ik in Amersfoort zijn voor de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie, waarvan ik co-voorzitter ben. Ruimtelijke Adaptatie gaat over (her)inrichting van onze steden en dorpen om ons voor te bereiden op klimaatverandering en ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren. De stuurgroep heeft hierin een adviserende rol. De decentrale overheden hebben het voortouw in de uitvoering van het deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Zo bespraken we onder andere de stand van zaken met betrekking tot stresstests die gemeenten uitvoeren om te bezien hoe klimaatbestendig zij zijn.

Vrijdagavond was het nieuwjaarsdiner van de provincie Flevoland. Een mooie gelegenheid om alle provinciale en lokale bestuurders uit de regio weer even te spreken. Het diner vond deze keer plaats op grote hoogte, namelijk de 26e verdieping van het World Trade Center in Almere.

Zaterdag was ik bij de nieuwjaarsbijeenkomst van de KNRM Lelystad.

De zondag bracht ik grotendeels door met het lezen van stukken.

Maandag waren er zoals gebruikelijk veel interne overleggen. Ook voerde ik meerdere sollicitatiegesprekken. Met kandidaten voor de functie van teamleider bestuursondersteuning bij gemeente Lelystad en voor de functie van directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB).

Maandagavond had ik een overleg met het presidium.

Dinsdag was er college en brachten we als college een werkbezoek aan Rijkswaterstaat. Tijdens dit bezoek werden we bijgepraat over diverse projecten in Lelystad en omgeving. En brachten we een bezoek aan het watermanagementcentrum. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is hét centrum voor kennis en informatie over het Nederlandse watersysteem. Binnen het WMCN werken Nederlandse waterbeheerders samen op regionaal en landelijk niveau. Het WMCN draagt bij aan een uniform en optimaal beheer van het watersysteem in Nederland.

’s Avonds was er raad en stonden wij, voorafgaand aan de raadsvergadering, stil bij het overlijden van oud-raadslid Peter Hubert Walraven. Wij kenden hem als Piet Walraven. Hij was al geruime tijd ziek en is op 4 januari overleden.

Piet was van 2006 tot 2010 raadslid voor de SP in Lelystad. Hij was een markante, humoristische man, met een groot sociaal hart. Zijn familie was bij de herdenking in de raad aanwezig en ik heb hen veel sterkte gewenst met het verwerken van het verlies.

Advertenties