Veiligheid erkenning en kunst

Vorige week refereerde ik al aan het rapport De achterkant van Amsterdam van hoogleraar Peter Tops en journalist Jan Tromp.  Ondermijning is hierin het centrale thema  en ook in Flevoland is deze zogenoemde vermenging van de onderwereld met de bovenwereld een onderwerp waar serieuze bestuurlijke aandacht voor is. Niet voor niets staat het centraal in ons Integraal Veiligheidsplan (IVP). Mijn eerste afspraak op woensdag was in het Provinciehuis met de commissaris van de Koning Leen Verbeek en Peter Tops en ging over ondermijning, de Flevolandse situatie en welke aanpak zou kunnen worden ontwikkeld.

Terug op het stadhuis werd ik samen met wethouder Elly van Wageningen en bestuurders uit Urk, Dronten en Noordoostpolder geïnterviewd door de commissie die het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen onderzoekt. Centraal stonden de lessen die we kunnen leren uit dit faillissement om een onverwachte gebeurtenis met grote maatschappelijke impact als het verdwijnen van een ziekenhuis, in de toekomst te voorkomen. Ook hebben Elly en ik het belang van Spoedeisende Hulp en Verloskunde nog eens nadrukkelijk onder te aandacht gebracht.

Na dit interview had ik drie telefonische overleggen met, in de chronologisch juiste volgorde, gedeputeerde Jan de Reus, een medewerker van de VNG en Paul de Crom, voorzitter raad van bestuur TNO.

Na snel iets tussendoor te hebben gegeten, had ik een kennismakingsgesprek met Jan van Zanten, directeur van de Kustwacht Nederland. Iedereen heeft natuurlijk wel ongeveer een idee van wat de kustwacht doet, maar de kerntaken zijn: een verantwoord gebruik van de Noordzee, de veiligheid op zee en toezien op de naleving van (inter-)nationalewetgeving en verplichtingen.

Op donderdag woonde ik de uitvaart bij van de Lelystadse Veteraan Martin Maas en mocht ik hem met een toespraak herdenken. Martin Maas heeft in een vredesmissie onder de vlag van de Verenigde Naties gediend in Libanon gedurende de jaren 1982-83.

Vanuit de Waterlely in het Natuurpark, waar de dienst plaats vond, ben ik naar Breda vertrokken voor een bijeenkomst van de G40 en bezocht ik naast de bestuursvergadering de werkgroep veiligheid. Centraal stonden cyberveiligheid, ondermijning en lachgas. Diezelfde middag nam Peter Klooster na 39 jaar inzet voor Lelystad afscheid van de gemeentelijke organisatie. Voor zijn verdiensten voor de stad werd hij onderscheiden met de Stadhuispenning, die voor de gelegenheid werd uitgereikt door wethouder Nelly den Os.

Op vrijdag stonden er gesprekken op stapel met kandidaten voor het onafhankelijk voorzitterschap van de Zorgtafel Flevoland. Na de evaluatie van de  gesprekken ben ik vertrokken richting Bergen (NH) voor een bijeenkomst, met partners en overnachting, van het Cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten. Na de vergadering hebben we een bezoek gebracht aan Museum Kranenburgh in Bergen waar onder meer een fototentoonstelling te zien was over drie generaties vrouwen in Nederland. Een mooi museum in een pittoresk dorp.

Zaterdag zijn Carolien en ik, na het ochtendprogramma van de BNG, vertrokken naar Lelystad waar het einde van de middag de buurtbarbecue in onze straat plaatsvond. Het was tenslotte burendag. Op zondag zijn Carolien en ik afgereisd naar mijn ouders om mijn moeder te ondersteunen bij de zorg voor mijn vader. Mijn afspraken voor de zondag had ik daarom afgezegd en overgedragen. Wel heb ik (weer veel) stukken gelezen.

Maandag startte mijn week met een hele trits werkoverleggen en een interne bijeenkomsten, waarin onder andere ontwikkelingen binnen mijn portefeuille aan bod komen. Om een beeld te geven. Op de agenda van mijn eigen portefeuillehoudersoverleg staan altijd de onderwerpen in het kader van de Openbare Orde, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding en Vergunningen op de agenda. Een kleine greep: ook hier kwam lachgas ter sprake en is er serieus gekeken naar de doorontwikkeling van whatsappgroepen in Lelystad.

In de middag had ik met Mila Romijn en Sammy Jo Roelofs een gesprek over de lancering van het Jeugdlintje. Met de introductie van het Jeugdlintje wil de gemeente Lelystad kinderen en jongeren onder de 18 jaar in het zonnetje zetten die blijk hebben gegeven van grote maatschappelijk betrokkenheid. Informatie over wie er in aanmerking kan komen voor een lintje en de spelregels zijn te vinden op de website van Lelystad. Een mooie gelegenheid om jongeren erkenning te geven voor hun maatschappelijke inzet!

’s Avonds mocht ik prijzen uitreiken bij het 15e Nationaal Filmfestival voor Scholieren. Zoals ik al op facebook heb gemeld. Scholieren uit heel Nederland hebben films ingestuurd, nemen deel aan workshops en wonen ’s avonds de uitreiking van de prijzen bij. Hoge kwaliteit en mooi dat de Lelystadse scholieren het zo goed doen. Zo was de publieksprijs 2019 voor de SGL. Hulde voor de vrijwilligers onder de bezielende leiding van Dorée de Kruijck. Ik heb dat met veel plezier gedaan.

Dinsdag College. Het college heeft onder meer de programmabegroting 2020-2023 vastgesteld. Het traject van besluitvorming van de raad gaat nu in. Op basis van bespiegelingen over de financiële verhoudingen tussen rijk en gemeenten die ik de afgelopen weken in deze blogs heb gegeven, is het niet verwonderlijk dat het een sobere begroting is met veel uitdagingen. In de middag mocht ik een de inleiding houden voor de Cornelis Lelylezing. Hoofdspreker was Ed Nijpels en co referent was dr. J. Wallinga, lector Energietransitie bij hogeschool Windesheim. Het onderwerp was de borging van het energieakkoord en energietransitie. Ook grote uitdagingen voor ons land en voor onze stad.

 

 

 

 

 

De zorgen van mensen 2

Zoals ik in mijn blog van vorige week al aanstipte zijn de zorgen van mensen in deze tijd grotendeels dezelfde zorgen als die mensen hadden in het verleden. Er zijn accentverschillen, maar laat ik het met een voorbeeld duidelijk maken. Neem gezondheid. Niet zo heel lang geleden werd in dit land gezondheid bedreigd door allerlei ziekten zoals bijvoorbeeld cholera e.d. Daar werd in dit voorbeeld een oplossing voor bedacht door verbetering van hygiëne en het rioleringssysteem. Tegenwoordig maken we ons zorgen over onze gezondheid in de zin dat we door diverse inspanningen de kwaliteit zo hoog mogelijk willen houden. Een van die inspanningen is sporten waar ik deze woensdag helaas niet aan toe kwam vanwege de vergadering van de Taskforce Ondermijning in Baarn. Ondermijning is zeker na de publicatie van het rapport De achterkant van Amsterdam van hoogleraar Peter Tops en journalist Jan Tromp een onderwerp dat steeds sterker in het centrum van de maatschappelijke aandacht en daarmee in de bestuurlijke belangstelling komt te staan. Ook hier hebben de mensen zorgen omdat met vermenging van onderwereld met de bovenwereld, de veiligheid van deze wereld ook wordt aangetast.

Na de Taskforce ben ik terug naar Flevoland gereden voor een bijeenkomst in Biddinghuizen van de burgemeesterskring Flevoland. Hier worden tal van onderwerpen die Flevoland aangaan besproken. Na een telefoontje ter voorbereiding op de tweedaagse van de raad, had ik in het stadhuis een overleg met Koninklijke Horeca Nederland. Het ging onder andere over sluitingstijden. Die avond was er motiemarkt 2019. Zoals ik op facebook al meldde hadden de inwoners 43 ideeën voor de stad. De gemeenteraad gaat nu aan de slag om te bepalen welke ideeën zij omzetten in moties richting de gemeenteraad. Op 15 oktober wordt tijdens de gemeenteraad duidelijk welke ideeën gehonoreerd worden.

Op donderdag een bijeenkomst, het Districtelijk Integrale Stuurgroep (DIS) overleg. Een overleg tussen het Openbaar Ministerie, politie en gemeente. Een overleg waar ik inhoudelijk weinig over kan zeggen, maar waar als het over de zorgen van mensen gaat, veiligheid voorop staat. Daarna ben ik naar mijn ouders gegaan vanwege de zorg voor mijn vader.

Op zaterdag 21 september bereikte mij het bericht dat Martin Maas, veteraan en bestuurslid van het 4 en 5 mei-comité op 56 jarige leeftijd was overleden. Ik wens zijn vrouw en dochter sterkte toe. Martin heeft in 1982-83 onder de vlag van de VN gediend in Libanon. Het was een vredesmissie en hij heeft met inzet de zorgen van mensen in een oorlogsgebied verlicht.

Vrijdag en zaterdag was er tweedaagse van de raad. Aspecten van wat een democratie zo waardevol maakt, zoals samenwerking, professionalisering en transparantie kwamen aan bod. Een waardevolle bijeenkomst, want hoe beter Lelystad wordt bestuurd hoe beter het openbaar bestuur aan de slag kan met de zorgen die mensen hebben over de stad waar ze wonen.

Aangezien de zaterdag opleiding voor raadsleden centraal stond was ik in staat de Raad te verlaten en met Carolien (nu is het een keer andersom ;-)) het 95 jarig bestaan van de brandweer Mijdrecht te bezoeken en naar de landelijke finale van de brandweerwedstrijden in Maarsbergen te gaan.

Op zondag had ik geen afspraken, heb ik genoten van het mooie weer en een wandeling gemaakt in het Natuurpark. De foto’s daarvan heb ik gedeeld op facebook. (En stukken, veel stukken, gelezen natuurlijk).

Maandagochtend mochten wij, wethouder Sparreboom en ik, de burgemeesters en wethouders uit Amstelveen, Aalsmeer en Haarlemmermeer ontvangen op Lelystad Airport voor kennismaking en uitleg over de betekenis van het vliegveld voor hun gemeenten. Als ergens de zorgen van mensen wel zichtbaar worden dan is het rondom de ontwikkelingen van Lelystad Airport. Lelystad zelf omdat het zo’n belangrijke stap is in de ontwikkeling van de stad, de gemeenten in het oosten omdat ze overlast vrezen en de gemeenten rondom Schiphol omdat Lelystad Airport voor ontlasting van Schiphol moet zorgen.

Terug in het stadhuis had ik politieoverleg. Zoals bekend kan ik weinig delen over de inhoud van het overleg, maar wat ik wel wil zeggen is dat ik met mensen aan de vergadertafel zit die ‘dedicated’ zijn hun werk – zorgen voor een veilige stad-zo goed mogelijk uit te voeren.

De middag stond in het teken van het afscheid van Mike van der Meulen die op 46 jarige leeftijd is overleden. Mike heeft zich samen met zijn vader William van der Meulen jarenlang ingezet voor het slagen van de Nationale Oldtimerdag in Lelystad. Het was een indrukwekkende bijeenkomst.

S Avonds was het presidium. Tot slot van de dag was er nog de midterm-review door de vertrouwenscommissie. Een burgemeester wordt voor een termijn van zes jaar benoemd en op 13 september was ik 3 jaar burgemeester van Lelystad en dan is het tijd voor een evaluatiemoment. Vanzelfsprekend kan ik hier verder niets over zeggen.

Op dinsdag college en raad. Het college heeft zich de hele dag over de concept-programmabegroting 2020-2023 gebogen. College en raad staan voor de grote uitdaging om onder druk van de onvermijdelijke financiële maatregelen het voorzieningenniveau van de stad zoveel mogelijk overeind te houden. Ik weet dat de inwoners van Lelystad hier zorgen over hebben. Die zorgen zijn begrijpelijk en terecht. De zorgen die mensen hierover hebben zijn ook van alle tijden, al is de zorg van vroeger niet die van vandaag. Ik weet ook dat het bestuur van onze stad zich tot het uiterste inspant om die zorgen zo acceptabel mogelijk te houden.

De zorgen van mensen

Woensdag sportdag om eens een variatie te bedenken op het bekende Nederlandse gezegde woensdag gehaktdag. Over het belang van sporten heb ik al meerdere keren geschreven en daar wil ik het dan ook bij laten. Woensdag gehaktdag komt uit een wereld die inmiddels is verdwenen: op maandag slachtte traditioneel de slager en beende de karkassen uit op dinsdag. Het restvlees werd diezelfde dag verwerkt tot gehakt en op woensdag in de winkel gelegd. De verdwenen wereld waar ik het over had, was vooral sterk gestructureerd en zeker werktijden, ook die van een burgemeester, waren gereguleerd. In deze tijd loopt alles in elkaar over, is er sprake van een vierentwintig uurs economie en ben je 24/7 burgemeester. Met veel plezier, maar je moet wel sporten om in goede conditie blijven.

De zorgen van de mensen zijn overigens voor een groot deel hetzelfde gebleven als in de vervlogen tijden. Veiligheid is altijd belangrijk en mijn eerste overleg van woensdag was met de Teamleider Brandweer Dennis van Slooten over dat gedeelte van de veiligheid waar de brandweer verantwoordelijk voor is. In de middag mocht ik het echtpaar Van Rijswijk-Waaldijk feliciteren met hun 60-jarig huwelijk, waarna ik snel weer terug moest naar het stadhuis voor belafspraken o.a. met de burgmeester van Nissewaard over hoe zij met ziekenhuiszorg omgaan.

Halverwege de middag vertrok ik naar Hilversum voor een bestuurlijk overleg met onder andere minister Ank Bijleveld over veteranenzaken. Als lid van de Raad van Advies van het veteranenplatform verzorgde ik een inleiding over het nut en belang van aandacht voor veteranen binnen gemeenten. Omdat het ook de week is dat Nederland intensief aandacht geeft aan het feit dat 75 jaar geleden met operatie ‘Market Garden’ de bevrijding van ons land begon, heeft zo’n overleg extra betekenis.

Op donderdag mocht ik de raad van Almere welkom heten als onderdeel van een breder werkbezoek dat zij donderdag en vrijdag maakte. Terug op het stadhuis een serie van korte informele besprekingen en werkafhandeling, denk daarbij aan het ondertekenen van stukken en brieven en het schrijven van bedankjes. Daarna op naar Den Haag voor de bestuursvergadering van de VNG. Belangrijk onderwerp van gesprek was natuurlijk ‘Prinsjesdag’ en de financiële positie van de gemeenten die als gevolg van het rijksbeleid steeds kwetsbaarder wordt. In tal van publicaties in dag –en weekbladen wordt dat nog eens duidelijk gemaakt: het rijk heeft 10 miljard over en de gemeenten staan, niet voor de eerste keer, voor een forse bezuinigingsopgave. Dit keer gaat het dan bij veel gemeenten wel over essentiële voorzieningen, zoals zwembaden, bibliotheken en de kwaliteit van de openbare ruimte. Ook hier maken de mensen zich (terecht) zorgen over.

Na het sporten, startte op vrijdag de dag met een bijeenkomst in de raadszaal van de Zorgtafel Flevoland, een vervolg op de bijeenkomst van 5 juli waarin het rapport ‘Toekomstverkenning zorg in Flevoland’ werd gepresenteerd. We hebben bijgepraat over ontwikkelingen van de laatste maanden, de verwachtingen ten aanzien van de Zorgtafel, structuur, werkwijze, prioriteiten en het profiel van de onafhankelijke voorzitter van de Zorgtafel.

Na een telefonisch overleg met Don Bijl, de burgemeester van Purmerend, vertrok ik naar Deventer voor een reünie met mijn oude fractie uit de tijd dat ik in deze mooie stad aan de IJssel raadslid en wethouder was. Na dit absoluut informatieve (we brachten een bezoek aan de nieuwe bibliotheek) en gezellige samenzijn, was ik die avond nog op Urk voor het afscheidsdiner van burgemeester van Maaren. Hij wordt burgemeester van Zaltbommel.

Op zaterdag was ik in Meijerstad, waarvan Veghel onderdeel uit maakt, te gast voor het meevieren van het bevrijdingsfeest. Er waren 20 veteranen uit de Tweede Wereldoorlog aanwezig, wat de bijeenkomst nog eens extra indrukwekkend maakte. Mensen die deze blog regelmatig lezen weten dat ik, mede door mijn familiegeschiedenis, me altijd de impact realiseer die een oorlog kan hebben op de levens van mensen en de grote waarde van vrijheid en vrede. Ook de afwezigheid van oorlog en de kwetsbaarheid van vrede en vrijheid behoren tot de zorgen van mensen, iedere generatie weer.

Zondag stond, op het lezen van stukken na ☺, voor Carolien en mij vooral in het teken van Lelystart, het altijd weer mooie begin van het culturele seizoen van onze stad. Op facebook heb ik al een reeks van foto’s gepubliceerd die heel goed laten zien waartoe de inwoners van Lelystad in staat zijn op het gebied van dans, muziek, dichtkunst, lekker eten en nog veel meer. Een mooie dag waarbij het lekkere weer voor een extra goede sfeer zorgde.

Maandag stond ik als vice-voorzitter van de G40 diverse vertegenwoordigers van de pers te woord: van BNR tot en met Omroep Flevoland. Aanleiding was een interview dat voorzitter Paul Depla had gegeven in het AD over de financiële positie waarin veel gemeenten verkeren (zie deze blog donderdag). De boodschap kan niet genoeg onder de aandacht worden gebracht.

Maandag had ik ook mijn interne overleggen, waarmee de week wordt opgestart en de lijnen van mijn eigen portefeuille worden uitgezet. In de middag had ik een overleg met Leen Verbeek, de commissaris van de Koning voor Flevoland, gevolgd door een vergadering van de regiegroep van Lelystad Next Level: hoe gaan we de impuls voor onze stad organisatorisch vormgeven?

Op dinsdag was er college en natuurlijk Prinsjesdag. Ik was in de middag en vroege avond in Den Haag. Zoals iedereen uit alle media heeft kunnen vernemen ligt er een solide begroting en op diverse terreinen mooie plannen. De stemming is optimistisch, op individueel niveau lijkt de financiële situatie van veel mensen er volgend jaar beter uit zien. Dat is mooi, maar diezelfde mensen maken zich ook zorgen over hun stad. Kunnen ze op dezelfde manier gebruik blijven maken van de vele voorzieningen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Lelystad is daarop geen uitzondering.

 

 

 

Poëzie, water en bestuur

Omdat ik verleden week iedereen die naar de Hiswa zou gaan alvast veel plezier had toegewenst, is het gepast om met dit onderwerp te beginnen. Op woensdag heb ik voor het tweede jaar in successie de Hiswa geopend. Zoals ik op Facebook al heb gezegd waren er prijzen voor boten en mocht ik een kanon afschieten. Zaterdag ben ik er nog even langsgelopen en er was veel moois en veel publiek. Ook was het goed om de KNRM te zien. Alles wat met de zee te maken heeft boeit de mens al sinds lange tijd en techniek maakt die fascinatie steeds mooier waar. Stadsdichter Juul Baars ving de essentie in de volgende strofe van het speciaal voor de Hiswa geschreven gedicht.

Op het water

Vind ik rust

Voel ik avondrood

En ochtendgloren

En worden dromen

werkelijkheid

Het was sowieso een dichterlijk weekje, maar daarover later in de blog meer.

Op donderdag had ik een belangrijke privéafspraak, namelijk de kapper ☺. Altijd bijzonder prettig als je haar weer zit zoals je dat wilt. Ook heb ik nieuwe medewerkers de eed dan wel de belofte mogen afnemen. De eed en belofte zijn onderdeel van het integriteitsbeleid van de overheid, waarin nieuwe ambtenaren onder andere beloven trouw te zijn aan de grondwet en de democratische grondbeginselen van ons land. Voor wie hier meer van zou willen weten verwijs ik naar https://vng.nl/toolkit-integriteit-ambtenaren/afleggen-eed-of-belofte. Het is een kleine maar waardevolle stap als beginnend ambtenaar en zeker in tijden waarin ondermijning aan kracht lijkt te winnen is integriteit een krachtig instrument om dit tegen te gaan.

Aan het einde van ochtend ben ik afgereisd naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in Den Haag om samen met gedeputeerde Jan de Reus met minister Cora van Nieuwenhuizen te spreken over de stand van zaken in Flevoland.

Deze bijeenkomst werd gevolgd door een vergadering van de stuurgroep Lelystad Airport. Uit het nieuws heeft iedereen kunnen vernemen dat Brussel akkoord is met de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport, althans dat staat in een gelekte concept brief. Het is nu nog wachten op de officiële brief. Op het moment dat die brief er inderdaad komt met deze inhoud brengt dat het vliegveld weer een stap dichterbij. Terug in Lelystad nog een begrotingsgesprek in de Agora.

Vrijdag ben ik met het ‘burgemeestersklasje’ van 2009 op bezoek geweest bij Koen Schuiling, de burgemeester van Den Helder. De stad is al geruime tijd bezig zichzelf te vernieuwen om een aantrekkelijke stad aan zee te worden voor zowel de bewoners als de bezoekers. Een nieuwe Schouwburg en een nieuwe bibliotheek zijn onder meer het resultaat van een investering in kwaliteit. Ik heb met de projectleider in Den Helder afgesproken dat hij zijn verhaal een keer – ter inspiratie – komt vertellen in Lelystad.

Vanzelfsprekend brachten we ook een bezoek aan de marine. Burgemeesterklasje is overigens de populaire benaming van een serieus opleidingstraject om de belangrijke zaken van het vak van burgemeester te leren. Ik doorliep dat in 2009.

Zaterdag mocht ik de vijftiende editie van de Nationale Stadsdichtersdag openen. Het derde lustrum was de ultieme gelegenheid om Gerard Beense en Felix Guérain achter dit mooie Lelystadse evenement voor hun inspanningen te eren met een stadcompliment. Zij zijn al jaren de drijvende krachten achter deze dichterlijke dag. Passend bij de gelegenheid heb ik de speech – met dank aan mijn portefeuillecoördinator en oud stadsdichter Marcel van Kersbergen – op rijm uitgesproken. Voor de tekst hiervan verwijs ik naar Facebook.

Na de dichters ging ik naar het Zeekadettenkorps om het opleidingsschip de Port of Lelystad te dopen. Een wereld van verschil maar even waardevol als de stadsdichters. Het laat maar weer eens zien hoe divers ons stad is in haar activiteiten. Het Zeekadettenkorps is een landelijke vereniging die kort na de Tweede Wereldoorlog naar Brits model is opgericht en tot doel heeft jongeren te interesseren voor een maritieme loopbaan. Er zijn verschillende lokale korpsen. Op het opleidingsschip kunnen jongeren onder meer leren over techniek, logistiek en nautiek. Er zijn op het ogenblik 14 kadetten, jongens en meisjes tussen 11 en 17 jaar. Voorzitter van het bestuur is Tony Merkelbach en Commandant van de Zeekadetten is Joop van Diest.

Noblesse oblige, dus heb ik zondag gesport. Fit en fris heb ik daarna met Carolien in Bataviastad nieuwe sportschoenen gekocht en geluncht bij Next. Vervolgens in de tuin gewerkt en vanzelfsprekend de stukken voor de vergaderingen van de komende week gelezen.

Maandagochtend begint altijd met interne overleggen met onder meer de gemeentesecretaris en de griffier om de week goed vorm te geven. Daarna een telefonisch overleg een bestuurlijke bijeenkomst over veteranenontmoetingscentra. Tussen de middag had ik een voorbereidend overleg met wethouders den Os, Schot en Van Wageningen over de zogeheten Zorgtafel, een nieuwe fase in het ziekenhuis. Hierna gesproken met gedeputeerde Michiel Rijsberman over Lelystad Next Level.

Verderop in de middag mocht ik op bezoek bij twee jubilerende echtparen. Het echtpaar Smits-de Vries was 60 jaar geleden in het huwelijk getreden en het echtpaar Mol-de Goede was maar liefst 65 jaar getrouwd. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

Na deze feestelijke bezoeken werd ik in Den Haag verwacht voor een Diner Pensant om met bestuurders uit diverse gremia (VNG, IPO, Unie van Waterschappen, rijksambtenaren, voorzitter ROB, voorzitter Raad van State en president van de Algemene Rekenkamer) van gedachten te wisselen over de bestuurlijk verhoudingen in Nederland.

Dinsdag was een gevulde dag. In de ochtend collegevergadering, gevolgd door een aparte collegesessie en een bespreking over de flevopenningen. Halverwege de middag samen met wethouder Sparreboom naar Den Haag gegaan voor de eerste versie van de Flevolandborrel, georganiseerd door de provincie Flevoland. De borrel werd gehouden in Nieuwspoort en kende een vrije inloop, wat ruimschoots

gelegenheid bood om aan de belangstellenden het verhaal van Flevoland te vertellen en welke kansen er in onze mooie Provincie liggen.

Ik was op tijd terug om het eind van de raadsvergadering, voor de gelegenheid onder voorzitterschap van Emiel van den Herberg, mee te maken. De avond werd vervolgd met de tweede voorbereidende bijeenkomst voor de raad over de begroting.

 

Mooie week, boeiende uitdagingen

Ik heb wel eens eerder uitgelegd dat sporten voor mij in mijn werk een belangrijke randvoorwaarde is om mijn werk goed te doen: het houdt je in conditie, is stressregulerend en maakt je geest helder. Ik probeer altijd gedisciplineerd minimaal twee keer in de week te sporten, wat met een volle agenda altijd weer een uitdaging is. Op woensdag is dat in ieder geval gelukt en energiek ben ik aan de dag begonnen. Woensdag was een dag die gevuld was met vertrouwelijke overleggen waarover ik best iets zou willen vertellen, maar dat niet kan. Blogtechnisch gesproken blijft dit dus een lege dag.

Op donderdag kreeg ik voor een paar dagen vrienden uit Madrid te logeren, dus ik heb werk met uitstapjes gecombineerd. Het eerste wat op de lijst stond was een bezoek aan het Rijksmuseum waar de tentoonstelling lang leve Rembrandt en de reparatie van de Nachtwacht te zien waren. Het Rijksmuseum is op zichzelf ook een interessant gebouw. Het is door Pierre Cuypers ontworpen in een combinatie van de bouwstijlen gotiek en renaissance wat het een klassieke uitstraling meegeeft. Voor de liefhebber, Cuypers is ook de architect van het Amsterdams Centraal station en niet te vergeten de Lambertuskerk in Veghel. In de middag had ik een overleg van het cultuurfonds van de BNG en hebben mijn gasten zich verder zelf vermaakt in Amsterdam.

Vrijdag op naar Friesland voor een overleg. Mijn Spaanse bezoek heeft die tijd  met een bootje door de Friese vaarten gevaren. Het was lekker weer en ze hebben heel erg genoten. ’s Middags met mijn gasten naar Leeuwarden.

De dag daarna mocht ik bij de Mixed Hockeyclub Lelystad samen met een heleboel enthousiaste hockeyspelers het seizoen openen met de afslag van de shootoutcompetitie. MHC Lelystad is een echte gezellige familieclub. Enthousiaste vrijwilligers begeleidden de middag en in mijn openingswoordje heb ik nog eens benadrukt hoe belangrijk vrijwilligers zijn voor een club als deze en hoe leuk het is om te doen. Op facebook staat een filmpje waarin ik in een jurk en halfhoge hakken toch een doelpunt scoor. Met dank aan de keeper ☺. Mooi weer, leuke mensen, gezellige middag. Sportief geïnspireerd ben ik daarna met de logees naar Bataviastad gegaan om voor hun zoon Pablo, mijn petekind, twaalf jaar oud, sportschoenen te kopen.

Zondag heb ik mijn vrienden uitgezwaaid en had ik een familiefeestje. Vanzelfsprekend heb ik nog wel de stukken voor de vergaderingen van de komende week gelezen.

Maandag begon met een mooi moment. Op Lelystad Airport werd het nieuwe brandweerkorps voor het vliegveld geïnstalleerd. Er zijn 28 nieuwe brandweerlieden in dienst getreden. Deze nieuwe brandweerorganisatie is verantwoordelijk voor bestrijding van (vliegtuig)incidenten en kleine bedrijfsongevallen op het luchthaventerrein. Wel een plechtig moment en weer een stap in de ontwikkeling van het vliegveld. De brandweer draagt in belangrijke mate bij aan het borgen van de veiligheid en continuïteit van de luchthavenprocessen. Voor de mooie foto van de kersverse brandweerlieden verwijs ik naar facebook.

Daarna spoorslags met de trein naar Den Haag voor de vergadering van de G40. Belangrijk onderwerp van gesprek was de zorgelijke financiële situatie van de Nederlandse gemeenten, mede als gevolg van het onvoorspelbare rijksbeleid. Bijzondere aandacht was er ook voor de oplopende tekorten binnen de Jeugdzorg. Een probleem waarmee alle steden worstelen. Het is een uitdaging om naar oplossingen te zoeken, maar het wordt steeds lastiger uit te leggen dat er op rijksniveau geld over is en de gemeenten steeds minder ontvangen. Na de vergadering bij de G40 had ik nog twee afspraken bij platform 31. Platform 31 is een kennis- en netwerkorganisatie die trends ziet in stad en regio. Er wordt gekeken hoe beleid, praktijk en wetenschap met elkaar te verbinden om een manier dat er meteen mee gewerkt kan worden.

Dinsdag was er college. Ook hier delen we de zorgelijke ontwikkelingen betreffende financiën en specifieke dossiers. We gaan een tijd met dillema’s en uitdagingen tegemoet.

In de middag was er een GBT-training. Dit is een training in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. GBT staat voor Gemeentelijk Beleidsteam en een dergelijk team komt in actie als er bij een lokale ramp of crisis bestuurlijke betrokkenheid noodzakelijk is. Dan is er al sprake van een groot incident. Een gemeentelijk beleidsteam bestaat uit leidinggevenden van de brandweer, de GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio), de politie en bevolkingszorg. Bevolkingszorg is een taak van de gemeente en een gemeentelijk beleidsteam ondersteunt bij de bestrijding van de ramp. Alle collegeleden namen deel aan de training, mochten zij ooit in de positie komen dat ze leiding moeten geven aan een GBT dan zijn in ieder geval voorbereid. Het was een boeiende middag.

Op dinsdagavond ging de raad op bezoek bij de brandweer. Voor veel raadsleden een eerste persoonlijke kennismaking met een vitaal onderdeel van de rampenbestrijding. Ook dit was een goede bijeenkomst.

Op facebook zag ik de eerste foto’s van de voorbereiding van de HISWA die woensdag formeel wordt geopend. Voor het tweede jaar in successie in Lelystad en ook dit jaar wordt het een mooi evenement. Zie voor nadere info www.hiswa.nl Voor de Lelystedelingen die er naar toe gaan. Alvast veel plezier.

 

Weer aan het werk

Vakantie is iets waar je makkelijk aan kunt wennen. Tot zover ik weet is het woord ‘vakantie’ afgeleid van het Latijnse woord vacare wat allerlei betekenissen heeft die met vrijheid te maken hebben. Wikipedia heeft het over ‘vrij van verplichtingen’. Vaak benutten we die vrijheid om ergens heen te gaan om te genieten van de vrije tijd. Wij zijn dit jaar naar Italië en Oostenrijk geweest en hebben daar genoten van de prachtige omgeving en het heerlijke eten. In Verona hebben we een opera (La Traviata) gezien en ik heb veel boeken gelezen en wandelingen gemaakt.

Na de vakantie is het weer tijd voor de ‘verplichtingen’. Dat staat opzettelijk tussen aanhalingstekens omdat ik hou van mijn werk en Lelystad een fijne stad is om burgemeester van te zijn. Terug in Nederland vernam ik dat Els van Hulten op 81-jarige leeftijd was overleden. Zij woonde en werkte in Lelystad tijdens de pioniersjaren van de stad en vervulde verschillende bestuursfuncties in Lelystad en Flevoland. Zij stond bekend als een betrokken vrouw met oog voor de zwakken in de samenleving. Op 17 augustus was er een herdenkingsbijeenkomst voor haar en ik heb daar mogen memoreren wat voor bijzonder mens zij was.

Op mijn formeel eerste werkdag mocht ik de zwemvierdaagse openen. Altijd feestelijk en met veel deelnemers die met veel plezier in het water doken. In de loop van de week begonnen de eerste professionele vergaderingen en afspraken. Op dinsdag ben ik op bezoek geweest bij de burgemeesters van Hoofddorp en Amstelveen. Zij zijn beiden kort geleden geïnstalleerd als burgemeester en we gesproken over Schiphol en de betekenis van de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Op woensdag een overleg met John van der Zwan, brandweercommandant Flevoland/Gooi en Vechtstreek en Rob Frek programmadirecteur Drieslag over het programma Drieslag. Met dit programma willen de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht intensiever gaan samenwerken. De intensievere samenwerking moet leiden tot versterken van de dienstverlening en taakuitvoering, borgen en verbeteren van producten en diensten en beheersbaarheid van de kosten.

In de middag kwam Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40 op bezoek voor een overleg inzake de komende activiteiten van de G40. De G40 is een stedennetwerk met als doel het behartigen van de gezamenlijke belangen op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede kamer en ministeries. Ik ben vice-voorzitter van de G40. Een van onze zorgen is de enorme druk op de gemeentefinanciën die is ontstaan als gevolg van het rijksbeleid en de financieringssystematiek.

Op donderdag een overleg met burgemeester Van Schaik van Harderwijk over onder andere Lelystad Airport, transport van arrestanten en het ziekenhuis. Later die dag op het stadhuis overleg met directeur Lelystad Airport, Hanne Buijs en gedeputeerde Jan de Reus over het gesprek dat wij op 5 september hebben met minister Van Nieuwenhuizen. Ook stonden op donderdag een hele reeks interne, bestuurlijk/ambtelijk, overleggen gepland. Tijd staat ook hier niet stil en er was veel om over bij te praten.

Vrijdagochtend ben ik naar mijn ouders gegaan omdat de gezondheid van mijn vader zorgelijk is. Op vrijdagmiddag kwam oud-burgemeester Leeuwe met zijn vrouw op bezoek. Het was gezellig en we hebben over veel zaken van gedachten gewisseld. In het weekend had ik geen werkverplichtingen. Wel heb ik de stukken van de eerste collegevergadering gelezen en dat was veel.

Maandag stond overdag geheel in het teken van de veiligheidsregio Flevoland. Allereerst was er een bestuursconferentie en in de middag was er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Flevoland’. In de namiddag was er nog een overleg in het kader van de eerder genoemde Drieslag en ’s avonds kwam het Presidium voor het eerst na de vakantie weer bijeen.

Dinsdag was er voor het eerst weer college. Met het oog op de ontwikkelingen rondom de gemeentelijke financiën staan we als stad voor flinke uitdagingen. In de middag was er lokale driehoek en voor de gelegenheid hebben we vergaderd op de Marker Wadden. Een erg mooie locatie.

’s Avonds was er in het provinciehuis een drukbezochte presentatie van Bas Leerink over de toekomst van de zorg in Flevoland, een verkenning die hij heeft geschreven in opdracht van minister Bruins naar aanleiding van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuis. Hoewel Lelystad in deze verkenning positieve aanknopingspunten onderkent, zoals de komst van een kliniek (noodzaak van bedden voor o.a. chronisch zieken) is er toch ook reden tot stevige teleurstelling. En dan met name het feit dat volgens de verkenner de terugkeer van een volwaardige spoedeisende hulp en acute verloskunde niet haalbaar zijn. Met name het verdwijnen van Spoedeisende Hulp is intussen een landelijke trend, in ieder geval Drenthe, Groningen, Zeeland is dit ook aan de orde. Uit oogpunt van de gezondheid van mensen, en daar moet het bij zorg primair over gaan, is dat een zeer onwenselijke ontwikkeling.

 

 

 

 

 

De laatste voor de zomer

Dit is mijn laatste blog voor het zomerreces. De agenda van de gemeentelijke democratie is qua proces strak ingeregeld. Deze blogweek nog een collegevergadering en een raad. Daarna valt er ruimte en ga ik op vakantie. Dat begint voor mij ieder jaar een beetje bij de vierdaagse van Nijmegen en om preciezer te zijn, ik sta op dag 2 en dat is woensdag 17 juli, in Wijchen om alle stoere wandelaars te begroeten. Er komt ook een Lelystadse delegatie langs en wat mij betreft is iedereen welkom om dit leuke evenement mee te maken en elkaar gedag te zeggen.

Maar zover is het nog niet. Deze week was weer een enerverende week met serieuze onderwerpen en mooie momenten. Woensdag begon in Hilversum met een overleg met Almere over de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Lelystad is een van de 32 gemeentes. De vergadering ging deels over het evalueren van afgelopen jaren en deels over plannen voor de toekomst.

Daarna stond de dag voor een groot deel in het teken van veiligheid. Eerst was er een vergadering van de Veiligheidsregio Flevoland, gevolgd door een gezamenlijk overleg van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het centrale thema is, u raadt het al, veiligheid maar specifiek is er gesproken over begrotingen en hoe we zouden kunnen samenwerken. Vanuit Hilversum reisde ik door naar Den Haag om met de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruins (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van gedachten te wisselen over het experiment gesloten coffeeshopketen. Omdat ik de volgende dag weer in Den Haag moest zijn, heb ik daar overnacht.

 

Zoals gezegd begon de dag in Den Haag met een overleg van de Stuurgroep Lelystad Airport. Vanzelfsprekend ging het ook over de (opnieuw) uitgestelde opening van het vliegveld. Het volgende overleg was van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Nassaulaan in Den Haag. Belangrijk agendapunt was de impact voor de gemeenten van de meicirculaire. In de meicirculaire informeert het rijk de gemeenten over de omvang en verdeling van de verschillende uitkering uit het gemeentefonds. Na de vergadering had ik nog een afspraak over het onderwerp “Veteranen” en  “veteranenontmoetingscentra” in het bijzonder.

’s Avonds weer terug in Lelystad.

Vrijdag een conferentie over de toekomst van de zorg in Flevoland, naar aanleiding van het gelijknamige rapport van Bas Leerink. Aan het eind van de dag over hetzelfde thema nog een vergadering gehad met wethouder Elly van Wageningen en de Lelystadse partners. Tussen deze twee bijeenkomsten door kwam de nieuwe Turkse consul kennismaken. Het gesprek ging onder andere over de geschiedenis en toekomstmogelijkheden van de stad.

In het weekend was ik onder andere bij de Lelystadse Hippiemarkt. De vierde editie alweer en er is duidelijk sprake van een groeiend succes. De Lelystadse Hippiemarkt® is in korte tijd een begrip geworden in Lelystad. Meer dan 150 stands, meerdere barretjes, muziek en optredens. Een kleurrijke en gezellige markt. Dank en complimenten aan Yvonne Winter is op haar plaats aangezien zij de grote organisator is achter de Hippiemarkt.

Zoals verleden week ook al gememoreerd: maandag start met een keten van weekstartoverleggen, vandaag overigens in combinatie met een aantal voortgangsoverleggen. Een van de hoogtepunten van de dag was dat ik op bezoek mocht bij een bijzondere inwoner van de stad: de 100-jarige Frits van Tellegen, Lelystedeling van het eerste uur. Hij was hoofd stedenbouw van de Rijksdienst en directeur van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Een voor zijn leeftijd zéér vitale man die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bouw van Lelystad. Hij ontwierp onder andere het Stadspark. In dat park heeft zijn zoon en de stad hem geëerd met een bank met het opschrift “bank van gedachten, arbeid en dankbaarheid”.

Dinsdag de laatste collegevergadering en raad voor het zomerreces. Er is veel behandeld en besloten de afgelopen bestuurlijke periode, want Lelystad is een stad waar altijd veel te doen is op bestuurlijk gebied. Tegenslag en mooie ontwikkelingen lopen door elkaar, tegemoet getreden met weerbaarheid en gedragen door vitaliteit. Ik heb nog een paar volle dagen deze week en dan begint langzaam het reces. Lelystad is een stad die niet/nooit klaar is en dus altijd uitnodigt om verder te bouwen. Ik snap dat Frits van Tellegen verknocht is geraakt aan de stad waaraan hij zelf mocht bouwen. De tijd zal ervoor zorgen dat de stad steeds meer zijn eigen klank en kleur krijgt. De woorden op het bankje in het park ‘arbeid en dankbaarheid’ zullen in deze tijd niet zo vaak gebruikt worden, maar ik wil wel met jullie delen dat ik me graag inzet voor deze unieke stad.

Zoals gezegd, dit is mijn laatste blog voor de vakantie. Ik zal behoudens de vierdaagse ook niet veel aanwezig zijn op social media. Als u vragen of opmerkingen heeft dan verzoek ik u deze te richten aan secretariaatadema@lelystad.nl

 

Graag wens ik iedereen een mooie zomer toe!