Weer aan het werk

Vakantie is iets waar je makkelijk aan kunt wennen. Tot zover ik weet is het woord ‘vakantie’ afgeleid van het Latijnse woord vacare wat allerlei betekenissen heeft die met vrijheid te maken hebben. Wikipedia heeft het over ‘vrij van verplichtingen’. Vaak benutten we die vrijheid om ergens heen te gaan om te genieten van de vrije tijd. Wij zijn dit jaar naar Italië en Oostenrijk geweest en hebben daar genoten van de prachtige omgeving en het heerlijke eten. In Verona hebben we een opera (La Traviata) gezien en ik heb veel boeken gelezen en wandelingen gemaakt.

Na de vakantie is het weer tijd voor de ‘verplichtingen’. Dat staat opzettelijk tussen aanhalingstekens omdat ik hou van mijn werk en Lelystad een fijne stad is om burgemeester van te zijn. Terug in Nederland vernam ik dat Els van Hulten op 81-jarige leeftijd was overleden. Zij woonde en werkte in Lelystad tijdens de pioniersjaren van de stad en vervulde verschillende bestuursfuncties in Lelystad en Flevoland. Zij stond bekend als een betrokken vrouw met oog voor de zwakken in de samenleving. Op 17 augustus was er een herdenkingsbijeenkomst voor haar en ik heb daar mogen memoreren wat voor bijzonder mens zij was.

Op mijn formeel eerste werkdag mocht ik de zwemvierdaagse openen. Altijd feestelijk en met veel deelnemers die met veel plezier in het water doken. In de loop van de week begonnen de eerste professionele vergaderingen en afspraken. Op dinsdag ben ik op bezoek geweest bij de burgemeesters van Hoofddorp en Amstelveen. Zij zijn beiden kort geleden geïnstalleerd als burgemeester en we gesproken over Schiphol en de betekenis van de ontwikkeling van Lelystad Airport.

Op woensdag een overleg met John van der Zwan, brandweercommandant Flevoland/Gooi en Vechtstreek en Rob Frek programmadirecteur Drieslag over het programma Drieslag. Met dit programma willen de veiligheidsregio’s Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht intensiever gaan samenwerken. De intensievere samenwerking moet leiden tot versterken van de dienstverlening en taakuitvoering, borgen en verbeteren van producten en diensten en beheersbaarheid van de kosten.

In de middag kwam Paul Depla, burgemeester van Breda en voorzitter van de G40 op bezoek voor een overleg inzake de komende activiteiten van de G40. De G40 is een stedennetwerk met als doel het behartigen van de gezamenlijke belangen op diverse beleidsterreinen richting kabinet, Eerste en Tweede kamer en ministeries. Ik ben vice-voorzitter van de G40. Een van onze zorgen is de enorme druk op de gemeentefinanciën die is ontstaan als gevolg van het rijksbeleid en de financieringssystematiek.

Op donderdag een overleg met burgemeester Van Schaik van Harderwijk over onder andere Lelystad Airport, transport van arrestanten en het ziekenhuis. Later die dag op het stadhuis overleg met directeur Lelystad Airport, Hanne Buijs en gedeputeerde Jan de Reus over het gesprek dat wij op 5 september hebben met minister Van Nieuwenhuizen. Ook stonden op donderdag een hele reeks interne, bestuurlijk/ambtelijk, overleggen gepland. Tijd staat ook hier niet stil en er was veel om over bij te praten.

Vrijdagochtend ben ik naar mijn ouders gegaan omdat de gezondheid van mijn vader zorgelijk is. Op vrijdagmiddag kwam oud-burgemeester Leeuwe met zijn vrouw op bezoek. Het was gezellig en we hebben over veel zaken van gedachten gewisseld. In het weekend had ik geen werkverplichtingen. Wel heb ik de stukken van de eerste collegevergadering gelezen en dat was veel.

Maandag stond overdag geheel in het teken van de veiligheidsregio Flevoland. Allereerst was er een bestuursconferentie en in de middag was er een vergadering van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Flevoland’. In de namiddag was er nog een overleg in het kader van de eerder genoemde Drieslag en ’s avonds kwam het Presidium voor het eerst na de vakantie weer bijeen.

Dinsdag was er voor het eerst weer college. Met het oog op de ontwikkelingen rondom de gemeentelijke financiën staan we als stad voor flinke uitdagingen. In de middag was er lokale driehoek en voor de gelegenheid hebben we vergaderd op de Marker Wadden. Een erg mooie locatie.

’s Avonds was er in het provinciehuis een drukbezochte presentatie van Bas Leerink over de toekomst van de zorg in Flevoland, een verkenning die hij heeft geschreven in opdracht van minister Bruins naar aanleiding van het faillissement van het MC IJsselmeerziekenhuis. Hoewel Lelystad in deze verkenning positieve aanknopingspunten onderkent, zoals de komst van een kliniek (noodzaak van bedden voor o.a. chronisch zieken) is er toch ook reden tot stevige teleurstelling. En dan met name het feit dat volgens de verkenner de terugkeer van een volwaardige spoedeisende hulp en acute verloskunde niet haalbaar zijn. Met name het verdwijnen van Spoedeisende Hulp is intussen een landelijke trend, in ieder geval Drenthe, Groningen, Zeeland is dit ook aan de orde. Uit oogpunt van de gezondheid van mensen, en daar moet het bij zorg primair over gaan, is dat een zeer onwenselijke ontwikkeling.

 

 

 

 

 

Advertenties

De laatste voor de zomer

Dit is mijn laatste blog voor het zomerreces. De agenda van de gemeentelijke democratie is qua proces strak ingeregeld. Deze blogweek nog een collegevergadering en een raad. Daarna valt er ruimte en ga ik op vakantie. Dat begint voor mij ieder jaar een beetje bij de vierdaagse van Nijmegen en om preciezer te zijn, ik sta op dag 2 en dat is woensdag 17 juli, in Wijchen om alle stoere wandelaars te begroeten. Er komt ook een Lelystadse delegatie langs en wat mij betreft is iedereen welkom om dit leuke evenement mee te maken en elkaar gedag te zeggen.

Maar zover is het nog niet. Deze week was weer een enerverende week met serieuze onderwerpen en mooie momenten. Woensdag begon in Hilversum met een overleg met Almere over de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA is het samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en Flevoland, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam. Lelystad is een van de 32 gemeentes. De vergadering ging deels over het evalueren van afgelopen jaren en deels over plannen voor de toekomst.

Daarna stond de dag voor een groot deel in het teken van veiligheid. Eerst was er een vergadering van de Veiligheidsregio Flevoland, gevolgd door een gezamenlijk overleg van de Veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Het centrale thema is, u raadt het al, veiligheid maar specifiek is er gesproken over begrotingen en hoe we zouden kunnen samenwerken. Vanuit Hilversum reisde ik door naar Den Haag om met de ministers Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en Bruins (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) van gedachten te wisselen over het experiment gesloten coffeeshopketen. Omdat ik de volgende dag weer in Den Haag moest zijn, heb ik daar overnacht.

 

Zoals gezegd begon de dag in Den Haag met een overleg van de Stuurgroep Lelystad Airport. Vanzelfsprekend ging het ook over de (opnieuw) uitgestelde opening van het vliegveld. Het volgende overleg was van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Nassaulaan in Den Haag. Belangrijk agendapunt was de impact voor de gemeenten van de meicirculaire. In de meicirculaire informeert het rijk de gemeenten over de omvang en verdeling van de verschillende uitkering uit het gemeentefonds. Na de vergadering had ik nog een afspraak over het onderwerp “Veteranen” en  “veteranenontmoetingscentra” in het bijzonder.

’s Avonds weer terug in Lelystad.

Vrijdag een conferentie over de toekomst van de zorg in Flevoland, naar aanleiding van het gelijknamige rapport van Bas Leerink. Aan het eind van de dag over hetzelfde thema nog een vergadering gehad met wethouder Elly van Wageningen en de Lelystadse partners. Tussen deze twee bijeenkomsten door kwam de nieuwe Turkse consul kennismaken. Het gesprek ging onder andere over de geschiedenis en toekomstmogelijkheden van de stad.

In het weekend was ik onder andere bij de Lelystadse Hippiemarkt. De vierde editie alweer en er is duidelijk sprake van een groeiend succes. De Lelystadse Hippiemarkt® is in korte tijd een begrip geworden in Lelystad. Meer dan 150 stands, meerdere barretjes, muziek en optredens. Een kleurrijke en gezellige markt. Dank en complimenten aan Yvonne Winter is op haar plaats aangezien zij de grote organisator is achter de Hippiemarkt.

Zoals verleden week ook al gememoreerd: maandag start met een keten van weekstartoverleggen, vandaag overigens in combinatie met een aantal voortgangsoverleggen. Een van de hoogtepunten van de dag was dat ik op bezoek mocht bij een bijzondere inwoner van de stad: de 100-jarige Frits van Tellegen, Lelystedeling van het eerste uur. Hij was hoofd stedenbouw van de Rijksdienst en directeur van het Openbaar Lichaam Zuidelijke IJsselmeerpolders. Een voor zijn leeftijd zéér vitale man die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bouw van Lelystad. Hij ontwierp onder andere het Stadspark. In dat park heeft zijn zoon en de stad hem geëerd met een bank met het opschrift “bank van gedachten, arbeid en dankbaarheid”.

Dinsdag de laatste collegevergadering en raad voor het zomerreces. Er is veel behandeld en besloten de afgelopen bestuurlijke periode, want Lelystad is een stad waar altijd veel te doen is op bestuurlijk gebied. Tegenslag en mooie ontwikkelingen lopen door elkaar, tegemoet getreden met weerbaarheid en gedragen door vitaliteit. Ik heb nog een paar volle dagen deze week en dan begint langzaam het reces. Lelystad is een stad die niet/nooit klaar is en dus altijd uitnodigt om verder te bouwen. Ik snap dat Frits van Tellegen verknocht is geraakt aan de stad waaraan hij zelf mocht bouwen. De tijd zal ervoor zorgen dat de stad steeds meer zijn eigen klank en kleur krijgt. De woorden op het bankje in het park ‘arbeid en dankbaarheid’ zullen in deze tijd niet zo vaak gebruikt worden, maar ik wil wel met jullie delen dat ik me graag inzet voor deze unieke stad.

Zoals gezegd, dit is mijn laatste blog voor de vakantie. Ik zal behoudens de vierdaagse ook niet veel aanwezig zijn op social media. Als u vragen of opmerkingen heeft dan verzoek ik u deze te richten aan secretariaatadema@lelystad.nl

 

Graag wens ik iedereen een mooie zomer toe!

Lelystad, weerbaar en mooi

Woensdag vroeg uit de startblokken voor twee vergaderingen in Amsterdam. Allereerst een bestuursvergadering van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), gevolgd door een extra vergadering van de regiegroep Metropoolregio Amsterdam (MRA). Bij de laatste vergadering hebben we over de samenwerking binnen de MRA en de verstedelijkingsstrategie gesproken. Bij dat laatste gaat het vooral om over drie zaken een goed beeld te krijgen: woningbouw, woningmarktregulering en bereikbaarheid of te wel investeringen in mobiliteit. Boeiende zaken in een bloeiend netwerk.

Terug in Lelystad een lijst met zakelijke activiteiten en afspraken afgewerkt.

Om het alvast te melden, ik heb deze week vrijdagochtend en zondag gesport. Op donderdag mocht ik de G40 in ons mooie stadhuis ontvangen. De G40 is het netwerk van 40 (middel)grote steden in Nederland, die elkaar vinden in het zoeken naar oplossingen voor de stedelijke vraagstukken waar die steden voor staan. Onderwerp van gesprek was onder andere de gevolgen van de meicirculaire voor de G40 gemeenten. In de meicirculaire worden de gemeenten door het Rijk over verschillende soorten uitkeringen die zij van het Rijk ontvangen voor 2019 en daaropvolgende jaren geïnformeerd. De impact op de gemeentebegroting is groot.

Vanaf Lelystad op weg naar Leeuwarden om mijn gewaardeerde collega Ferd Crone uit te zwaaien als burgemeester van de stad waar ik nog op de middelbare school heb gezeten. Ik ken Ferd al een tijd en hij is een bestuurder met een lange staat van dienst. Hij is lid van de Eerste Kamer geworden en wordt opgevolgd door Sybrand Buma. Het was een mooi en gezellig afscheid, met een symposium en een receptie. Vanzelfsprekend ben ik daarna nog even bij mijn ouders op bezoek gegaan, ik was immers toch in Leeuwarden en heb nog wel even tijd gemaakt voor geklets Lelystad van Radio Lelystad.

Vrijdag was los van een gewone werkdag, ook een spannende dag. S Ochtends vroeg kreeg ik te horen dat minister Sander Dekker die ochtend zou bellen over onze Jeugd Justitiële Instelling (JJI) Lelystad, Intermetzo, locatie achter Palazzo. Zo’n telefoontje hoeft niet per se goed nieuws te zijn. Gelukkig kregen we te horen dat onze JJI niet wordt gesloten. Dat is ook voor onze stad een mooie opsteker. Sinds het rapport Capaciteit in Balans uit 2016 stond de JJI op de nominatie om gesloten te worden. Dat was ieder jaar weer spannend en in samenwerking met de Provincie en de JJI zelf hebben we richting het verantwoordelijk ministerie waar mogelijk onze invloed aangewend om sluiting te voorkomen. Ik ben dan ook blij dat de unieke combinatie van behandelmethodes, manier van werken, gedrevenheid en de menselijke maat van Intermetzo behouden blijven en dat er niet zomaar 200 arbeidsplaatsen verdwijnen.

Voor wat betreft de agenda wil ik nog vermelden dat ik een afspraak had met Relinde Weil, de bestuursvoorzitter van het St Jansdal. Onder andere hebben we het gehad over het rapport over toekomst van de ziekenhuiszorg in Flevoland van de verkenner (zie blog vorige week). Na nog een intern overleg en de afwikkeling van het things-to-do lijstje brak het weekend aan.

Op zaterdag mocht ik aanwezig zijn bij de Nationale Veteranendag in Den Haag. Ik heb op facebook al uitgebreid iets over deze dag gezegd, maar graag vertel ik er hier nog wat over. De dag begon met een indrukwekkende bijeenkomst in de Ridderzaal met aandacht voor de persoonlijke verhalen, gevolgd door een al even indrukwekkende ceremonie in de open lucht waarbij medailles werden uitgereikt. Voorts nam het defilé een aanvang. Tijdens veteranendag tonen overheid en samenleving erkenning en begrip voor de inzet van onze soldaten. Om bij stil te staan: Sinds 1940 heeft Nederland ruim 650.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en meer dan honderd vredesmissies. Ik zou er nog meer over kunnen vertellen, maar het echte verhaal zie ik altijd in de ernst en stilte op de gezichten van de veteranen tijdens de ceremonie. Er waren ook veteranen uit Lelystad en bijzonder om te vermelden is ook dat er leerlingen van de Steiger aanwezig waren die met het recept Oma’s Stamppotje de landelijke kookwedstrijd van het Nationaal Comité Veteranen hadden gewonnen.

Zondag, dag voor privéactiviteiten en het lezen van stukken voor de komende week.

Maandag staat zeker in de ochtend altijd in het teken van interne overleggen om de week goed op te starten. Zo overleg ik wekelijks met de gemeentesecretaris en de griffier over de vergaderingen van komende week en heb ik vaak werkoverleg met team veiligheid en de mensen die me direct ondersteunen. Deze maandag had ik ook overleg met de chefs van de basiseenheden van de politie, ook hier een volle agenda. Zoals eerder genoemd kan en mag ik niets over zeggen over de geagendeerde onderwerpen.

Twee 60-jarige huwelijken maandagmiddag, beide getrouwd op 3 juli. Eerst op bezoek bij het echtpaar Hovestad-Oosterhuis en vervolgens doorgereisd naar het echtpaar Jabroer-Van Tongeren. Getrouwd in de zomer van 1959. Het was vast mooi weer op hun trouwdagen, al staat het jaar niet bekend om de mooie zomer. Voor een triviantvraag wil ik nog wel vermelden dat het jaar wel bekend staat als een jaar met extreem lage neerslag en in dat lijstje bij het KNMI de tweede plaats inneemt. Toch goed dat we alles bijhouden ☺. Voor de jubilerende echtparen: nogmaals hartelijk gefeliciteerd!

Maandagmiddag en -avond een overleg van de Regietafel van Lelystad Next Level die werd afgesloten met een borrel.

Dinsdag college, waarin we onder andere hebben gesproken over het rapport De toekomst van de zorg in Flevoland en de formele benoeming van de nieuwe gemeentesecretaris. Over dat laatste is inmiddels een persbericht uit. Het nieuws dat de opening van Lelystad Airport weer wordt uitgesteld is hoewel het al in de lucht hing erg teleurstellend, een tegenslag waar we niet veel aan kunnen doen, maar een waar we nieuwe kracht uit gaan putten. Lelystad is een weerbare stad.

In de middag heeft het college een bezoek gebracht aan het Wageningen Bio Veterinary Research (WBVR), een voor Lelystad unieke kennisintensieve organisatie die zowel regionaal als internationaal met haar dienstverlening aan de weg timmert en ook Lelystad zo op de kaart zet. Er liggen samenwerkingskansen voor wederzijdse versterking in verdere (economische) profilering voor zowel Lelystad als WBVR.

’s Avonds buitenraad. Met raad en college op de fiets langs de locaties van de moties van de motiemarkt. We zijn langs het Zeekadettenkorps gefietst, de pluk-, vlinder –en bloementuin in het Bultpark, de dierenweide in het Stadspark, het Respijthuis en de Uiterton voor de rolstoelwandelclub. Mooie en hartverwarmende initiatieven met veel inzet van vrijwilligers (top!) en ik wil nog maar even zeggen hoe mooi Lelystad is om door heen te fietsen, zeker in deze tijd van het jaar.

Zakenvrouwen, een huwelijk en hitte

Om met het goede nieuws te beginnen, ik ben de blogweek begonnen met het verzilveren van een goed voornemen: ik ben gaan sporten. Ik heb het wel eens eerder in mijn blog erover gehad dat fysieke fitheid een ondersteuning is voor het uitoefenen van mijn vak, dus ik was blij dat ik er tijd voor hebt vrijgemaakt. Ik kan het iedereen aanbevelen, ook de mensen die geen burgemeester zijn ☺. Daarna ben ik afgereisd naar mijn ouders in Friesland om met mijn vader mee te gaan naar het ziekenhuis voor onderzoeken.

Op donderdag een bijeenkomst van het bestuurlijk netwerk klimaatadaptatie en water, dit maal in Zwolle vlak bij de Grote Kerk, een kerk in de Gotische bouwstijl. De agenda was boeiend. Vanuit Zwolle met de trein naar Amersfoort voor de Taskforce Georganiseerde ondermijnende Criminaliteit. Het opzetten en inrichten van organisatieonderdelen en werkprocessen om deze vorm van criminaliteit te bestrijden nadert zijn afronding. Er is hard gewerkt en met het eindresultaat kunnen de verschillende organisaties hun samenwerking doorontwikkelen.

Aan het einde van de middag was ik weer terug bij onze mooie stad aan zowel het Markermeer als het IJsselmeer en na een kort moment van rust en een hapje eten op weg naar de verkiezing van de Flevolandse Zakenvrouw van het Jaar in het Aviodrome. Ik mocht de avond openen. De genomineerden waren in drie categorieën onderverdeeld: ZP, MKB en Manager. Zoals ik op facebook al zei, allemaal sterke vrouwen met een missie, allemaal vrouwen die een felicitatie verdienen. Uiteindelijk kan er natuurlijk maar 1 winnen en dat was Nasima el Bachiri. Gefeliciteerd!

Vrijdag had ik een vergadering van het begeleidingscollege van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Om het een en ander te verduidelijken: Het PBL is een overheidsinstantie die strategische beleidsanalyses maakt op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het Begeleidingscollege heeft tot taak toezicht te houden op zowel de wetenschappelijke kwaliteit als de maatschappelijke relevantie van het PBL. Het college bestaat uit leden die voor vier jaar worden benoemd. Ik ben daar, sinds 2016, lid van. Op de agenda stond onder andere het werkplan voor 2020.

De vergadering was aan het Bezuidenhout in Den Haag. Nu weten mensen die mijn blog regelmatig lezen dat ik, mede door mijn familiegeschiedenis, interesse heb voor de Tweede Wereldoorlog (zie blog Weer aan de slag van een paar weken terug, waarin ik schrijf over het ‘vergeten bombardement’ op de Blauwburgwal in Amsterdam) en van het Bezuidenhout weet ik dat op 3 maart 1945 ‘per ongeluk’ is gebombardeerd door de geallieerden die als doel hadden V-2 installaties. Er waren zeker 550 dodelijke slachtoffers en meer dan 2200 gebouwen en huizen door brand verwoest of onherstelbaar beschadigd. Ik ben altijd onder de indruk van zo’n verhaal, als ook de inzet en vitaliteit waarmee de stad deze wijk heeft hersteld.

Na de lunch snel terug naar Lelystad voor een gebeurtenis waarbij je niet te laat mag komen, namelijk het voltrekken van een huwelijk. Op speciaal verzoek van het bruidspaar mocht ik hun huwelijk voltrekken. Het was een mooie gebeurtenis en ik wens John en Monique heel veel geluk!

De rest van de vrijdag heb ik agenda en mails bijgewerkt en telefoontjes gepleegd

De enige afspraak die ik had in het weekend was bij de JOVD, hier nam ik samen met de burgemeesters van Breda en Hardenberg deel aan de discussie over het belang van de gemeente als bestuurlijke laag. Ik bedacht nog wel dat het leven van een burgemeester bestaat uit een rijke schakering van gebeurtenissen, waarin eigenlijk nooit iets saai is.

Maandag nam ik overdag deel aan de bestuursconferentie Veiligheidsregio Flevoland. We hebben uitgebreid gesproken over waar we als Veiligheidsregio staan en gekeken welke koers er moet worden gevaren op de verschillende gebieden van de organisatie, zoals leiderschap en strategische personeelsplanning. Als je op een bijeenkomst van de Veiligheidsregio bent, ben je heel snel op de hoogte van een dergelijke storing bij de KPN die het hele land maandag rond 15.00 trof en waardoor o.a. het alarmnummer 112 niet bereikbaar was. De Veiligheidsregio Flevoland heeft adequaat gereageerd op de situatie. In de avond had ik nog enkele interne overleggen.

Op facebook heb ik nog een mooi artikel over Lelystad gedeeld, wat recht doet aan de aantrekkelijkheid van onze kust met zijn jachthavens, strandjes en open water.

In de Volkskrant verscheen dinsdag een artikel met de titel: Lelystad wacht al decennia op een glorieuze toekomst als het beloofde land. De strekking ervan is dat Lelystad, mede als gevolg van veranderend rijksbeleid, als stad nooit helemaal van de grond is gekomen in combinatie met dat inwoners van Lelystad klagen over hun stad. De journalist heeft ongetwijfeld zorgvuldig zijn werk gedaan, het beeld dat echter wordt geschetst herken ik slechter deels. In de bijna drie jaar dat ik hier burgemeester ben, heb ik bij heel veel mensen grote betrokkenheid en inzet voor deze stad meegemaakt. Een stad waar ze met plezier wonen en werken en die ze graag steeds mooier willen maken. En een stad waar ik energie van krijg om ervoor te zorgen dat we met elkaar telkens vooruit blijven gaan. Ook al gaat dat niet altijd makkelijk.

Dinsdag staat altijd in het teken van het college en vaak ook de raad. Zo ook op deze bijzonder warme dag, de warmste 25e juni ooit gemeten in Nederland. Het college heeft zich onder andere voorbereid op de presentatie van de conceptrapportage van de verkenner over de toekomst van de zorg in Flevoland die op dinsdagmiddag plaats vond. De status van het rapport is nog vertrouwelijk, dus inhoudelijk kan ik er niets over zeggen.

Tussen college, raad en deze presentatie door mocht ik nog wel de felicitaties overbrengen aan het van oorsprong uit Suriname afkomstige echtpaar Idu-William. Zij zijn 60 jaar getrouwd, nogmaals van harte gefeliciteerd. Altijd hartverwarmend om te zien en een van de leukste taken van het mooie vak van burgemeester.

 

 

 

In Lelystad gebeurt het

Op woensdag gebeurde er al zoveel dat heel de blog erover zou kunnen gaan.

Samen met wethouder Janneke Sparreboom en commissaris van de koning Leen Verbeek mocht ik woensdagochtend bij de Maximacentrale minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor een werkbezoek verwelkomen. De minister werd uitgebreid geïnformeerd hoe in het kader van de Omgevingswet de samenwerking tussen de verschillende besturen tot stand komt en werkt. Met name werd ingegaan op wat de digitale ondersteuning van de omgevingswet voor die samenwerking kan betekenen, de ruimtelijke kwaliteit en Flevokusthaven.

In de middag had ik een telefonisch overleg met Bas Leerink, de verkenner die zijn rapport over de toekomst van de zorg in Flevoland aan het afronden is, gevolgd door een bezoek aan mevrouw Amstel-van Amstel die haar 100e verjaardag vierde. Een eeuw leven, toch wel heel bijzonder. Terug in het stadhuis mocht ik bij de presentatie van het lustrumboek van de Nationale Oldtimerdag zijn. Een prachtig boek dat met een keur aan kleurrijke foto’s recht doet aan het evenement. Dankzij de inzet van de familie van der Meulen is de Nationale Oldtimerdag in 35 jaar uitgegroeid tot een evenement van (inter-) nationale allure.

Na snel wat te hebben gegeten, ben ik afgereisd naar Almere voor een regiobijeenkomst in het kader van de MRA (metropoolregio Amsterdam).

De volgende morgen gestart met een aantal interne overleggen. Aan het einde van de ochtend heb ik een aantal ambtenaren de eed dan wel de belofte afgenomen. Altijd een bewust ritueel waarbij we stilstaan bij het feit dat ambtenaar zijn een bijzonder vak is dat hoge integriteitseisen stelt aan de persoon. Direct hierna een overleg met wethouder Elly van Wageningen en Georgette Fijneman van het Zilveren Kruis over de stand van zaken van de ziekenhuiszorg. Daarna, met een lunchpakketje voor onderweg, naar het vervolg (zie vorige week) van het wervingstraject voor een nieuwe gemeentesecretaris. Goede gesprekken met interessante kandidaten. Aan het einde van de dag iets gezelligs: de voorbereiding van de zomerbarbecue voor de raad.

Vrijdag had ik zomaar twee leuke dingen, die ik ook op facebook heb gedeeld: de installatie van Jean Paul Gebben als burgemeester van Dronten en de feestelijke intocht van de Avondvierdaagse. Jean Paul en ik kennen elkaar al zo ongeveer 25 jaar en die herinneringen kon ik op luchtige wijze in de speech, die ik namens de Flevolandse burgemeesters mocht houden, verwerken. De intocht van de 49e editie van de Avondvierdaagse was een feest! Duizenden kinderen en volwassenen die vier dagen met plezier hebben gewandeld, mogelijk gemaakt door heel veel vrijwilligers en geholpen door heel erg mooi weer. Een prachtig evenement!

Zaterdagavond was er in de Cantine een feestelijke bijeenkomst aan de vooravond van de 4e editie van de Nationale Historische Reddingbootdag (NHRD). De historische reddingsboten zijn ons varend erfgoed en zijn samen met de oldtimers in Lelystad te bewonderen. Wat een makkelijk overgang geeft naar het evenement de dag erna, zondag 16 juni: de Nationale Oldtimerdag. Een van de hoogtepunten in onze mooie stad. De 35e editie was een prachtige editie. Vanwege hun bijzondere verdienste voor de Nationale Oldtimer dag mocht ik aan de hele familie van der Meulen het Stadscompliment uitreiken. De Nationale Oldtimerdag laat heel goed zien wat voor impact de auto op de wereld heeft gehad. Niet alleen heel de organisatie en aanzien van het land, denk aan het snelwegennet, is veranderd maar ook de mobiliteit is enorm toegenomen. Door de auto hebben zich letterlijk en figuurlijk nieuwe werelden voor mensen geopend. Met de Royal Flush hebben Carolien en ik nog een heerlijk vaartochtje gemaakt, op weg naar de ontvangst van vrienden en sponsors van de NHRD/KNRM, wat goed aan de foto’s op facebook te zien is.

Maandag. Naast een aantal interne overleggen, werden het VVD Kamerlid met politie in portefeuille Antoinette Laan en het Flevolands lid van de Tweede Kamer Helma Lodders ontvangen op het politiebureau en werden zij voorgelicht door de aanwezige staf. De rest van de middag mocht ik naar het theater Amsterdam voor State of the Region, een middag georganiseerd vanuit de Metropoolregio Amsterdam. State of the Region is een jaarlijks evenement dat op zowel kritische als optimistische wijze zichtbaar maakt wat de kracht en vermogen is van de Metropoolregio Amsterdam. Het nadruk lag dit jaar op de resultaten van goed verbonden zijn. Boeiende bijeenkomst.

Dinsdag college, direct gevolgd door de tweede gespreksronde in het kader van de werving van een nieuwe gemeentesecretaris. s Avonds was ik bij de thema-avond Veiligheid Kustwijk. Aan de orde kwamen onder andere inbraakpreventie en cybercrime. Reflecterend kan ik zeggen dat het een goed gevulde week was en moet ik helaas vaststellen dat ik niet heb kunnen sporten. Volgende week wellicht beter!

 

VNG, Veteranen en Veghel

Zoals ik verleden week al aangaf, zat er een zekere overlap tussen het VNG congres (maandag, dinsdag en woensdag) en het begin van de blogweek (woensdag). Op woensdag werd ik conform de verwachting benoemd als bestuurslid in het bestuur van de VNG. Tegelijkertijd werden er volgens de agenda besluiten genomen en werden er 17 moties en amendementen in stemming gebracht waarvan de onderwerpen varieerden tussen zonnepanelen, jeugdzorg, politiekorps op sterkte en aanpak stikstof. Het laat maar weer eens zien dat de gemeente bij uitstek de overheid is waar alles wat de burger aangaat, samenkomt. Wie meer wil weten verwijs ik naar de site van de VNG.

Verder mocht ik op woensdag bij het Waterschap Zuiderzeeland afscheid nemen van vertrekkende heemraden te weten: Lida Schelwald, Jan Nieuwenhuis, Ton Leijten en Camiel Maenhout. Een heemraad maakt onderdeel uit van het dagelijkse bestuur van het Waterschap en is vergelijkbaar met een wethouder in de gemeente. De vertrekkende heemraden werden feestelijk bedankt voor hun langjarige inzet.

Donderdag begon met een overleg in Den Haag van de Stuurgroep Lelystad Airport en eindigde ’s avonds in Lelystad met het Presidium. Tussendoor moest ik veel zakelijke telefoontjes afhandelen en had ik ultrakorte besprekingen met de ambtelijke ondersteuning via de app en mail. Voorafgaand aan het Presidium had ik samen met wethouder Den Os, andere bestuurders uit Flevoland en vertegenwoordiging uit het veld in Almere breed Zorg-Veiligheidsoverleg.

Vrijdag stond opnieuw in het teken van de verschillende overleggen. ’s Ochtends Lelystad Next Level overleg met de voorzitter van Next Level Ralph Pans, samen met wethouder Janneke Sparrenboom, gevolgd door verschillende interne overleggen en kennismakingsgesprekken. Feestelijk was het bezoek aan echtpaar Meuleman-van de Wetering dat op 3 juni al 65 jaar was getrouwd, maar die ik vandaag hiermee mocht feliciteren.

Zaterdag was het veteranendag. Het is goed om hier aandacht voor te hebben. Zoals ik op facebook vermeldde zijn er sinds 1940 650.000 militairen ingezet tijdens 3 oorlogen en ruim 100 vredesmissies. Nederland kent ca 111.000 veteranen, waarvan er ongeveer 600 in Lelystad wonen. Deze dag is er om hun inzet voor vrede en veiligheid te herdenken en hen daarvoor te eren. Zij hebben deze inzet gepleegd met vaak grote persoonlijke offers, zowel op fysiek als psychisch gebied. Zij verdienen ons respect. Deze zaterdag waren er ongeveer 130 aanwezig in het stadhuis, het was een mooie bijeenkomst. In de avond waren we te gast samen met anderen bij Henri Meijdam, directeur van de IPO (Interprovinciaal Overleg).

Zondag waren Carolien en ik even terug in Veghel omdat Ard Smulder, de pastoor, zijn zilveren priesterjubileum vierde. Een gezellige bijeenkomst compleet met gilden, misdienaars en een receptie in het klooster. Het was een hartverwarmend weerzien met oude vrienden en bekenden, we hebben de dag afgesloten met een lekker diner bij Vlas en Graan.

Maandag tweede pinksterdag was ingeruimd voor privéactiviteiten. s ‘Avonds echter, het zal niemand die dit blog regelmatig leest verbazen, las ik de stukken voor de komende week.

Dinsdag is de Lelystadse bestuursdag bij uitstek. Op dinsdagochtend is er college en ’s avonds heel vaak raad. Vanzelfsprekend komen er tal van zaken van uiteenlopend gewicht langs die moet worden behandeld. Het is vandaar leuk om te vermelden dat Lelystad in de persoon van Juul Baars voor de duur van twee jaar een nieuwe stadsdichter heeft, de achtste alweer. Lelystad is op zoek naar een nieuwe gemeentesecretaris en aan dat wervingsproces is het grootste deel van de dinsdagmiddag opgegaan. Aan het einde van de middag was er nog een overleg met het Openbaar Ministerie en de politie.

Dinsdagavond was er raadsvergadering. Vanuit mijn eigen portefeuille moest er een besluit worden genomen over de kaders van het prostitutiebeleid. Daarvoor moet ik tijdelijk terugtreden als voorzitter van de raad. Voor dit soort situaties heeft de raad uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter gekozen. In Lelystad is dat Emiel van der Herberg, fractievoorzitter van de PvdA. Hij heeft deze rol met verve ingevuld.

 

 

Een boom, een afscheid, een benoeming

De woensdag begon met sporten. Daarna mocht ik iets doen wat ik alweer een tijdje geleden voor het laatst had gedaan, namelijk een voorbereidingsgesprek houden om als Bijzonder Ambtenaar van de Burgerlijke Stand een huwelijk te sluiten. Het was een mooi gesprek met twee mensen die voor elkaar gekozen hebben en met veel plezier en humor naar de bruiloft toeleven.

Er waren meer leuke dingen op deze dag. Samen met de burgemeester van Almere Franc Weerwind heb ik in Parkwijk een bordje bij de rode beuk onthuld die de gemeente Almere ons voor het vijftig jarig bestaan van onze stad had geschonken. Met de beuk kwam namelijk een mooi gedicht van Rutger Kopland, dat toepasselijk De rode beuk als titel heeft. Ik heb een deel van de tekst hieronder afgedrukt en hoop dat deze rode beuk ‘met het eindeloos grote geduld van een boom’ getuige mag zijn van de verdere ontwikkeling van Parkwijk, het stadshart en de bloei van de stad.

Hier staat de rode beuk

met het eindeloos grote

geduld van een boom.

Aan het einde van de middag was er het afscheid van de gewaardeerde theaterdirecteur Jan Gras. Jan Gras heeft met enorm veel inzet en passie het Lelystads theater positief op de kaart gezet en een impuls gegeven aan de culturele ontwikkeling van de stad. Namens het college mocht ik Jan bedanken en hem de stadhuispenning uitreiken. Warme woorden waren er verder voor Jan van Jop Fackeldey, Cees Okkerse, de nieuwe directeur van de Agora Richard Wijnveldt en de commissaris van de koning Leen Verbeek. Uit de handen van de laatste ontving Jan de paarse (voor cultuur) variant van de gouden Kiekendief. Er waren mooie optredens door onder andere Marcel de Groot en het Scapinoballet en werd hij soms live, soms digitaal toegesproken door o.a. Lebbis, Youp van het Hek en Jochem Meyer. Een mooi en passend afscheid.

Tussen de leuke dingen door waren er nog nuttige en boeiende overleggen met Koninklijke Horeca Nederland afdeling Lelystad en een bestuursvergadering van de Veiligheidsregio Flevoland.

Donderdag was het Hemelvaart en was ik ’s middags bij Dancetour. Voor een impressie verwijs ik naar de foto’s op facebook. Het weer zat mee en iedereen had het naar zijn zin.

Hetzelfde mooie weer droeg bij aan het plezier van de bestuursvergadering van het BNG cultuurfonds die ik op vrijdag had waarna we aan boord het Statenjacht in Friesland stapten om gezamenlijk te zeilen. Het kledingvoorschrift was sportief en schoenen met rubber zolen. Dan verwacht je altijd een beetje een wilde vaart en regen, maar de weergoden waren met ons, want het was mooi weer. Ik heb ervan genoten.

In het weekend met familie en vrienden mijn verjaardag gevierd en ik wil nogmaals iedereen heel erg bedanken voor de talloze felicitaties die mij zijn toegestuurd. Hartverwarmend!

Hoewel er geen college was (dat scheelt in de te lezen stukken), toch nog de week voorbereid want op maandag (bestuursvergadering), dinsdag en woensdag was er het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), met op woensdag de algemene ledenvergadering. Het motto van het congres was Besturen is mensenwerk. Dat kan ik overigens beamen.

Niet alleen is dit congres de gelegenheid bij uitstek om met collega-bestuurders ervaringen en kennis uit te wisselen. Er worden ook besluiten genomen waarmee de VNG de belangen behartigt van de gemeenten ten opzichte van het rijk.

Dat gebeurt via de reguliere agenda zoals deze is gepubliceerd op de website van de VNG of via moties die gemeenten (vaak gezamenlijk) indienen. De opbouw van een moties is als volgt: Er wordt een situatie-probleem beschreven, het probleem wordt onderbouwd, vervolgens wordt het doel van de moties beschreven en tot slot worden de punten genoemd waarover de VNG met andere overheden gaat overleggen: De moties worden dan in stemming gebracht en indien aangenomen door het bestuur ten uitvoer gebracht. Een beetje technisch verhaal, maar dan weet iedereen hoe zoiets werkt.

Het zijn voor gemeenten belangrijke zaken die (ook in moties) worden behandeld. Zo gaat het bijvoorbeeld over de spanning tussen de maatschappelijke opgaven zoals gedecentraliseerde zorgtaken waarbij er moet worden gedacht aan de WMO, Jeugd en GGZ, het klimaatakkoord, de inburgeringsopgave, de invoering van de Omgevingswet en de woningbouwopgave en het geld dat de gemeenten daarvoor krijgen om hun bijdrage te leveren.
Gedurende het gehele congres waren veel leuke en interessante sprekers en een groot aantal workshops: van de digitale overheid tot en met nieuwe bouwtechnieken, het kwam allemaal aan bod. Tot slot wil ik nog wel vermelden dat ik ben voorgedragen als bestuurslid van de VNG, maar de formele benoeming vindt op woensdag plaats en dat is de blog van de volgende week.

Volgende week misschien meer over de laatste VNG dag, waarop ook de plenaire vergadering plaats vindt. Voor nu iedereen een fijn pinksterweekend toegewenst.