De zomer komt

Om nog iets te zeggen over de coronacrisis. We zijn (ook formeel) in de zomer aangeland. Het is lekker weer en mensen mogen alweer naar veel landen op vakantie. De overheidsmaatregelen versoepelen sneller dan de verwachting was. Om ons heen kan iedereen zien dat mensen soms de neiging hebben de 1,5 meter maatregel te vergeten. Dat zal grotendeels zonder opzet gebeuren, maar wees je ervan bewust dat het coronavirus zo maar weer de kop kan opsteken. Blijf opletten, blijf verantwoordelijk.

Is het niet voor jezelf dan voor anderen. Het is de beste manier om onze levens in alle facetten weer op te pakken.   Zoals ik aan het slot van de vorige blog al meldde, hebben de onderhandelingen tussen de politieke partijen geleid tot een nieuwe coalitie. Deze bestaat uit de VVD, SP, Leefbaar Lelystad, de InwonersPartij, Mooi Lelystad en Forum voor Ouderen. De PvdA en D66 verlaten de huidige coalitie, waarbij Nelly den Os en Peter Schot als wethouders aanblijven totdat het benoemingsproces van de nieuwe wethouders is afgerond. Dat vergt enige tijd en in dat proces spelen twee zaken een rol: de invulling van de portefeuilles en screenen van de kandidaat-wethouders. Voor wat betreft het eerste is er sprake van een buitengewone situatie omdat de VVD en de SP met een wethouder (en een portefeuille) vanuit de oude coalitie deelnemen in de nieuwe coalitie. De vorming van de nieuwe portefeuilles concentreert zich rondom de portefeuilles die Elly van Wageningen en Ed Rentenaar onder hun verantwoordelijkheid hadden en Nelly den Os en Peter Schot hebben. Daarnaast is er het screeningsproces. Daarin wordt onderzocht of er bij de kandidaat-wethouders aandachtspunten zijn die van invloed kunnen zijn op het invullen van een publieke bestuursfunctie. Een dergelijk onderzoek moet zorgvuldig gebeuren, want de integriteit van bestuurders is cruciaal voor het vertrouwen in de overheid.  

Tot zover de toelichting waarom er tijd zit tussen de vorming van de coalitie en de invulling van de wethoudersposten. Er was natuurlijk ook een werkweek.  

Daar wil ik beginnen bij het Regionaal Beleidsteam (RBT) waarmee ik woensdag 17 juni bestuurlijk overleg had. De onderwerpen die werden besproken waren onder andere de rol van burgemeesters tijdens een demonstratie, de logica van sommige maatregelen en hoe daarover zo goed mogelijk te communiceren. Relevant om nog te noemen is het handelingsperspectief binnen de noodverordening: eerst eigen verantwoordelijkheid, gebruik het gezonde verstand en uiteindelijk als er van die twee geen gebruik wordt gemaakt handhaving.  

Op donderdag was er een bijeenkomst van de Flevolandse burgemeesterskring. Het was deze keer in Zeewolde en vanzelfsprekend hebben wij de stand van zaken in Flevoland doorgenomen. Later op die dag was er een extra vergadering van het dagelijks bestuur van de G40. Centraal in het overleg staan de financiële verhoudingen tussen het rijk en de gemeenten waarbij richting het rijk duidelijk moet worden gemaakt dat steden een fundamentele en vitale rol spelen in de welvaart van en het welzijn in ons land en dat deze rol, als gevolg van rijksbeleid, zwaar wordt aangetast door de steeds penibeler financiële situatie van de steden. Ook de financiële gevolgen van de coronacrisis drukken op de gemeentelijke begroting en ook daarvoor zal in overleg met het rijk een oplossing moeten worden gevonden. In steden leven en werken de meeste mensen. Het merendeel van de economische, sociale en culturele activiteiten begint hier. De rol van de gemeentelijke overheid is onder andere om deze activiteiten te faciliteren. Als deze rol niet meer vervuld kan worden is dat slecht voor de inwoners van de steden, voor de inwoners van het land.  

Vrijdag heb ik heerlijk gesport. Zaterdag en zondag bestond net als verleden week uit een formeel lege agenda en veel informele overleggen en jawel het lezen van stukken voor de komende week.  

Maandag zoals vaak veel intern overleg. ’s Middags was ik onder andere samen met gedeputeerde Jan de Reus bij de opening van het project Houtribdijk door minister Cora van Nieuwenhuizen. Zie ook Facebook. Belangrijk voor onze waterveiligheid. De dijk is verstevigd en er is ook een natuurgebied aangelegd: Trintelzand. De Houtribdijk is versterkt met zand dat is gewonnen uit het Markermeer. Met het slib dat is vrijgekomen bij de zandwinning is het Trintelzand aangelegd. Een ander deel van dit project is de aanleg van Bataviastrand bij ons aan de kust.  

Collegevergadering op dinsdagochtend. Een van de laatste keren in deze samenstelling en dat is een vreemde gewaarwording. Het spreekt voor zich dat we daar ook met elkaar bij stil hebben gestaan. Hoewel het een risico van het vak is, is het toch niet makkelijk om te moeten aftreden en het is voor het hele college ook lastig van collega’s afscheid te moeten nemen. In de middag werd ik geïnterviewd over integriteit in het kader van een onderzoek naar dit onderwerp van de Nederlands Raad voor de Rechtspraak. Van welk standpunt je het ook benadert, dit is altijd een interessant onderwerp.  

Om de beroemde zin (winter is coming) uit de serie ‘Game of thrones’ met een ander seizoen aan te halen: de zomer komt eraan. Nog twee weken en dan is het reces. We hebben met zijn allen een intensieve tijd achter de rug en verlangen naar rust en ontspanning. Dat is iedereen gegund.