Het ziekenhuis en andere zaken

Ook de afgelopen week stond het ziekenhuis weer in veel overleggen en bijeenkomsten centraal. Als gemeente, met als portefeuillehouder gezondheidszorg Elly van Wageningen, wenden we daar waar mogelijk onze invloed aan om voor elkaar te krijgen dat Lelystad op termijn weer een ziekenhuis heeft met een zorgaanbod dat past en nodig is voor Lelystad en omgeving. Maar naast burgemeester ben ik natuurlijk ook gewoon patiënt, net als veel mensen. Gelukkig voor mij niets ernstigs, maar wel ga ik met regelmaat voor controle naar het ziekenhuis. Ook patiënten kunnen er aan bijdragen dat Lelystad vanaf maart weer de start heeft van een ‘levensvatbaar’ ziekenhuis, dat haar zorgaanbod in de nabije toekomst hopelijk uitbreidt. Hoe je dat als patiënt doet? Door voor dit ziekenhuis te kiezen.

Woensdag was er een bijeenkomst van de regiegroep Lelystad Next Level. Ook had ik diverse interne overleggen en een bespreking met vertegenwoordigers van het lokale 4 en 5 mei comité.

Tijdens dit overleg namen we het programma door van de Nationale Viering van de Bevrijding. Elk jaar is een van de Nederlandse provincies gastheer van de Nationale Viering van de Bevrijding. Dit jaar is dat Flevoland en wel in Almere. Verder spraken we over de viering van 75 jaar Vrijheid in 2020, waarmee dit jaar al van start wordt gegaan.

’s Avonds was er een goed bezochte PvdA-ledenbijeenkomst over het ziekenhuis, waarbij ook niet-leden welkom waren. Ik was samen met huisarts Cindy Netten en verloskundige Karine van der Heijden gevraagd om daar te komen spreken over de stand van zaken rondom het ziekenhuis.

Een belangrijke conclusie van die bijeenkomst was dat het goed is dat St Jansdal op 4 maart start met dagbehandelingen in Lelystad (het zwartste scenario was immers dat er na de afwikkeling van het faillissement helemaal geen ziekenhuis meer zou zijn) en dat het belangrijk is dat patiënten voor dagbehandelingen vooral naar dit ziekenhuis blijven gaan, zodat minimaal behouden blijft wat er nu is. Maar we blijven natuurlijk nog altijd intensieve gesprekken voeren (en meer doen dan dat kan helaas niet vanuit onze beperkte rol) met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, met het ministerie en de verkenner die is aangesteld, Tweede Kamerleden, het Zilveren Kruis en met St. Jansdal om te benadrukken hoe belangrijk het is dat er ook weer een beddenhuis komt voor kort verblijf, spoedeisende hulp met operatiekamers en intensive care en op termijn ook acute verloskunde. We hebben dit verwoord en onderbouwd in een ‘position paper’, waarin onder andere ook helder staat beschreven dat momenteel de norm van 45 minuten wordt overschreden in Lelystad en ook zeker op Urk, een situatie die wat ons betreft niet kan.

Verder had ik die week een bijeenkomst van de stuurgroep Lelystad Airport en namen we tijdens een goed bezochte receptie afscheid van gemeentesecretaris Nico Versteeg. Nico verruilt gemeente Lelystad voor de provincie Overijssel. Hij wordt daar provinciesecretaris. Een mooie stap die ik hem van harte gun.

Vrijdag was het de dag waarop tijdens een openbare zitting van het stembureau de kandidatenlijsten en lijstnummers voor de provinciale statenverkiezingen werden vastgesteld. De verkiezingen voor provinciale staten en de waterschappen zijn op woensdag 20 maart. In Flevoland doen deze keer 16 partijen mee. De kandidatenlijsten voor de provinciale statenverkiezingen zijn o.a. te vinden op http://www.lelystad.nl/verkiezingen.

Zaterdag bezocht ik in het Agora-theater een fantastische show van het Lelystadse dansgezelschap DD Dance Studio. Verder bracht ik het weekend grotendeels door met het lezen van stukken.

Maandag waren er de gebruikelijke interne overleggen. Daarnaast was er een bestuurlijk overleg van de veiligheidsregio’s Utrecht, Flevoland en Gooi & Vechtstreek en sprak ik samen met wethouder Van Wageningen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de stand van zaken rondom het ziekenhuis.

Eind van de middag was er een naturalisatie ceremonie, waarbij ik bij tien volwassenen en twee kinderen de eed en belofte af mocht nemen. En ‘s avonds was er een vergadering van het presidium

Dinsdag was er college. ’s Middags had ik samen met wethouder Van Wageningen een bestuurlijk overleg met de gemeente Harderwijk. Op de agenda stond onder meer het ziekenhuis. En ook ’s avonds, tijdens de raadsvergadering, stond het ziekenhuis naast andere zaken op de agenda.

Vanaf vandaag ben ik anderhalve week offline. Dringende zaken kunnen worden gemaild naar secretariaatadema@lelystad.nl

De staat van Lelystad

Het was een week waarin bij diverse bijeenkomsten de balans werd opgemaakt en vooruit werd gekeken. Waar staan we? Welke opgaven zien we op ons afkomen? En vooral ook: Welke kansen zien we voor onze stad en hoe kunnen we die benutten? Dit soort vragen stonden centraal bij de bijeenkomst De Staat van Lelystad en natuurlijk ook bij de bijeenkomst voor de raad en staten over Lelystad Next Level. En, in breder verband, bij een door de VNG georganiseerde bijeenkomst voor Flevolandse gemeenten.

Nu was Lelystad de laatste tijd vaak in het nieuws met minder positieve zaken zoals de te nemen hobbels voor de opening van Lelystad Airport als vakantieluchthaven en het faillissement van het ziekenhuis. Daardoor raakten de positieve ontwikkelingen wat op de achtergrond. Maar die zijn er wel degelijk, neem de toename van de werkgelegenheid met duizend banen in 2018, dat is 3% groei. Een positieve ontwikkeling die naar verwachting dit jaar doorzet vanwege de vestiging van grote nieuwe bedrijven. Ik zei het eerder in mijn nieuwjaarstoespraak: Lelystad is een stad die twee stappen vooruit zet en vervolgens weer een forse stap terug moet doen. Goed is het daarom om bij dit soort bijeenkomsten ook te focussen op de volgende stappen vooruit.

Woensdag was er een overleg van de veiligheidsbesturen van Flevoland en Gooi & Vechtstreek en was er aansluitend een overleg van het bestuur van de veiligheidsregio Flevoland. Beide overleggen stonden met name in het teken van verdergaande samenwerking tussen beide regio’s en van de plannen voor meer samenwerking van Flevoland en Gooi & Vechtstreek met de Veiligheidsregio Utrecht.

Verder had ik die middag samen met wethouder zorg, Elly van Wageningen, een overleg over het ziekenhuis met vertegenwoordigers van het St Jansdal.

Donderdagochtend had ik een overleg voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2019, waarvan ik juryvoorzitter ben. Op 28 maart 2019 wordt de BNG Bank Erfgoedprijs voor de negende keer uitgereikt aan de ‘beste erfgoed-gemeente’ van Nederland. Van de longlist van twaalf gemeenten die blijk geven van visie en daadkracht in hun omgang met erfgoed zijn Amersfoort, Leeuwarden, Oss en Rheden genomineerd voor de erfgoedprijs 2019.

’s Middags had ik diverse overleggen op het stadhuis en aansluitend een bijeenkomst over de Meerjarenvisie gemeenten 2020-2024 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Tijdens deze bijeenkomst bespraken we met elkaar (vertegenwoordigers van Flevolandse gemeenten en van de VNG) voor welke opgaven we in Flevoland staan en hoe we daar gezamenlijk op in kunnen spelen.

Vrijdag moest ik ’s morgens in Den Haag zijn en ontving ik ‘s middags een gezelschap uit Veghel in Lelystad. Een gezelschap dat later dit jaar met een grote groep een bezoek brengt aan onze stad.

Het weekend was er tijd voor privézaken en moesten er natuurlijk ook de nodige stukken worden gelezen.

Maandag had ik al vroeg een overleg over het ziekenhuis en stond de rest van de ochtend in het teken van de gebruikelijke interne overleggen.

’s Middags had ik een overleg van de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweer (BAC) en aansluitend een overleg van de Brandweerkamer. De BAC Brandweer adviseert het Veiligheidsberaad, het bestuurlijk overleg van de 25 Veiligheidsregio’s, over brandweergerelateerde zaken. De Brandweerkamer is onderdeel van de VNG en houdt zich bezig met arbeidsvoorwaarden en specifieke regelingen voor het brandweerpersoneel.

Maandagavond stond een door St Jansdal georganiseerde bijeenkomst over het ziekenhuis met onder andere zorgpartners als huisartsen, verloskundigen en de GGD en belangenorganisaties van patiënten en ouderen op het programma. Ik was bij het eerste, plenaire deel, van deze bijeenkomst aanwezig en moest daarna naar de bibliotheek. Daar vond een bijeenkomst van de Stadsmakerij plaats. Ik was gevraagd om tijdens deze bijeenkomst met als titel De staat van Lelystad iets te vertellen over waar we staan als stad en wat ons in 2019 zoal te wachten staat. Mijn boodschap kwam er kort gezegd op neer dat er ondanks alle minder positieve zaken die de afgelopen tijd veel aandacht hebben gekregen ook veel positieve ontwikkelingen zijn en dat Lelystad een aantal sterke troeven heeft, zoals de ligging en de ruimte voor ontwikkeling, die we nog meer kunnen benutten. Welke kansen er voor onze stad liggen en hoe we die kunnen benutten wordt het komend jaar gepresenteerd in een strategische agenda van Lelystad Next Level.

Dinsdag was er college. Na de collegevergadering hadden we een gezamenlijke training over morele oordeelsvorming. Met het oog op bestuurlijke integriteit is het goed om daar met elkaar wat uitvoeriger bij stil te staan.

Tussendoor had ik een filmopname over de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi & Vechtstreek.

Later die middag was de besloten bijeenkomst van het centraal stembureau, waarin de processenverbaal over de ingediende kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen voor de Provinciale Statenverkiezingen werden opgemaakt. Deze liggen tot de openbare zitting van komende vrijdag ter inzage.

Dinsdagavond was er een speciale bijeenkomst voor de gemeenteraad en provinciale staten over Lelystad Next Level. Tijdens deze bijeenkomst werden de voorlopige uitkomsten van de Lelystadtafels (werkgroepen op het gebied van ‘Sociaal sterk’, ‘Onderscheidend onderwijs’, ‘Uitstekende woonmilieus’, ‘Next Level economie’ en ‘Natuur, recreatie en toerisme’) gepresenteerd, die als basis dienen voor de strategische agenda voor Lelystad voor de komende jaren.