Kracht en steun

Op vrijdagavond even na zes uur werd Lelystad opgeschrikt door het nieuws van een dodelijk ongeluk op de Larserdreef. Ineens waren een 67-jarige grootvader en zijn 4-jarige kleinzoon uit dit leven verdwenen. De 63-jarige grootmoeder werd zwaargewond. Voor mij zijn dit momenten waarvan ik stil word en naar woorden zoek. Ik besef het verdriet van de achtergebleven familieleden als het gevolg van dit verschrikkelijk ongeluk. Hun levens zijn in een moment volledig veranderd. Echt goed wordt het in feite nooit meer. Ik moet er nog vaak aan denken. Alle leven is zowel ontzettend kwetsbaar als heel erg kostbaar.

Bijzonder is overigens dat er een aantal mensen is geweest die direct na het ongeluk een erg belangrijke rol hebben gespeeld, nog voordat de hulpdiensten ter plaatse waren. Ongelooflijk knap dat zij direct adequate hulp hebben geboden. Complimenten! Dit compliment geldt overigens ook de hulpdiensten. Ik wens vanzelfsprekend alle mensen die betrokken waren bij de slachtoffers heel veel kracht en steun toe.

Met gepaste soberheid wil ik dan ook mijn week met jullie delen.

Woensdag begon met een vergadering het Nederlands Genootschap Burgemeesters (NGB) in Odijk. Ik ben secretaris van het NGB. Het NGB is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Het NGB richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie. In concreto betekent dat belangenbehartiging, het verzorgen van een opleidingsprogramma en het bevorderen en ontwikkelen van het netwerk door middel van congressen en bijeenkomsten. In de vergadering kwam onder andere aan de orde kwam hoe om te gaan het feit dat de benoeming van de burgemeester uit de grondwet is gehaald en in een ‘gewone’ wet moet worden geregeld. Al schrijvend over de NGB dacht ik nog even aan een reactie op facebook van een van de lezers van deze blog op mijn observatie dat het vak van burgemeester was veranderd. Dat vond zij een interessante discussie. Het vak is inderdaad veranderd. Zeker door de opkomst van sociale media waardoor alles zichtbaar wordt met het risico dat het beeld krachtig wordt neergezet en geloofd, maar niet altijd overeenkomt met alle feiten.

Die middag was er in Amersfoort de Stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Ik ben hiervan lid, zo ook van de stuurgroep Deltaprogramma. Het Deltaprogramma heeft tot doel Nederland zo in te richten dat het klimaatbestendig en waterrobuust wordt en blijft. We houden ons bezig met vraagstukken hoe de ruime in te richten als gevolg van de ontwikkelingen in klimatologische omstandigheden. Daarbij moet worden gedacht worden aan zeespiegelstijging, piekbuien, temperatuurstijging en het feit dat het droger wordt. In het verlengde van de vergadering van woensdag vergaderde de stuurgroep Deltaprogramma op donderdag in Den Haag. Tijdens die vergadering werd ook vooruit gekeken naar de Bijzondere Algemene Ledenvergadering (BALV) van de VNG op vrijdag, waar het klimaatakkoord hoog op de agenda stond.

Zogezegd de BALV was op vrijdag. Van belang om te weten is dat Lelystad 2 moties heeft ingediend, die allebei zijn aangenomen, te weten: specifieke uitkering sport en een motie voor landsdekkende spoedeisende hulp. De strekking van de laatste motie is dat steeds meer streekziekenhuizen en gemeenten te kampen krijgen sluiting van de Spoedeisende Hulp. Lelystad is zelf daar een goed voorbeeld van. Dit draagt bij aan het gevoel van onveiligheid van de bewoners toegankelijkheid en bereikbaarheid van de zorg. Het ontbreken een SEH doet de zorgvraag en zorgbehoefte tekort. Aan de VNG wordt gevraagd de motie ter kennisname te brengen aan regering en Tweede Kamer en de onderzoeken wat een mogelijk voor wat betreft acute zorg in perifere gebieden.

Centraal stond verder het klimaatakkoord dat de regering sloot in juli en daar stemden de gemeenten mee in. De gemeenten geven wel een duidelijk boodschap aan het Rijk. Ze leveren graag hun bijdrage aan duurzaam Nederland, maar kunnen dit niet zonder het Rijk. Afspraken moeten worden nagekomen en de energietransitie moet haalbaar, betaalbaar en uitvoerbaar blijven.

Los van de BALV waren diverse interessante sessies, waaraan bestuurders konden deelnemen. Onder andere over preventie van radicalisering

Zaterdag was er Sint voor elk kind. Ieder jaar weer groot feest zoals ik op facebook heb laten zien. Ook op Facebook te zien de feestelijke opening van ‘ons winkeltje’ aan de Rode Klif 213. Het winkeltje is een initiatief van Mila en de opening werd mede verzorgd door rapper Brownie Dutch. Mijn moeder was mee naar de opening. Zij was een weekend bij Carolien en mij. Zondag ging zij weer naar huis en heb ik mij op de week voorbereid door stukken te lezen.

Maandag was echt een dag die bol stond met interne overleggen. Er was één extern overleg. Het bestuurlijk overleg over het de Drieslag, een interregionaal samenwerkingsverband tussen de Veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht om de crisisorganisatie te verbeteren op drie onderwerpen, te weten: het versterken van continuïteit van dienstverlening en taakuitvoering, het borgen en versterken van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten en de beheersbaarheid van kosten voor een interregionale crisisorganisatie en vakbekwaamheid.

Dinsdag stond in het teken van het college en raad. Berend Okma van de Christenunie nam na 5 jaar raadslid te zijn geweest afscheid van de raad. Ik heb hem namens de raad en college bedankt voor zijn inzet. Zijn vervangster is Annemieke Messelink Dijkstra. Ik wens haar veel succes met het raadswerk.