Veerkracht en gedenken

Zoals jullie gewend zijn zal ik kort iets zeggen over het coronavirus. Het is goed om te zien hoe Lelystad binnen de beperkingen van de coronaregels zijn veerkracht toont. Een periode van hard werken en sober leven begint achter ons te liggen en verschuift langzaam naar een periode van hard werken (nog steeds) en (iets) uitbundiger leven. Ik zal in ieder geval iets vertellen over mijn werkweek.

Donderdag een combinatie van een privéafspraak en werk. Werk betrof onder andere de Taskforce Ondermijning. Ter herinnering ondermijning is lastig in een zin uit te leggen, maar het komt neer op de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld en de sluipende bedreiging van de integriteit van het openbaar bestuur, overheidsambtenaren en bedrijfsleven, afpersingspraktijken en de innesteling van criminele fenomenen in buurten en woonwijken. Het is daarmee een maatschappelijk probleem. Zichtbare voorbeelden zijn wietplantages op zolder, dumpen van drugsafval enzovoort. Op de agenda stonden onder andere hoe we elkaar als regio’s het beste konden versterken, mensenhandel en knelpunten in de handhaving.

De volgende dag heb ik gesport en was er een Bestuurlijke Overleg Zorg en Veiligheid. We hebben stil gestaan bij hoe de werkpraktijk voor personen met verward gedrag met verhoogd veiligheidsrisico kan worden verbeterd. Daarnaast kwamen de voortgangsagenda en begroting van het Veiligheidshuis aan bod. Ook is er gesproken over de Persoonsgerichte Aanpak (PGA). Dit is een onderdeel van de lokale veiligheidsaanpak. Het doel is om met preventieve en repressieve middelen hardnekkige patronen van criminaliteit te doorbreken. Aan het echtpaar Jacobs-Sleeboom heb ik een kaartje gestuurd voor hun 60 jarig huwelijk. Vanaf hier nogmaals gefeliciteerd.

Zaterdag kwam er nog in het kader van mijn verjaardag een vriendin op bezoek (natuurlijk hielden we rekening met de RIVM-regels). Zondag heb ik gesport en om de rode draad van de week nog maar vast te pakken: ik heb (héél) veel stukken gelezen.

Maandag interne vergaderdag. Bij mijn eigen werkoverleg onder andere Plan van Aanpak Ondermijning besproken. In de middag overleg van Corona Klankbordgroep waar onder ander werd gesproken over de spoedwet covid-19. ‘s-Avonds het Presidium.

Dinsdagochtend collegevergadering. Dinsdagmiddag had ik een eerste overleg over wat bestuurlijk heet het Interbestuurlijk Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Het Rijk, hier de ministeries van BZK, J&V, OC&W, SZW en VWS, is dit programma gestart omdat men constateerde dat de leefbaarheid en veiligheid in een aantal gebieden onder druk staat. Samen met de betrokken gemeenten wil het Rijk een meerjarige en integrale aanpak voor deze gebieden ontwikkelen. Lelystad Oost is een van deze gebieden. Het gaat hierbij om de wijken Zuiderzeewijk, Atolwijk, Boswijk en Waterwijk. Voor Lelystad-Oost ben ik bestuurlijk voorzitter en dinsdag hebben we een eerst stap gemaakt voor het inrichten van een bestuurlijke samenwerkingstafel.

Later die middag had ik nog een overleg met de Actiegroep Behoud Ziekenhuis. We hadden elkaar lang niet gesproken en het was een goed weerzien. We hebben de stand van zaken met elkaar doorgenomen. Ik heb kennisgemaakt met de nieuwe directeur van Lelystad Airport Wilma van Dijk. Het was een goed gesprek waarin we de stand van zaken rondom het vliegveld hebben doorgenomen. Ik heb een kaartje gestuurd aan mevrouw Van Amstel-van Amstel die op 11 juni 101 jaar oud wordt. Gefeliciteerd!

Woensdag was er een mooie bijeenkomst op de Ölandshorst. De begraafplaats bestaat dit jaar vijftig jaar en dat werd op gepaste wijze herdacht. David Keizer speelde op de viool en stadsdichter Juul Baars droeg een gedicht voor waarin de 50 jaar werden gememoreerd en Wethouder Nelly den Os vertelde iets over de ontstaansgeschiedenis van de Ölandhorst. Een begraafplaats die bijna net zo oud is als de stad zelf vertelt in zekere zin ook het verhaal van de stad. Ikzelf heb aandacht mogen geven aan de Lelystedelingen die aan het coronavirus zijn overleden en degenen die tijdens de coronacrisis zijn overleden, betekenisgeven en rituelen. Een mooie ingetogen bijeenkomst.