Bezoeken besturen en oude vrienden

Woensdagavond mocht ik bij de brandweer Flevoland om uiteenlopende redenen verschillende brandweerlieden feliciteren. Het was een van de bijeenkomsten waarvan ik op Facebook melding van heb gemaakt. Sommigen hadden een diploma ontvangen, anderen waren 20 of 25 jaar in dienst bij de brandweer. Iedereen nogmaals gefeliciteerd!

Donderdag mocht ik de voedselbank de Korenaar nieuwe stijl openen. De voedselbank is overgegaan op een winkelconcept omdat de mensen die bij de voedselbank werken, geloven dat de mogelijkheid om te kiezen het gevoel van eigenwaarde verhoogt (en ik denk dat ze daarin gelijk hebben). Dit uitgangspunt past bij een van de doelstellingen van de Voedselbank, namelijk kosteloos levensmiddelen verstrekken aan hen die dat financieel nauwelijks kunnen opbrengen. De andere is het voorkomen van verspilling van goed voedsel. De eerste voedselbank Nederland dateert uit 2002. Inmiddels zijn er door heel Nederland voedselbanken te vinden. In Lelystad werken meer dan 100 vrijwilligers bij de Voedselbank en is er steun vanuit het bedrijfsleven.

In de middag had ik een bestuursvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. De VNG is de organisatie die alle gemeenten in Nederland (en overzeese gebieden) verbindt. Haar doel is de lokale overheid te versterken zodat de inwoners van een gemeente zo goed mogelijk worden bediend. De vergadering bestond voor een groot deel uit de voorbereiding op de bijzondere Algemene Ledenvergadering (bALV) die op 29 november plaats vindt. Een van de belangrijkste onderwerpen op de agenda is het Klimaatakkoord. Dit akkoord werd in juni gepresenteerd door het kabinet en omvat meer dan 600 afspraken om o.a. de effecten van broeikasgassen tegen te gaan. De VNG ziet dat niet als een in een beton gegoten akkoord, maar een vertrekpunt om samen met andere overheden en partners de komende dertig jaar de energietransitie uit te voeren. Verder kwam natuurlijk ook de problematiek in het sociaal domein aan de orde en ook de twee moties die de gemeente Lelystad had ingediend ten behoeve van de ledenvergadering.

Vanaf de Nassaulaan waar de VNG zit, ben je zo bij het Binnenhof. Hier had ik als vice-voorzitter van de G40 een kennismakinggesprek met CDA Tweede Kamerlid Harry van der Molen. Hij is voor het CDA onder meer woordvoerder voor Binnenlandse Zaken. Om de standpunten van de G40, waar Lelystad lid van is, goed over het voetlicht te brengen zijn goede relaties met volksvertegenwoordigers van groot belang. Het was een aangenaam en inhoudelijk goed kennismakingsgesprek.

De volgende dag had ik iets leuks. Ik mocht undercover. Nu heb ik iedere dag wel iets leuks, maar dat is vooral omdat ik van mijn werk hou. Dit was een van die dingen die leuk zijn om te doen. Ik ben bestuurslid van het cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). Het cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur die betekenis hebben voor gemeenten.

Dat doet het fonds onder andere door middel van prijzen ter beschikking te stellen. Een van die prijzen is de BNG erfgoedprijs ter waarde van € 25.000. Ik mag hierbij voorzitter van de jury zijn en een van de activiteiten die nodig zijn om tot een juiste afweging te komen is dat de jury een ‘undercover’ bezoek aan een van de genomineerde gemeenten brengt om met eigen ogen het erfgoed te kunnen zien. Vanzelfsprekend kan ik niet zeggen waar ik geweest ben, maar het was leuk om te doen en mooi om te zien dat Nederland zulk mooi erfgoed heeft. De genomineerden kan ik wel delen, want zijn publiekelijk bekend. Dat zijn Alkmaar, Appingedam, Noordenveld en Schouwen-Duivenland. De prijsuitreiking is op 22 april 2020 in Rheden, de prijswinnaar van 2019.

Aan het einde van de middag was ik weer terug in de stad die, weliswaar zonder oude molen of waag, in zijn geheel wel als modern erfgoed kan worden gezien: Lelystad; stad gemaakt op de tekentafel, stad van en voor iedereen.

Samen met Carolien heb ik bij de Rede gegeten met James van Lidth, burgemeester van Deventer tussen 1994 en 2007 en de toenmalige gemeentesecretaris Theo Bakhuizen. Ik ken hem goed uit de tijd dat ik wethouder van Deventer (2001-2009) was, James was ‘mijn eerste burgemeester’, van wie ik ook heel veel heb geleerd. We hebben gesproken over hoe het vak van burgemeester is veranderd sinds 20 jaar, mede onder invloed van sociale media.

Zaterdag mocht ik Sint Nicolaas verwelkomen in het Lelycentre. Hoewel de goedheiligman het de afgelopen week natuurlijk erg druk heeft gehad, toonde hij geen spoor van vermoeidheid en had hij aandacht voor alle kinderen. Er werd gezongen en gesprongen en het was erg gezellig. ’s Avonds was ik bij Maestro-Lelystad. Een dirigeerwedstrijd waarbij bekende Lelystedelingen met het dirigeerstokje in de hand het muzikaal tegen elkaar opnemen om zo de Maestro titel te verkrijgen. Deelnemers waren Frans Loos, Jop Fackeldey, Janneke Sparreboom, Tony Merkelbach, Wim Botter en Meta Jacobs. Het was spannend, maar de jury riep Tony Merkelbach tot winnaar uit.

Zondag had ik geen afspraken, maar las ik natuurlijk wel veel stukken voor de komende week.

Maandag stond in het teken van interne afspraken.

Dinsdag werd de stad opgeschikt door een gebroken waterleiding die er voor zorgde dat niemand meer over stromend water kon beschikken. Zelf zat ik om kwart voor acht bij de tandarts, mijn kies kon nog gevuld worden omdat er nog een heel klein beetje water was. Gelukkig was Vitens in staat de leiding te repareren voor het middaguur. De veiligheidsregio had voor de zekerheid een crisisteam ingericht, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig te zijn. Het was voor de meeste mensen even ongemakkelijk, maar de meeste zaken gingen zoals ze gepland waren door.

Zo ook bijvoorbeeld de collegevergadering.

Dinsdagavond was er de training morele oordeelsvorming voor raadsleden. Een training in het kader van integriteit. Het ging deze avond over de zorgvuldigheid van een besluit: hoe kom je tot een juiste weging van alle rechten en belangen die bij een politiek vraagstuk op het spel staan. Om raadsleden in het nemen van de juiste beslissing te ondersteunen werd er een tool in vorm van een stappenplan aangeboden. In de loop werd aan de hand van een concrete situatie bekeken hoe de genoemde tool ook in de praktijk kan werken.

 

Afscheid en betekenis

Op 1 november overleed mijn vader Wabe Adema en op 7 november hebben wij afscheid van hem genomen. De overlijdensadvertentie heb ik op facebook geplaatst en van heel veel mensen heb ik op facebook steunbetuigingen ontvangen. Daarnaast waren er nog veel reacties via Instagram, de email en via kaarten en bloemen. Ik wil graag iedereen bedanken. Omdat ik iedereen via deze blog over de gezondheid van mijn vader op de hoogte heb gehouden, wil ik er kort nog iets over zeggen. Een ouder verliezen raakt het fundament van iemands leven. Je ouders zijn er vanaf de beginjaren bij en leggen zo dat fundament. Als een ouder komt te overlijden dan is het net alsof je even op een been staat en opnieuw balans moet zoeken. Dat kost, merk ik, energie. Mijn vader was een man die gek was op zijn gezin en zeer geïnteresseerd in wat er zich in de wereld afspeelde. Mijn oudste herinnering aan hem is dat we fietsten door het Amsterdamse bos in Amstelveen, een van de laatste dat hij wakker werd en vroeg hoe het met de Brexit was. Op zijn afscheidsdienst werden mooie woorden gesproken en leuke anekdotes gedeeld. Ik onderschrijf ze allemaal. Mijn vader hield ook wel van een beetje regie houden en had voor zijn eigen afscheid een brief geschreven. Carolien heeft deze voorgelezen. Ik wil er drie uitspraken uit met u delen. Hij had een mooi leven (met hoogte en dieptepunten) gehad en we moesten niet te lang om hem treuren. Tot slot wenste hij iedereen alle goeds toe. Het tekent de mens die mijn vader was. Ik zal met liefde aan hem terugdenken.

Daarna herneemt onvermijdelijk het leven weer zijn normale gang en een van die routes waarlangs het leven loopt heet werk. Ik doe een greep uit de werkzaamheden van de afgelopen tijd. De eerste behandeling van de programmabegroting is afgerond op 5 november. Ik vond dat ik daar als voorzitter van de raad niet kon wegblijven.

Verder was ik op 12 november bij het Captain’s ontbijt dat plaats vond in de Koploper, met als thema vitaal ondernemen. Onder andere het sportbedrijf verzorgde een interessante presentatie over hoe iemand door haar of zijn drukke leven heen in vorm en gezond kan blijven.

Woensdag de 13e vergaderde het dagelijks bestuur van de G-40 en was ik bij de brandweerkamer in Veenendaal. Op 14 november was het Deltacongres en het Deltaprogramma beleefde zijn tweede lustrum. Ik heb er op facebook al over gesproken. Dit was het 10e congres en ik ben alle tien keer erbij geweest. De start was een indrukwekkend verhaal van Ria Geluk die als kind van 6 de watersnoodramp in 1953 in Zeeland meemaakte. Ze stelde de terechte vraag: weet iedereen in Nederland anno 2019 wel wat hij/zij moet doen als het water komt. Het Deltaprogramma zelf is er natuurlijk op gericht te voorkomen dat er ooit weer zo’n ramp plaatsvindt maar helemaal uitsluiten kan nooit. Ik heb in mijn deelsessie gesproken over klimaatadaptie (over lokale aanpak van aanpassen aan het weer). De dag erna mocht ik team geel van de Jeugdbrandweer Lelystad huldigingen. Ze waren een aantal weken geleden landskampioen geworden. Een taak die ik met veel plezier en trots heb uitgevoerd. Jongens en meisjes, nogmaals gefeliciteerd met deze topprestatie!

Zaterdag Sinterklaasdag. Ik mocht als burgemeester de goedheiligman verwelkomen in Bataviahaven en later bezocht de kindervriend ook het stadshart. Het was bij beide bijeenkomsten een vrolijk en gezellig kinderfeest. Ik zag een sint en veel pieten die vol aandacht waren voor de kinderen. Ik zag moeders met verwachtingsvolle peuters op hun arm en vaders met nieuwsgierige kleuters op hun schouders.

Die avond werd er een nieuwe Prins Carnaval gekozen in het buurtcentrum De Joon, waar ik helaas niet bij kon zijn. Het ging om de verkiezing van Prins Joon XXI en het feest werd opgewekt ondersteund door de zanger Wil de Brouwer en Dweilorkest de Valkenier. Wim Botter is de nieuwe Prins! Proficiat!

Maandagochtend startte met de gebruikelijke interne overleggen. Halverwege de ochtend mocht ik het echtpaar Van Dijk-Joosten feliciteren met hun 60-jarig huwelijk, altijd een van de leukste taken van een burgemeester: nogmaals van harte gefeliciteerd!

Om 12.30 was ik in Hilversum present voor de bestuursconferentie van het Regionaal Veiligheidscollege Midden-Nederland. Op de agenda stond onder andere “De verbinding van veiligheid met zorg” met als invalshoek hoe de uitvoeringspraktijk op het snijvlak van zorg en veiligheid kan worden doorontwikkeld. Spreker was onder andere Liesbeth Spies, landelijk portefeuillehouder GGZ bij de VNG.

Aan het eind van de middag had ik nog afspraken op het stadhuis. Van 16.00 uur tot 18.00 uur de regietafel van Lelystad Next Level, gevolgd door het presidium en een overleg met de griffie.

Dinsdag college en voorbereiding op de tweede behandeling van de Programmabegroting in de raad. Er was veel belangstelling vanuit de samenleving, de publieke tribune zat vol. De programmabegroting werd aangenomen en raad, college en ambtelijke organisatie gaan vanzelfsprekend met volle inzet op de publieke taken het komend jaar verder.