Werk en storm

Regelmatig sport ik op woensdagochtend en dat meld ik, om redenen van relevantie, niet altijd. Voor vandaag vond ik het een mooie opening, met de mededeling daarbij dat het me fitter maakt en helpt in mijn functioneren. Nu ter zake! 🙂

Woensdag stond voor een deel in het teken van de veiligheid. Er was zowel een vergadering van Externe Stuurgroep Veiligheid als een Interne Stuurgroep Veiligheid. Om met de eerste te beginnen: aan deze vergadering nemen deel de brandweer, politie, Welzijn Lelystad, de GGD, Centrada, GGZ en het Openbaar Ministerie. De leidraad van het overleg is het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2018-2022. Op de agenda stonden onder andere het Veiligheidsbeeld Lelystad en de nieuwe opzet Jongerenwerk. Als belangrijke meerwaarde voor dit overleg zie ik dat alle organisaties op bestuurlijk niveau vanuit hun eigen perspectief met elkaar overleggen over de veiligheid van Lelystad.

Daarna was het de beurt aan de Interne Stuurgroep Veiligheid. Dit is een informerend overleg waar wethouders deelnemen die binnen hun portefeuille een relatie hebben met veiligheid. Denk daarbij aan de raakvlakken zorg en veiligheid of jeugd en veiligheid. Ook hier werd de inrichting van het Jeugdwerk besproken en kwam de tussenevaluatie van het IVP aan bod. De winst van dit overleg zit ‘m in het delen van beleid in de verschillende stadia van ontwikkeling. Collegeleden kunnen hun vragen stellen en input leveren. Op deze manier wordt het een rijker beleidsstuk dat gedragen wordt door iedereen.

Op donderdag had ik bestuursvergadering van de G40, het samenwerkingsverband van 40 (middel)grote steden op een aantal gezamenlijke stedelijke vraagstukken. Ik ben daarvan vicevoorzitter. Het was een interessante agenda. Zo hebben we een aantal kernboodschappen besproken waarmee we op een bepaald thema naar buiten toe willen communiceren. Denk daarbij onder andere aan de verhouding G40 en het rijk, wonen, preventie en juiste zorg. Daarnaast stond een actueel punt op de agenda, herijking van het gemeentefonds. Het Gemeentefonds is een begrotingsfonds waaruit gemeenten worden gesubsidieerd om hun taken uit te voeren. De herijking is nodig omdat in de afgelopen decennia de verdeling was scheef gegroeid, zo is de veronderstelling. Hoewel langzaam de contouren van het nieuwe model zichtbaar worden, is er nog geen eindresultaat, al lijkt de tendens dat de middelen worden herverdeeld van kleine naar grote steden, van oost naar west en van het platteland naar de stad. Wat in ieder geval blijkt is dat er vrijwel overal een fors tekort is op het sociaal domein. Dus naast verdeling moet het zeker ook gaan om meer geld vanuit het rijk. In het Binnenlands Bestuur verschenen een aantal interessante artikelen over de herijking. Voor de mensen die zich hierin willen verdiepen verwijs ik hiernaar.

In de middag had ik afspraak met de (plv) directeur-generaal Bert van Delden om onder andere Lelystad Next Level onder de aandacht te brengen van het rijk. Hierover hoop ik in latere blogs meer informatie te geven.

Terug in Lelystad mocht ik een stadscompliment uitreiken. Ik heb hierover op facebook al het een en ander gedeeld. De aanleiding was het zware verkeersongeluk op 29 november 2019 dat aan twee mensen (een grootvader en zijn kleinzoon) het leven kostte. De drie mensen die het stadscompliment ontvingen waren het eerst op de plaats van het ongeluk en hebben met moed en compassie zo goed mogelijk hulp geboden. Het was een sobere plechtigheid en ik mocht namens de familie de dank uitspreken richting mevrouw Zandvliet en de heren Brakkee en Ott. Namens de familie was er een vertegenwoordiger aanwezig.

Bij de locatie van de Flevolandse Theatervereniging JTL in de Kamp mocht ik het startsein geven voor de kick-off van Lelystadse editie van de Samenloop voor Hoop. Na 2018 is dit de tweede editie van dit evenement dat een initiatief is van het KWF voor iedereen die iets tegen kanker wil doen. In het weekend van 5 en 6 september is er een 24-uurs wandelestafette waar er samen met lotgenoten wordt stil gestaan bij kanker, maar ook het leven wordt gevierd. Voor wie meer wil weten: https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/flevoland/lelystad-2020/

’s Avonds werd Lelystad opgeschrikt door een grote brand bij manege X-tern. Gelukkig vielen er geen slachtoffers en werden alle 53 paarden gered.

Op vrijdag had ik een vergadering van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptie. Ik heb het wel eens eerder toegelicht maar het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk. Het Deltaplan versnelt en intensiveert de aanpak van wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen. Ik ben blij dat ik via deze nevenfunctie een bijdrage kan leveren aan oplossing van deze problematiek.

Zaterdag was ik samen met Carolien in Groningen, de stad waar ik heb gestudeerd en goede herinneringen aan heb. We hebben het Forum bezocht dat bedoeld is als ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers van de stad en in november 2019 is geopend. Het was de moeite van het bezoek waard.

Zondag was een rustige dag voor mij, al werd Lelystad nog wel opgeschrikt door een grote brand op Noordersluis. Natuurlijk triest dat het bedrijf is afgebrand, maar er waren gelukkig geen mensen gewond of erger.

Ook maandag stond in het teken van een veiligheidsoverleg, namelijk het Bestuurlijke Stuurgroep strategische programma Drieslag dat onder de noemer “samen kwalitatief sterker” werkt aan samenwerking tussen de veiligheidsregio Utrecht, Gooi -en Vechtstreek en Flevoland. De maandag bestond verder uit veel interne overleggen en de dag eindigde qua werk al met al om 22.00 uur.

Dinsdag stonden zoals altijd voornamelijk in het teken van college en raad met wat kleine overleggen tussendoor. Volgende week is een wat rustiger week dan anders omdat het de voorjaarsvakantieweek is en dat is altijd te merken.