De zomer komt

Om nog iets te zeggen over de coronacrisis. We zijn (ook formeel) in de zomer aangeland. Het is lekker weer en mensen mogen alweer naar veel landen op vakantie. De overheidsmaatregelen versoepelen sneller dan de verwachting was. Om ons heen kan iedereen zien dat mensen soms de neiging hebben de 1,5 meter maatregel te vergeten. Dat zal grotendeels zonder opzet gebeuren, maar wees je ervan bewust dat het coronavirus zo maar weer de kop kan opsteken. Blijf opletten, blijf verantwoordelijk.

Is het niet voor jezelf dan voor anderen. Het is de beste manier om onze levens in alle facetten weer op te pakken.   Zoals ik aan het slot van de vorige blog al meldde, hebben de onderhandelingen tussen de politieke partijen geleid tot een nieuwe coalitie. Deze bestaat uit de VVD, SP, Leefbaar Lelystad, de InwonersPartij, Mooi Lelystad en Forum voor Ouderen. De PvdA en D66 verlaten de huidige coalitie, waarbij Nelly den Os en Peter Schot als wethouders aanblijven totdat het benoemingsproces van de nieuwe wethouders is afgerond. Dat vergt enige tijd en in dat proces spelen twee zaken een rol: de invulling van de portefeuilles en screenen van de kandidaat-wethouders. Voor wat betreft het eerste is er sprake van een buitengewone situatie omdat de VVD en de SP met een wethouder (en een portefeuille) vanuit de oude coalitie deelnemen in de nieuwe coalitie. De vorming van de nieuwe portefeuilles concentreert zich rondom de portefeuilles die Elly van Wageningen en Ed Rentenaar onder hun verantwoordelijkheid hadden en Nelly den Os en Peter Schot hebben. Daarnaast is er het screeningsproces. Daarin wordt onderzocht of er bij de kandidaat-wethouders aandachtspunten zijn die van invloed kunnen zijn op het invullen van een publieke bestuursfunctie. Een dergelijk onderzoek moet zorgvuldig gebeuren, want de integriteit van bestuurders is cruciaal voor het vertrouwen in de overheid.  

Tot zover de toelichting waarom er tijd zit tussen de vorming van de coalitie en de invulling van de wethoudersposten. Er was natuurlijk ook een werkweek.  

Daar wil ik beginnen bij het Regionaal Beleidsteam (RBT) waarmee ik woensdag 17 juni bestuurlijk overleg had. De onderwerpen die werden besproken waren onder andere de rol van burgemeesters tijdens een demonstratie, de logica van sommige maatregelen en hoe daarover zo goed mogelijk te communiceren. Relevant om nog te noemen is het handelingsperspectief binnen de noodverordening: eerst eigen verantwoordelijkheid, gebruik het gezonde verstand en uiteindelijk als er van die twee geen gebruik wordt gemaakt handhaving.  

Op donderdag was er een bijeenkomst van de Flevolandse burgemeesterskring. Het was deze keer in Zeewolde en vanzelfsprekend hebben wij de stand van zaken in Flevoland doorgenomen. Later op die dag was er een extra vergadering van het dagelijks bestuur van de G40. Centraal in het overleg staan de financiële verhoudingen tussen het rijk en de gemeenten waarbij richting het rijk duidelijk moet worden gemaakt dat steden een fundamentele en vitale rol spelen in de welvaart van en het welzijn in ons land en dat deze rol, als gevolg van rijksbeleid, zwaar wordt aangetast door de steeds penibeler financiële situatie van de steden. Ook de financiële gevolgen van de coronacrisis drukken op de gemeentelijke begroting en ook daarvoor zal in overleg met het rijk een oplossing moeten worden gevonden. In steden leven en werken de meeste mensen. Het merendeel van de economische, sociale en culturele activiteiten begint hier. De rol van de gemeentelijke overheid is onder andere om deze activiteiten te faciliteren. Als deze rol niet meer vervuld kan worden is dat slecht voor de inwoners van de steden, voor de inwoners van het land.  

Vrijdag heb ik heerlijk gesport. Zaterdag en zondag bestond net als verleden week uit een formeel lege agenda en veel informele overleggen en jawel het lezen van stukken voor de komende week.  

Maandag zoals vaak veel intern overleg. ’s Middags was ik onder andere samen met gedeputeerde Jan de Reus bij de opening van het project Houtribdijk door minister Cora van Nieuwenhuizen. Zie ook Facebook. Belangrijk voor onze waterveiligheid. De dijk is verstevigd en er is ook een natuurgebied aangelegd: Trintelzand. De Houtribdijk is versterkt met zand dat is gewonnen uit het Markermeer. Met het slib dat is vrijgekomen bij de zandwinning is het Trintelzand aangelegd. Een ander deel van dit project is de aanleg van Bataviastrand bij ons aan de kust.  

Collegevergadering op dinsdagochtend. Een van de laatste keren in deze samenstelling en dat is een vreemde gewaarwording. Het spreekt voor zich dat we daar ook met elkaar bij stil hebben gestaan. Hoewel het een risico van het vak is, is het toch niet makkelijk om te moeten aftreden en het is voor het hele college ook lastig van collega’s afscheid te moeten nemen. In de middag werd ik geïnterviewd over integriteit in het kader van een onderzoek naar dit onderwerp van de Nederlands Raad voor de Rechtspraak. Van welk standpunt je het ook benadert, dit is altijd een interessant onderwerp.  

Om de beroemde zin (winter is coming) uit de serie ‘Game of thrones’ met een ander seizoen aan te halen: de zomer komt eraan. Nog twee weken en dan is het reces. We hebben met zijn allen een intensieve tijd achter de rug en verlangen naar rust en ontspanning. Dat is iedereen gegund.

Een nieuwe coalitie

Iedereen heeft het natuurlijk gemerkt. Verleden week heb ik 1 alinea gewijd aan de coronacrisis. Dat is niet omdat ik het niet belangrijk vind, maar vooral omdat de dominante invloed van het coronavirus met de verdere versoepeling van de maatregelen op ons doen en laten afneemt. De cijfers ondersteunen dat ook: In Lelystad zijn helaas 29 mensen aan het coronavirus overleden. De afgelopen twee weken zijn er geen Lelystedelingen aan het virus overleden of nieuwe ziekenhuisopnames gemeld. Dat zijn bemoedigende ontwikkelingen die de basis kunnen vormen voor verdere versoepelingen van de maatregelen. Wel blijven de uitgangspunten eigen verantwoordelijkheid en oplettendheid in gedrag.

Ik begon donderdag met het afnemen van de eed dan wel de belofte van nieuwe medewerkers. Ook digitaal en ik vind het jammer dat de plechtigheid van het moment hiermee niet goed tot zijn recht komt, maar het is niet anders.

Later op de ochtend was ik bij de teststraat van de GGD, gevestigd in de oude brandweerkazerne in het Gildenhof, zie ook Facebook. Het was mooi om te zien dat de doorloop vlot is: je rijdt, loopt of fietst naar binnen en je kunt jezelf laten testen. De gedrevenheid onder de testers is groot, er is ruimte voor 120 tests per dag en tussen 3 en 4 is er een kinderuurtje. Het nummer om je te melden met klachten is 0800-1202 en voor meer informatie kan iedereen terecht bij ggd-flevoland.nl/coronavirus.

In de middag had ik een aantal besprekingen: De bestuursvergadering van de SAMIJ (Samenwerkingsregeling Incidentbestrijding IJsselmeergebied) ging onder andere over het Jaarplan 2020 en de noodhulpverlening op de eilanden die met de komst van de Markerwadden actueel is geworden. Daarna een bijeenkomst over de voorbereiding van de planning en onderdelen van Lelystad Next Level.

Met gedeputeerde Cora Smelik heb ik telefonisch overleg gevoerd over de visie voor Flevoland. Het eind van deze vergadermiddag was een extra overleg van het Dagelijks Bestuur van de G40. Op de agenda stond onder andere de terugkoppeling uit de VNG-Klankbordgroep en de standpunten van de G40 over de gemeentelijke financiën. Zoals ik al vaak in dit blog heb aangegeven, staan de gemeentelijke financiën als gevolg van rijksbeleid zwaar onder druk.

Een van de zaken die ik met heel veel plezier heb hervat is het sporten, zo ook op vrijdagmorgen. Het was er gelukkig een mooie dag voor. De rest van de dag had ik een training en het einde middag driehoek een korte driehoek (overleg openbaar ministerie, politie, burgemeester) over de demonstratie van die avond in Lelystad.

In het weekend was formeel mijn agenda leeg. Over verschillende dossiers was er sprake van veel informeel (lees: geen afspraak in de agenda) overleg. Ik heb voor hun zestigjarig huwelijk op 15 juni een kaartje gestuurd aan het echtpaar Karelse. Ik wil ze nogmaals van harte feliciteren. Op zondag heb ik een bezoek gebracht aan Leeuwarden en heerlijk geluncht op het terras van de Koperen Tuin. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij zou het wel eens vernoemd kunnen zijn naar de roman ‘De koperen tuin’ van Simon Vestdijk die zich ook in Leeuwarden afspeelt.

Maandag begon de dag met het sturen van een kaartje naar de heer en mevrouw Lichtenberg. Zij waren op 16 juni zestig jaar getrouwd. Hoewel meestal de maandag in het teken staat van interne (werk)overleggen, had ik nu (weliswaar digitaal) veel externe overleggen. Samen met gedeputeerde Jop Fackeldey, John Bos van Woonzorg Flevoland en de voorzitter van de Zorgtafel Frans van der Broek had ik een overleg over de anderhalve lijnszorg in Lelystad.

Later in de middag de Stuurgroep Veiligheid, waarbij we met de maatschappelijke partners (Centrada, Politie, Brandweer, Welzijn Lelystad, GGD, GGZ Centraal, Brandweer en Openbaar Ministerie) aan de hand van het Intergraal Veiligheidsplan informatie delen over de veiligheid in Lelystad. Onder andere hebben we het veiligheidsbeeld tot en met april besproken en de GHB-problematiek. ’s Avonds had ik nog de Bestuurlijke Klankbordgroep Corona.

Op maandagavond kwam er een eerste signaal dat uit de coalitieonderhandelingen een resultaat was gekomen. Om die reden heb ik besloten toch het college van dinsdag voor te zitten om de situatie te bespreken.

Eigenlijk zou ik met 15 andere burgemeesters in Den Haag aan een bestuurlijke bijeenkomst met het rijk deelnemen. Al deze burgemeesters hebben kwetsbare wijken in hun stad. Voor Lelystad gaat het om Lelystad-Oost. De delegatie van burgemeesters heeft een manifest aangeboden om het rijk op te roepen om sneller en meer werk te maken van deze wijken. Ik ben later op de dag geïnterviewd door RTL nieuws over de Lelystadse situatie. Dat interview was terug te zien op de diverse journaals die dag.

’s Avonds raadsvergadering, waarbij er door fractievoorzitter van de VVD Dennis Grimbergen melding werd gemaakt van de nieuwe coalitie.

Voor wat betreft deze coalitievorming. Er komt een nieuw college waarin de VVD, SP, Leefbaar Lelystad, de Inwoners Partij, Mooi Lelystad en Forum voor Ouderen zullen plaats nemen. Dat betekent dat de PvdA en D66 zullen terugtreden. Afgesproken is vooralsnog dat wethouders Nelly den Os en Peter Schot hun portefeuilles zullen beheren totdat de nieuwe wethouders geïnstalleerd zullen zijn. Hoewel we nog even zullen samenwerken en ik persoonlijk nog van hen zal afscheid nemen, wil ik hen alvast heel erg bedanken voor de grote inzet die zij hebben laten zien.

Veerkracht en gedenken

Zoals jullie gewend zijn zal ik kort iets zeggen over het coronavirus. Het is goed om te zien hoe Lelystad binnen de beperkingen van de coronaregels zijn veerkracht toont. Een periode van hard werken en sober leven begint achter ons te liggen en verschuift langzaam naar een periode van hard werken (nog steeds) en (iets) uitbundiger leven. Ik zal in ieder geval iets vertellen over mijn werkweek.

Donderdag een combinatie van een privéafspraak en werk. Werk betrof onder andere de Taskforce Ondermijning. Ter herinnering ondermijning is lastig in een zin uit te leggen, maar het komt neer op de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld en de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, afpersingspraktijken en de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken. Het is daarmee een maatschappelijk probleem. Zichtbare voorbeelden zijn wietplantages op zolder, dumpen van drugsafval enzovoort. Op de agenda stonden onder andere hoe we elkaar als regio’s het beste konden versterken, mensenhandel en knelpunten in de handhaving.

De volgende dag heb ik gesport en was er een Bestuurlijke Overleg Zorg en Veiligheid. We hebben stil gestaan bij hoe de werkpraktijk voor personen met verward gedrag met verhoogd veiligheidsrisico kan worden verbeterd. Daarnaast kwamen de voortgangsagenda en begroting van het Veiligheidshuis aan bod. Ook is er gesproken over de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Dit is een onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. Het doel is om met preventieve en repressieve middelen hardnekkige patronen van criminaliteit te doorbreken. Aan het echtpaar Jacobs-Sleeboom heb ik een kaartje gestuurd voor hun 60 jarig huwelijk. Vanaf hier nogmaals gefeliciteerd.

Zaterdag kwam er nog in het kader van mijn verjaardag een vriendin op bezoek (natuurlijk hielden we rekening met de RIVM-regels). Zondag heb ik gesport en om de rode draad van de week nog maar vast te pakken: ik heb (héél) veel stukken gelezen.

Maandag interne vergaderdag. Bij mijn eigen werkoverleg onder andere Plan van Aanpak Ondermijning besproken. In de middag overleg van Corona Klankbordgroep waar onder ander werd gesproken over de spoedwet covid-19. ‘s-Avonds het Presidium.

Dinsdagochtend collegevergadering. Dinsdagmiddag had ik een eerste overleg over wat bestuurlijk heet het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het Rijk, hier de ministeries van BZK, J&V, OC&W, SZW en VWS, is dit programma gestart omdat men constateerde dat de leefbaarheid en veiligheid in een aantal gebieden onder druk staat. Samen met de betrokken gemeenten wil het Rijk een meerjarige en integrale aanpak voor deze gebieden ontwikkelen. Lelystad Oost is een van deze gebieden. Het gaat hierbij om de wijken Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk. Voor Lelystad-Oost ben ik bestuurlijk voorzitter en dinsdag hebben we een eerst stap gemaakt voor het inrichten van een bestuurlijke samenwerkingstafel.

Later die middag had ik nog een overleg met de Actiegroep Behoud Ziekenhuis. We hadden elkaar lang niet gesproken en het was een goed weerzien. We hebben de stand van zaken met elkaar doorgenomen. Ik heb kennisgemaakt met de nieuwe directeur van Lelystad Airport Wilma van Dijk. Het was een goed gesprek waarin we de stand van zaken rondom het vliegveld hebben doorgenomen. Ik heb een kaartje gestuurd aan mevrouw Van Amstel-van Amstel die op 11 juni 101 jaar oud wordt. Gefeliciteerd!

Woensdag was er een mooie bijeenkomst op de Ölandshorst. De begraafplaats bestaat dit jaar vijftig jaar en dat werd op gepaste wijze herdacht. David Keizer speelde op de viool en stadsdichter Juul Baars droeg een gedicht voor waarin de 50 jaar werden gememoreerd en Wethouder Nelly den Os vertelde iets over de ontstaansgeschiedenis van de Ölandhorst. Een begraafplaats die bijna net zo oud is als de stad zelf vertelt in zekere zin ook het verhaal van de stad. Ikzelf heb aandacht mogen geven aan de Lelystedelingen die aan het coronavirus zijn overleden en degenen die tijdens de coronacrisis zijn overleden, betekenisgeven en rituelen. Een mooie ingetogen bijeenkomst.

 

Voorzichtig en energiek

Na 7 weken een blog te hebben geschreven met als kop ‘De burgemeester in coronatijd’ was het tijd voor iets anders. Dat is vooral goed nieuws, want dat betekent dat in toenemende mate de crisissituatie veroorzaakt door het coronavirus voorbij is. We zijn als samenleving door een unieke en lastige tijd gegaan en dit is het moment om de stand van zaken vast te stellen, kijken welke problemen we moeten oplossen en nieuwe plannen maken. Tegelijkertijd wordt de huidige situatie bepaald door de voorschriften in relatie met de bestrijding van het coronavirus. Het vraagt zowel voorzichtig als energiek gedrag. En dat heb ik in de kop terug laten komen.

In mijn werkweek is in ieder geval iets nieuws dat normaal is geworden, maar niet altijd plezierig en dat is digitaal vergaderen. Daar zat deze week vol mee. Donderdag 28 mei begon overigens in die zin ouderwets met een telefoongesprek met burgemeester Arco Hofland van Rijssen-Holten over de VNG. Daarna wel een digitaal overleg met het GGD bestuur. Het ging vanzelfsprekend over de stand van zaken rondom het coronavirus. Voor een stuk overlappend aan de vorige vergadering had ik een overleg van de Stuurgroep Lelystad met het Ministerie van I&W. Daarna een bestuursvergadering van de VNG, gevolgd door het Dagelijks Bestuur (DB) van de G40. Ook bij deze vergadering ging het over de financiële compensatie voor gemeenten van de coronakosten, over de Covid-19 wet die er komt, waarbij als het aan de meeste gemeentebestuurders ligt er weer meer bevoegdheden bij college en gemeenteraad terecht komen in plaats van bij de Veiligheidsregio die deze nu heeft vanwege de crisissituatie. We hebben afscheid genomen van Willemien Vreugdenhil, wethouder uit Ede en 6 jaar lang voorzitter van de pijler Economie en Werk. Met haar enthousiasme en haar oog voor stad en platteland heeft zij altijd een waardevolle bijdrage aan het G40 bestuur geleverd. Daarnaast zijn we als G40 bezig onze kernboodschappen over het voetlicht te brengen bij de diverse programmacommissies van de politieke partijen. Ter herinnering de kernboodschappen van de G40 zijn:

  • Schouder aan schouder voor goed bestuur
  • Iedereen telt en doet mee.
  • De stad is duurzaam, leefbaar, veilig en betaalbaar.

In het kader hiervan sprak de voorzitter van de G40 met de programmacommissie van de PvdA en had ik op vrijdag samen met wethouder Rene de Heer van Zwolle, een gesprek met de programmacommissie van de VVD. Een programmacommissie van een politieke partij is een commissie die het programma schrijft waarmee een politieke partij de verkiezingen in wil. De G40 heeft goed zicht op wat er in de steden leeft en vindt het belangrijk dit te delen en te verduidelijken. Omdat de gevolgen van de coronacrisis nog niet helemaal duidelijk zijn, maar wel groot is het misschien wel nog urgenter de kernboodschappen onder de aandacht te brengen.

’s Avonds had ik nog een netwerkoverleg op het gebied wederom van Binnenlandse Zaken. Alle vergaderingen vanuit huis. Als het iets wel scheelt met het digitale werken, dan is het wel reistijd. Nadeel is wel weer dat reistijd eigenlijk ook wel een soort pauze is. Ik heb me dat nooit gerealiseerd maar ervaar dat nu wel. Nu zijn alle vergaderingen achter elkaar aan.

In het weekend heb ik genoten van het mooie weer. Ik heb mijn moeder gezien en dat is toch wel veel plezieriger dan bellen. Ze maakt het gelukkig goed. Op zondag heb ik buiten gesport en een foto van prachtige pioenrozen, gekregen van Bhola Balgobind, op Facebook geplaatst. Op tweede pinksterdag gingen de terrassen om 12.00 uur open en veel mensen in Lelystad hebben hiervan genoten en gelukkig is alles rustig gebleven. Kees Bakker gesproken voor het interview in de Flevopost. Vanzelfsprekend, ik vermeld het toch maar even, veel stukken gelezen voor deze week.

Dinsdag in de ochtend college en in de middag 3 jongeren van Jong in Lelystad op bezoek: Nicole Pruis, Quincy Disselköter en Thijs Lambooij. Ik heb er een foto van op facebook geplaatst. Keurig op anderhalve meter kwamen zij mij interviewen over mijn mening, ervaring en beleving hoe het is om 18 jaar te zijn. Het interview viel inhoudelijk eigenlijk in twee delen uiteen. Hoe het was toen ik 18 jaar was en hoe het nu is voor 18 jarigen en hoe ik naar hen kijk. Het was leuk en leerzaam. De jeugd heeft tenslotte de toekomst en voor mij is het ook al weer wat langer geleden dat ik 18 was ;-). Ik werd voor mijn verjaardag verrast met asperges uit Mariaheide. In kleine kring is bekend dat ik daar dol op ben, dus ik was blij verrast met dit cadeau.

’s Avonds was er raad. Onder andere is de Kadernota (unaniem, met vaststelling van een forse hoeveelheid amendementen en moties) vastgesteld en heeft de raad mij toegezongen voor mijn verjaardag. Ik heb ze hartelijk bedankt, net als ik iedereen die mij (bijvoorbeeld via Facebook) heeft gefeliciteerd nogmaals wil bedanken.

Woensdag was ik jarig en was mijn agenda gelukkig niet overvol. Het gaf ruimte voor boodschappen, bijlezen. Het RBT vergaderde zoals elke woensdag en er was een wederom een vergadering van het Algemeen Bestuur van de VNG.

Terug naar het begin: Als we iets waardevols zou kunnen halen uit de huidige situatie, dan is het dat we die werkelijkheid met al zijn beperkingen gaan benaderen met het perspectief kijken of het kan. Dat heeft een dubbele betekenis. Aan de ene kant kijk je vanuit verantwoordelijkheid of iets kan volgens de afgesproken regels. Aan de andere kant ga je vanuit de beperking kijken naar wat er mogelijk is, wat er kan. Dat doet een beroep op ondernemingszin, creativiteit, doorzettingsvermogen, oplossingsgerichtheid en nog veel meer eigenschappen die het leven mooi en aangenaam maken.